آزمون و كالیبراسیون و اندازه گیری 23 صفحه + doc

مراجع تأیید صلاحیت كه صلاحیت آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون را به رسمیت می‎شناسند بایستی1 این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت به كار برند در بند 4 الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی جهت نوع آزمون‎ها و یا كالیبراسیون‎هایی كه آزمایشگاه به عهده می‎گیرد، مشخص می‎شود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 40 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مندرجات

عنوان
پیشگفتار
مقدمه
1- هدف و دامنه كاربرد
2- مراجع الزامی
3- اصطلاحات و تعاریف
4- الزامات مدیریتی
4-1 سازماندهی
4-2 سیستم كیفیت
4-3 كنترل مد ارك
4-4- بازنگری درخواست‎ها، پیشنهادها و قراردادها
4-5 واگذاری آزمون و كالیبراسیون به پیمانكار فرعی
4-6 خرید خدمات و ملزومات
4-7 ارائه خدمت به مشتری
4-8 شكایات
4-9 كنترل كار نامنطبق آزمون و/یا كالیبراسیون
4-10 اقدام اصلاحی
عنوان
4-11 اقدام پیشگیرانه
4-12 كنترل سوابق
4-13 ممیزی‎های داخلی
4-14 بازنگری‎های مدیریت
5- الزامات فنی
5-1 كلیات
5-2 كاركنان
5-3 جایگاه و شرایط محیطی
5-4 روش‎های آزمون و كالیبراسیون و صحه‎گذاری روش‎ها
5-5 تجهیزات
5-6 قابلیت ردیابی اندازه‎گیری
5-7 نمونه‎برداری
5-8 جابجایی اقلام مورد آزمون و كالیبراسیون
5-9 تضمین كیفیت نتایج آزمون و كالیبراسیون
5-10 گزارش‎دهی نتایج
پیوست الف (جهت اطلاع): جدول الف‎-1، ارجاعات متقابل به استانداردهای ایران‎-ایزو 9001: سال 1374 و ایران-ایزو 9002: سال 1374
پیوست‎ب (جهت اطلاع): راهنمایی‎های برای تهیه شرح كاربردهایی جهت رشته‎های خاص
كتابنامه

پیشگفتار

استاندارد «الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون» كه توسط كمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در ششمین جلسة كمیته ملی استاندارد میدریت كیفیت مورخ 23/7/81 مورد تأیید قرار گرفته است، اینك به استناد بند یك ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‎شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‎های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استاندارد ارائه شود،‌ در هنگام تجدیدنظر در كمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده كرد.

این استاندارد ملی بر مبنای استاندارد بین‎المللی زیر تدوین شده است و معادل آن به زبان فارسی می‎باشد:

ISO/IEC 17025: 1999: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

مقدمه

استاندارد بین‎المللی ‎ISO/IEC 17025 كه در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ‎ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی ‎EN 45001 تهیه گردیده است، اكنون جایگزین هر دو آن‎ها شده است. استاندارد ایران‎- ایزو‎- آی‎ای‎سی 17025 كه براساس استاندارد بین‎المللی فوق تدوین شده است، شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون باید آن‎ها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه یك سیستم كیفیت را به كار گرفته و برقرار نگه می‎دارند و از نظر فنی صلاحیت داشته و نیز قادر به فراهم كردن نتایج فنی معتبر می‎باشند.

مراجع تأیید صلاحیت كه صلاحیت آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون را به رسمیت می‎شناسند بایستی[1] این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت به كار برند. در بند 4 الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی جهت نوع آزمون‎ها و یا كالیبراسیون‎هایی كه آزمایشگاه به عهده می‎گیرد، مشخص می‎شود.

به كارگیری روزافزون سیستم‎های كیفیت عموماً باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است كه ‌آزمایشگاه‎هایی كه بخشی از یك سازمان بزرگتر می‎باشند یا خدمات دیگری هم ارائه می‎نمایند، قادر به اجرای سیستم كیفیتی هستند كه با استانداردهای ایران‎-ایزو 9001 یا ایران‎-ایزو 9002 و نیز با این استاندارد منطبق می‎باشد. بنابراین سعی شده است كه تمامی آن دسته از الزامات استانداردهای ایران‎-ایزو 9001 و ایران‎-ایزو 9002 مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و كالیبراسیون كه در سیستم كیفیت آزمایشگاه منظور شده است، در این استاندارد در نظر گرفته شود.

آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیونی كه الزامات این استاندارد را برآورده نمایند الزامات استانداردهای ایران‎-ایزو 9001 و ایران‎- ایزو 9002 را نیز برآورده خواهند نمود.

گواهی انطباق با استانداردهای ایران‎- ایزو 9001 و ایران‎-ایزو 9002 فی نفسه حاكی از صلاحیت آزمایشگاه در فراهم كردن و ارائه داده‎ها و نتایج فنی معتبر نخواهد بود.

در صورتی كه آزمایشگاه‎ها الزامات این استاندارد را برآورده نمایند و توسط مراجعی تأیید صلاحیت شوند كه دارای موافقت‎نامة شناسایی متقابل با مراجع هم‎تراز خود در سایر كشورهای استفاده‎كننده از این استاندارد باشند، پذیرش نتایج آزمون و كالیبراسیون كشورها تسهیل می‎گردد.

به كارگیری این استاندارد همكاری میان آزمایشگاه‎ها و سایر سازمان‎ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نیز به هماهنگ كردن استانداردها و روش‎های اجرایی كمك می‎كند.

الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون

1- هدف و دامنه كاربرد

1-1 در این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و/یا كالیبراسیون و نیز نمونه‎برداری تعیین می‎گردد. این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و كالیبراسیونی می‎شود كه با استفاده از روش‎های استاندارد، روش‎های استاندارد نشده[2] و روش‎های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام می‎گیرد.

1-2 این استاندارد در مورد كلیه سازمان‎های انجام دهنده آزمون و/یا كالیبراسیون كاربرد دارد و مثلاً شامل آزمایشگاه‎های شخص اول، شخص دوم و شخص ثالث و نیز آزمایشگاه‎هایی می‎شود كه آزمون و/یا كالیبراسیون در آن‎ها بخشی از بازرسی و گواهی كردن محصول را تشكیل می‎دهد.

این استاندارد درباره كلیه آزمایشگاه‎ها صرف‎نظر از تعداد كاركنان یا گسترة حوزه فعالیت‎های آزمون و/یا كالیبراسیون كاربرد دارد. هرگاه آزمایشگاهی یك یا چند فعالیت مذكور در این استاندارد، از قبیل نمونه‎برداری و طراحی یا ابداع روش‎های جدید را انجام نمی‎دهد، الزامات مذكور در بندهای مربوط به این فعالیت‎ها اعمال نمی‎گردد.

1-3 یادآوری‎های مندرج در این استاندارد برای روشنگری در مورد متن، مثال و راهنمایی ذكر شده‎اند و الزاماتی را در برندارند و لذا جزء جدایی‎ناپذیری از این استاندارد به شمار نمی‎آیند.

1-4 این استاندارد برای استفاده توسط آزمایشگاه‎ها در ایجاد سیستم‎های كیفیتی، اداری و فنی جهت مدیریت عملیات آن‎هاست. مشتریان آزمایشگاه‎ها، مراجع قانونی و مراجع تأیید صلاحیت نیز می‎توانند از این استاندارد برای تأیید یا شناسایی صلاحیت آزمایشگاه‎ها استفاده نمایند.

1-5 انطباق با مقررات قانونی و ایمنی در اداره آزمایشگاه‎ها مشمول این استاندارد نیست.

1-6 اگر آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون الزامات این استاندارد را برآورده كنند، سیستم كیفیتی را برای فعالیت‎های آزمون و كالیبراسیون خود به كار می‎گیرند كه در صورتی كه به طراحی یا ابداع روش‎های جدیدی بپردازند یا برن امه‎هایی برای آزمون تنظیم نمایند كه تركیبی از روش‎های استاندارد و روش‎های استاندارد نشده برای آزمون و كالیبراسیون باشد الزامات استاندارد ایران‎-ایزو 9001 را نیز برآورده می‎كنند،‌ و در صورتی كه فقط روش‎های استاندارد را به كار برند الزامات استاندارد ایران‎-ایزو 9002 را نیز برآورده می‎سازند.


[1] – در این استاندارد واژگان فارسی «باید» و «بایستی» به ترتیب معادل واژگان انگلیسی «shall» و ‎«should» به كار رفته است.

[2] – Non-standard methods

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آزمون و كالیبراسیون و اندازه گیری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آزمون و كالیبراسیون و اندازه گیری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
آزمون و كالیبراسیون و اندازه گیری;كالیبراسیون و اندازه گیری;آزمون و كالیبراسیون;صلاحیت آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *