آیین نامه ایمنی معادن 46 صفحه + doc

مسئول معدن یا سرپرست معدن شخصی است كه توسط دارنده پروانه عملیات به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت كلیه عملیات معدن را به عهده دارد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 118 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

آیین‌نامه ایمنی معادن

فصل اول – تعاریف:

1 – مسئول معدن یا سرپرست معدن:

شخصی است كه توسط دارنده پروانه عملیات به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت كلیه عملیات معدن را به عهده دارد.

2 – مسئول فنی:

طبق ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون معادن مسئول فنی عملیات كسی است كه اداره كلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت صنایع و معادن معرفی می‌شود و طبق ماده 65 آیین نامه اجرایی ضوابط و حدود صلاحیت مسئولین فنی معادن تا تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی معدن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.

3 – مسئول ایمنی:

مسئول ایمنی هر معدن نظارت بر ایمنی عملیات معدن را به عهده داشته توسط مسئول یا سرپرست معدن به این سمت منصوب می‌شود. طبق ماده 65 آیین نامه اجرایی قانون معادن ضوابط و حدود صلاحیت مسئول ایمنی از طریق وزارت كار و امور اجتماعی با هماهنگی‎وزارت صنایع‎ومعادن تعیین‎می‌شود.جانشین‎مسئول ایمنی نیز تابع همین‎شرایط است.

4 – مهندس ناظر:

شخصی است كه طبق ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون معادن تعیین می‌شود و از طرف وزارت صنایع و معادن مامور نظارت و كنترل عملیات معدنی است.

5 – پروانه اكتشاف – پروانه بهره برداری:

طبق مواد مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن تعریف می‌شود.

6 – تونل:

حفاری زیرزمینی افقی یا تقریباً افقی است.

7 – تونل شیب دار:

تونل‌هایی كه تا حدود 18 درجه شیب داشته باشند.

8 – چاه مایل:

حفاری مایلی كه به سطح زمین راه داشته و دارای شیب بین 18 درجه تا 90 درجه باشد و برای باربری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

9 – چاه یا چاه قائم:

حفاری قائم یا با شیب 90 درجه است كه به سطح زمین راه داشته باشد و معمولاً برای باربری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

10 – دویل:

حفاری زیرزمینی شیب دار و با سطح مقطع نسبتاً كوچك كه معمولاً به طرف بالا حفاری می‌شود و برای منظورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

11 – پذیرگاه:

محل توقف، بارگیری و تخلیه واگن‌ها و انجام وظایف مختلف زیرزمینی كه معمولاً در محل ارتباط با چاه قائم یا چاه مایل در زیرزمین احداث می‌شود.

12 – گالری – راهرو:

انواع حفاری‌های زیرزمینی و معمولاً با طول زیاد است.

13 – راه مورب:

به انواع راهروهای شیب دار راه مورب گفته می‌شود.

14 – بونكر:

محلی برای تخلیه و انباشت سنگ می‌باشد.

15 – چال:

سوراخی كه در سنگ برای قراردادن ماده منفجره حفر می‌شود.

16 – خرجگذاری:

قراردادن مواد منفجره در داخل چال است.

17 – فشنگ:

به هر قطعه ماده منفجره جامد (معمولاً انواع دینامیت) گفته می‌شود.

18 – آتشباری:

به عملیات خرجگذاری و انفجار مواد منفجره برای تخریب سنگ آتشباری گفته می‌شود.

19 – آتشبار:

شخصی كه مسئولیت عملیات آتشباری را به عهد دارد.

20 – مواد ناریه – مواد منفجره:

موادی كه قابلیت انفجار داشته و در معدن برای تخریب سنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

21 – گاز ذغال:

گازی كه دركانسارهای ذغالسنگ همراه با سایر هیدروكربورها وجوددارد و عمدتاً از متان تشكیل شده‎است. این‎گاز چنانچه به‎نسبت معینی با هوا مخلوط‎شود قابلیت‎انفجار‎پیدا می‌كند.

22 – كلیه تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین آلات معدنی كه در این آیین نامه از آنها نام برده شده:

مانند شاول یا بیل مكانیكی، لودر، بلدوزر، پرفراتور، گریدر، واگن، لوكوموتیو، دستگاه گمانه‎زنی، دستگاه سیم برش، بالا بر چاه، وینچ و غیره و كلیه قسمت‌ها و قطعات آنها مطابق تعاریفی است كه در متون و كتاب‌های معدنی آورده شده است.

فصل دوم – كلیات

ماده‌ 1: منظور از عملیات در این آیین نامه كلیه عملیات معدنی (اعم از اكتشاف یا بهره‌برداری و استخراج معدن) است كه در قانون معادن و آیین نامه اجرایی قانون معادن پیش‌بینی شده است.

ماده‌ 2: دركلیه معادن كه دارای حداقل 25 نفر كارگر می‌باشند، می‌بایست یك نفر ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی و یك نفر به عنوان مسئول بهداشت حرفه‌ای به استناد آیین‌نامه كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار تعیین گردد. بدیهی است در معادن كمتر از 25 نفر كارگر وجود یك نفر مسئول ایمنی ضروری است، اما این مسئولیت را می‌توان به مسئول فنی واگذار كرد كه تعیین صلاحیت وی به استناد آیین نامه فوق الذكر خواهد بود.

ماده‌ 3: مسئول ایمنی هر معدن به عنوان ناظر و كنترل كننده عملیات و انطباق دادن معدن با بندهای مندرج در این آیین نامه و دیگر آیین نامه‌های مصوب شورایعالی حفاظت فنی تعیین می‌گردد، كه با حضور و بارزسی از معدن توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را جهت پیشیگیری و رفع خطر تذكر داده و در صورت حساسیت موضوع آن را كتباً به مسئولین معدن گزارش می‌نماید و در صورت تشخیص خطر حتمی برابر مقررات این آیین نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عملیات در محل خطر اقدام نماید.

ماده‌ 4: كلیه كارگاه‌های معدنی اعم از سطحی یا زیرزمینی لازم است در هر شیفت كاری حداقل یك بار توسط مسئول ایمنی یا جانشین وی مورد بازدید قرار گیرد.

ماده‌5: قبل ازشروع به‎كار در هرشیفت‎كاری مسئول ایمنی معدن و یا جانشین او باید از كارگاه مربوطه بازدیدنماید و پس‎از اطمینان ازایمن بودن آن‎به‎كارگران‎مجوز‎ ورودداده شود.

ماده‌ 6: وزارت صنایع و معادن می‌بایست رونوشت پروانه‌های اكتشاف و بهره برداری را به وزارت كار و امور اجتماعی ارسال نماید و دارنده پروانه اكتشاف یا بهره برداری مكلف است تاریخ شروع عملیات خود را به وزارتخانه‌های معادن و فلزات، كار و امور اجتماعی (ادارات كل كار و امور اجتماعی) اطلاع دهد.

ماده‌ 7: اكتشاف كننده یا بهره بردار باید مدارك مشروحه زیر را در سر معدن نگهداری كرده و برای ارایه به مهندسین ناظر وزارت صنایع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعی آماده داشته باشد.

الف – پروانه اكتشاف یا پروانه بهره برداری یا كپی آنها.

ب – نقشه محدوده به مقیاس حداقل و نقشه بهره برداری به مقیاس حداقل و برای معادنی كه عملیات زیرزمینی دارند، نقشه به مقیاس حداقل از قسمت درون معدن و همچنین یك نقشه از كارگاه‌ها و تاسیسات خارج معدن به مقیاس حداقل.

ج – دفتر حاوی مشخصات كاركنان معدن و استخراج روزانه طبق نمونه‌ای كه وزارت صنایع و معادن تعیین خواهد كرد.

د – دفتر مخصوصی جهت ثبت نظرات و تذكرات و دستوراتی كه در اجرای آیین نامه‌های مربوط نسبت به طرز كار و رعایت اصول فنی و حفاظت و بهداشت كار و سایر مواردی كه از طرف مهندسین ناظر وزارت صنایع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعی داده می‌شود.

هـ – دفتر مخصوص ثبت حوادث و گزارش اقدامات معموله طبق نمونه‌ای كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می‌شود.

و – دفاتری مخصوص جهت ثبت كلیه اقدامات ایمنی و بهداشت كار كه به ترتیب توسط مسئول ایمنی و مسئول بهداشت حرفه‌ای كه در اجرای آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه تكمیل می‌گردد.

ز – آیین نامه ایمنی معادن و كلیه آیین نامه‌های حفاظتی فنی و بهداشت كار مصوب شورای عالی حفاظت فنی.

ماده‌ 8: رعایت مفاد كلیه مقررات و آیین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی درخصوص نكات ایمنی مرتبط با لوازم، كالاها و تجهیزات معدنی لازم الاجرا است.

تبصره – كلیه سفارشات و نكات احتیاطی و ایمنی كه از طرف سازندگان و تولیدكنندگان لوازم، كالاها و تجهیزات معدنی توصیه می‌شود لازم الاجرا است.

ماده‌ 9: تمام شاغلین در معادن زیرزمینی و كارگرانی كه با تغییر شغل از قسمتی به قسمت دیگر معدن منتقل می‌شوند باید با راه‌های خروجی و اضطراری معدن آشنا شده و آگاهی كامل پیدا كنند.

ماده‌ 10: ورود كلیه افراد غیرشاغل در معدن منوط به كسب اجازه از سرپرست معدن یا جانشین وی می‌باشد.

ماده‌ 11: ورود و كار در كارگاه‌ها و معادن زیرزمینی متروكه منوط به كسب مجوز از سرپرست معدن یا مسئول ذیربط بوده و باید با رعایت مقررات ایمنی و پس از حصول اطمینان از برقراری تهویه مناسب و سالم بودن وسایل نگهداری و عدم ریزش حفریات انجام گیرد.

ماده‌ 12: با تمهیداتی كه از طرف سرپرست معدن انجام می‌گیرد، بایستی همواره تعداد و اسامی كاركنانی كه در هر لحظه داخل معدن و بخصوص زیرزمین بوده مشخص باشد و تا زمانی كه كارگران در زیرزمین مشغول كار هستند حداقل یك نفر از مسئولین می‌بایست در دفتر سرمعدن حضور داشته باشد.

ماده‌ 13: محل یا محل‌های حادثه ساز در معدن باید بوسیله سیم خاردار یا وسایل محصور‌كننده مناسب و علائم اخباری و هشدار دهنده از محل‌های مجاور مجزا باشد به طوری كه مانع عبور اشخاص متفرقه و حیوانات گردد.

ماده‌ 14: معادن زیرزمینی (به استثنای جبهه كارهای در حال حفاری) باید به وسیله حداقل

دو راه با شرایط زیر به خارج ارتباط داشته باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آیین نامه ایمنی معادن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آیین نامه ایمنی معادن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
آیین نامه ایمنی معادن;مسول ایمنی;پروانه بهره برداری;مهندس ناظر

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *