اثرات نور در طبیعت 36 صفحه + doc

بیشـتر پرنده ها تولید مثل فصلی دارنـد و چرخة تولید مثلی آنها توسط تغییر در طول روز كنتـرل میشود نور از طریق تأثیر بر هیپو تالاموس تولید هورمون محرك غدد جنسی توسط هیپوفیز را كنترل می كند و در نهایت مسئول كنترل تخمك گذاری در مرغ و اسپرم سازی در خروس می باشد البته مرغ و خروس در تاریكی یا عدم تغییر محسوس در چرخة روشنایی تاریكی روزانه نیز می توانند ت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 30 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

1- برنامه نوری و كاربرد آن

1

2- برنامه های نوری و كاربری

11

3- واكنش های نوری

16

4- مقاومت مطلق به نور

17

5- مقاومت نسبی به نور

18

6- برنامه های روشنایی

18

7- دوره روشنایی نامنظم

20

8- نور در سالن دارای و بهزیستی

24

9- تنظیم برنامه نوردهی در دوران تولید

28

10- تركیب برنامه نوردهی دوران رشد-تولید

32

1-برنامه نوری

بیشـتر پرنده ها تولید مثل فصلی دارنـد و چرخة تولید مثلی آنها توسط تغییر در طول روز كنتـرل میشود. نور از طریق تأثیر بر هیپو تالاموس تولید هورمون محرك غدد جنسی توسط هیپوفیز را كنترل می كند و در نهایت مسئول كنترل تخمك گذاری در مرغ و اسپرم سازی در خروس می باشد . البته مرغ و خروس در تاریكی یا عدم تغییر محسوس در چرخة روشنایی / تاریكی روزانه نیز می توانند تولید مثل داشته باشند . به عنوان مثال مرغ هایی كه در تاریكی مطلق نگهداری شده اند و گله های مادر تجاری كه در مناطق استوایی بدون نور مصنوعی پرورش می یابند ، بالغ شده و تخمك گذاری می نمایند . بنا براین تأثیر روشنایی و برنامه نوری بر تولید مثل گله های مادر گوشتی مطلق نیست . متأسفانه تعدادی از مزارع دورة نوری طبیعی 12 ساعت روشنایی : 12 ساعت تاریكی ثابت دارند و تعداد اندكی از آشیانه ها به طور كامل نسبت به نور نفوذ ناپذیر اند . در نتیجه برای اغلب گله های تجاری می باید برنامة نوری تنظیم گردد بطوریكه با اجرای این برنامة نوری چرخة تولید قابل پیش بینی و سن بلوغ جنسی ، تداوم تولید تخم مرغ و باروری كنترل گردد .

الف) اصول پایه تحریك نوری

پرنده ها بدلیل تأثیر محرك نور بر هیپو تالاموس در مغز ، بین شب و روز تمایز قائل می شوند . انرژی نوری به واسطه های عصبی تبدیل می شود كه نهایتاً این واسطه های عصبی موجب ترشح كلیة هورمون های مهم محركة غدد جنسی از هیپو فیز می شوند .اما در واقع پرنده ها به وسیلة كل دوره روشنایی تحریك نمی‌شوند بلكه به وسیلة دو بخش مهم از این دوره تحریك می شوند . پرنده ها به زمان آغاز روشنایی و متعاقب آن به دورة 11 تا 13 ساعت بعد از روشنایی حساس هستند . دورة دوم ، مرحلة حساس نوری نامیده می شود و برای ادراك بلند شدن یا كوتاه شدن طول روز توسط پرنده ضروری است . طول روز كوتاه تحریك كننده نیست در حالیكه طول روز بلند موجب آغاز و تداوم تولید و ترشح هورمون هایی می شود كه تخمك گذاری یا اسپرم سازی را كنترل می كنند . بنا براین اگر پرنده ها نور را در طی دورة حساس نوری كه 11 تا 13 ساعت بعد از شروع طلوع یا روشنایی رخ می دهد دریافت كنند تخمدان یا بیضة آنها فعال می شود . الگوی طلوع / غروب یا روشنایی / تاریكی تنظیم كنندة چرخة درونی پرنده است كه این چرخه یك ساعت بیولوژیكی است. در شرایط تجاری مرحلة حساس نوری تحت كنترل است و زمان مرحلة حساس نوری نسبی است و بر طبق ساعت زمانی معمول نیست .

اگر در مرحلة حساس نوری ، روشنایی باشد ، در این حالت نور اثر تحریك كنندگی بر تولید مثل دارد . اگر چه روشنایی مداوم از زمان طلوع تا غروب به طور طبیعی وجود دارد اما ضروری نیست . بدنبال آغاز تحریك در زمان آغاز روشنایی ، می توان روشنایی را به وسیلة دوره های خاموشی قطع كرد . این قضیه اساس برنامه های متناوب نوری است كه در مرغ های لگهورن بالغ در آشیانه های بسته مورد استفاده قرار می گیرد ، در این روش دورة روشنایی به جای 17 ساعت روشنایی مداوم ، شامل 17 دورة 45 دقیقه خاموشی 15 دقیقه روشنایی می باشد . هر دو نوع برنامة نوری به یك اندازه در تداوم فعالیت تخمدان مؤثراند . این برنامه برای مرغ های مادر استفاده نمی شود و شاید این مسئله عدم فرصت كافی برای فعالیت جفتگیری باشد اما عاملی كه موجب توسعة این نظریه می شود صرفه جویی در مصرف خوراك و هزینة برق می باشد . تحقیقات انجام شده با بلدرچین ژاپنی نشان داد كه هورمون های هیپوفیز پلاسمای پرنده ها در طی 24 ساعت از آغاز تحریك نوری در طول روزهای بلند 2 تا 3 برابر تغییر می كند .

اگر چه بدنبال این تحریك تا حدود 14 الی 21 روز تولید تخم مرغ یا منی صورت نگرفت اما تغییر عمده تحریك نوری بر روی نیمچة نابالغ شروع تغییر غیر قابل برگشت در سیستم درون ریز پرنده بود . برای اهداف كاربردی حداقل طول روز تحریك كننده حدود 12 ساعت است و روشنایی بیش از 16 تا 17 ساعت تأثیر چندانی ندارد . معمولاً اگر تحریك اولیه طولانی تر باشد تغییر در تعادل هورمونی بالاتر و بیشترین همزمانی بلوغ در گله را به همراه دارد .

بنابراین اگر نیمچه ها و خروس ها وزن ، شرایط و سن ایده آل داشته باشند ، تحریك اولیة طولانی تر ، مطلوب تر خواهد بود . اما اگر در سن خاص ، پرنده ها وزن پائین تر از حد استاندارد یا شرایط بدنی ضعیفی داشته باشند تحریك نوری باید به تأخیر بیافتد. اگر تحریك نوری اولیه بدلیل انتقال پرنده ها به آشیانه های تخمگذاری لازم باشد ، شدت تحریك نوری اولیه باید تا حدی كمتر باشد و تدریجاً متناسب با رشد پرنده افزایش یابد .

در حقیقت چرخة روشنایی / تاریكی تغییر در شدت نور است چرا كه تاریكی محرك هیپوتالاموس نیست . تغییر شدت نور نیز برای پرنده ها بسیار مهم است به خصوص برای نیمچه هایی كه دورة پرورش را در آشیانه های بسته و دورة تخمگذاری را در آشیانه های باز سپری می كنند . تحت این شرایط پرنده ها اغلب در معرض تغییرات شدت نور در طی مرحلة روشنایی و خاموشی قرار می گیرند. نكتة قابل توجه این است كه شدت نور در دورة روشنایی می بایست 10 برابر بیشتر از شدت نور در دوره تاریكی باشد . معمولاً دستیابی به این هدف در آشیانه های باز آسان است زیرا شدت روشنایی نور طبیعی 5 تا 10 برابر بیشتر از نور مصنوعی و شدت نور ماه نیز در حدی است كه تمایز بین خاموشی و روشنایی به سادگی صورت می گیرد . اگر چه فرض بر این است كه در این آشیانه ها تفاوت شدت روشنایی و خاموشی 10 برابر است . در آشیانه ها ی بسته بندرت تاریكی مطلق حاصل می شود ، البته این مهم ضروری نیست ، مجدداً فرض را بر این می گذاریم كه شدت نور در ساعات روشنایی 10 برابر شدت نور در ساعات تاریكی است . با فرض اینكه اصل اولیة یعنی 10 برابر بودن شدت روشنایی نسبت به تاریكی حاصل باشد بنابر این شدت مطلق نور تأثیر اندكی بر روی تولید مثل دارد . در انتقال نیمچه های نابالغ از آشیانة پرورش به آشیانة تخمگذاری نباید شدت نور كاهش یابد . اگر شدت نور در دورة تولید كمتر از 5 لوكس باشد تولید تخم مرغ كاهش می یابد ، احتمالاً علت این است كه در دورة تاریكی دستیابی به نور كمتر از 5 لوكس مشكل می باشد .

با گذشت زمان مرغ های مادر نسبت به روشنایی سازش پیدا می كنند و این بدین معنی است كه فعالیت سیستم آندوكرین كم می شود و میزان ترشح هورمون های محرك غدد جنسی از هیپوتالاموس كاهش می یابد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اثرات نور در طبیعت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اثرات نور در طبیعت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
برنامه نوری و كاربرد آن;برنامه های نوری و كاربری;واكنش های نوری;مقاومت مطلق به نور;مقاومت نسبی به نور;برنامه های روشنایی;دوره روشنایی نامنظم;نور در سالن دارای و بهزیستی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *