اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی 41 صفحه + doc

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل در 41 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 24 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل در 41 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

چكیده مقاله :

این مطالعه یك برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسی های مختلف در گروه بالغین ، اطفال ، كاركنان بهداشتی ، بیماران قلبی و استروك كه بصورت مقطعی انجام شد و در آن وضعیت موجود در شهرستان های اصفهان و نجف آباد (شهرستان های مورد مداخله) و اراك (شهرستان شاهد) در رابطه با KAP مردم (بالغین و كودكان) كاركنان بهداشتی و بیماران ، میزان شیوع عوامل خطرساز ، شیوع بیماریهای عروق كرونر و استروك و مورتالیته و موربیدیته ناشی از این بیماریها تعیین گردید. كل نمونه‌ های مورد مطالعه 20800 نفر شامل 12600 نفر فرد سالم بالای 19 سال ، 2000 كودك 6 تا 18 سال 2000 نفر والدین آنها و 500 نفر مسوولین و معلمین مدارس ، 1700 نفر كاركنان بهداشتی و 2000 بیمار قلبی و عروقی بود . برای جمع آوری اطلاعات در زمینه KAP از این افراد ، پرسشنامه هایی كه اعتبار و روایی آن تایید شده بود استفاده شد . شیوع عوامل خطر ساز نظیر چربی های سرم ، دیابت ، پرفشاری خون ، و چاقی با معاینات بالینی و پاراكلنیكی ، شیوع بیماریهای قلبی با استفاده از پرسشنامه ROSE و كد مینه سوتا استاندارد شده ، شیوع استروك با استفاده از پرسشنامه ، بروز بیماریهای قلبی و استروك از طریق پرسشنامه و موارد ثبت بیماریهای قلبی و استروك با روش اجرا شده در مطالعه مونیكا تعیین گردید. كلیه اطلاعات پرسشنامه ها توسط افراد آموزش دیده بازبینی و پس از تایید وارد كامپیوتر گردید. از آنجا كه هدف برنامه ، پیشگیری از بیماریهای قلبی و استروك می باشد ، مداخلات از سال 1380 (سال دوم برنامه) در قالب 8 پروژه ، (زنان ، كودكان ، جوانان ، افراد در محل كار ، كاركنان بهداشتی ، بیماران و پروژه تغذیه و ورزش) در كل جامعه آغاز گردید . این مداخلات بر اساس نتایج پرسشنامه هایی بررسیهای انجام شده در مرحله اول در حال انجام می باشد . پس از 3-4 سال مداخلات ، در سال آخر برنامه (سال پنجم تا ششم) كلیه بررسی های انجام شده در مرحله اول در سال 1384 در یك جمعیت تصادفی دیگر در شهرستانهای مورد مداخله و شاهد تكرار می گردد. البته در تمام مدت بررسی كلیه افراد بالای 35 سال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین برای بررسی نحوه تاثیر مداخلات ، هر سال یك مطالعه بر روی نمونه كوچك تصادفی انجام می شود .

واژه های كلیدی : مقاله روش شناسی ، مداخلات جمعیتی ، بیماریهای قلبی و عروقی ، اصفهان ، پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ، شیوع .

بررسی فراوانی نسبی علائم مثبت و منفی در بیماران اسكیزوفرنیای مزمن اصفهان

دكتر غلامحسین احمد زاده (گروه روانپزشكی ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان ، اصفهان) دكتر تقی كریم زاده

چكیده مقاله

مقدمه ‍: تقسیم بندی بیماران به دو گروه علائم مثبت و منفی تاثیر چشمگیری بر پژوهشهای روانپزشكی گذاشته است. با توجه به نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روی علائم بیماری مطالعه حاضر جهت بررسی این علائم در بیماران اسكیزوفرن مزمن ایرانی انجام شده است.

روشها : جمعیت آماری مورد مطالعه 200 بیمار مبتلا به اسكیزوفرنی مزمن كه به صورت تصادفی ساده از بین بیماران سرپایی و بستری در مراكز روانپزشكی شهر اصفهان انتخاب شدند.

نتایج : بر اساس مشاهدات 54 درصد بیماران در زیر گروه علائم مثبت و 46 درصد جزو گروه منفی بودند . شایعترین علائم شامل غیر اجتماعی بودن ، لذت نبردن از زندگی ، بی ارادگی و بی تفاوتی ، هذیان و توهم بود.

بحث : نتایج مطالعه حاضر به میزان فراوانی با سایر مطالعات انجام شده در دنیا همخوانی دارد ، ولی بیماران مورد مطالعه علائمی مانند پرخاشگری ، فقر كلام و هذیان های گزند و آسیب و حسادات را بیشتر و كندی عاطفی و توهم را كمتر از مطالعات مشابه نشان دادند .

واژه های كلیدی : اسكیزوفرنیا علائم مثبت و منفی ، روانپزشكی فرهنگی ، اصفهان .

غلظت سرب در موی سر كارگران معدن سرب نخلك و مقایسه آن با ساكنان روستای محمدیه نائین در اسفندماه 1379

دكتر نسترن ایزدی مود (گروه بیهوشی و مسمومین ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان.

E-mail : lzadi@med.mui.ac.ir

دكتر كامران منتظری ، دكتر نازیلا شاه منصوری

چكیده مقاله

مقدمه . مسمومیت با سرب یكی از مشكلات اصلی در آلودگی محیط زیست است. تماس با سرب از طریق هوا ، آب ، خاك و غذا می باشد. در بالغین بیشترین منبع آلوده كننده ، محیط كار است. اندازه گیری سرب مو به عنوان روشی غیر تهاجمی و نسبتا ارزان توسط بسیاری از محققین برای بررسی وضعیت سرب بافت های بدن انجام می شود. از معادن مهم سرب ایران ، معدن سرب نخلك می باشد. در این مطالعه غلظت سرب موی سر كارگران معدن سرب نخلك با ساكنان روستای محمدیه نائین (شاهد) مقایسه شده است.

روشها. نوع مطالعه مشاهده‌ای مقطعی می باشد. تعداد نمونه های مورد 25 و تعداد نمون های شاهد 26 نفر است كه هر دو به روش تصادفی انتخاب شدند. نمونه های موی سر پس از جمع آوری با دترژنت و سپس آب مقطر شستشو داده شد و به روش هضم مرطوب به صورت محلول در آمد . غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری و در دو گروه مقایسه شد.

نتایج . میانگین غلظت سرب در گروه مورد ug/g 27.72 +- 43.52 و در گروه شاهد ug/g 43.3 +- 38.17 بود (0.001 p<) . بین سابقه كار و غلظت سرب مو در كارگران معدن سرب نخلك رابطه وجود داشت (0.8 = s 0.001 p<) . با كنترل سابقه كار ، بین سن و غلظت سرب مو رابطه وجود نداشت (0.05 p>) .

بحث. میانگین غلظت سرب مو در كارگران معدن سرب نخلك بیشتر از ساكنان روستای محمدیه نائین است. كارگران معدن سرب علاوه بر دریافت سرب از طریق آلوده كننده های عمومی ، در محیط كار نیز در تماس مداوم با سرب می باشند. با افزایش سابقه كار، مدت زمانی كه كارگران در محیط مسموم قرار می گیرند بیشتر شده و انتظار می رود كه با افزایش سابقه كار در معدن ،‌غلظت سرب مو نیز افزایش داشته باشد.

واژه های كلیدی . معدن سرب ، بهداشت حرفه ای ، مسمومیت با سرب ، غلظت سرب مو، بهداشت محیط .

فراوانی و شدت الگوهای وسواس فكری و عملی در دانشجویان پزشكی و مهندسی

دكتر حبیب اله تابان (گروه روانپزشكی ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی استان اصفهان ، اصفهان)

دكتر محمد خیاط بهبهانی ، دكتر محسن سلطانی گرد فرامرزی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل;اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك;و بهبود آگاهی;نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی;در رابطه با این عوامل;مقاله اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك;تحقیق درمورد اصلاح عوامل

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *