اصول انبار داری 89 صفحه + doc

در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود كه اكثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و كالاهای مصرفی تشكیل می دهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناسو وسایل مذكور می گردد اگر موجودی های جنسی یك مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال ركورد در می آید و اگر این موجودی كمتر از حد لزوم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 89

حجم فایل: 2.346 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………5

فصل اول

اصول انبارداری

كلیات ………………………………………………..8

تعریف انبار و مخازن …………………………………..9

وظایف انباردار ………………………………………..9

انواع موجودی های انبار ……………………………..10

سازمان انبار …………………………………………11

نقش انبار در اقتصاد كشور ……………………………14

نقش انبار در صنعت ………………………………….15

سیستم انبارداری و مزایای آن ……………………….18

خط مشی های انبارداری …………………………….20

فصل دوم- مراحل اجرایی خرید

قسمت اول: خریدهای داخلی ………………………..23

سفارش خرید كالا به فروشنده ………………………..25

دفتر راهنمایی سفارش ها ……………………………27

قسمت دوم: خریدهای خارجی ………………………..30

قیمت براساس (C^F) ………………………………..31

فصل سوم- منابع ورود كالا به انبار

از طریق خریدهای داخلی …………………………….33

ورود كالاهای خریداری شده به انبار ………………….. 36

تحویل كالا به انبار ……………………………………..36

درخواست كالا و مواد از انبار …………………………..38

تحویل و خروج كالا از انبار ……………………………..39

رسید انبار مستقیم …………………………………..39

دریافت ابزار آلات از انبار ………………………………40

فصل چهارم – كدگذاری كالا و لوازم

قسمت اول: كلیات كدگذاری ………………………….43

روش الفبایی …………………………………………43

روش شماره گذاری ساده …………………………….44

روش الفبا و شماره (حروف و عدد) ……………………44

روش نیمونیك ………………………………………..45

كدگذاری براساس طبقه بندی كالا ……………………45

طبقه بندی و كدگذاری استاندارد بین المللی …………47

روش طبقه بندی و كدگذاری اختصاصی ………………49

قسمت دوم: چیدن جنسی انبار ……………………..51

سیستم كاردكس ……………………………………53

كارت روی قفسه (Bin Card) …………………………56

گزارش موجودی انبار …………………………………57

فصل پنجم- كنترل موجودی های انبار

قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس ………..60

وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها ………….63

میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی ………………63

متوسط موجودی ……………………………………..64

تعیین بهای موجودی های انبار …………………………66

روش بهای تمام شده واقعی …………………………..67

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر كدام كه كمتر است ………71

قسمت دوم: هزینه های انبارداری ……………………………..72

هزینه سفارش ……………………………………………….. 73

قسمت سوم: حسابداری انبار و تداركات ……………………….74

فصل ششم – قانون محاسبات عمومی

اموال دولتی …………………………………………78

اظهار نظر و پیشنهاد …………………………………87

نتیجه گیری ………………………………………….88

منابع ………………………………………………..89

مقدمه:

در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود كه اكثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و كالاهای مصرفی تشكیل می دهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناسو وسایل مذكور می گردد.

اگر موجودی های جنسی یك مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال ركورد در می آید و اگر این موجودی كمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتیو خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از ركورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف كالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبار داری و كنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نكات مذكور تهیه تداركات كالا و ارائه خدمات موردنیاز با كیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و كالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده كارپردازی و انبار می باشد.

استفاده از برنامه هایعلمی و كاربرد آن در تهیه و تدارك كالا و مخصوصاً انبارداری و نتایج زیر را در بر دارد:

– مواد و كالا با حداقل قیمت تهیه و تدارك می شود.

– از ركود سرمایه و كالا جلوگیری می شود.

– ازتوقف و كندی كار جلوگیری می شود.

– بررسی و كنترل موجودی ها، میزان مصرف، تعیین نقطه سفارش و همچنین میزان سفارش به سهولت امكان پذیر می باشد.

– عملیات حسابرسی و حسابداری به آسانی انجام می شود.

– میزان ضایعات انبار تقلیل می یابد.

– حفظ و حراست و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی امكان پذیر می باشد.

– اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختیار مدیریت قرار داده می شود.

– با توجه به نكات مذكور، تهیه و تدارك كالا و ارائه خدمات مورد نیاز با كیفیت مناسب و رعیت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و كالا در دسترس قرار دادن سریع آنها از وظایف عمده كارپردازی و انبار می باشد.

فصل اول :

اصول انبارداری :

كلیات

در امور تداركات كارپردازی، سیستم انبار داری، دارای اهمیت خاصی است و همكاری این دو واحد خدوماتی با یكدیگر اجتناب ناپذیر است.

سیستم صحیح انبار داری متضمن مزایای زیر است:

– دریافت، حفاظت و در دسترس قرار دادن كالا، مواد و وسایل موردنظر به سهولت و سرغت انجام می شود.

– با اعمال كنترل دقیق از بالا رفتن خارج از حد موجودهای كه ممكن است بر اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود.

– با استفاده صحیح از سیستم انبار داری، میزان موجودی كالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد كالا كه پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد محاسبه می گردد.

– كنترل میزان موجود در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد.

– صدور قیض انبار (رسید جنس به انبار) موجبات تسهیل پرداخت مبلغ كالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد.

– چون میزان موجودی ها معمولاً به قیمت تمام شده در انبار ها نگهداری می شود، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و تعیین سایر ضایعات و خسارت وارد شده محاسبه می شود.

تعریف انبار و مخزن

به محل و فضایی كه یك یا چند نوع كالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف كه براساس یك سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد، انبار گفته می شود.

انبار از نظر فرم به سه صورت می باشد:

1- انبار های پوشیده: این مكان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی كامل می باشد.

2- انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف است ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی می باشد. این نوع انبارها، كالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می كند.

3- انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه می باشد و معمولاً برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

وظایف انبار دار:

انبار دار كسی است كه عهده دار وظایف زیر می باشد:

– تحویل اجناس و كالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارك خرید

– صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن كالا صدور حواله انبار هنگام تحویل كالا

– صدور فرمهای رجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه

– صدور برگ درخواست خرید كالا در صورت لزوم

– ثبت مشخصات و تعداداجناس وارد و صادر شده در دفاتر و كارتهای انبار

– همكاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل، حداكثر و نقطه سفارش

– حفظ و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی

– بایگانی و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی

– بایگانی اسناد و مدارك انبار

– ارائه گزارش های لازم به مقامات ذیربط

انواع موجودی های انبار

اجناس و كالاهای موجود در انبار اعم از مؤسسات تولیدی یا غیر تولیدی را می توان به پنج دسته به شرح زیر تقسیم نمود:

1- مواد خام یا اولیه

این مواد برای تولیدكالا استفاده می شود.

2- مواد و لوازم مصرفی

مواد و لوازم مصرفی به موادی اطلاق می شود كه به طور غیر مستقیم در تولید كالا دخالت دارد و در سازمان های تولیدی برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرا داده می شود. ایم موارد بر اثر مصرف از بین می رود مانند كاغذ و یا وسایل بسته بندی در سازمان های تولیدی.

3- مواد و لوازم در جریان ساخت

به موادی كه مقداری تغییرات در مواد اولیه آن داده شده ولی هنوز به وصرت كامل ساخته نشده است، مواد و لوازم در جریان ساخت گویند.

4- كالای تمام شده

به كالاهایی گفته می شود كه از نظر ساخت به مرحله تكمیلی رسیده قابل عرضه به بازار باشد.

5- اجناس خریداری شده جهت فروش

این سری از اجناس شامل اجناسی هستند كه بدون هیچ گونه تغییری در آنها به بازرا جهت فروش عرضه می گردد و به طور موقت در انبار نگهداری می شود مانند انبار فروشگاه و مؤسسات بازرگانی.

سازمان انبار

به طوری كه گفته شد یكی از وظایف انبار طبقه بندی، كدگذاری و تنظیم اجناس و كالاها می باشد. از تركیب چند انبار یك «مخزن» یا «دپو» بوجود می آید. تعداد هریك از مخازن بستگی به نوع و كمیت و همچنین حدود فعالیت آنها دارد.

انبار قطعات و مواد اولیه در واحدهای تولیدی معمولاً زیرنظر مدیر فنی كارخانه قرار دارد و در بعضی از كارخانه ها، انبار مستقیماً زیر نظر مدیر كارخانه انجام وظیفه می نماید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اصول انبار داری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اصول انبار داری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اصول انبار داری;انبار داری;نقش انبار در صنعت;نقش انبار در اقتصاد كشور;هدف از استقرار یك سیستم انبار داری;سیستم انبارداری و مزایای آن

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *