اقتصاد شهر میانه 27 صفحه + doc

اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست كه عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ‎‎‎‎، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری كالا ها و خدمات نیز باشد نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی كه منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 41 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه :

اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست كه عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ‎‎‎‎، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری كالا ها و خدمات نیز باشد . نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی كه منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب آن گسترش و توسعة شهرها مانند مهاجرت ، حاشیه نشینی ، فقر ، مسكن ، ترا فیك ، آلودگی محیطی و … ، ا ز جمله موا ردی هستند كه بررسی در حیطه اقتصاد شهری قرا رمی گیرد . البته موا رد دیگر همچون بررسی علل پیدایش شهرها ساخت و شكل شهرها و علل گسترش و نحوه توسعه و اندازه مطلوب شهرها و همچنین نحوه استفاده ا ز ا را ضی در زمین به عبارتی كاربریهای شهری و مكانیابی جهت استقرا ر فعا لیتها ی مختلف شهری ( ا عم ا ز مكان فعالیتهای خدماتی ـ مسكونی ـ صنعتی و …) و همچنین پراكندگی تمركز ا ین فعالیتهای مختلف نیز ا ز جمله موضوعهای مورد بررسی و كاربردهای ا قتصاد شهری است . باید توجه دا شت كه كیفیت مسائل شهری در جوا مع مختلف با توجه به ساختا های ا قتصادی ، فرهنگی ، ا جتما عی و كالبدی و به تعبیری شكل گیری فضائی فعالیتها در شهر كه مبعث ا ز ساخت فضائی منطقه ای و كشوری ا ست و همچنین عملكرد یا نقش شهر و اینكه نحوه معیشتی و وجه غالب ا قتصادی ، شهر چگونه ا ست متفاوت بوده و با توجه به وزنی كه در مجموع هریك ا ز ا ین عوا مل در ساختار عمومی شهری دا رند برا ی شهرها ی مختلف متفاوت می توا ند باشد .

2) سئوال اصلی تحقیق

چه عواملی در دوری یا نزدیكی مكانهای مسكونی نسبت به مركز شهر موثر می باشد و درجه تاثیر هر یك چه اندا زه است ؟

3) بیان مسئله :

همانطور كه در مقدمه نیز بیان كردیم مسائل اقتصاد شهری گسترده تر ا ست ، یكی از مشكلات مهمی كه جامعة ما همواره با آ ن دست بگریبان بوده ، رشد نا موزون شهرهاست كه متناسب با ا مكانات هر منطقه رشد و توسعه نیافته ا ست تا راهگشای بسیاری ا ز مشكلات كنونی باشد . بر عكس رشد شهرها ناهمگون و نا متناسب با امكانات بوده و این امر در الگوی ا ستقرا ر خانوار و گزینش مكان مسكونی نیز مشهود ا ست .

درحال حاضر شهرهای جمهوری ا سلامی ایران از جمله شهرستان میانه با مسائلی نظیر نا رسا ئی خدمات شهری ، مسكن ، نحوه ا ستفاده ا ز ا را ضی و زمین و … و نظایر اینها مواجه ا ست كه به ا لگوی ا ستقرا ر جمعیت مربوط می شوند . شناخت و اندا زه گیری عوا ملی كه بر ا نتخاب مكان مسكونی تاثیر می گذا رند می تواند راهگشای حل پاره ای ا ز این مسائل باشد .

4) سوابق مربوطه :

تحقیق حاضر بر ا ساس تئوری مكان گزینی درون شهری یا “ اقتصاد شهری نوین ” انجام می گیرد كه توسط موث ، آ لنسو ، میلز ، و در بیــــن سایرین پایه گذا ری و توسعه یافته است . كاربرد

1) MUTH 2 ) ALONSO 3 ) MILLS

ا ین تئوری می تواند عوامل موثردر انتخاب مكان توسط خانوا ر را شناسائی و اندا زه گیری كند . این ا مر در برخی ا ز كشورها مانند آمریكا انجام شده ولی در مورد جمهوری اسلامی ا یران هیچگونه سابقه ای مشاهده نشده است . در سایر كشورها عواملی نظیر سطح درآمد ، نوع درآمد و اندا زه خانوا ردر ا نتخاب مكان مسكونی را موثر شناخته اند مثلاً مطالعات انجام شده در بعضی ا ز شهرهای امریكا نشان می دهد كه خانوارها ی اجرت بگیر دا را ی درآمد بالا و پائین كه تعداد ا فرا د تحت تكفل آنها محدود است ( مانند ا فرا د مجرد و زوجهایی كه تعداد فرزندان آنها قلیل است معمولاً نزدیك مركز شهر سكونت می گزینند . خانوا رهای دا رای درآمد متوسط و رفت و آمد محدود بیشتر به طرف حومه شهر سكونت می گزینند . در فاصلة دورتر ا ز مركز شهر نسبت به خانوا رها ی مذكور ، خانوا رهای دا رای دا رائی بیشتر و تعداد فرزندان زیاد زندگی می كنند .

5) هدف تحقیق :

هدف كلی تحقیق عبارت است ا ز شناسایی و اندا زه گیری عوامل موثر بر انتخاب مكان مسكونی ، ا ز آنجا كه اتخاذ سیاستهای مناسب شهرسازی در هر منطقه مستلزم اندا زه گیری تاثیر عوامل موثر بر توسعة شهری است این تحقیق بلحاظ علمی و كاربردی می تواند را هگشا باشد . با مسائل و مشكلاتی كه شهرنشینی در چند دهة اخیر در جمهوری اسلامی ا یران ببار آورده ، تلاش برای توضیح پدیدههای شهری ا ز جمله ا لگوی استفاده از زمین در ا لویت خاص قرا ر دا رد .

6 ) فرضیه های تحقیق

1 – سطح درآمد ، تعداد افراد تحت تكفل خانوار و شرایط محیطی (مانند ویژگیهای طبیعی خاص كیفیت آموزش ، امنیت و… ) از عوامل تعیین كننده در انتخاب مكان مسكونی توسط خانوا راست ؛

2 – دسترسی به مركز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد از عوامل تعیین كننده تراكم جمعیت میباشند؛

3 – میزان دا را یی و تعداد رفت و آمد های هفتگی و نوع شغل ا ز عوامل تعیین كننده ا نتخاب مكان سكونتی توسط خانوا ر می باشند ؛

4 – تراكم ساختمان با فاصله ا ز مركز شهر نسبت معكوس ندا رد

  • تحقیق حاضر برای موسسات پژوهشی و آموزش مرتبط با اقتصاد شهری ، وزا رت مسكن و شهر سا زی ، شهردا ریها و سازمان برنامه و بودجه می تواند مفید باشد .

7 ) روش تحقیق :

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اقتصاد شهر میانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اقتصاد شهر میانه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اقتصاد شهر میانه;شهر میانه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *