اهمیت روسازی راهها 36 صفحه + doc

راهسازان از زمانهای قدیم برلزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و برحسب مورد از انواع آن استفاده می‌كردند طرح، اجرا و نگهداری روسازی راهها از مهمترین و درعین حال از مشكل ترین قسمتهای راهسازی است و غالب اشكالات بعدی زائیده طرح، اجرا ویا نگهداری غیر اصولی این قسمت پر اهمیت راه می‌باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 132 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پروژه راهسازی: خرابیهای راه

فهرست مطالب

پیشگفتار 0

مقدمه 1

تركها 2

تغییرشكل‌های سطح رویه 7

نشست محل كنده كاری شده: 7

گودی مسیرچرخها (شیارشدن): 9

نشست موضعی: 10

خرد وكنده شدنها 11

چاله‌ها: 11

جداشدن دانه‌ها: 12

لغزنده شدن، سطح روسازی 13

رو زدن قیر: 13

صیقلی شدن د انه‌ها: 14

خرابی شانه‌ها: 14

خرابی رویه‌های آسفالت سطحی: 15

مرمت و بهسازی 15

مرمت خرابی‌های روسازی: 16

پركردن چاله‌ها: 16

روكش آسفالتی: 17

تاثیر عوامل جوی 18

تورم در اثر یخبندان 19

خاكهای حساس در برابر یخبندان 19

محافظت روسازی در برابر یخبندان: 21

تعیین عمق یخبندان: 23

تاثیر رطوبت در طرح روسازی‌ها 26

مناطق با بارندگی زیاد 28

مناطق با آبهای زیر زمینی كم عمق 29

تورم خاك بستر دراثر رطوبت 31

پیشگفتار

راهسازان از زمانهای قدیم برلزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و برحسب مورد از انواع آن استفاده می‌كردند. طرح، اجرا و نگهداری روسازی راهها از مهمترین و درعین حال از مشكل ترین قسمتهای راهسازی است و غالب اشكالات بعدی زائیده طرح، اجرا ویا نگهداری غیر اصولی این قسمت پر اهمیت راه می‌باشد.

اگر روسازی راهی بطوراصولی و صحیح طرح، اجرا و نگهداری نشود، راه در برابر عوامل جوی و اثر فرساینده آمد و شد خود روها مقاومت نكرده و بسرعت خراب شده ودرنتیجه موجب ازدست رفتن سرمایه گذاری اولیه می‌شود. علاوه براین، خرابی روسازی باعث افزایش سایرهزینه‌ها از قبیل هزینه مرمت و بهسازی و همچنین افزایش هزینه‌های غیرمستقیمی كه بعلت بدی روسازی به استفاده كنندگان از راه تحمیل می‌شود خواهد شد.

درچند دهه اخیر بدنبال پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای كه درعلم مكانیك خاك، مصالح روسازی، انجام آزمایشات آزمایشگاهی و كارگاهی، مقاومت مصالح و تحلیل سیستم‌های پیچیده روسازی با استفاده ازماشین‌های حسابگر الكترونی بوقوع پیوسته است، لازم است كه مهندسین راهساز ضمن اطلاع از شرایط خاص ایران ازآنچه كه دراین زمینه‌ها درسایركشورهای دیگر رخ می‌دهد آگاهی داشته باشد.

مقدمه

دراین مبحث انواع خرابی‌های متداول روسازی‌های آسفالتی و شنی شرح داده شده،و علل بوجود آمدن این خرابی‌ها و نحوه مرمت آنها ذكرگردیده است. بطوركلی انواع مختلف خرابی‌هارامیتوان به دوگروه تقسیم كرد:

الف_ خرابی‌های بنیادی (سازمان)

ب_ خرابی‌های سطحی (وظیفه ای)

خرابی‌های بنیادی وقتی به وقوع می‌پیوندندكه سیستم روسازی بعلت ندانستن قدرت باربری كافی دراثربارهای وارد صدمه دیده ودیگرنتواند بدون افزایش بیشتر خرابی‌ها، بارگذاری بیشتری را تحمل نماید. خرابی‌های سطحی وقتی اتفاق می‌افتندكه بدون آنكه الزاماً سیستم روسازی از نظر سازه ای قدرت باربری خود را از دست داده باشد، بعلت ناهموار شدن بیش ازحد سطح روسازی، بهره برداری ازآن با اشكال صورت گیرد.

تشخیص نوع خرابی (بنیادی _ سطحی) ازنظرانتخاب نوع و نحوة مرمت و بهسازی روسازی دارای اهمیت زیادی میباشد. برای مرمت خرابی‌های بنیادی، سیستم روسازی بایدازنقطه نظرسازه ای تقویت گردد. درحالی كه برای مرمت خرابی‌های سطحی، باید با انجام اقدامات لازم سطح رویه صاف و هموارشود.

‌تركها

تركهای موزائیكی (پوست ماری _ سوسماری):

این تركها بعلت داشتن شباهت به پوست بدن سوسمار،تركهای سوسماری یا پوست ماری نیز نامیده میشوند. این نوع خرابی با ترك خوردن تمام و یا قسمتی از سطح رویه آسفالتی به شكل تكه‌های نسبتاً كوچك چند ضلعی ظاهر شده و معمولاً با تكراربارگذاری بر وسعت خرابی افزوده میشود.

علت بوجود آمدن تركهای موزائیكی تغییرشكل بیش ازحد لایه‌های روسازی دراثربارگذاری، ویا خستگی بیش ازحد لایه رویه دراثربارهای وارد به آن است. روسازیهائی كه برروی خاكهای با مقاومت كم و با قابلیت تغییرشكل زیاد ساخته میشوند، معمولاً به این صورت ترك می‌خورند. همچنین اگرلایه‌های اساس و زیراساس هم بعلت عدم تراكم كافی مقاومت لازم را نداشته باشد، ممكن است باعث بوجود آمدن تراكهای موزائیكی شود. در مواردی كه تراكهای موزائیكی تمام ویا قسمت بزرگی از روسازی را فراگرفته باشد، معمولاً علت آن خستگی بیش ازحد رویه آسفالتی تحت اثر عبور وسائل نقلیه سنگین است.

برای مرمت تركهای موزائیكی، اگرخرابی موضعی بوده و درسطح به وسعت نسبتاً كمی بوجود آمده باشد، بایدبا استفاده از وصله عمیق اقدام به مرمت قسمت خراب شده روسازی شود. درصورتی كه خرابی دروسعت وطول زیادی ازسطح رویه مشاهده شود، علت خرابی كافی نبودن قدرت باربری روسازی است وبرای تقویت آن بایدازیك لایه روكش آسفالتی با ضخامت كافی استفاده شود.

تركهای برشی (كناری):

تركهای برشی یاكناری به تركهائی اطلاق میشودكه به موازات محور طولی راه و به فاصله كمی از لبه روسازی قرارگرفته باشد. تركهای برشی ممكن است علاوه برتركهای طولی دارای تركهای عرضی نیز باشند. تركهای عرضی معمولاً یك یاچند طولی را قطع كرده و به لبه روسازی منتهی می‌شود.

علت بوجودآمدن تركهای برشی فقدان پایداری واستقامت برشی خاك یامصالح كناره‌ها روسازی است. یك نمونه ازاین خرابی نشان داده شده است. دراین حالت عدم تراكم كافی خاك محل كنده كاری شده و عبور وسایل نقلیه در فاصله كمی ازمحل كنده شده، سبب بوجود آمدن تراكهای برشی گردیده شده است. زیرا خاك محل كنده كاری شده در برابر تغییر شكل جانبی خاك و مصالح كنار روسازی مقاومت نكرده ودرنتیجه تغییر شكل بیش ازحد روسازی سبب ترك خوردن و شكست رویه آسفالتی شده است.

نمونه‌های دیگر این خرابی در مواردی كه راه برروی خاكریزهای با شیب شیروانی زیاد و ناپایدار ساخته میشود مشاهده میگردد. تركهای برشی همچنین در مواردی كه شانه‌های راه به طرز صحیح طرح و ساخته نشده اند، و یا روسازی اساساً فاقد شانه باشد نیز بوجود می‌آید.

برای مرمت خرابی ناشی از تركهای برشی باید قبل از اقدام به تعمیر رویه ترك خورده، مبادرت به رفع علت خرابی یعنی تحكیم خاك و مصالح ناپایدار كناره‌های روسازی شود. اگر علت خرابی عدم تراكم كافی خاك كناره‌های روسازی باشد، باید با متراكم كردن خاك وزن مخصوص آن را به حد لازم رساند. در مواردی كه تركهای برشی در اثر عدم وجود شانه‌های راه بوجود آمده باشد، باید با بكار بردن مصالح مناسب اقدام به ساختن شانه‌ها شود تا كناره‌های روسازی تقویت شوند. پس از رفع علت خرابی آنگاه باید با برداشتن قسمتهای ناپایدار روسازی و پركردن آن با بتن آسفالتی گرم، سطح قسمتهای خراب شده و احتمالاً نشست كرده روسازی مجدداً به سطح اولیه قبل از خرابی آورده شود. این عمل معمولاً با انجام وصله امكان پذیر است.

تركهای انقباضی:

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اهمیت روسازی راهها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اهمیت روسازی راهها – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تركهای بین دوخط;تركهای انعكاسی;تركهای هلالی لغزشی;تغییرشكل‌های سطح رویه;نشست محل كنده كاری شده;گودی مسیرچرخها ;نشست موضعی;خرد وكنده شدنها;چاله ها

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *