بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام 70 صفحه + doc

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كردهم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 74 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول : کلیات تحقیق

 1. a. مقدمه (بیان مسأله)……………………………………………………………………………………… 1
 2. b. ضرورت ………………………………………………………………………………………………………. 2
 3. c. اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………. 2
 4. d. سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………. 3
 5. e. فرضیات………………………………………………………………………………………………………. 4
 6. f. قلمرو………………………………………………………………………………………………………….. 5
 7. g. کلید واژه های اصلی …………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم : ادبیات نظری

2-1) مروری بر ادبیات نظری ………………………………………………………………………………… 6

3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی………………………………………………………… 7

4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد……………………………………………………………………………. 8

5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی………………………………………………………………………. 9

6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی……………………………………………………………………… 10

7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی …………………………………………………………………….. 12

8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ……………………………………………….. 13

9-1) نسبتهای مالی …………………………………………………………………………………………… 13

1-9-1- نسبتهای نقدینگی ……………………………………………………………………….. 14

2-9-1- نسبتهای فعالیت…………………………………………………………………………… 14

3-9-1- نسبتهای اهرمی……………………………………………………………………………. 15

4-9-1- نسبتهای سود آوری………………………………………………………………………. 15

تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی …………………………………………… 16

1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی………………………………. 16

2-10-1 – ب) کیفیت سود ………………………………………………………………………… 17

3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای ………………………………………………………………….. 20

11-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی……………………………………………………………………………… 24

12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری……………………………………………………………. 24

13-1- افزایش اطلاعاتی……………………………………………………………………………………… 25

1-13-1- الف) اطلاعات مکمل ……………………………………………………………………….. 26

2-13-1- ب) اطلاعات موازی …………………………………………………………………………. 26

3-13-1- اطلاعات بی اثر……………………………………………………………………………….. 27

بخش دوم:

1-2) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 28

فصل سوم : روش تحقیق

1- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………. 36

2) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 37

3) اطلاعات مورد نیاز ………………………………………………………………………………………….. 38

1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی………………. 38

2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی 38

3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت……………………….. 38

تجزیه و تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………………… 40

اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………. 41

روش آماری………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل چهارم : یافته های تحقیق

تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………. 47

تحلیل و بررسی فرضیات……………………………………………………………………………………… 53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 60

خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 61

محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات……………………………………………………………………….. 63

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 64

فصل ششم : منابع و مأخذ

منابع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 65

فصل هفتم : ضمائم

كلـیـات

-بیان مسئله(مقدمه)

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شركتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در كاهش نوسانات بازار را ایفا میكند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادركاراترین شكل خود امكان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میكند.

-ضرورت :

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست می دهد .صورتهای عملكرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع دركنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یك مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینكه كدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی كه عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

اهمیت موضوع :

صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد،مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میكند ……..دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریك دوره مالی توصیف میكند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :

1. ارزیابی توانائی شركت در ایجاد جریان های آتی

2. ارزیابی توانائی شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.

3. توجیه دلایل اختلاف بین سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی

4. بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شركت.

 1. ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده كنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ،زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ،فروش ،بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

-سوال اصلی:

این تحقیق به دنبال ان است كه مشخص كند ایا بكارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ،سودوزیان ،صورت جریانهای نقدی به طور همزمان جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی مفیدتر از بكارگیری جداگانه این نسبت ها میباشد .به بیان دیگر ایا افزودن نسبت های استخراج شده از صورت جریانهای نقدی به نسبت های مالی سنتی (ترازنامه وسودوزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها میشود یا خیر .یكی ازراههای پاسخ دادن به این پرسش ،ازمون ضریب همبستگی این نسبتها بابازده سهام است .درصورتیكه افزودن این نسبت هامبتنی بر جریانهای نقدی مبتنی برترازنامه وسودوزیان باشد موجب بهبود ضریب همبستگی این نسبتها بربازده سهام می گردد،ومی توان با این توجه اظهارداشت كه نسبتهای صورت جریانهای نقدی دارای محتوا می باشد .

-استفاده كنندگان از این تحقیق :

استفاده كنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران اجرائی شركت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی كاركزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته های مالی وعلاقه مندان به رشته حسابداری ومالی وهمچنین رشته مدیریت ومدیران واعضای هیات مدیره واوراق مشاركت وكارزاران بورس مورد استفاده قرارمی گیرد.

-فرضیــه ها:

 • -1مجموعه كامل نسبتهای مالی شامل ترزانامه –سودوزیان وصورت جریان نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی سنتی ارتیاط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
 • 2-مجموعه كامل نسبتهای سنتی شامل ترازنامه- سودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه با نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی ارتباط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
 • -3نسبت های مالی صورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبت های مالی سنتی شامل ترازنامه وسودوزیان ارتباط معنی داربیشتری بابازده سهام ندارد .

قلمـــــــرو:

1-قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387لغایت 1380می باشد .

2-قلمرو مكان :

قلمرومكان تحقیق شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمی باشد .

3-قلمروموضوعی :

نسبت های مالی متداول گرفته شده ازصورت مالی (ترازنامه –سودوزیان –صورت جریانهای نقدی )

كلیدو وا‍‍‍‍ ژه های اصلی :

1-نسبت های مالی ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی

2-نسبت های مالی شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزیان

3-بازده سها م

4-محتوای اطلاعات

بخش اول :

ادبیات نظری :

مرور ادبیات تحقیق:

گزارشگری جریانهای نقدی یكی از موضوعاتی می باشد كه در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداری بوده است .به نحوی كه تاكنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانائی تاثیربه سزائی برصورت های مالی شامل ترازنامه وسودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ومدلهای متضادنیزبرای ارتباط ونسب های مالی صورت جریانهای نقدی بربازده سهام ارائه می كند بااین حال درمورد اینكه كدام یك ازنسبت های بربازده سهام مفیدتر می باشد نظرات متضادوجود دارد كه از جمله به مواردزیراشاره كرد:

گرینبرگ وهمكاران(grenberg et al ./986)

برای تاثیرات به سزای نسبتهای مالی بربازده سهام مدلهای رگرسیون ازسودخالص یاجریانهای نقدی دردوره جاری استفاده كردندكه دراین دو مدل ،متغیر وابسته جریان نقدی عملیاتی بود .آنان به جای آزمون مستقیم قدرت پیش بینی مدل ،دو مدل رابااستفاده ازضریب همبستگی رتبه بندی كردندوبه نتیجه رسیدندكه نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان –وصورت جریانهای نقدی بایكدیگرهمبستگی بهتری رادارد .

بوئن وهمكاران bowen et 1986 ))

توانائی تركیبات گوناگون صورت جریانهای نقدی عملیاتی وسودراجهت ارتباط آنهایك یادودوره بعد مقایسه می كند

درمدل های آنان متغیروابسته جریان های نقدی عملیاتی آنی ومتغیرهای مستقل به ترتیب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاك ،درمدل سوم بهترازسایرمدلهامی تواندتاثیرات به سزائی نسبت های مالی شامل ترازنامه –سودوزیان وصورت جریانهای نقدی رابهترنشان می دهد .

-2تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی :

طی سالهای متمادی ،سودوزیان به همراه یادداشتهاوجداول مكمل ،صورت مالی راتشكیل می دهد .شناخت این واقعیت هاكه باتهیه وارائه صورت های مالی فوق ،دلایل كلیه مواردتحقیق دروضعیت مالی افشا نمی گردد،نهادهای حرفه حسابداری رادركشورهای مختلف به فكرچاره جوئی انداخت .نخستین باردرسال 1908درآمریكاپرفسور((ویلیام مورس كل ))دركتاب خود((صورت ازكجاآمده وبه كجا می رود ))رابیان نمودومزایاوفواید آن را مورد بحث قرارمی دهد بعدها این صورت تكامل پیداكرد وبه ((صورت وجوه ))تغییرنام پیداكرد.

درسال 1961انجمن Aicpa تحقیق شماره 2خودراتحت عنوان ((صورت تجزیه وتحلیل گردش وجوه(( انتشار داد.

درسال 1963((هیات اصول حسابداری ))بیانیه شماره 3خودراتحت عنوان صورت منابع ومصارف وجوه انتشارداد.

درسال 1971 Aicpa بیانیه شماره 19راتحت عنوان ((گزارشگری تغییرات دروضعیت مالی ))انتشارداد.این بیانیه ارائه صورت گردش وجوه رادرگزارشهای مالی سالیانه الزامی كرده واستفاده ازنام ((صورت تغییرات دروضیت مالی ))رابه جای صورت منابع ومصلرف وجوه ،توصیه نمود.

پس از انتشاربیانیه شماره بیانیه شماره 19كمیتیه بررسی اصول حسابدای چندین سال واحدهای تجاری اقدام

به تهیه صورت تغییرات دروضعیت نمودند.این صورت بیانگرمنابع مالی (سرمایه درگردش )تامین شده ومصرف شده درطی یك دوره مالی بود.

درسال 1987((كمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 95خودراتحت عنوان صورت گردش وجوه نقد انتشاركردوشركتها راملزم كردكه درپایان هردوره مالی به همراه ترازنامه ،صورت سودوزیان ،صورت گردش وجوه نقد رانیز ارائه نمایند.

-3مفاهیم وتعاریف وجوه نقد :

درطی سالهای متمادی ،تعاریف متعددی از وجوه نقد ارائه شده است كه مورد بررسی قرارمی گیرد .

الف –دارائیهای پولی كوتاه مدت :منابعی هستند كه به راحتی قابل تبدیل به وجه نقد می باشد .

ب )-خالص دارائیهای پولی :كه از طریق كسر نمودن بدهیهای جاری پولی از دارائیهای جاری بدست می آید .در این مفهوم علاوه بردارائیهای وبدهیهای جاری پولی ،دارائیهاوبدهی های جاری غیرپولی نیز مد نظر قرارگرفته است .

ج )مفهوم سرمایه در گردش :از كسر بدهی های جاری ازدارائیهای جاری بدست می آید .در این مفهوم علاوه بردارائیهاوبدهی های جاری پولی ،دارائیهاوبدهی ها ی جاری غیر پولی نیز مد نظر قرارگرفته است .

د)مفهوم تمامی منابع مالی وجوه :این مفهوم تاثیر فعالیتهای مهم تامین مالی ،واحد تجاری را بیان می كند .

ه (مفهوم نقد :این تعریف شامل وجه نقد دردسترس وشبه پول می باشد .كه این تعریف در بیانیه شماره 95نیز آمده است .

مزایای صورت جریانهای نقدی:

مهمترین مزایای صورت جریانهای نقدی عبارتند از :

1-از آنجائیكه اندازه گیری اندازه گیری وجه نقد ازارزیابی ذهنی به دور است در نتیجه نسبت به سود از عینیت بیشتری برخورداراست .

2-مشكل مربوط به تشخیص زمان تحقق درآمد وتحمل هزینه در حسابداری جریانهای نقدی بوجود نمی آید .بنابرین اگر چه پیش بینی وجه نقد هردودارای ریسك عدم اطمینان عدم اطمینان هستند اما وجه نقد از عینیت بیشتری برخوردار می باشد .

3-وجه نقد لازمه وبقاءورشد واحد تجاری می باشد وتوانائی پرداخت دیون واحد تجاری را نشان می دهد .

ماهیت صورت جریانهای نقدی :

((صورت جریانهای نقدی منبع تهیه اطلاعات ،درارتباط باتغییرات وجه نقد وجه نقد در طی دوره (به صورت وجه نقد )میباشد كه می تواند برای ازریابی نقدینگی شركت ،قابلیت انعطاف پذیری مالی وتوانائی عملیاتی وریسك شركت مفیدواقع شود ))معادل وجه نقد انعطاف پذیری وتوانائی های عملیاتی وریسك شركت مفید واقع شود ))معادل وجه نقد عبارتست از سرمایه گذاریهای كوتاه مدت ،یعنی سرمایه گذاریهائی بانقدینگی بالاكه دارای ویژگی های زیرباشد .

الف )به سرعت وسهولت به مبالغی مشخص از وجه نقد قابل تبدیل باشد .

ب )تاریخ تبدیل آن وجه نقد ،آنقدر نزدیك باشد كه احتمال تغییردرارز ش آن بعید به نظر برسد .

اطلاعات موجود درصورت جریانهای نقدی شامل مواردزیر می باشد :

الف )خالص جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

ب )خالص جریان نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

ج )خالص جریان نقدی حاصل ازفعالیتهای تانیم مالی

د)خالص افزایش یاكاهش دروجه نقد

ه )تفاوت مانده اول وپایان دوره وجه نقد

و)صورت مكمل ازفعالیتهای غیرنقدی سرمایه گذاری وتامین مالی

فعالیتهای عملیاتی :اولین بخش صورت جریانهای نقدی راگردش وجوه نقد مرتبط باعملیات واحدتجاری تشكیل میدهد كه شامل جریانهای ورودی وجه ناشی ازفروش محصولات یاارائه خدمات (ازمحل مبالغ وصولی )ازمشتریان وجریان نقدی خروجی وجه نقد ناشی ازوجوه پرداختی به فروشندگان موادارائه دهندگان خدمات موردنیاز،وجوه پرداختی به كاركنان بابت حقوق ودستمزد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های استقراض ،پرداخت به دولت بابت مالیات وعوارض وسایروعوارض وسایرپرداختهای نقدی بابت هزینه هاست .

فعالیتهای سرمایه گذاری :این فعالیتهااساسا”بررویدادهاومبادلات مربوط به تامین یافروش وكنارگذاری دارائیهاتاكیدداردومشتمل برجریان ورودوخروج وجه نقدناشی ازاین رویدادهاومبادلات می باشد.

فعالیتهای تامین مالی :این فعالیتهااساسا”بررویدادهاومبادلات مربوط به تامین ،شامل استقراض وافزایش وكاهش حقوق صاحبان سهام است ودربرگیرنده جریان ورودوخروج وجه نقدناشی ازاین رویدادهاومبادلات می باشد .

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی :

یكی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی ویادرواقع استفاده ازصورتهای مالی به منظور تصمیم گیری اشخاص ومراجع مختلف ازجمله سرمایه گذاران ،بانكها،بستانكاران وسایرعلاقه مندان است .ضرورت تفسیر صورتهای مالی به نحوی كه نیازاستفاده كنندگان مختلف ازصورتهای مالی رابرطرف می كند منجر به پیدایش توسعه روشهاوفنونی شد كه روابط بین ارقام مندرج درصورتهای مالی راتعیین وامكان مقایسه ،تفسیروتوجیه آنهارافراهم كرده است مجموعه این روشهاوفنون كه درجریان پیشرفت حسابداری درپاسخ به نیازهای فزاینده اطلاعلت مالی ابداع،توسعه یافته است ومی یابد ،تجزیه وتحلیل صورتهای مالی نامیده می شود .

لی پولد معتقد است كه استفاده كنندگان صورتهای مالی جهت دستیابی به اهداف زیراقدام به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می نمایند .

الف )صاحبان اوراق بهادارجهت ارزیابی ریسك وبازده اوراق بهاداربه پیش بینی قدرت مالی برآوردسودهای آینده علاقه مند هستند

ب )بستانكاران به شناسائی خطرات ذاتی موجود دربدهی هاوپیش بینی هاجریان وجوه آینده اقدام می كنند .

ج )صاحبان سرمایه جهت تصمیم گیری درمورد نگهداری ،فروش ویاخرید سهام شركت به تجزیه تحلیل صورتهای مالی متوسل می شوند

ابزارهای اصلی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی :

عمده ترین روشهای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی به شرح زیر طبقه بندی می شود:

الف )مقایسه واندازه گیری های مربوط به اطلاعات مالی برای دودوره یابیشتر(تجزیه وتحلیل افقی یاروند )

ب )مقاسه واندازه گیری مربوط به داده های مالی دوره جاری (تجزیه وتحلیل عمودی یادرونی )

ج)بررسی بااهداف خاص .

د)خطر سنجی

ت )تجزیه وتحلیل سرمایه درگردش

نسبتهای مالی :

نسبتهای مالی متداولترین ابزارتجزیه وتحلیل صورتهای مالی می باشد كه درمورد استفاده تحلیلگران مالی جهت ارزیابی نقاط قوت وضعف شركتها قرار می گیرد .

جهت بكارگیری نسبت های مالی می توان مقایسه های زیر راانجام داد:

1-مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری بانسبتهای دوره قبل (روند )

2-مقایسه نسبتهای مالی دوره جاری ودورههای قبل بانسبتهای متوسط صنعت

3-مقایسه نسبت های موجود در صورتهای مالی یك شركت بایكدیگر (تجزیه وتحلیل درونی )

4-مقایسه نسبت های مالی دوره جاری بانسبت های بودجه ای

ازآنجائیكه هدف این تحقیق مقاسیه محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی مندرج درصورتهای مالی سنتی (ترازنامه ،سودوزیان )ونسبتهای مالی صورت جریانهای می با شد ،نسبت های مالی موجود درصورتهای مالی درموجود درصورتهای مالی اساسی تحت این دو طبقه مورد بررسی قرار می گیرد .

تعریف وبررسی نسبت های مالی مبتنی برصورتهای مالی سنتی :

نسبت های مالی به آن دسته ازنسبت های مالی اطلاق می شود كه بااستفاده ازاطلاعات وارقام موجود درترازنامه وصورت سودوزیان از هردو محاسبه می شود گروههای مختلف استفاده كنندگان ازاین صورت هامعمولا”این نسبت ها رادرچهارگروه اصلی زیر بكارمی گیرد :

-1نسبتهای نقدینگی :

این گروه از نسبتها شامل نسبت جاری ونسبت آنی می باشد توانائی واحد تجاری رادربازپرداخت بدهی های كوتاه مدت ارزیابی می نماید .

2-نسبتهای فعالیت :

نسبتهای فعالیت ،كارایی كارایی مدیران رادراستفاده بهینه ازدارائیها(منابع مالی دراختیار)نشان می دهد .نسبت گردش موجودی ها،نسبت گردش دارائیها،دوره وصول مطالبات نمونه ای از نسبت فعالیت ها می با شد .

3-نسبتهای اهرمی :

این نسبتها به دوگروه تقسیم می شوند گروه اول به بخش بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (مندرج درترازنامه )مربوط است ومبالغی كه شركت ازطریق وام گرفتن تامین می كند ،رامحاسبه می نماید رامحاسبه می نماید كه نمونه های آن عبارتند از :نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ونسبت كل بدهی ها به كل دارائیها .گروه دوم توان شركت درایجاد سود كافی برای پرداخت های شركت رانشان می دهد ،مانند توان پرداخت بهره ..

4-نسبتهای سودآوری :

هدف بكارگیری نسبت های سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری دركسب سود است .بااستفاده ازاین نسبت ها،به بازده سهام شركت ازدیدگاههای متفاوت ذیل توجه می شود :

سود هر سهم

بازده حاصل از یك ریال فروش

بازده هرریال ازدارائیها(سرمایه گذاریها)

بازده حقوق صاحبان سهام

-تعریف نسبت های مالی مبتنی برصورت جریانهای نقدی :

به نظر می رسد اطلاعات صورت جریانهای نقدی علیرغم سودمند بودن ،كمترمورد استفاده قرارمی گیرد .شاید دلیل این امر جدید بودن تهیه ارائه صورت جریانهای وجوه نقد ی توسط شركتهاودرنتیجه عدم آشنائی كافی استفاده كنندگان در بكارگیری نسبت های این صورت می باشد ،نظریه تمركزنیز موید همین مطلب است ،یعنی استفاده كنندگان همه اطلاعات دردسترس به اندازه كافی تجزیه وتحلیل نمی كنند .لذا اطلاعات موجود درنسبتهای صورت جریانهای نقدی كمتر بكارمیگیرند .

نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی نیز همانند نسبت های مالی مبتنی برورتهای مالی سنتی به چهارگروه اصلی طبقه بندی می شوند :

الف )نسبتهای ارزیابی توانائی پرداخت بدهی

ب )نسبتهای كیفیت سود

ج)نسبتهای مخارج سرمایه ای

د)نسبتهای بازده جریانهای نقدی

الف)نسبتهای توانایی پرداخت وایجاد نقدینگی :

این گروه از نسبتهای موجود در صورت های جریانهای نقدی تقریبا رهنمودی مشابه با گروه نسبتهای نقدینگی كه از صورتهای مالی سنتی بدست می آید ،ارائه مینماید .همانطوریكه نسبتهای نقدینگی توانائی پرداخت بدهی های شركا راازمحل دارائیهای جاری نشان می دهد ،نسبت توانائی پرداخت وایجادنقدینگی ،به ارزیابی موسسه برای ایفای تعهدات وپرداخت سودسهام وبهره كمك می نماید .نسبت پوشش نقدی سودسهام وپوشش نقدی بدهی جزءاین گروه ازنسبت های صورت جریانهای نقدی به شمار می رود :

الف -1نسبت پوشش نقدی هزینه تامین مالی ،این نسبت نشانگردرصد پوشش هزینه ها ی نقدی به وسیله وجه نقد حاصل از عملیات است .ازطرفی كه این نسبت به اعتباردهندگان نشان می دهد كه چند درصدكاهش ،درجریان وجه نقد خطری رامتوجه بازپرداخت تعهدات مربوط به هزینه تامین مالی موسسه نمی كند .به نظر می آید كه بیانیه شماره 95هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نیز به دلیل سهولت در محاسبه این نسبت ،افشای جداگانه جریانهای نقدی مربوط به هزینه های بهره راالزامی داشته است .

هزینه بهره –وجه نقد حاصل از عملیات = نسبت پوشش نقدی هزینه های تامین مالی

سودسهام ممتاز

سود سهام ممتاز –هزینه بهره –وجه نقد حاصل ازعملیات=نسبت پوشش سودسهام

سودسهام عادی

الف -2-نسبت پوشش نقدی بدهی :این نسبت به نسبت های زیر قابل تفكیك است :

وجه نقد حاصل از عملیات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدی حصه جاری بدهی های بلند مدت

حصه جاری بدهی های بلند مدت

وجه نقد حاصل از عملیات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدی بدهیهای بدهیهای جاری

ویابه صورت كلی زیر بكارگرفت :

وجه نقد حاصل از عملیات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدی بدهی بدهی های جاری +حصه جاری بدهیهای بلند

نسبتهای فوق نشان دهنده قدرت بازپرداخت بدهی جاری موسسه ازمحل جریانهای نقدی حاصل ازعملیات است .ازآنجائیكه یكی از معیارهای سنجش توانائی موسسه جهت تداوم فعالیت ،توانایی موسسه دربازپرداخت تعهدات می باشد لذا از این نسبت ها می توان جهت ارزیابی توانائی موسسه جهت تداوم فعالیت ،توانائی موسسه دربازپرداخت تعهدات می باشد لذاازاین نسبتها می توان جهت ارزیابی توانائی تداوم فعالیت شركت استفاده نمود .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحلیل آماری;تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی;نسبتهای مالی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *