بررسی اشكالات مسكن های مدرن 63 صفحه + doc

به هر حال یكی از پیامدهای صنعتی شدن ایجاد مناطق مسكونی وسیع و نسبتاً یكنواخت است كه ساكنان آنها كم و بیش از یك گروه سنی هستند در دوران گذشته یك طرح مسكن در هر مرحله بر چند صد خانواده اثر می گذاشت اما در حال حاضر خطاهای برنامه ریزی و اجرایی بر هزاران اخنواده در یك گروه اثر می گذارد كه این گروه غالباً به بزرگی شهرستانی كوچك است مردم مشمول پیامدهای ت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 36 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

به هر حال یكی از پیامدهای صنعتی شدن ایجاد مناطق مسكونی وسیع و نسبتاً یكنواخت است كه ساكنان آنها كم و بیش از یك گروه سنی هستند. در دوران گذشته یك طرح مسكن در هر مرحله بر چند صد خانواده اثر می گذاشت اما در حال حاضر خطاهای برنامه ریزی و اجرایی بر هزاران اخنواده در یك گروه اثر می گذارد كه این گروه غالباً به بزرگی شهرستانی كوچك است. مردم مشمول پیامدهای تولید انبوه مسكن براساس برنامه ریزی دقیق فیزیكی شده اند. متداول ترین انتقادات مربوط به مسكن مدرن را میتوان تحت دو عنوان خلاصه كرد:

1- مناطق مسكونی ممكن است به اندازه ای بزرگ و یك شكل باشند كه ساكنین در تنظیم مناسبات شخصی دچار اشكال شده و قادر به بسط “احساس تعلق” در این مرحله نباشند.

ساختمان یك شكل، گروه های همگون مردم را مجتمع می كند، زیرا همه چیز در یك زمان به انجام می رسد و گروههای سنی و درآمدی مشخص همزمان با هم متحول میشوند. منطقه مسكونی ممكن است هم از نظر زیبایی و هم از نظر انسانی فاقد تنوع و چندگونگی باشد.

یك هنرمند سوئدی گفته است: زندگی در این مستغلات مسكونی جدید مانند زیستن در یك جدول و داشتن احساسی شبیه یك كسر اعشاری است.

2- واحدهای مسكونی مدرن و محیطهای شهری ممكن است بیش از حد برنامه ریزی شده و طبق آخرین جزئیات از پیش تنظیم شده، ساخته شده باشند. قبل از اینكه ساكنان به مناطق جدید اورد شوند كاركرد مشخصی برای هر اتاق در نظر گرفته شده است كه تركیبات و اولویت های فردی را دشوار یا غیر ممكن می سازد و فقدان انعطاف پذیری مانع بروز فردیت می شود.

عوامل موثر در بررسی وضعیت مسكن

در بررسی وضعیت مسكن باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1- استفاده كندگان كه شامل فرد، خانوار، خانواده گسترده یا گروهی كه در واحدهای مسكونی زندگی می كنند می شود. اینها مصرف كنندگان نهایی فرآیند مسكن هستند كه زندگی شان از شرایط مسكونی كه در آن زیست می كنند،‌ تأثیر می پذیرد.

2- منابعی كه در وضع مسكن مورد بررسی دخیل است. ساخت فیزیكی خود منزل منابع مالی و سازمانی،‌مكانی و تسهیلاتی از قبیل زیربنا، تسهیلات عمومی، برنامه های مربوطه فعالیتهای عمومی كاركنان اجتماعی و غیره را شامل میشوند.

3- فعالیت ها: اجزای اساسی هستند كه “كنش متقابل بین استفاده كننده واحد مسكونی” از طریق آنها انجام می گیرد. مسكن به این دلیل فراهم می شود كه فعالیتهای معینی را میسر می سازد برخی از این فعالیتها به كاركرد مسكن به منزله سرپناه مربوط می شود مانند خوابیدن، قسمتی از كاركرد مسكن به عنوان محل و مكان مطرح است مانند رفتن به محل كار و بخشی به رشد اجتماعی و روانی فرد مربوط می شوند مانند رفتن به مدرسه ، ملاقات با دیگران و …

4- پیامدها: فعالیتهایی كه به وسیله استفاده كنندگان در محیط سكونتشان انجام می گیرد، هم برای استفاده كنندگان و هم برای وضع مسكن پیامدهایی به دنبال دارد: این تأثیرات میتواند مثبت باشد مانند دستاوردهای فردی یا اصلاح محیط فیزیكی، همینطور هم میتواند منفی باشد، مانند كاهش سلامتی یا فساد محیط، همچنین فعالیتها و پیامدها به میزان زیادی به خصوصیات،‌آرزوها و نیازهای استفاده كننده بستگی دارد. بنابراین در بررسی شاخصهای اجتماعی استفاده كننده به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود.

بررسی ابعاد كیفی نیاز مسكن

1) بررسی كیفی فضای ساخته شده با توجه به جنبه های مؤثر در رشد سلامت و بهداشت و آسایش جسمانی

2) بررسی كیفی محیط مصنوع جنبه های مؤثر در رشد معنوی و روحی و روابط عمومی.

هفت شاخص كیفیت مسكن مناسب در محلات شهری

مفهوم مسكن علاوه بر مكان فیزیكی، كل محیط مسكونی را نیز در بر می گیرد كه شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسكن یك واحد مسكونی نیست بلكه كل محیط مسكونی را شامل میشود. به عبارت دیگر مسكن چیزی بیش از یك سرپناه صرفاً فیزیكی است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستن انسان را شامل می شود و باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده كننده آن فراهم باشد.

دریافت رابطه توسعه پایدار و شهرسازی و اجزای متشكله آن منجمله مسكن و مقولات متعدد مربوط به آن، موضوعی اساسی است. در واقع شناسایی ویژگیهای شهر پایدار یا محیط پایدار در اقلیم و فرهنگ خاص،‌موضوعی است كه عدم پرداختن به آن، امكان توفیق در برنامه ریزی برای جزئیات آنرا تقلیل می دهد. پرداختن به شاخصه های مسكن به عنوان كلیدی ترین ابزار برنامه ریزی وتشكیل دهنده، شالوده اصلی آن را میتوان از حساسترین مراحل برنامه ریزی دانست. عرصه مسكن به منظور تأمین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسكونی، محیط پیرامون آن را نیز در بر می گیرد.

نیاز به مسكن دو بعد كمی و كیفی دارد؛ در بعد كمی نیاز به مسكن، شناخت پدیده ها و اموری را شامل میشود كه به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربوط میشود كه در واقع درجه پاسخگویی به نیاز،‌ بدون در نظر گرفتن كیفیت آن مورد نظر است. در بعد كیفی مسائل و پدیده هایی مطرح میشوند كه به بی مسكنی، بدمسكنی و تنگ مسكنی ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شكل نیاز است.

شاخص های كیفیت مسكن

به طور كلی عواملی در مسكن وجود دارد كه كیفیت را تعریف می كنند. اینگونه وامل در مقیاس محله به شرح زیر هستند:

1- فرم مطلوب مسكن

2- استحكام مسكن

3- امنیت مسكن

4- ایمنی، راحتی و میزان دسترسی و نیز فاصله مناسب ساكنان به تسهیلات و خدمات كالبدی محله

5- دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز

6- تأمین تجهیزات و تأسیسات (زیرساختها) مورد نیاز مسكن

7- همجواری مسكن با كاربری های سازگار

این عوامل هفتگانه از مهمترین معیارها و شاخصها در تعریف و تبیین كیفیت مناسب مسكن هستند كه توجه به آنها در ساخت و ساز، انجام تمامی فعالیتهای زندگی ساكنان را به سهولت كارایی مطلوب امكان پذیر ساخته و كمكی در جهت یافتن جهات زندگی پایدار شهری و ساخت و شكل مناسب برای شهر و مناطق شهری محسوب می شوند.

فرم مطلوب مسكن

مسكن یكی از نیازهای اصلی انسان است، از اینرو به منظور تأمین آن و رسیدن به فرم مطلوب بایستی 5 عامل اساسی را مدنظر قرار داد كه عبارتند از: زمین، منابع مالی، نیروی انسانی و فن آوری، مصالح ساختمانی و مدیریت و نظارت.

زمین و چگونگی (وسعت و شكل قطعات) آن تعیین كننده فرم مسكن است، همچنین نیروی انسانی، تعیین كننده كیفیت ساخت و ساز بوده و منابع مالی بر كیفیت و چگونگی ساخت و ساز و چگونگی استفاده از مصالح و نوع آن مؤثر است. به منظور حركت صحیح عوامل در سه رأس مثلث و برقراری ارتباط مابین آنها، مدیریت و كنترل صحیح و قوانین مدون مورد نیاز است، هماهنگی تمامی این عوامل موجب رسیدن به فرم مطلوب مسكن و بالابردن سطح ارتقای كیفی میشود.

استحكام مسكن

رعایت مسائل فنی و اصول و قضاوت مهندسی در طراحی و اجرای سازه ها بایستی همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد، به همین جهت لزوم بررسی ژئوتكنیكی، بررسی مصالح ساختمانی مقاوم، شناسایی گسل های موجود، شیوه های مقاوم سازی و لزوم تجدیدنظر در آئین نامه ها و مقررات،‌كاملا محسوس است. علاوه بر مسائل فوق، با آشنایی مهندسان به تكنیكهای مقاوم سازی مدرن و به روز كردن اطلاعات مهندسان، میتوان الگوهای مقاوم، ارزان و مناسب طراحی كرد.

امنیت مسكن

امنیت، در واقع حفاظت از مسكن و وسایل آن در مقابل عوامل مستقیم و غیرمستقیم است كه موجب ضرر رساندن به مسكن و در واقع عدم امنیت آن می شود. عوامل مستقیم كه امنیت را به خطر می اندازند شامل دزدی، آتش سوزی و … هستند. عوامل غیر مستقیم نیز ، آلوده كردن آب، هوا و زمین است. البته در این مقوله میتوان از عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله، توفان، حركت ماسه های روان نیز نام برد كه تمامی این عوامل مخل امنیت مسكن و ساكنان آن است و در واقع بر كیفیت مسكن تأثیر سوء می گذارد، پس معیار مصونیت در مقابل سوانح طبیعی از دیگر عوامل مطرح است. مقوله دیگری كه در امنیت بایستی مدنظر قرار گیرد امنیت نحوه تصرف مسكن است. امنیت نحوه تصرف سبب می شود كه خانوار ساكن در واحد مسكونی، از نظر دور نمای سكونت خود احساس ایمنی كند و این امر آسایش روانی بیشتری برای آنها ایجاد می‌كند.

ایمنی، راحتی و میزان دسترسی

در نظر گرفتن تسهیلات و خدمات مناسب، موجب افزایش سطح ارتقای بهداشت مسكن و در نتیجه سلامتی ساكنان آن می شود، از جمله عوامل مؤثر در این مقوله را می توان درصد برخورداری واحدهای مسكونی از یك ، دو و سه اتاق خواب، میزان برخورداری از خدمات اساسی همچون شبكه برق سراسری،‌گاز لوله كشی،‌تسهیلات آشپزخانه ، تلفن، كولر، سیستم فاضلاب و … دانست.

دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز

می توان گفت فضای سبز از مهمترین ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار است؛ باید توجه داشتكه افزایش جمعیت نیاز به تأمین فضای سبز عمومی را افزایش می دهد. با همه اهمیتی كه فضای سبز مفید در محلات شهری دارد باید این واقعیت را پذیرفت كه اهمیت حیاتی فضای سبز را نباید در رویارویی با دیگر كاربریهای حیاتی شهری قرار داد. به طور كلی باید رابطه و تناسبی معقول بین فضاهای ساخته شده و فضاهای طبیعی در محلات شهری وجود داشته باشد. فضاهای سبز در زندگی شلوغ، پیچیده و ناآرام شهرها، گویی تنها عنصر آرامش بخش و پالاینده هستند. استفاده از درخت وفضای سبز باید به عنوان جزء لاینفك طراحی فضای محلات شهری مورد توجه طراحان قرار گیرد.

هر گیاه سبز هر چند كوچك، نقش خود را در تلطیف هوا، گرفتن و غبار آن،‌ ایجاد آرامش بصری – روانی ، رفع آلودگی صوتی،‌تولید اكسیژن مورد نیاز شهروندان، سایه ایفا می كند. فضاهای سبز در محلات،‌ منظر محله را بهبود می بخشند، باعث زیبایی محیط میشوند، نقش پالایشی دارند، باعث افزایش رطوبت و كاهش دمای هوا میشوند، سهم مهمی در برآورده كردن نیاز تفریحی و تفرجی ساكنان محله دارند و …

به طور كلی استفاده از درخت به خصوص برای بالا بردن كیفیت فضاهای كالبدی، مكمل سكونت یا به عبارتی موقعیت نسبی مسكن، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

زیرساختهای مورد نیاز مسكن

تأسیسات و زیرساختهای شهری، طیف وسیعی از عناصر شهری را كه اكثراً احداث شده، ثابت و ساختمانی اند، در بر می گیرد. در نگاهی كلی میتوان زیرساختهای شهری را شامل تمامی عناصری دانست كه تأمین نیازهای مختلف ساكنان محلات شهری را در زمینه های مختلف سكونت، فعالیت، استراحت ، فراغت و به طور كلی بالابردن كیفیت زندگی شهری بر عهده دارند. به عبارتی مجموعه عناصر فیزیكی موجود و لازمی كه كاركردهای مختلف شهری را میسر می سازند و باعث تركیب و تشكیل فضاهای شهری میشوند، زیرساخت شهری نامیده می شوند.

تأسیسات زیربنایی در محلات شهری در رأس مسائل كیفی زندگی است. تأسیسات و زیرساختهای شهری از معیارهای اصلی بررسی و تعریف شهر سالم است. مقوله تأسیسات زیربنایی شهری مستقیماً با كیفیت سكونت شهری ارتباط می یابد و مفاهیم متفاوتی همچون سرپناه، خانه و مسكن را پیش می آورد؛ در مقایسه اینها با هم ، فرق سرپناه با خانه مشخص می شود. سرپناه صرفاً انسان را از عوامل طبیعی محافظت می كند، ولی فاقد مشخصات لازم برای تأمین آسایش و پاسخگویی به نیازهای مختلف است. خانه هم از نظر طراحی و هم از نظر فیزیكی میتواند كامل باشد و نیازهای انسان و خانوار را در داخل ضای خود تأمین كند. اما برای اینكه خانه به مسكن یا محیط مسكونی تبدیل شود، باید شرایطی دیگر هم داشته باشد. حلقه اتصال خانه به مسكن یا محیط مسكونی تبدیل شود، باید شرایطی دیگر هم داشته باشد. حلقه اتصال خانه به مسكن، تأسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری است؛ یعنی چنانچه شبكه فاضلاب برای محیط مسكونی تأسیس نشود، یا دسترسی خانه به محل كار یا به محل سایر فعالیتهای اجتماعی به نحو درست و مطلوب تأمین نشود، باید گفت هنوز معیارهای مسكن و محیط مسكونی تحقق نیافته است. بدین ترتیب تأسیسات زیربنایی تبدیل كننده خانه به مسكن است.

بدین ترتیب ملاحظه میشود كه تأسیسات شهری بخش تعیین كننده ای از كالبد محلات شهری را تشكیل می دهند كه زمینه و بستر مناسبی را برای كاركردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلات فراهم ساخته، موجب آسایش و راحتی ساكنان محلات شهر می‌شوند.

همجواری با كاربری های سازگار

به طور كلی كاربری هایی كه در حوزه نفوذ یكدیگر قرار می گیرند باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیتها با یكدیگر منطبق بوده، موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیتهای دیگر نشوند.

عمده ترین تلاش شهرسازی، باید جداسازی كاربری های ناسازگار با كاربری مسكونی در محلات شهری باشد. كاربری هایی كه دود، بو، صدا و شلوغی تولید می كنند، باید از كاربری های دیگر، به ویژه كاربری مسكونی، فرهنگی و اجتماعی جدا شوند. این جدایی مطلق نیست، بلكه در برخی مواقع میتوان با تمهیداتی، اثرات سوء كاربری های مزاحم را محدود كرد.

در جدایی فضایی كاربری ها، فاكتورهای هزینه، سود وخوبسندگی نسبی آنها مورد نظر قرار می‌گیرد.

جدایی فضایی عملكردها فقط به فعالیتهای شخصی نظیر كشتارگاه ، چرم سازی و فلزكاری اختصاص ندارد، بلكه در مورد كاربریهای كوچك مزاحم نیز صدق می كند (مانند یك مغازه چوب بری یا در و پنجره سازی و حتی یك دكه فروش نفت در یك محله مسكونی كه امكان دارد مورد اعتراض ساكنان آن محل قرار گیرد)

گونه شناسی مسكن

خانه های تك واحدی مستقل

خانه های مستقل مكمل یك زندگی خصوصی می باشند كه در آنها حریم خانواده محفوظ می ماند و همچنین آزادی واستقلال خانواده خدشه دار نمی شود. در این خانه ها به دلیل اینكه تمام جهات بنا نیاز می باشد امكان جهت گیری خانه بی شمار است. و علاوه بر آن دسته بندی اتاقهای روز در یك بخش و اتاقهای شب در بخش دیگر و یا عرصه بندی فضاهای كودكان و بزرگسالان به نحوی كه از لحاظ دید و صدا برای یكدیگر مزاحمت ایجاد نكنند، در طراحی این ساختمانها امكانپذیر است.

از لحاظ عمومی مزایای ذكر شده در بالا برای این خانه های رویایی از نظرات آن بیشتر است كه واضح ترین آن عدم استفاده بهینه از امكانات زمین می باشد. وقتی كه ساختمان در زمینی با عرض زیاد بنا شده است، منجر به اتلاف زمین نشده و همچنین هزینه زیاد ساخت تأسیسات زیربنایی به شهر تحمیل می شود.

خانه های حیاط مركزی

ریشه و اصل خانه های حیاط مركزی به زمانهای بسیار گذشته و به اولین خانه های شهری باز می‌گردد. خانه های دارای حیاط مركزی به عنوان یك جانشین مناسب برای خانه های مستقل مجدداً در اواخر دهه 20 قرن 19 در آلمان كشف شدند. این نوع خانه ها در اروپای غربی كپی محض از خانه های رم با حیاطهای كوچكشان نیست بلكه برداشتی از اساسی‌ترین نكات آن می باشند كه منجر به ساخت خانه های “حیاط مركزی L شكل با حیاطی نسبتاً بزرگ شد تا اینكه آفتاب زمستانی بتواند به داخل نفوذ كند”.

این خانه ها حتی از خانه های مستقل پیشی می گیرند اول در تأمین آرامش و حریم واقعی برای ساكنان خود و دوم در استفاده بهینه از زمین. طبیعت این خانه ها به عنوان خانه هایی با چرخش درونی به گونه ای است كه خانه های مجاور نمیتوانند به حیاط دیگر اشراف داشته باشند و این موضوع آزادی واقعی ساكنان را تأمین می كند.

یك مشكل كوچك خانه های حیاط مركزی عدم امكان تهویه طبیعی هوا و كوران است كه میتواند توسط سیستم تهویه مكانیكی حل شود.

خانه های شهری

بر خلاف خانه های حیاط مركزی كه درون گرا هستند خانه های شهری به بیرون و به طرف خیابان باز میشوند. همانند خانه تك واحدی مستقل، خانه شهری نیز تكمیل كننده واحد اصلی اجتماع یعنی خانواده می باشد و اگر چه طرفین به همسایه ها چسبیده است مرز آنها را دیوارهایی تشكیل می دهد كه حریم مالكیتشان میباشد. این خانه ها در سطح زمین قرار دارند و در دسترسی از آنها به حیاط و حیاط خلوت ساده است به دلیل نحوه آرایش خانه‌های ردیفی شهری، كه از طرفین به یكدیگر متصل هستند انرژی لازم برای گرم كردن آنها تقریباً 55% خانه های یك طبقه ویلایی است. حتی وقتی با واحدهای مستقل تك واحدی مستقل مقایسه شوند 30% انرژی كمتری لازم دارند.

آپارتمانهای بلند

توسعه ساختمان سازی كه نتیجه توسعه جمعیت شهری است، باعث تهدید فضای سبز حاشیه و داخل شهرها شد و در نتیجه یكی از راه حلهای مناسب برای جلوگیری از این تهدید احداث ساختمانهای بلند بود. احداث این نوع بناها به این معنا نیست كه كل یك منطقه را به آپارتمان های بلند اختصاص می‌دهیم، بلكه درصد كمتری از فضا را به ساختمان و درصد بیشتری را به فضای سبز و فضاهای خدماتی اختصاص داده شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اشكالات مسكن های مدرن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی اشكالات مسكن های مدرن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اشكالات مسكن های مدرن;مسكن;استحكام مسكن

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *