بررسی امواج الكترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن 102 صفحه + doc

مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الكترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن شامل قسمتهای متنوع امواج و میدانهای الكترومغناطیسی، اندازه‌گیری ثابتهای خط انتقال با استفاده از روشهای تحلیلی و اجزاء محدود، بررسی و تداخل امواج با شبكه‌های مخابراتی، راههای كاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 102

حجم فایل: 2.945 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

چكیدهمقدمهفصل اول

امواج الكترومغناطیسی

میدانهای الكتریكی و مغناطیسی

امواج متحرك روی یك خط انتقال

فتونها و امواج

فتونها

میدانهای الكترومغناطیسی در فركانس قدرت

فصل دوم

ثابت‌های خطوط انتقال

جنس‌ هادی و ساختمان آن

مقاومت خط

ضریب القائی خط

خطوط سه فاز

هادیهای متساوی‌الفاصله

مساوی كردن ولتاژهای القائی بوسیله پیچیدن خط

ظرفیت خط

ظرفیت خط سه‌فاز

فصل سوم

محاسبه پارامترهای خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزاء محدود

مدل ریاضی

معادلات میدانها

انرژی و تلفات

فصل چهارم

تداخل امواج الكترومغناطیسی با شبكه‌های مخابراتی

اثرات الكترومغناطیسی

اثرات الكترواستاتیكی

كاهش اثر تداخل

فصل پنجم

تأثیر میدانهای الكترومغناطیسی 50هرتز بر جنین مرغ، قبل یا در حین انكوباسیون

مقدمه

شرح تحقیق

نتیجه‌گیری

فصل ششم

میدانهای الكترومغناطیسی ELF و سلامت انسان

استانداردهای حدود تابش

استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران

اندازه‌گیری شدت میدانهای ELF

بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد مقدس

پیشنهادات

فصل هفتم

اثر امواج الكترومغناطیسی در فركانسهای قدرت بر انسان

استانداردهای ایمنی

بررسی پارامترهای EM در بدن

آثا و سندرومهای حاصل

اثر امواج الكترومغناطیسی روی شیردهی گاوها و حیوانات دیگر

اثر میدانهای مغناطیسی فركانس پائین

فصل هشتم

بررسی آثار بیولوژیك خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حد حریم مجاز اطراف آن

پدیده فیزیكی

اثرات بیولوژیك

اثرات كرونا در محیط زیست

اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده

بررسی شدت میدانهای الكتریكی در اطراف خطوط انتقال نیروچكیده

مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الكترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن: شامل قسمتهای متنوع امواج و میدانهای الكترومغناطیسی، اندازه‌گیری ثابتهای خط انتقال با استفاده از روشهای تحلیلی و اجزاء محدود، بررسی و تداخل امواج با شبكه‌های مخابراتی، راههای كاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سیمهای فشار قوی و جریم مجاز در ایران و دیگر موارد می‌باشد.

از آنجایی كه توسعه روزافزون صنایع و همچنین افزایش استفاده از تجهیزات رفاهی برق در واحدهای مسكونی، توسعه و گسترش شبكه‌ها و افزایش میزان تولید را بطور جدی باعث گردیده و گسترش شبكه‌ها انتقال، بوجود آورندة نوعی آلودگی بوده كه به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگی‌های دیگر است.

در این پروژه سعی شده كه مجموعه‌ای از تحقیقات انجام شده اثرات امواج الكترومغناطیسی در نقاط مختلف جهان را جمع‌آوری شود و تا حدود عملی راههای پیشگیری و كاهش اثرات بیان گردد.

مقدمه

اهمیت و نقش امواج الكترومغناطیسی از قدیم‌الایام در زمینه‌هایی چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعی بوده كه همگان از آن واقف بوده‌اند ولی از آنجایی كه درس میدانها و امواج یكی از دروس اختصاصی رشته مخابرات بوده كه به عنوان پایه دروس دیگر مهندسی الكترومغناطیسی تلقی می‌شود و زمینه تخصصهای مختلفی را مانند نظریه و تكنیك میكروویو، آنتن، انتشارات امواج، نظیر امواج الكترومغتاطیسی و غیره را فراهم می‌سازد.

امروزه نقش میدان مغناطیسی در جوامع صنعتی بیش از پیش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به پیشرفت علم و تكنولوژی و طراحی و ساخت سیستمهای متعدد در واقع هدف از آنها برداشتن قسمتی از مشكلات بشر بوده است، گرفتاریهای، بیشتری عارض نسل بشر بوده است.

صدمات نه تنها در تكنولوژی گسترده بلكه حتی در مقیاسهای كوچك- مثل پرتوافكنی ایزوتوپهای دستگاههای عكاسی كوچك – نیز بوجود آمده‌اند. صدمات وارده را می‌‌توان به چهار قسمت تقسیم كرد:

1-صدمات اقتصادی

2-صدمات تكنولوژی

3-صدمات جسمی

4-صدمات روحی و روانی

البته خود صدمات روحی و روانی در نهایت منجر به صدمات جسمانی می‌شود و صدمات جسمانی ممكن است در تمام حالات صدمات عصبی را شامل شوند.

فصل اول

امواج الكترومغناطیسی] 1[

اتمهای یك ماده می‌توانند بطریق مختلف از محیط اطراف خود انرژی جذب كنند. مثلاً اگر ماده‌ای در معرض تابش حرارت قرار گیرد تمام یا مقداری از انرژی حرارتی كه به ماده میرسد، توسط اتمهای آنها جذب میشود و در نتیجه اتمها به حالت تهییج درمی‌آیند.

هر یك از اتمهای تهییج شده ممكن است در بازگشت به حال عادی خود، انرژی جذب شده را بصورت پرتوهایی از خود تابش كند، این پرتوها را پرتوهای الكترو مغناطیس گویند.

اصطلاح الكترومغناطیسی بدان جهت است كه هر كدام از این پرتوها همواره با دو میدان الكتریكی و مغناطیسی كه جهت آنها بر جهت حركت پرتو عمودند، همراه است.

شكل 1- جهت حركت پرتو الكترومغناطیسی و میدانهای الكتریكی و مغناطیسی آن

امواج الكترو مغناطیسی دارای طیف یا اسپكتروم وسیعی می‌باشند كه شامل امواج رادیوئی رادار، مادون قرمز، نور مرئی ماوراء بنفش و بالاخره اشعه‌های ایكس و گاما میباشد.

امواج الكترو مغناطیس دارای تعداد خواص مشترك هستند، مثلاً سرعت تمام آنها در خلاء یكسان است. این سرعت را سرعت سیر نور گویند و مقدار آن برابر است با 3´108m/s متر بر ثانیه یا 300.000km/s كیلومتر در ثانیه

میدانهای الكتریكی و مغناطیسی

بین بارهای الكتریكی نسبت بهم نیروئی بوجود میآید، بطوریكه بارهای همنام یكدیگر را دفع می‌كند و بارهای غیر همنام یكدیگر را جذب می‌كنند و این شبیه نیروهای مغناطیسی است، همانطوری كه قوای مغناطیسی از میدان مغناطیسی حاصل می‌شود – قوای جذب و دفع الكتریكی از میدان الكتریكی سرچشمه می‌گیرد. وقتی كه جریانی از سیم می‌گذرد در اطراف سیم خطوط میدان مغناطیسی كه بشكل دایره‌ای متحدالمركز هستند تشكیل میگردند. ولی خطوط میدان الكتریكی بصورت شعایی از سطح سیم بخارج میروند. ]2[

مقدار فلوی مغناطیسی با افزایش مقدار جریان و شدت میدان الكتریكی با افزایش مقدار ولتاژ زیاد می‌شود. بنابراین در ولتاژهای بالا (اطراف سیمهای برق فشار قوی) شدت میدان الكتریكی بیشتر است ولی در فركانس بالا شدت میدان مغناطیسی بیشتر است.]6[

شكل 2: میدانهای الكتریكی و مغناطیسی در اطراف یك سیم

امواج متحرك روی یك خط انتقال]3[

راههای زیادی برای انتشار امواج وجود دارد. به هر حال قبل از ادامة مطلب، فهم كامل پدیدة خط انتقال اساسی است زیرا بسیاری از مفاهیم بنیادی مانند ثابت انتشار در شكلهای پیچیده‌تر از انتقال انرژی نمایان می‌شود.

به عنوان نقطه شروعی برای تعمیم مطالب، مسئلة كلاسیك خط انتقال را به جای دیدگاه مداری از دیدگاه میدانی در نظر می‌گیریم. از نظریه مقدماتی میدان می‌دانیم همانطوری كه در شكل 3 نشان داده شده است، میدانهای الكتریكی و مغناطیسی در كنار ولتاژ و جریان خط میدانهای الكتریكی و مغناطیسی وجود دارند. همان طور كه به ظاهر ولتاژ و جریان در امتداد خط و در جهت انتشار حركت می‌كنند میدانهای همراه با آنها نیز، مانند سایه‌ای آنها را دنبال می‌كنند.

شكل 3 : امواج متحرك روی یك خط انتقال باز

از آنچه گذشت چون این موضوع صرفاً یك دیدگاه است می‌توان این طور فكر كرد كه میدانهای ذكر شده جریانها را در سیم القاء می‌كنند و نه برعكس، بنابراین از این دیدگاه می‌بینیم كه به ظاهر میدانهای الكتریكی و مغناطیسی باهم و با یك سرعت در فضا حركت كرده و سیم‌ها صرفاً كار «هدایت» موج را در جهت خاص انجام می‌دهند.

امواج و فوتونها WAVE AND DHOTOS ]1[

امواج- معمولاً پرتوهای الكترو مغناطیسی را بصورت امواجی فرض می‌كنند كه در فضا حركت كرده و انرژی را با خود از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل می‌كنند (شكل 4). این نوع موج را موج عرضی (Wave Tran sverse) گویند. زیرا امتداد نوسان موج بجهت حركت آن عمود است.

شكل 4 : پارامترهای یك موج عرضی

یك موج عرضی دارای چهار پارامتر اصلی است این پارامترها عبارتند از:

1-طول موج (Ware Length): كه آن عبارتند از فاصله یك نقطه با نقطه مشابه به راز
آن l

2-فركانس (Freguency): عبارتند از تعداد امواج (سیكلها) كه در یك ثانیه تولید شده: واحد HZ

3-سرعت (Velocity): مسافتی كه امواج در یك ثانیه طی میكنند V

4-دامنه (Amplitude): فاصله بین نقطه شروع تا مقدار حداكثر آن، آنرا قدرت موج نیز توصیف می‌كنند.

طول موج، فركانس و سرعت یك موج با یكدیگر ارتباط دارند. زیرا مسافتی را كه امواج در مدت یك ثانیه طی می‌كنند، برابر است با تعداد امواج در ثانیه (فركانس) ضربدر طول موج یعنی

1)

فوتونها ]1[ و ]4[

اگرچه با نظریه موجی بودن پرتونها الكترو مغناطیسی بعضی از پدیده‌های تشعشع را میتوان توضیح داد ولی كاربرد این فرضیه در بعضی موارد كاملاً رضایت بخش نیست. برای مثال: از فرضیه موجی بودن اینطور استنباط میشود كه انرژی پرتوهای الكترو مغناطیس به صورت پیوسته و بدون انقطاع منتشر میشود. در حالی كه ما می‌دانیم اینطور نیست و انرژی بصورت بارانی از ذرات كوچك و مستقل از هم بنام فوتون از جسم منتشر میشود (شكل 59. هر فوتون دارای مقدار معینی انرژی است و اغلب یك فوتون را یك كوانتوم (quantum) انرژی گویند. (نظریه ذره‌ای و موجی بودن پرتوهای الكترو مغناطیسی). مقدار انرژی یك فوتون (E)، در نظریه ذره‌ای،‌با فركانس پرتو (V)، از نظر موجی، توسط رابطه زیر بهم مربوط می‌شوند.

2)E=hn

كه در این رابطه h ضریب ثابت پلانك است.

شكل5 : نظریه ذره‌ای بودن پرتوهای الكترومغناطیسی

خواص عمومی پرتوهای الكترو مغناطیسی

1-همه آنها در فضا آزاد (خلاء) دارای سرعتی یكسان هستند.

2-همه پرتوها، انرژی را به شكل كوانتا یا (فوتون) از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌كنند. انرژی (E) یك فوتون بطریق زیر با فركانس بستگی دارد. E=hn

3-در فضای آزاد (خلاء) همه به خط مستقیم حركت می‌كنند.

میدانهای الكترو مغناطیسی در فركانس قدرت ]4[ و ]12[

اگر در یك نقطه مقداری بارالكتریكی مثبت وجود داشته باشد خطوط نیروی میدان الكتریكی (E) حاصل بطور عمودی از آن خارج می‌شوند و بر عكس، و ضمناً میدانیم كه هر گاه بار الكتریكی حركت كند، جریان داریم كه عبور جریان از سیم هادی در اطراف آن میدان مغناطیسی بوجود می‌آورد.

حال اگر در یك سیم جریان متناوب بفرستیم در اطراف آن یك میدان الكترو منیتیك (H) تشكیل می‌شود، كه این دو میدان (E) و (H) عمود بر یكدیگر بوده و بردار انرژی را میسازد كه با سرعت نور انتشار می‌یابد.

P=E.H.sin90

كه در این حالت خاص

می‌دانیم كه میدان الكتریكی حاصل،‌ مستقیماً با مقدار ولتاژ (بار الكتریكی) و عكس فاصله مربوط است یعنی و میدان مغناطیسی حاصل، با مقدار جریان و عكس فاصله متناسب است و یا ، واحد میدان الكتریكی V/m (ولت بر متر) و واحد میدان مغناطیسی A/m (آمپر بر متر) است، لذا واحد دانسیته بردار انرژی (وات بر متر مربع) خواهد بود.

به موجب رابطه ماكس پلانك E=H.f كه در آن h ثابت پلانك و f فركانس و E انرژی است. میتوان نشان داد كه هرچه فركانس زیادتر باشد انرژی بیشتر است و لذا هرچه طول موج كوچكتر باشد قدرت نفوذ و تخریب آن بیشتر است، اما دانشمندان فركانس 50 تا60 هرتز را فركانس قدرت نامیده‌اند. ]1[

فصل دوم

ثابت‌های خطوط انتقال ]5[

یك خط انتقال هوائی از یك گروه سیم تشكیل شده كه بموازات یكدیگر روی دكلها كشیده شده اند و بنابراین هادیها نسبت بیكدیگر و بین هر هاری و زمین با هوا عایق میشوند. هادیها مقاومت معینی بسته به سطح مقطع و جنس آنها دارند و چون میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان در یك هادی هادیهای دیگر را قطع می‌كند (در برمیگیرد – یا تراوش میكند) هر سیم مقاومت القائی نیز دارد. بعلاوه بین جفت هادیها و بین هر هادی و زمین نیز ظرفیت الكتریكی موجود است. بالاخره عایق‌ها كامل نیستند و در نتیجه جریان نشتی بزمین خواهیم داشت این اثر را میتوان بصورت مقاومت نشتی كه بین سیم و زمین قرار می‌گیرد در نظر گرفت. برای اینكه خط را بتوان بعنوان قسمتی از یك شبكه كامل قدرت قرار داد مقادیر فوق بایستی مشخص باشد و در این فصل محاسبه آنها را خواهیم دید.

جنس هادی و ساختمان آن

معمولیترین نوع هادی مورد استفاده در خطوط انتقال مس و آلومینیوم می‌باشد. آلومینیوم با هدایت خوب و وزن كم برای دهنه‌های بزرگ مناسب است. علیرغم اینكه ضریب انبساط بالا و مقاومت كششی كمی دارد.

مس یا آلومینیوم را باید برای دهنه (فاصله بین دو كابل) كوچك بكار برد و برای فشار قوی كه دهنه خط بزرگ میشود هادیهای آلومینیوم با هسته فولادی مجهز می‌شوند تا استقامت آنها بالا رود.

مقاومت خط

مقاومت اهمی یك هادی یكنواخت بطول L و سطح مقطع a چنین است.

كه Pمقاومت مخصوص بستگی به جنس هادی و درجه حرارت آن دارد. كه برای دو درجه حرارت داریم.

كه a ضریب حرارتی مقاومت هادی است و روابط زیر را داریم:

و بهمین ترتیب میتوان دید:

خواهیم داشت:

در هنگام بكارگیری فرمول بالا لازم است توجه داشته باشیم كه هادی ممكن است افشان باشد بنابراین افزایش مقاومت در مقایسه با هادی یكپارچه با همان سطح مقطع در حدود %1 یا %2 خواهد بود.

افزایش بیشتر در مقاومت ممكن است ناشی از اثر پوسته باشد. وقتی از یك هادی جریان مستقیم عبور میكند جریان بطور یكنواخت در تمام سطح مقطع توزیع می‌شود در حالی كه اگر جریان متناوب عبور كند میدان مغناطیسی متناوب در اطراف هادی تولید میشود كه با نفوذ جریان به مركز هادی مخالفت میكند بطوریكه چگالی جریان در لایه‌های خارجی افزایش یافته و در نتیجه در وسط سیم كاهش می‌یابد. چون افت توان متناسب با I2 است اثر پوسته (توجه شود اثر پوسته نتیجه میدان مغناطیسی می‌باشد) باعث میشود كه افت مس برای جریان معین افزایش یابد یعنی اثر آن مثل اینست كه مقاومت اهمی افزایش یابد. اثر پوسته با ضریب نفوذ و سطح مقطع هادی و فركانس افزایش مییابد (چون میدان مغناطیسی نیز با افزایش آنها افزایش می‌یابد). بعلت وابستگی آن به سطح مقطع برای هادیهای افشان كمتر از هادی یكپارچه است. برای فركانس HZ50 افزایش مقاومت برای هادیهای یكپارچه تا قطر mm10 قابل صرفنظر كردن است ولی هادی تا قطر mm25 حدود%8 افزایش می‌یابد. اثر پوست برای آلومینیوم معادل مس است.

ضریب القاء خط ]5[ و ]7[

یك خط هوائی یكفاز را در شكل زیر در نظر می‌گیریم. فاصله dm بین هادیها در مقایسه با شعاع‌های هادی بزرگتر است. جریان عبوری از هر هادی میدان مغناطیسی ایجاد میكند كه خطوط قوای آنها دوایر متحدالمركز بوده كه مراكز آنها بر مركز هادی منطبق است و در صفحه عمود بر هادی قرار گرفته‌اند. بعضی از این خطوط قوا داخل هادی بوده و بقیه در خارج آن است اگر توزیع جریان داخل هادی یكنواخت فرض شود جریان داخل خط قوه‌ای به شعاع X متناسب با سطح بسه آنست بنابراین جریان آن خواهد بود. كه I جریان كل به A می‌باشد.

شكل 1- ضریب القاء خط هوایی

بنابراین شدت میدان داخل هادی از مركز در فاصله X

شار در پوسته استوانه‌ای با ضخامت شعاعی و طول محوری 1 متر عبارتست

شاره كل تراوش داخل هادی

حال شار خارجی را در نظر می‌گیریم. تنها بخشی كه هادی را دبرمیگیرد بین دو هادی میباشد زیرا در فاصله X شدت میدان ناشی از یك هادی به تنهائی عبارتست از چون شار گزینه گذرنده از پوسته استوانه‌ای به ضخامت dx و طول محوری 1m

(2-2)شار دربرگیرنده (شار خارجی)

شار كل دربرگیرنده هر هادی مجموع معادلات (2-1)و(2-2) است كه عبارتست از:

چون هر دو هادی در چنین شبكه‌ای یك مقدار جریان عبور میدهند مقدار شار دربرگیرنده كل دو هادی عبارتست از:

ضریب القاء =L1

این عبارت برای فاصله زیاد خطوط به منجر میشود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی امواج الكترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی امواج الكترومغناطیس در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تاثیرات آن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
جنس‌ هادی و ساختمان آن;معادلات میدانها;هادیهای متساوی الفاصله;میدانهای الكتریكی و مغناطیسی;میدانهای الكترومغناطیسی در فركانس قدرت;مساوی كردن ولتاژهای القائی بوسیله پیچیدن خط;محاسبه پارامترهای خط انتقال و كابلها قدرت برش اجزا محدود;تداخل امواج الكترومغناطیسی با شبكه‌های مخابراتی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *