بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال 113 صفحه + doc

پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در 113 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 113

حجم فایل: 1.653 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در 113 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بسم الله…………………………………………………………………………………………………………….. الف

عنوان………………………………………………………………………………………………………………… ب

سپاسگزاری………………………………………………………………………………………………………… ج

تقدیم به …………………………………………………………………………………………………………….. د

فرم ب………………………………………………………………………………………………………………… ز

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………….. ه

فهرست جدول ها ………………………………………………………………………………………………… و

فهرست شکل ها………………………………………………………………………………………………….. و

فهرست نمودارها…………………………………………………………………………………………………. ی

فهرست پیوست ها ……………………………………………………………………………………………… ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………. 5

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 6

پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 7

محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………. 8

تعریف اصطلاح ها و واژه ها……………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 13

سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………. 13

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی…………………………………………………………………………… 14

ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………………… 15

ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………………………. 16

آنتی ژن…………………………………………………………………………………………………………….. 17

آنتی بادی…………………………………………………………………………………………………………… 17

کمپلمان…………………………………………………………………………………………………………….. 18

گلبولهای سفید………………………………………………………………………………………………….. 18

لنفوسیت ها ………………………………………………………………………………………………………. 19

لنفوسیت T……………………………………………………………………………………………………….. 21

لنفوسیت B ………………………………………………………………………………………………………. 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین……………………………………………………………………………… 22

ایمونوگلوبولین……………………………………………………………………………………………………. 25

ایمونوگلوبولین G ………………………………………………………………………………………………. 27

ایمونوگلوبولین A ………………………………………………………………………………………………. 28

ایمونوگلوبولین M ……………………………………………………………………………………………… 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی ………………………………………………………………………………. 31

پاسخهای ایمنی ورزشکاران………………………………………………………………………………….. 32

تغییرات BMI …………………………………………………………………………………………………… 34

تغییرات هورمون کورتیزول………………………………………………………………………………….. 35

تغییرات کاتکولامین ها……………………………………………………………………………………….. 37

تغییرات گلوتامین پلاسما…………………………………………………………………………………….. 39

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم………………………………………………………………… 40

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990…………………………………………………………… 58

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 62

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 62

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. 62

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 63

ابزار و وسایل اندازه گیری……………………………………………………………………………………. 64

ط

روشهای اندازه گیری و نحوة انجام کار……………………………………………………………………. 65

روشهای آماری…………………………………………………………………………………………………… 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 68

ویژگیهای آزمودنیها……………………………………………………………………………………………. 69

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………… 70

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 79

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 79

یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 80

بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 80

نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………… 86

پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………… 87

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها ………………………. 69

جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین 71

جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین 72

جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین 73

جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین 74

جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 75

جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین 76

جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 77

جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 78

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها………………………………………………………….. 25

شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M …. 86

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 : میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین ………………………………….. 71

نمودار 4-2 : میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………………. 72

نمودار 4-3 : میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………………. 73

نمودار 4-4 : میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین …………………………………… 74

نمودار 4-5 : میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ……………………………. 75

نمودار 4-6 : میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ……………………………… 76

نمودار 4-7 : میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ……………………………… 77

نمودار 4-8 : میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین …………………………….. 78

فهرست پیوست ها

عنوان صفحه

پیوست شماره (1) ……………………………………………………………………………………………… 91

پیوست شماره (2)………………………………………………………………………………………………. 92

پیوست شماره (3) : ……………………………………………………………………………………………. 93

منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 94

مقدمه

جهان و پدیده های موجود در آن همواره در حال تأثیر مقابل بر یكدیگر و تغییر می باشند، در اثر این تحولات كه منجر به پیشرفت تمدن و زندگی ماشینی در عصر حاضر شده است، بیماریها ومشكلات فراوانی نیز برای انسان بوجود آورده است. برای مبارزه با چنین مشكلاتی، تلاشهای زیادی صورت گرفته كه یكی از مهمترین آنها ورزش و فعالیت بدنی است.

در میان رشته های متنوع علمی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به مروز زمان دچار دگرگونی شده و با كشف مسایل جدید روز به روز، دامنه آن گسترده تر وپیچیده تر شده است، با این وجود باید اذعان نمود كه هنوز بشر در ابتدای راه است و مسایل زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش محققین امروزی در فكر حل بسیاری از مسایل تربیت بدنی و ارتباط آن با رشته های دیگر علمی است، از آنجایی كه كسب و حفظ سلامتی از جمله اهداف مهم تربیت بدنی می باشد، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با علم پزشكی دارد كه تداخل این دو علم با یكدیگر باعث بوجود آمدن شاخة جدیدی به نام طب ورزشی گشته است كه رسالت بررسی كیفیت و كمیت ورزشهای مختلف را، از نقطه نظر تأمین سلامت جسمانی افراد برعهده دارد. تعداد زیادی از پژوهشگران تلاش كرده اند تا تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملكرد اعضای مختلف بدن، مثل قلب، ریه، كلیه، عضلات و غیره را به اثبات برسانند.

امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر و یك نیاز اساسی مورد توجه همگان قرار گرفته است. از آثار مفید این پدیده، تأمین سلامت روانی و جسمانی و كاهش هزینه های درمانی برای تمام افراد جامعه است. همة افراد در هر مقطع سنی كه باشند چه مرد و چه زن، چه پیر و چه جوان می باید به فعالیتهای ورزشی بپردازند تا ازاثرات مفید آن بهره مند شوند. در جهان ورزش علاوه بر جنبه های قهرمانی و افتخارات، مسایل دیگری مانند افزایش قدرت بدنی، كاهش اختلالات، تقویت سیستم دفاعی بدن، كاهش اثرات سوء بعضی از تمرینات و به طور كلی بالا بردن كارائی جسمی و روانی نیز مد نظر می باشد و به همین دلیل مطالعات فراوانی انجام گرفته است تا ارتباط وتأثیرات تمرینات ورزشی و فعالیت های جسمانی بر سیستمهای مختلف بدن مشخص شود و اثرات هریك در كوتاه مدت و یا دراز مدت ارزیابی شود تا با ارائه طرحهای نوین در حیطة فعالیتهای ورزشی علاوه بر اینكه پایه علمی و تحقیقی ورزش محكم تر گردد، زمینة انجام بهتر این فعالیتها و تندرستی و شادابی حاصل آید.

در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر فعالیت بدنی بر برخی از اجزاء سیستم ایمنی و شاخص تودة بدنی می باشد.

بیان مسأله

یكی از مهمترین تأثیرات ورزش و فعالیت بدنی كه شاید كمتر در مورد آن بحث شده است نقش ورزش در تقویت یا تضعیف سیستم دفاعی بدن است كه در صورت كاركرد نامناسب آن، ادامه حیات برای انسان میسر نیست، با توجه به نقش مهم سیستم ایمنی در حفظ سلامتی انسانها و اثراتی كه ورزش و فعالیت بدنی در این خصوص دارند، بررسی نقش فعالیتهای بدنی بر روی سیستم ایمنی بدن انسان، از ارزش ویژه ای برخوردار می باشند.

بدن انسان از راههای مختلف می تواند در برابر تمام میكرو ارگانیسمهایی كه قادرند به بافتها و اندامها آسیب برسانند، از خود مقاومت نشان دهد كه یكی از این راهها، تولید آنتی كر یا پادتن می باشد. ایمونوگلوبولین ها، بویژه IgG ، IgA ، IgM از آنتی كورهای مهم بدن محسوب می شوند كه بیشترین مقدار ایمونوگلوبولین های سرم خون و مایعات بافتی را شامل می شوند. این ایمونوگلوبولین ها به میزان زیادی در طی پاسخ ایمنی ثانویه تولید شده و دارای ظرفیت انتشار بسیار بالایی هستند كه می توانند سریعتر از سایر ایمونوگلوبولین ها وارد فضای خارج عروق شوند و بعلاوه تمایل زیادی در اتصال به آنتی ژن دارند كه در نتیجه سریعتر و بیشتر به آنتی ژن ها متصل شده و باعث از بین رفتن آنها می شوند و از این طریق، نقش مهمی در سلامتی انسان ایفا می كنند [4 و 11 و 16] .

تمرینات بدنی بویژه تمرینات هوازی موجب آمادگی دستگاههای حیاتی بدن از قبیل قلب، ریه، عضلات و همچنین باعث افزایش نیرو و بهبود دستگاههای تولید انرژی در عضلات شده و خستگی را به تعویق می اندازد [2 و 15] .

از آنجائیكه هدف اصلی تربیت بدنی تأمین سلامتی است پژوهشگر قصد دارد با اعمال یك برنامة ورزشی منتخب هوازی در بین مردان میانسال به این سؤال پاسخ دهد كه آیا این نوع تمرین می تواند باعث ایجاد تغییرات در BMI و میزان سه نوع ایمونوگلوبولین A ، G، M و در نهایت سیستم ایمنی گردد؟

ضرورت و اهمیت پژوهش :

سیستم ایمنی یكی از مهمترین عواملی است كه نقش ویژه ای در زندگی انسانها ایفا می كند [4 و 11] . با توجه به پیشرفت تكنولوژی و احاطه انسان بوسیله عوامل ماشینی و صنعتی از یكسو و همچنین نیاز به آرامش جسمانی و رهایی از مشكلات ناشی از زندگی ماشینی عصر حاضر از سوی دیگر، نیازبه فراهم ساختن محیطی كه بتواند به دور از دغدغه های روزانه، به انسان فراغ بال ببخشد، همواره مورد توجه صاحب نظرات و علاقمندان به علوم ورزشی قرار گرفته است. دانشمندان سعی می كنند تا با آزمایش پارامترهای مختلف مرتبط با سیستم ایمنی و فعالیتهای ورزشی، دستاوردهای قابل اطمینان و نتیجه بخشی به عموم عرضه كنند.

اما دلایل چندی كه محقق را بر آن داشت تا در این زمینه به پژوهش بپردازد عبارتند از :

1- نیاز به مطالعه و بررسی اثر ورزش روی سیستم ایمنی (كمبود منابع پژوهش) .

2- وجود گزارشات ضد و نقیضی در زمینه تأثیر فعالیتهای بدنی بر روی سیستم ایمنی در كشورهای مختلف كه برخی از این گزارشات به تقویت سیستم ایمنی و برخی دیگر به تضعیف سیستم ایمنی در نتیجه فعالیتهای بدنی اشاره داشته اند [11 و 17] .

3- به دلیل متفاوت بودن شدت و نوع تمرینات در تحقیقات انجام شده قبلی، نتایج متفاوتی را در زمانهای مختلف و در افراد مختلف می توان مشاهده نمود [22] .

4- ارتباط بین مشخصات ظاهری افراد با مشخصات فیزیكی آنها و تأثیر خصوصیات جسمی افراد در موفقیت و عدم موفقیت آنها در اجرای مهارتهای ورزشی.

5- نقش اساسی شاخص توده بدنی، قد و وزن در قابلیتهای جسمانی افراد [18] .

وجود تناقض در یافته های تحقیقات گذشته و همچنین به منظور بررسی اثر فعالیت بدنی بر روی عملكرد سیستم ایمنی بدن افراد میانسال چاق و غیر چاق، پژوهشگر بر آن شد تا با ارائه یك برنامه ورزشی منتخب هوازی (با توجه به ویژگیهای سنی و جسمی و آمادگی اولیه آنان)، تغییرات BMI و میزان سه نوع ایمونوگلوبولین A ، G ، M سرم را مورد مطالعه قرار دهد، تا بتواند ضمن مقایسه با تحقیقات گذشته، توصیه ها و راهكارهای مناسبی را برای مربیان و ورزشكاران ارائه نموده، تا این افراد بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به منظور حفظ سلامتی به فعالیتهای ورزشی روی آورند.

اهداف پژوهش :

هدف كلی :

بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های منتخب سرم مردان میانسال

اهداف اختصاصی :

1. بررسی تأثیر تمرین منتخب هوازی بر BMI مردان میانسال چاق .
2. بررسی تأثیر تمرین منتخب هوازی بر IgA مردان میانسال چاق .
3. بررسی تأثیر تمرین منتخب هوازی بر IgG مردان میانسال چاق .

4. بررسی تأثیر تمرین منتخب هوازی بر IgM مردان میانسال چاق .

5. بررسی تأثیر تمرین منتخب هوازی بر BMI مردان میانسال غیر چاق .

6. بررسی تأثیر تمرین منتخب هوازی بر IgA مردان میانسال غیر چاق .
7. بررسی تأثیر تمرین منتخب هوازی بر IgG مردان میانسال غیر چاق .
8. بررسی تأثیر تمرین منتخب هوازی بر IgM مردان میانسال غیر چاق .

پیش فرض های پژوهش :

1. شرایط اجرای تمرین برای آزمودنی ها مساوی بود. بدین معنی كه تمام آزمودنی ها در زمان و مكان یكسان با هم تمرین كرده و مورد آزمایش قرار می گرفتند.
2. آزمودنی ها با یك برنامه و وسایل یكسان تمرین كرده اند.
3. آزمودنی ها تمام تلاش خود را در جهت اجرای برنامه تمرین به كار بستند.
4. نمونه های خونی گرفته شده از تمامی آزمودنی ها بوسیله یك دستگاه و یك متخصص مورد بررسی قرار گرفت.
5. هیچ یك از آزمودنی ها سابقه تمرین منظم نداشتند.
6. آزمودنی ها در زمان خون گیری در هر دو نوبت ناشتا بودند.

فرضیه های پژوهش :

1. برنامه تمرین هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال چاق تأثیر ندارد.
2. برنامه تمرین هوازی منتخب بر IgA مردان میانسال چاق تأثیر ندارد.
3. برنامه تمرین هوازی منتخب بر IgG مردان میانسال چاق تأثیر ندارد.
4. برنامه تمرین هوازی منتخب بر IgM مردان میانسال چاق تأثیر ندارد.
5. برنامه تمرین هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال غیر چاق تأثیر ندارد.
6. برنامه تمرین هوازی منتخب بر IgA مردان میانسال غیر چاق تأثیر ندارد.
7. برنامه تمرین هوازی منتخب بر IgG مردان میانسال غیر چاق تأثیر ندارد.
8. برنامه تمرین هوازی منتخب بر IgM مردان میانسال غیر چاق تأثیر ندارد.

محدودیتهای پژوهش :

محدودیتهای قابل كنترل :

1. آزمودنی ها فاقد هر گونه سابقه بیماری عفونی بودند (كنترل از طریق پرسشنامه) .
2. آزمودنی ها فاقد هر گونه اختلال خونی و بیماری قلبی و عروقی جهت شركت در فعالیت جسمانی بودند (كنترل از طریق پرسشنامه) .
3. انجام آزمون و نمونه گیری خونی در شرایط یكسان برای تمام افراد گروه.
4. انجام نمونه گیری ها در نوبت صبح و توسط یك گروه.
5. جنس آزمودنی ها
6. سن آزمودنی ها
7. هیچ یك از آزمودنی ها در حین اجرای تحقیق مصرف سیگار یا الكل نداشتند.
8. هیچ یك از آزمودنی ها در حین اجرای تحقیق دارویی مصرف نكردند.
9. هیچ یك از آزمودنی ها در طی 8 هفته تمرین بیش از 3 جلسه غیبت نداشتند.

10.استرس ناشی از خون گیری با آگاه نمودن آزمودنیها در ارتباط با نحوه تحقیق و نمونه گیری از خون نسبتاً كنترل شد.

11.درصد چربی و BMI آزمودنی ها

« پیشینه پـژوهش »

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی

سالهای زیادی است كه ورزشكاران، مربیان و متخصصین تربیت بدنی خواستار پاسخ به سؤالات پزشكی در ارتباط با فعالیت بدنی، ورزش و سیستم ایمنی هستند. چرا كه عفونت های حاد تنفسی و دیگر بیماریها، مربیان و ورزشكاران را در جریان آماده سازی جهت شركت در مسابقات بزرگ با مشكلات جدی روبرو ساخته، علاوه بر آن ارتباط احتمالی بین فعالیت های بدنی و عملكرد سیستم ایمنی، توجه مربیانی را كه در جستجوی تمرین بیش از حد برای اجرای برتر هستند و نیز پزشكانی كه درصدد پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی ورزشكاران هستند را به خود جلب كرده است. برای پاسخ به این سؤالات كه آیا تمرین بدنی تأثیری بر سیستم ایمنی دارد و یا اینكه چه نوع تمرینی باعث تقویت و چه نوع تمرینی باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود تحقیقاتی با پروتكل های مختلف توسط محققین در ارتباط با عملكرد سیستم ایمنی و فعالیت بدنی صورت گرفته است و به طور كلی به موضوعاتی از قبیل پاسخهای ایمنی ورزشكاران، تغییرات BMI ، تغییرات هورمونهای كورتیزول و اپی نفرین و گلوتامین پلاسما اشاره كردند كه به تفصیل خواهد آمد.

پاسخهای ایمنی ورزشكاران

تونی جی[1] و همكاران (1992) گزارش كردند كه تمرین شدید تعداد لنفوسیت ها و تكثیر زیر مجموعه های آنها را در خون محیطی تغییر می دهد و در صورتی كه موفقیت یك ورزشكار مستلزم تحمل استرسهای مزمن دوره های تمرین سنگین باشد ممكن است منجر به آسیب دیدگی عملكرد لنفوسیتها شده و باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود [66] .

در تحقیق دیگری فیلیپ[2] و همكاران (1993) استعداد ابتلا به عفونت را در دوندگان ماراتن مورد بررسی قرار دادند. آنها همچنین گزارش كردند كه اغلب اطلاعات بدست آمده از مربیان وپزشكان تیمهای ورزشی در بازیهای المپیك تابستانی (1988) و بازیهای المپیك زمستانی (1992) حاكی از آن است كه بعضی از بهترین ورزشكاران به دلیل ابتلا به بیماریهای عفونی قادر به انجام مسابقات نشدند. این گزارش تأكید می كند كه فعالیت بدنی شدید ورزشی خصوصاً وقتی كه با استرس های روانی همراه باشد منجر به افزایش خطر ابتلاء به عفونت در ورزشكاران می شود [54] .

شفارد [3] (1994)، كاجیورا [4]و همكاران (1995) در ارتباط با كاهش عفونتهای ویروسی در ورزشكاران پیشنهاد كردند كه تنظیم برنامه های ایمنی سازی، به حداقل رساندن تماس با عفونت، دور بودن از تمرین بیش از حد، داشتن رژیم غذایی مناسب و كاهش استرس های روانی و محیطی در ورزشكاران سطح بالا و كنترل منظم وضعیت سیستم ایمنی آنان می تواند به عنوان عاملی باشند كه باعث كاهش عفونت در ورزشكاران می شود [36 و 60] .

مك كینون [5] و همكاران (1997) نیز در این زمینه گزارش كردند كه انجام مسابقه بر روی بعضی از افراد با استرس های زیادی همراه است و چنین استرس هایی می تواند بر اثر تمرین حتی در ظرف یك ثانیه واكنش نشان دهد كه به عنوان مثال سطوح IGA بزاقی سریعاً كاهش پیدا می كند و منجر به عفونتهای مجاری فوقانی تنفسی می شود [45] .

شین كای[6] و همكاران (1998)، ورد[7] و همكاران (1998) گزارش كردند كه در 2 الی 10 دونده عفونت های ویروسی در طول دوره سه هفته ای تمرین افزایش یافته و همزمان با افزایش بار تمرین تكثیر لنفوسیت ها كاهش و عملكرد ایمنی دونده ها تضعیف شده بود [35] .

برك [8]و همكاران (1998) گزارش كردند افرادیكه سطوح تمریناتشان را افزایش می دهند ممكن است در معرض عفونت قرار نگیرند ولی وی اثر هورمونهای آزاد شده ناشی از استرس تمرین را برای سیستم ایمنی جزء عوامل آسیب رسان معرفی می كند. از نظر آنان مهم است كه فرد چگونه و با چه شكلی فعالیت می كند و اگر فعالیت بیش از حد معمول باشد موجب بیماری وی خواهد شد. آنان یك سطح متوسطی از تمرین را برای افراد پیشنهاد می كنند واین سطح را وابسته به آمادگی و شرایط بدنی فرد می دانند [23] .

كارگوتیج[9] و همكاران (2002) در ارتباط با شناگران نخبه پس از تمرینات اینتروال با شدتهای مختلف گزارش كردند كه در اثر ورزش تغییراتی در حجم خون بوجود می آید كه به نوبه خود روی لوكوسیت ها ولنفوسیت ها اثر می گذارد. آنها پیشنهاد كردند كه هنگامی كه شدت بالای تمرین شنا با استرس های مسابقه تركیب شود منجر به كاهش معنی داری در غلظت لنفوسیت ها می شود [37] .

تغییرات BMI:

وانگر[10] و همکاران (2006) گزارش کردند که تمرینات هوازی با شدت متوسط، تأثیر معنی داری بر روی مردان میانسال چاق دارد. آنها 15 مرد را به مدت 45 دقیقه با 60 درصد حداکثر اکسیژن به مدت 12 هفته در آزمایشگاه تمرین دادند. نتایج نشان داد میانگین BMI آزمودنی ها به میزان 3/5 کیلوگرم بر متر مربع کاهش نشان داد. این اطلاعات پیشنهاد می کند که ورزش متوسط می تواند منجر به کاهش BMI از طریق سوخت و ساز چربی ها و در نتیجه پایین آمدن وزن شود ] 69[ .

وو .کیم [11] (2007) در بررسی اثرات تمرین هوازی روی چاقی و BMI تحقیقی را انجام داد.

افراد مورد مطالعه این تحقیق را 13 دانشجوی مرد غیر فعال و چاق تشکیل می دادند. آزمودنیها با 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی برای مدت 30 دقیقه روی تردمیل دویدند.

این تمرین با هفته ای 3 جلسه و به مدت 8 هفته در نظر گرفته شده بود. BMI آزمودنیها در روز قبل از تمرین و در خاتمه برنامه تمرینات گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین BMI آزمودنی ها پس از 8 هفته تمرین کاهش معنی داری به میزان 1/3 کیلوگرم بر متر مربع داشته است. ] 70 [.

ووکیم و همکاران در سال 2007 تحقیق دیگری را در این زمینه انجام دادند. آنها برنامه تمرینات را این بار به مدت 15 دقیقه و با شدت 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به مدت 8 هفته در آزمایشگاه و بر روی مردان غیر چاق انجام دادند. نتایج نشان داد که BMI آزمودنی ها افزایش معنی داری داشت.

تغییرات هورمون كورتیزول :

شواهد محكمی وجود دارد كه بر نقش هورمونها به عنوان تنظیم كننده تغییرات ناشی از ورزش در تعداد گلبولهای سفید و توزیع زیر رده های آنها دلالت می كند. به روشنی مشخص شده است كه هورمونهایی از قبیل كورتیزول و اپی نفرین توزیع گلبولهای سفید بین گردش خون و اجزای مختلف بدن مانند كبد، طحال و مغز استخوان را تحت تأثیر قرار می دهند و منجر به افزایش یا كاهش تعداد آنها می شوند. بطور كلی پس از فعالیت های كوتاه مدت (كمتر از یك ساعت) كه منجر به كاهش سطح كورتیزول می شود تعداد لوكوسیت های خون افزایش می یابد و پس از فعالیتهای خیلی طولانی با افزایش كورتیزول، تعداد لوكوسیت ها كاهش می یابد و این تغییرپذیری به عواملی از قبیل شدت و مدت تمرین، سطح آمادگی جسمانی فرد، كیفیت تغذیه ای و حتی ریتم ترشح شبانه روزی وابسته است و اكثر آنها گزارش كردند كه ترشح كورتیزول با شدت ورزش افزایش می یابد [14].

ماین وارنینگ [12] [1991] گزارش كرد كه افزایش كورتیزول پس از ورزش باعث مهار تكثیر لنفوسیت ها و فعالیت سلول Nk شده و در نتیجه باعث كاهش آنتی بادیها به طرف سلولهای سرطانی می شود. او بیان كرد كه كاهش آنتی بادیها منجر به سرطان پوست، پستان و سینه در زنان می شود. [60] .

علاوه بر شدت تمرین، مدت تمرین نیز موضوعی است كه نباید نادیده گرفته شود. براندنبرگر[13] و فالونیوس[14] گزارش كردند در شرایط تمرینی با شدت پایین اگر مدت تمرین طولانی باشد سطح كورتیزول پلاسما افزایش می یابد. بونن [15] و همكاران نیز گزارش كردند كه دفع ادراری كورتیزول پس از ورزش با شدت 76 درصد حداكثر اكسیژن مصرفی در مدت 10 دقیقه تغییر نمی كند و هنگامی كه مدت وزش تا 30 دقیقه ادامه یابد سطح كورتیزول پلاسما نیز در حدود دو برابر افزایش پیدا می كند.

وایت[16] (1991) نیز گزارش كرد كاهش در نوتروفیل ها بلافاصله پس از مسابقه ماراتن (70 مرد و 20 زن) با افزایش معنی داری در سطح كورتیزول پلاسما ارتباط دارد [67] .

همچنین ونگ و اسمیت [17] (1992) افزایش را در سطوح كورتیزول پلاسما پس از مسابقه اسب سواری طاقت فرسا گزارش كردند (68).

تحقیقات روبرتسون [18] و همكاران (1981)، مك كارتی [19] و همكاران (1988)، نایمن [20] (1989)، نلسون – كانرلا[21] (1997)، كاجیورا[22] و همكاران (2003) و پدرسن بی كا[23] (2007) نیز این مطلب را تأیید كرد و آنها گزارش كردند كه پس از ورزشهای با شدت بالا و مدت طولانی غلظت كورتیزول افزایش یافته و در نتیجه آن ، ورود لنفوسیت ها به بافتهای محیطی افزایش می یابد و منجر به كاهش لنفوسیت های موجود در گردش خون و تكثیر آنها می شود و در نتیجة كاهش لنفوسیتها (تولید كننده ایمونوگلوبولینها) عملكرد سیستم دفاعی بدن تضعیف می شود [41 و 48 و 49 و 36 و 53] .

مقدمه

در این فصل ابتدا خلاصه و در پی آن یافته های پژوهش مطرح می شود. سپس به بحث و بررسی یافته ها و مقایسه آن با سایر پژوهشهای انجام شده می پردازیم و در پایان، نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ارائه می گردد.

خلاصه پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های منتخب سرم مردان میانسال بوده است. برای این منظور تعداد 40 نفر از مردان میانسال به طور تصادفی به دو گروه چاق (20= n) و غیر چاق (20=n ) تقسیم شدند.

میانگین سن برای گروه چاق 26 سال، قد 5/171 سانتی متر و وزن 4/96 کیلوگرم و همین عوامل برای گروه غیر چاق به ترتیب 12/28 سال، 8/176 سانتی متر و 2/70 کیلوگرم بود.

دو گروه در یک برنامه تمرینی به مدت 8 هفته شرکت کردند. هر هفته شامل سه جلسه و با جلسات 60 دقیقه ای شامل : 10 دقیقه گرم کردن عمومی، 20 دقیقه دویدن با شدت 60 تا 75 درصد HRR با تردمیل، 5 تا 10 دقیقه ریکاوری فعال، تکرار دورة تمرینی به مدت 20 دقیقه و 5 تا 10 دقیقه سرد کردن بود.

نمونه های خون آزمودنی ها 24 ساعت قبل و بعد از برنامه ورزشی گرفته شد و با روش الایزا، Ig های منتخب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین BMI نمونه ها توسط دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر (Body Composition Analyzer) اندازه گیری شد و در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش به شرح زیر می باشد :

یافته های پژوهش

1- برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال چاق مؤثر است.

2- برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA سرم مردان میانسال چاق مؤثر است.

3- برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG سرم مردان میانسال چاق بی تأثیر است.

4- برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM سرم مردان میانسال چاق بی تأثیر است.

5- برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال غیر چاق بی تأثیر است.

6- برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA مردان میانسال غیر چاق مؤثر است.

7- برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG مردان میانسال غیر چاق مؤثر است.

8- برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM مردان میانسال غیر چاق مؤثر است.

بحث و بررسی

ایمونوگلوبولین ها از اجزاء مهم سیستم ایمنی هومورال بدن و BMI شاخصی برای بررسی تندرستی و وزن مطلوب بدن به حساب می آیند، تغییرات کیفی و کمی آنها نیز می تواند تغییرات قابل ملاحظه ای در عملکرد سیستم بدن بوجود بیاورد.

×برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال چاق تأثیر دارد و باعث کاهش آن می شود. این یافته ها با نتایج پژوهش های وانگر [24] و همکاران (2006) و وو. کیم [25] (2007) مطابقت دارد ]69 70 [ . ولی با یافته های پژوهشی وو. کیم و همکاران (2007) مطابقت ندارد ] 69[ .

×برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA مردان میانسال چاق تأثیر دارد و باعث کاهش آن می شود. این یافته ها با نتایج پژوهش های لیزن و همکاران، توماس و همکاران ] 1 [ ، نیل بی واش ] 46[ و کالابرس و همکاران ]25[ که گزارش کرده بودند که تمرینات باعث کاهش IgA سرم می شود مطابقت دارد و با نتایج پژوهش های نلسون کانرلا ]45[ ، استفن سن و همکاران ]63[ و شارپ و همکاران ]57[ مبنی بر افزایش میزان IgA سرم پس از تمرین مطابقت ندارد. همچنین با تحقیقات فیتزگرالد و همکاران ]32[ ، شفارد و همکاران ]60[ و میشل و همکاران ]43[ که هیچ گونه تغییری را در میزان IgA سرم بعد از تمرین مشاهده نکردند تناقض دارد.

× برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG سرم مردان میانسال چاق تأثیر ندارد ولی باعث کاهش آن می شود. این یافته ها با نتایج پژوهش های لیزن و همکاران ]1[ . بوسنبرگ]24[ ، فرانک و همکاران ]33[ ، رؤیا عسگری ]13[ و کالابرس و همکاران ]25[ که گزارش کرده بودند تمرینات باعث کاهش سطوح IgG سرم می شود مطابقت دارد و با نتایج پژوهشهای استفن سن و همکاران ]63[، پورتمنز و همکاران ]55[ ، نایمن وهمکاران ]49[ ، شوجی شین کای و همکاران ]62[ و نلسون کانرلا ]45[ که گزارش کرده بودند تمرینات باعث افزایش سطوح IgG سرم می شود مطابقت ندارد. همچنین با نتایج تحقیقات داگلاس ]28[ ، شفارد و همکاران ]60[ ، الیکیم ]30[ و مقصود پیری ]5[ که هیچگونه تغییری در میزان IgG سرم بعد از تمرین بدنی مشاهده نکردند تناقض دارد.

× برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM سرم مردان میانسال چاق تأثیر ندارد ولی باعث کاهش آن می شود. این یافته ها با نتایج پژوهشهای فرانک ال و همکاران ]33[ ، تونی جی و همکاران ]66[ و مقصود پیری ]5[ که گزارش کرده بودند که تمرینات باعث کاهش IgM سرم می شود مطابقت دارد و با نتایج پژوهش های نلسون کانرلا ]45 [ و نایمن و همکاران ]49[ مبنی بر افزایش میزان IgM سرم پس از تمرین مطابقت ندارد. همچنین با تحقیقات میشل و همکاران ]43[ و ال شیدر و فاکزم ]13[ که هیچ گونه تغییری را در میزان IgM سرم بعد از تمرین مشاهده نکردند تناقض دارد.

× برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال غیر چاق تأثیر ندارد و باعث افزایش میزان BMI می شود. این یافته ها با نتایج پژوهش های وو. کیم و همکاران (2007) مطابقت دارد ولی با نتایج پژوهشهای وانگر و همکاران (2006) و وو. کیم (2007) مطابقت ندارد.

×برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA سرم مردان میانسال غیر چاق تأثیر دارد و باعث کاهش آن می شود. این یافته ها با نتایج پژوهش های گلیسون و همکاران ]13[ ، مک کنیون و همکاران ] 40[ و مقصود پیری [ 5] که گزارش کرده بودند که تمرینات باعث کاهش IgA سرم می شود مطابقت دارد و با نتایج پژوهشهای نایمن و همکاران [ 49] ، پورتمنز و همکاران [ 55] و شوجی شین کای و همکاران [62] مطابقت ندارد . همچنین با تحقیقات داگلاس ]28[ و کاجیورا و همکاران ]36[ که هیچ گونه تغییری را در میزان IgA سرم بعد از تمرین مشاهده نکردند تناقض دارد.

× برنامه تمرین هوازی منتخب بر IgG سرم مردان میانسال غیر چاق تأثیر دارد و این تأثیر در جهت کاهش میزان IgG می باشد. این یافته ها با نتایج پژوهش های پدرسن بی کا ] 53[ ، تونی جی و همکاران ] 66[ ، نیل واش ] 46[ و رؤیا عسگری ] 13[ که گزارش کرده بودند تمرینات باعث کاهش سطوح IgG سرم می شود مطابقت دارد و با نتایج پژوهشهای هدفورز و همکاران ] 13[ ، نایمن و همکاران ] 49[ و نلسون کانرلا]45[ که گزارش کرده بودند تمرینات باعث افزایش سطوح IgG سرم می شود مطابقت ندارد. همچنین با نتایج تحقیقات داگلاس ]28[ ، اسکولا و همکاران ]31[ ، کاجیورا و همکاران ]36[ و مقصود پیری ]5[ که هیچگونه تغییری در میزان IgG سرم بعد از تمرین بدنی مشاهده نکردند تناقض دارد.

× برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM سرم مردان میانسال غیر چاق تأثیر دارد و باعث کاهش آن می شود. این یافته ها با نتایج پژوهش های فرانک ال و همکاران ]33[ ، پدرسن بی کا]53[ و مقصود پیری ]5[ که گزارش کرده بودند تمرینات باعث کاهش سطوح IgM سرم می شود مطابقت دارد و با نتایج پژوهشهای نایمن و همکاران ]49[ و شوجی شین کای و همکاران ]26[ که گزارش کرده بودند تمرینات باعث افزایش سطوح IgM سرم می شود مطابقت ندارد. همچنین با نتایج تحقیقات میشل و همکاران ]43[ و ال شید ]13[ که هیچگونه تغیری در میزان IgM سرم بعد از تمرین بدنی مشاهده نکردند تناقض دارد.

نتایج پژوهش بر روی BMI مردان چاق بیانگر این بوده است که تمرینات هوازی منتخب می تواند موجب کاهش این عامل شود. در فعالیتهای هوازی و زیر بیشینه مسیر اصلی سوخت و ساز و تولید انرژی مسیر هوازی است و چربی به عنوان منبع سوختی مهمی در دسترس قرار می گیرد. بنابراین این گروه از آزمودنیها چربی را بیشتر در چرخة سوخت و ساز وارد کرده اند و توده چربی و وزن آزمودنیها و در نتیجه BMI آنان کاهش یافته است.

نتایج پژوهش بر روی BMI مردان غیر چاق با مردان چاق متناقض بود و حاکی از افزایش BMI در این گروه بوده است. با توجه به اینکه برنامة تمرینی این گروه با گروه چاق به لحاظ شدت ، مدت و زمان انجام تمرینات یکسان بود می توان چنین بیان کرد که این گروه احتمالاً قبل از اجرای برنامه تمرینی دارای تعادل انرژی منفی بوده و میزان سوخت و ساز پایة آنها بیشتر از میزان جذب انرژی بوده است که در اثر فعالیتهای ورزشی و صرف انرژی تمایل بیشتری به جذب کالری پس از فعالیت داشته اند و همین مطلب احتمالاً منجر به تغییر BMI در جهت مثبت شده است هرچند در بررسی آماری این تغییرات مشخص شد که تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی داری بر این متغیر نداشته است.

در بررسی تغییرات بدست آمده در ایمونوگلوبولین های افراد چاق در این پژوهش نتایج نشان داد که هر سه فاکتور مورد نظر (IgM IgG IgA)پس از 8 هفته برنامه ورزشی منتخب هوازی کاهش داشته است که این کاهش تنها در فاکتور IgA معنی دار بوده است. تحقیقات انجام شده بر روی تغییرات فاکتورهای ایمنی نتایج متناقضی را به همراه داشته است که اغلب این نتایج می تواند تحت تأثیر فاکتورهای متفاوتی از قبیل سن و جنس آزمودنی ها، درجه سلامتی آنها، میزان آمادگی بدنی آزمودنی ها، همچنین مدت و شدت برنامة تمرینی باشد، لذا این تناقض را می توان با دلایل متفاوتی توجیه نمود. در این تحقیق که فعالیت بدنی هوازی توأم با کاهش میزان ایمونوگلوبولین ها بوده است می توان دلایل چندی را ذکر کرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال;مقاله بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال;تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال;تحقیق بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *