بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال 90 صفحه + doc

پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 1.193 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 7

هدف های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 8

پیش فرض های پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

محدودیت های پزوهش………………………………………………………………………………….. 8

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش…………………………………………………………………. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 12

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………. 12

فیزیولوژی بسکتبال……………………………………………………………………………………… 12

حداکثر اکسیژن مصرفی……………………………………………………………………………….. 14

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال…………………………………………………………………. 15

میزان درک فشار………………………………………………………………………………………….. 16

انباشتگی اسید لاکتیک…………………………………………………………………………………. 16

سرعت دفع اسید لاکتیک………………………………………………………………………………. 17

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت…………………………………………………………………. 17

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا……………………………………………….. 18

مفهوم ضربان قلب بالا……………………………………………………………………………………. 24

مفهوم فشار خون بالا…………………………………………………………………………………….. 25

مفهوم دقت………………………………………………………………………………………………….. 26

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 31

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 31

جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 31

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 31

متغیرها مستقل……………………………………………………………………………………………. 31

متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………….. 32

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش ………………………………………….. 33

اندازه گیری ویژگی های بدنی…………………………………………………………………………. 33

نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 34

افزایش غلظت لاکتات خون……………………………………………………………………………. 35

افزایش ضربان قلب……………………………………………………………………………………….. 35

افزایش فشار خون………………………………………………………………………………………… 35

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………… 35

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 38

آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 39

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 39

بررسی توصیفی داده ها………………………………………………………………………………….. 41

آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 48

بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… 49

آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… 51

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 55

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 55

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 57

پیشنهاد برخاسته از پژوهش…………………………………………………………………………… 60

پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………. 61

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 62

فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 62

خارجی………………………………………………………………………………………………………… 63

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور…………………………………………….. 28

جدول 1-4 – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX، EPI آزمودنی ها 39

جدول 2-4- پست بازیکنان بسکتبال …………………………………………………………….. 40

جدول 3-4- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال………………………………………………………. 40

جدول 4-4 – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی 43

جدول 5-4 – مقایسه میانگین فشار خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی 44

جدول 6-4 – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی 46

جدول 7-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها ……………………….. 48

جدول 8-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها………………………….. 49

جدول 9-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی 50

جدول 10-4 – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی 50

جدول 11-4 – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی 50

جدول 12-4 – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال 51

جدول 13-4- ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال…………… 52

جدول 14-4- ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال…………….. 53

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

شکل 1-4 – مقایسه میانگین سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………… 41

شکل 2-4 – مقایسه میانگین قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………….. 41

شکل 3-4 – مقایسه میانگین وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………… 41

شکل 4-4 – مقایسه میانگین VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی……… 42

شکل 5-4 – مقایسه میانگین EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………. 42

شکل 6-4 – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی……………………. 43

شکل 7-4 – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………. 44

شکل 8-4 – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………. 45

شکل 9-4 – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………… 45

شکل 10-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی……….. 46

شکل 11-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی………. 47

پیوست ها

پیوست شماره 1- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی

پیوست شماره 2- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل

پیوست شماره 3- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه

پیوست شماره 4- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران

پیوست شماره 5- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد

پیوست شماره 6- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

مقدمه

در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1).

بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).

از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).

اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد.

همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت.

اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک از آنها به عهده دارد.

برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد.

بیان مسئله:

تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم.

بسکتبال ورزش ادامه داری است که نیاز به سرعت، شتاب، حرکات انفجاری نظیر حرکت ارتجاعی
(ریباند از حلقه)، دریبل و شوت پرشی، بلاک کردن، شوت، توقف های ناگهانی، سرعت بالا، حرکاتی منفجرانه و مکرر دارد (26).

هنگامی که بحث بسکتبال به میان می آید. موضوع شاخص خستگی (غلظت لاکتات خون) که یکی از عوامل کاهش عملکرد بسکتبالیست ها است مطرح می شود. همیشه بازیکنان سعی می کنند که با کمترین صرف انرژی و با حداکثر دقت مطلوب به کارآیی خود کمک کنند. این دقت موجب افزایش امتیازات نهایی بازیکنان و همچنین امتیازات تیمی می گردد. در حال حاضر با تغییر قوانین بسکتبال از دو نیمه بازی در وقت فعال به چهار کواتر وقت بازی، هم باعث افزایش سرعت بازیکنان شده و هم موجب توجه به عملکرد استقامتی است که آن نیز توجه به تاخیر انداختن خستگی شده است.

در تمرینات غیر اصولی و کاهش آب بدن که باعث کاهش رشد جسمانی، کاهش حجم پلاسما، کاهش برون ده قلبی، از دست دادن الکترولیتها دیده می شود و علاوه بر این تعادل جسمی بسکتبالیست ها را مختل می کند و درصد دقت در مهارتهایی مثل شوت، پاس،دریبل را کاهش دهد (6). از طرف دیگر آماده سازی ورزشکار برای حرکاتی که نیاز به دقت و کنترل حرکتی دارد به عواملی مانند آماده سازی، سازگاری محرک – پاسخ بستگی دارد.

مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان وهمچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند.
این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است، تعیین می کند. اهمیت و ضرورت تعیین سطح اسیدلاکتیک بدن که نوعی خستگی جسمانی است می تواند تناسب موجود در تمرینات را توجیه کند. این تناسب یعنی درصد زمان تمرین که برای اجرای مهارتهای مختلف بسکتبال می تواند برنامه ریزی شود.

از خصیصه های مختلف ورزشی بسکتبال سرعت است که می تواند دقت را تحت شعاع قرار دهد و از متغیرهای مزاحم مهم اجرای حرکات سرعتی، تجمع اسیدلاکتیک در بدن می باشد، لذا با وجود خستگی ناشی از اسیدلاکتیک اجرای بهینه پرتاب آزاد بسکتبال که نیاز به دقت دارد نیز تحت الشعاع آن قرار
می گیرد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش های کمی، در رابطه با خستگی بسکتبالیست ها و دقت و کنترل حرکتی آنها انجام شده است و لذا به جهت اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه می بایست عوامل و متغییر های دخالت کننده در اینجا تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه بسکتبال رشته ای است پر تحرک، سریع و انتزاعی و با قابلیت های حرکتی و مهارتی ورزشکار در تقابل است و در عملکرد آنها اثر دارد می بایست عوامل آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد همانطور که می بینیم در بخش های مرتبط با استراتژی بازی آن، مثل تاکتیک های حمله و دفاع تحقیقات زیادی صورت گرفته و کتاب های زیادی نوشته شده است.

نوع تمرینات بسکتبال و روش های مختلف تمرینی (6) از جمله سرعت، شتاب، چابکی، انعطاف پذیری می بایست به بهترین شکل ممکن تقویت شود. البته عواملی مثل دقت، هماهنگی، ریتم، تعادل نیز مورد توجه و ضروری است. تغییرات پی در پی در قوانین بسکتبال موجب سرعت بیشتر این بازی شده است که انگیزه ی لازم را برای به اجرا در آوردن روش های علمی مختلف برای کسب پیروزی در آن به وجود
می آورند. از آنجائیکه آمادگی جسمانی در بسکتبالیست ها از اهمیت زیادی برخوردار است، باید افزایش توانایی های بدن به بهترین شکل در تمرینات مورد توجه قرار گیرد. جذابیت های این رشته ورزشی حتی در سطح جهانی موجب شده که آموزش تکنیک ها و تاکتیکها، حتی از سنین کودکی آغاز شود. نمونه بارز آن مینی بسکتبال در سطوح پیش دبستانی و دبستانی است.

کاربرد نتایج پژوهش

برای مسابقات آموزش و پرورش در سطوح قهرمانی و دانش آموزی، برای مربیان و معلمان و اعضای فدراسیون بسکتبال و کمیته های مرتبط ضرورت و کاربرد دارد.

علت انتخاب غلظت لاکتات خون

پژوهشها نشان می دهند که اثر غلظت لاکتات خون که نتیجه اش خستگی جسمانی بر روی پرتاب شوت آزاد پنالتی در بسکتبال بسیار موثر است و اندازه گیری و ارزیابی این اثر از ضروریات این پژوهش می تواند باشد. پژوهشگر تلاش کرده اثر غلظت لاکتات خون بر روی دقت پرتاب آزاد بررسی کند، چرا که هیچ پیشینه پژوهشی مستدلی و داوری شده ای وجود ندارد.

علت انتخاب ضربان قلب بالا

عامل ضربان قلب و تواتر قلبی بالا نیز از شرایط پرتاب شوت آزاد بسکتبال است از آنجائیکه بیشتر مواقع پرتاب آزاد وقتی گرفته می شود که بازیکن در اوج اجرای حرکت است و بنابراین دارای ضربان قلب بسیار بالایی در حدود 85% درصد VO2 max (8) که می تواند روی اجرای دقیق پرتاب آزاد تاثیر اساسی داشته باشد.

علت انتخاب فشار خون بالا

همزمانی متغیرهای مستقل غلظت لاکتات خون و ضربان قلب بالا،دلیل اصلی انتخاب فشار خون است وهمچنین ممکن است که افزایش در کمیت فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک موجب کاهش در دقت پرتاب بسکتبالیست گردد.لذا بعنوان یک متغیر تداخلی مورد انتخاب قرار گرفته است.

متغیرهای وابسته

– دقت شوت در پرتاب آزاد بسکتبال

ابزار و وسایل و اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش

1- ترازوی دیجیتالی مارکsoehnle ساخت آلمان به منظور تعیین وزن آزمودنی ها به کیلو گرم.

2- کرونومتر دیجیتالی مارک Q&Q ساخت تایوان به منظور تعیین زمان تست های شاتل ران و تست پله هاروارد.

3- ماژیک و متر علامت گذاری خطوط به منظور تست شاتل ران و سرنگ و لوله آزمایش مدل سوپا برای خون گیری از آزمودنی ها.

4- دستگاه کالیپر با مارک شرکت خدمات ورزشی صنایع آموزشی به منظور تعیین درصد چربی آزمودنیها.

5- ضبط صوت ونوار کاست مترونوم برای تست شاتل ران.

6- پله به ارتفاع8 /50 سانتی متر جهت تست پله هاروارد.

7- مسیر 20 متری سالن جهت تست شاتل ران.

8- ضربان سنج سینه ای بی سیم مارک CATEYE مدل100 CC-HBساخت ژاپن به منظور تعیین ضربان قلب آزمودنی ها.

9- قد سنج برای تعیین قد آزمودنیها.

اندازه گیری ویژگی های بدن

قد: عبارتست از اندازه طول بدن بطور ایستاده از کف پا بدون کفش تا نوک سر به واحد سانتی متر.

روش ا ندازه گیری: دستگاه شامل میله مدرج قد سنج و یک تخته افقی می باشد که در بالای سر
آزمودنی ها قرار می گیرد. آزمودنی بطور مستقیم در حالی که وزن بر روی دو پا بطور مساوی تقسیم شده و نگاه فرد موازی سطح افق بوده و پاشنه های پا نزدیک به هم بوده، قرار می گیرند. بعد اندازه گیری شروع می شود بطوریکه خط کش افقی روی سر فرد قرار گرفته و انتهای خط کش روی نوار مدرج میزان قد را تعیین می کند.

اندازه گیری وزن

وزن: عبارت است از وزن کل بدن به واحد کیلو گرم.

روش اندازه گیری وزن

آزمودنی ها بدون کفش و با لباس ورزشی یکسان روی ترازو قرارگرفته و وزن هر یک بر حسب کیلوگرم اندازه گیری شده است.

اندازه گیری ویژگی های فیزیولوژیکی

شامل آمادگی جسمانی، که از طریق اندازه گیری تست شاتل ران، وتست پله هاروارد انجام گرفته است.

تست شاتل ران

شخص در این آزمون با سرعت (8 کیلومتر/ ساعت) مسیر 20 متری را بصورت رفت و برگشت می دودسرعت آزمودنی در هر دو دقیقه (5/0 کیلو متر/ ساعت) افزایش می یابدسرعت فرد به وسیله پخش سیگنال های ضبط شده روی نوار در خطوط پایانی تنظیم می شود. وقتی آزمودنی به انتهای مسیر 20 متر می رسد سیگنال ها پخش می شود وآزمودنی ها تلاش می نمایند تا آزمون را تداوم دهند تا دیگر قادر به ادامه آزمون نباشند وزمان بدست آمده همان زمان توقف می باشد، مقدار اکسیژن مصرفی به میلی لیتر در کیلوگرم عضله از طریق فرمول مربوطه بدست می آید.

تست پله هاروارد

از آزمودنی خواسته می شود که مقابل نیمکت یا پله به ارتفاع 20 اینچ (8/50 ساتی متر ) بایستد وبا فرمان شروع پای چپ و بدنبال آن پای راست خود از نیمکت بالا رفته و به همین ترتیب یعنی ابتدا پای چپ وسپس پای راست از نیمکت پایین بیاید.سرعت بالا و پایین رفتن از نیمکت در هر دقیقه 30 دور است. بهتر است برای تداوم ریتم آزمون از گام شمار (مترونوم)استفاده شود ولی می توان به وسیله ساعت نیز ریتم حرکت را کترل کرد به صورتیکه در هر دو ثانیه آزمودنی یک دور از نیمکت بالا وپایین برود.

نحوه جمع آوری اطلاعات

آزمودنی ها در ساعت 5/4 بعدازظهر روز آزمون در محل اجرای آزمون (سالن آزادی بابل) حاضر شدند. ابتدا برای آشنایی هر دو گروه اطلاعاتی درباره نحوه اجرای آزمون، نحوه استفاده از ابزار و وسایل اندازه گیری توسط پژوهشگر بیان شد. در ادامه وزن، قد، میزان درصد چربی به منظور تعیین شاخص آمادگی جسمانی در گروه اندازه گیری شد. تعداد پرتاب های آزاد موفق نیز، از بیست پرتاب شمارش و ثبت شد.

برای بدست آوردن چربی زیرپوستی با استفاده از کالیپر، چربی زیرپوستی سه نقطه از بدن شامل ناحیه سینه ای، شکمی و ران با توجه به سن اندازه گیری شد و مجموع ضخامت لایه زیر پوستی بدست آمد.

بعد از پیش آزمون متغیرهای مستقل به صورت متوالی با فواصل استراحت مختلف در یک روز دیگر (بعدازظهر) برای گروه به ترتیب ذیل برگزار شد.

غلظت لاکتات خون، فشار خون و ضربان قلب بالا بعد از اجرای تمرین خستگی و بعد پرتاب آزاد انجام گردید.

افزایش غلظت لاکتات خون

اندازه گیری مقدار غلظت لاکتات در استراحت و در حالت نشسته در پیش آزمون به وسیله خون گیری از ورید بازویی انجام شد. و بعدا با استفاده از تست پله هاروارد، در گروه تجربی تمرین خستگی انجام شد و در گروه کنترل تمرین خستگی انجام نشد. بلافاصله دوباره توسط پزشک نمونه گیری خون از ورید بازویی،لاکتات پس آزمون را گرفته وبعدا در آزمایشگاه مقدار غلظت خون ارزیابی شد سپس آزمودنی اجرای پرتاب آزاد را انجام داد و تعداد پرتاب های آزاد موفق نیز از بیست پرتاب شمارش، ثبت و مشخص شد که در اثر غلظت بالای لاکتات پس از فعالیت شدید چه مقدار از پرتاب های آزاد موفق می باشد.

افزایش ضربان قلب

ضربان قلب با استفاده از تست پله هاروارد انجام گردید بطوری که آزمودنی پشت پله 08/50 سانتی متری قرار گرفته وطبق پروتکل تست پله هاروارد با حداکثر سعی آزمودنی ها شروع به انجام آزمایش کردند و بلافاصله ضربان قلب توسط ضربان سنج که به سینه آزمودنی ها نصب شده بود وتوسط سنسورهای ویژه ای ضربان قلب به طور بی سیم به نمایشگر انتقال و نتایج توسط پژوهشگر ثبت می شد و بلافاصله پرتاب های آزاد انجام شد. و تعداد پرتاب موفق شمارش و ثبت شد.

افزایش فشار خون

فشار خون با استفاده از تست پله هاروارد انجام گردید بطوری که آزمودنی پشت پله 08/50 سانتی متری قرار گرفته وطبق پروتکل تست پله هاروارد با حداکثر سعی آزمودنی ها شروع به انجام آزمایش کردند و بلافاصله فشارخون حداکثر فعالیت توسط پزشک حاضر در محل(سالن) گرفته شد.

روش های آماری

– روش آماری توصیفی: شامل میانگین، انحراف معیار، واریانس آزمودنی های گروه کنترل و تجربی
می باشد.

– روش آماری استنباطی: روش آنالیز کواریانس به جهت تداخل متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفته و همچنین از تست لونس و آزمون برابری واریانس ها به جهت همگن بودن داده ها استفاده شده است.

همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

بحث و نتیجه گیری

پs hc j[cdi jpgdg ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری از نظر آماری نشان نداده استس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و بررسی های لازم جهت پی بردن به اثر غلظت لاکتات خون مشخص شد در بسکتبالیست های تمرین کرده، اسید لاکتیک نمی تواند از نظر آماری تاثیر معنی داری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال داشته باشد. البته ضربان قلب بالا مقداری اثر گذار بوده ولی از نظر آماری تاثیر معناداری نداشته است و همچنین فشار خون بالا از نظر آماری تاثیری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.

غلظت لاکتات خون بالا اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد با توجه به جدول 12-4: ملاحظه می شود که در سطح معنا داری ( =0/05 α) افزایش غلظت لاکتات خون تاثیری در تعداد گل های زده شده در آزمودنی ها ندارد یعنی میانگین گل های زده شده با توجه به افزایش غلظت لاکتات خون اختلاف معنا داری در آزمودنی ها ندارد.

این پژوهش با پژوهش مک موریس و همکاران 1994 اثر دقت پاس فوتبال را در 70% و 100% ماکزیمم شدت فعالیت بررسی کردند و مشاهده شد در شرایط 100% حداکثر فشار کار، دقت پاس در فوتبال بدتر شده است، که نتایج آن پژوهش با پژوهش فوق مغایرت دارد.

در تحقیق لگروس و همکاران 1992 اثر دویدن روی ترید مبل را با 95% و 125% VO2MAX آزمایش کردند و زمان واکنش انتخابی در بسکتبالیست های حرفه ای افزایش یافته بود که می تواند روی دقت اجرا تاثیر گزار باشد و موجب افزایش مقدار خطا شد، مغایرت دارد.

همچنین در تحقیق دیگر توسط مارک لیون و همکاران 2006 انجام شد اثر تقابل خستگی شدید متوسط روی دقت پاس بازیکنان بسکتبال مبتدی و حرفه ای انجام شدمعلوم گردید که دقت پاس در بازیکنان حرفه ای، حتی در تمرینات شدید اثر معنی داری از نظر آماری نداشته است ولی در مبتدیان در تمرینات شدید معنی دار بوده است که با تحقیق حاضر در بسکتبالیست های حرفه ای هماهنگ و همخوانی دارد.

نتیجه ای که می توان از پژوهش بالا استخراج گردد اثر تمرینات بدنی در بسکتبالیستها می باشد که می توان اثر مداخله کننده خستگی را روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال کاهش دهد.

در پژوهش دیگر که توسط کی لی. ا. رویال و همکاران 2006 انجام شد دقت پاس در واترپولو، شوت ها در تمرینات شدید 8/21% بهتر از زمان استراحت است که با پژوهش حاضر مغایر و در مقدار دقت شوت و سرعت آن، در شرایط خستگی بی تاثیر می باشد که با تحقیق حاضر هم خوانی دارد.

همچنین در تحقیق دیوی پی آر و همکاران 2002 خستگی موجب کاهش اجرای مهارت های تنیس، تنیس بازان شده بود ولی موجب کاهش دقت در مهارت نشده است که با پژوهش حاضر هم خوانی دارد.

همچنین در تحقیق لیدور آر و همکاران دقت سرویس والیبال در حالت استراحت و تمرین سخت بدنی در والیبالیستهای زبده و نزدیک به زبده معلوم شد سرویس های موفق آنها تحت تاثیر خستگی بدنی نبود و مرتبط با سطح مهارت سرویس کنندگان می باشد که با پژوهش حاضر هم خوانی دارد.

در پژوهش ایویلو و همکاران 1981 اثر تمرین خستگی مضاعف را روی عملکرد شوت بررسی قرار داده اند و متوجه شدند که دقت شوت در بسکتبال بدتر شده است که با پژوهش حاضر هم خوانی ندارد.

عدم تاثیر متغیرهای مستقل احتمالاً به دلیل افزایش حرارت بدن به دلیل افزایش فعالیت بدنی است كه در این شرایط سرعت ساز و كارهای متابولیسمی و سرعت ایمپالس های عصبی افزایش می یابد كه می تواند به اجرای بهتر پرتاب آزاد بیانجامد.

همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه عدم تاثیر متغیرهای مستقل را می توان به تجربه و تمرین بازیكنان ماهر نسبت داد. بازیكنان ماهر در شرایط دشوار و حاد مسابقاتی بهتر و راحت تر می توانند خستگی را كنترل و به افزایش دقت خود كمك كنند. بازیكنان حرفه ای با خستگی بیشتر در سطوح كارآمدی بالاتر نسبت به بازیكنان غیر حرفه ای عمل می كنند. (مك موریس تی و كین پی 1994) (لیدور، آرنون، هرشكو، مایان، فالك 2007) و (مك اینز و همكاران 2007) و (نیدهال، سالوآ، جلیل ال آتی 2007) و (لیونز، النقیب، نویل 2006).

احتمال دیگر افزایش كارآیی در شرایط خستگی بازیكنان می تواند مرتبط با افزایش در سطح كاتكولامین ها در سطوح CNS هستند كه موجب افزایش در انگیختگی و نهایتاً اجرا می شوند (لیسی و لیسی 1970) و (سوسمان و همكاران 1991).

احتمال دیگر می تواند مرتبط با كاهش مهارت پرتاب در بازیكنان به دلیل خستگی بیش از 43% Vo2max باشد (رویال، فارو، موجیكا، هالسن، پین، آبرنسی 2006).

مقایسه یافته های پژوهش به این دلیل مشكل است كه تفاوتهای زیادی در طراحی تجربی تمرینات خستگی از یك مطالعه تحقیقی به مطالعه ای دیگر وجود دارد.

با توجه به نتایج جدید و پژوهشهای انجام شده خارجی کمبود تحقیقات کاربردی در ارتباط با رشته بسکتبال بسیار کم بوده و نیاز به پژوهش های بیشتری می باشد.

نتیجه گرفته شده در پژوهش نشان می دهد اثر متغییرهای مستقل در اجرای پرتاب آزاد بسکتبال به اندازه ای نیست که بتوان نتیجه گرفت خستگی می تواند عامل اثر گذار بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال باشد. احتمالا آن چیزی که بیشتر از همه روی پرتاب آزاد دخالت دارد عوامل روحی – روانی بازیکنان، شرایط استرس زای بازی، شرایط موجود در سالن اعم از گرما، رطوبت می باشد كه می بایست در پ‍ژوهش های آینده بررسی شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژهش بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال;مقاله بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال;تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال;تحقیق بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *