بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته 85 صفحه + doc

علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می­برند در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه­ای برای پیش­گیری قائل شده­اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به­عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری­ها دارد و بر نقش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 196 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: مقدمه پژوهش…………………………………………………………………….. 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله………………………………………………………………………………………….. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………. 6

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. 7

هدف کلی…………………………………………………………………………………………….. 7

اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………… 7

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….. 7

فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………….. 7

تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………….. 8

فصل دوم: پیشنیه پژوهش………………………………………………………………….. 10

الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق…………………………………………………. 11

ایمنی ذاتی…………………………………………………………………………………………… 12

ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………… 20

سیستم ایمنی و بیش تمرینی………………………………………………………………….. 20

ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق………………………………… 21

خلاصه……………………………………………………………………………………………….. 26

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………… 27

جامعه آماری………………………………………………………………………………………. 28

روش و طرح تحقیق……………………………………………………………………………… 28

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 32

وسایل و ابزار تحقیق……………………………………………………………………………. 32

روش اندازه گیری……………………………………………………………………………….. 33

روشهای آماری…………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………. 34

الف: توصیف داده ها……………………………………………………………………………. 35

ب: آمار استنباطی………………………………………………………………………………… 47

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………… 58

خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………….. 59

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 60

بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………… 61

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… 64

پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………. 64

فهرست منابع………………………………………………………………………………………. 66

فهرست جداول

جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه. 35

جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 36

جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 37

جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه…….. 38

جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 39

جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی 40

جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین………………………………………………………………………………………………………….. 41

جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 42

جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 43

جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44

جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین 45

جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه 46

جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 47

جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه….. 48

جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه……. 48

جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه 49

جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 50

جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه 51

جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه ….. 51

جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 52

جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه… 53

جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه……. 53

جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه…………….. 54

جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه………………. 54

جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست 55

جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول. 56

جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه 56

جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد 57

نمودار

نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه 35

نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 36

نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 37

نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه……. 38

نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 39

نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی 40

نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین…………………………………………………………………………………………………. 41

نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 42

نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه 43

نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44

نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین 45

نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه 46

مقدمه

فعالیتهای ورزشی علاوه براینكه، یك عمل تفریحی ونشاط­آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می­گردند.

علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می­برند. در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه­ای برای پیش­گیری قائل شده­اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به­عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری­ها دارد و بر نقش و همكاری علوم پزشكی و علوم ورزشی تاکید دارد.

تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت­های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم­های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می­دارد كه فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم­های تشكیل دهنده بدن می­گردد.

یكی ازسیستم­های مهم و حیاتی بدن، سیستم ایمنی است. سیستمی كه بدون عملكرد صحیح آن، ادامه حیات به مخاطره ­افتاده و چه بسا غیر ممكن گردد.

از آنجایی­كه جنبه­های گوناگون فعالیت­های­بدنی، اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر می­رسد كه شناسایی این تأثیرات می­تواند در تفسیر دقیق­تر مكانیسم­های فیزیولوژیكی و عكس­العمل­های بیولوژیكی بدن راه گشا باشد.

چنین به نظرمی­رسد كه فعالیت­های­بدنی منظم، زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت­های بدنی نامنظم، سنگین وكوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد كه تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد، موجب اختلال عملكرد سیستم ایمنی بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتری­ها و ویروس­ها كاهش دهد.

پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش­تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می­پردازد، چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری­زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.

سلامتی و تندرستی افرادی كه به فعالیت­های­ ورزشی می­پردازند، به­خصوص ورزشكارانی كه به صورت مداوم به تمرینات شدید می­پردازند، لازم است مورد توجه قرار گیرد و كلیه عوامل كه باعث تقویت و تضعیف این سیستم می­گردند، شناسایی شوند.

بیـان مسئله

فیزیولوژی ورزش[1] یكی از شاخه­های علـوم ورزشی است، كه موضوعات تحقیقاتی گسترده­ای را شامل می شود و سعی دارد با استفاده از امكانات موجود تأثیرحركات و فعالیت­های بدنی با شدت­های مختلف بر بدن را مورد مطالعه قرار دهد.

با توجه به این­كه سلامتی با نوع وشدت فعالیت­های جسمانی[2] رابطه دارد، می­توان با استفاده از روش­های مختلف این رابطه را مورد بررسی و اثر آن را بر روی هر یك از

سیستم­های بدن مورد ارزیابی قرار داد.

فیزیولوژی ورزش و طب ورزشی در سال­های اخیر پیشرفت زیادی داشته اند، ولی هنوز مسائل زیادی ناشناخته مانده است. به عنوان مثال دانش و آگاهی از مكانیزم­های فیزیولوژیكی در خصوص سازگاری­های تمرین[3] هنوز كامل نیست و برای مربیان و ورزشكاران سوالات بیشتری نسبت به آنچه كه دانشمندان می­توانند پاسخ دهند، وجود دارد.

بسیاری از ورزشكاران براین باورند كه فعالیت بدنی مقاومت آنها را در مقابله با
بیماری­های متعدد بهبود می­بخشد، در مقابل عده ای از محققان، مربیان و پزشكان تیم­های ورزشی، اثر سوء فعالیت­های بدنی، بخصوص فعالیت­های فزاینده و خسته­كننده را روی سیستم ایمنی گزارش كرده و معتقد هستند كه ورزشكاران ممكن است در طول تمرین شدید یا رقابت، مستعد ابتلا به بیماری­های مختلف گردند. همچنین عده­ای نیز معتقدند كه انجام تمرینات سبك و هوازی[4] ممكن است پاسخ سیستم ایمنی را برای سلامتی به­ نحو مطلوب­تری افزایش دهد ( برنر و شفارد [5]، 1994).

بسیاری از محققان عنوان كرده­اند كه اگرچه شركت منظم در فعالیت­های بدنی منظم و سبك باعث افزایش اثر­بخشی در سیستم ایمنی می­گردد، اما انجام تمرین خیلی شدیدو رقابت­های سطح بالای ورزشی، ممكن است خود باعث سركوب سیستم ایمنی و افزایش آمادگی به عفونت­ها گردد ( مكینون،[6] 1999 ).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
فعالیتهای ورزشی بر بدن مردان;سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته;سیستم ایمنی و بیش تمرینی;بررسی تعیین اثر بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *