بررسی دیوارهای موازی 29 صفحه + doc

“ردیف های موازی از دو سری ساختمان معرف اصطلاحی است كه ما به عنوان خیابان شناخته ایم خیابان مملو از ساختمان هاست خیابان خانه ها را از هم جدا می كند و آنچه كه ما را قادر می كند تا از یك خانه به خانة دیگر برویم یا در طول خیابان از میان خیابان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 104 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

“ردیف های موازی از دو سری ساختمان معرف اصطلاحی است كه ما به عنوان خیابان شناخته ایم. خیابان مملو از ساختمان هاست. خیابان خانه ها را از هم جدا می كند و آنچه كه ما را قادر می كند تا از یك خانه به خانة دیگر برویم. یا در طول خیابان از میان خیابان.

جرج پرك. ترجمه شده توسط استتوروك

انواع فضاها و سایر مقالات، (1974)

صفحه 450 و 1997

عنوان صفحه: در بعضی از ساختمان ها فضا با استفاده از دیوارهای موازی سازماندهی می‌شود.

یكی از آسانترین ، قدیمی ترین و هنوز قابل استفاده ترین استراتژی های معماری استفاده از دیوارهای موازی و مستقیم است. این استراتژی منطبق بر معماری های قبل از تاریخ است و تا كنون ادامه یافته است. معمارها تمام امكانات آن را درست در اول قرن بیستم جستجو كردند. به نظر نمی‌آید كه پتانسیل این استراتژی خسته كننده و غیر قابل استفاده شده باشد.

جذابیت واقعی این ترتیب و استراتژی كاملاً ساده و غیر پیچیده در سادگی ساختاری آن است و این روش ساده ترین راه برای پوشاندن سقف بین دو دیوار موازی است.

اگر چه این روش ساده و بی تكلف است اما استفاده از دیوارهای موازی هم ظرافت های مربوط به خود را دارد. هنگامی كه ما به معماری های قدیمی نگاه می كنیم از وجود آنهمه خلاقیت و ظرافیت و باریك بینی متعجب می شویم. آنچه را كه باعث شگفت ما شده است می تواند هنوز مانند الگویی در دسترس و قابل استفاده ای برای طراحی و جستجوی ما باشد.

در فصل «هندسه های وجود» و در بخش ویژه «شش جهت – بعلاوة – مركز چنین گفته شده است كه معماری زمینی (خاكی) از چند جهت به زمین، آسمان، چهار جهت افقی و عقیدة مركز مربوط می شود.

استراتژی دیوارهای موازی به ویژه مربوط است به چهار جهت افقی. و علت وجود این قدرت، تسلط آن بر این جهت هاست. در روش هایی كه می تواند باعث احساس امنیت، جهت و كانون شود. محافظت داخل از باران و نور خورشید توسط سقف فراهم می شود. البته با استفاده از دیوارهای كناری، كه می‌توان جهت راهرو را به دو سمت “عقب” و “جلو” و یا با افزودن یك دیوار پشتی غیرساختاری به یك – جهت جلو محدود كرد و در نتیجه ساختمانی را بنا كرد كه تقریباً مانند یك غار است.

علم جهت و حركت به وسیلة فضای محدود بین دیوارها مشخص می شود. خط و جهت در هر سوی می تواند قرار بگیرد به صورت مستقیم بین دیوارها، و یا می‌توان آن را در ارتفاع داخل ساختمان به اوج رساند و با استفاده از دیوار پشتی خاتمه داد.

تمام مشخصه های استراتژی دیوار موازی را می توان در همة ساختمان های باستان ملاحظه كرد.

در قرن نوزدهم میلادی “هنریش اشلیمان” باستانشانس شهری را كشف كرد كه گمان می‌رفت شهر قدیمی “تروی” باشد كه برخواسته های داستانهای مشهور “هنر است. تعدادی از بناها بر طبق دیوار موازی “سمت راست بالای صفحه ” ساخته شده بودند. سر در ساختمان نیز از دیوارهای موازی بنا شده بود.

اگر چه كه خانه های شهر باستانی “تروی” براساس اجاق هایشان متمركز شده بود، آنها در خانه هایشان قدرت تمركز دیوارهای موازی را نشان نداده بودند. كه منجر به تركیب خط و مسیر جهت، همگرایی خط های منظره و چارچوب تشكیل شده به وسیلة دیوارها و سقف بالا و زمین زیر می شد.

وینسنت اسكولی (Vincent scully) در كتابش “زمین، مقبره و خداها به این نتیجه می رسد كه یونان باستان علم جهت و تمركز را برای ایجاد خانه هایشان با استفاده از دیوارهای موازی استفاده كرده اند تا ساختمان هایشان را به محل های مقدس نوك كوهها مربوط كنند. ارتفاع ساختمانهایی كه سقفشان یكپارچه سنگی است (شكل زیر) نشان دهندة كشف استراتژی دیوارهای موازی در دوران باستان است. بعضی از نمونه های اولیه بدون شكل مشخص هستند (شكل سمت چپ) قرار گرفتن متعادل یك تكه سنگ عظیم بر روی تكه سنگ های ایستاده خود شاهدی بر این ادعاست. مثال های بعد (تصویرهای پایین) حتی تجربه اسكلت های ساختمانهای راست گوشه را با دیوارهای موازی شرح داده است. به نظر می رسد كه پیشرفت و تكامل انسان در غارهای بدون شكل آغاز شد كه زاییدة فرم ساختاری (هندسة ساختن) و نتیجه بخش تأثیرهای معماری است.

نقشة هر كدام از این خانه های تروژانی بیانگر الهام یك جفت دیوار متوازی در ذهن معمار بناهاست. روشن است كه نوع قراردادن پشت و ورودی دیوارها در انتهای دیوارهای كناری قرار گرفته است. بزرگترین خانه ها به نظر نرمال ترین خانه ها است. با تنها یك خانه كه محل اجاق است. خانه های كوچك دیگر دارای دو اتاق هستند با دیوارهای متقاطع – اتاق های پشتی احتمالاً اتاق های خواب بوده اند. توجه كنید كه معمارهای این خانه ها به امكان استفاده از یك دیار برای ایجاد دو خانه توجه نكرده است. به جز در یك مورد، در مكانی كه شكاف به اندازه كافی بزرگ است تا از آن فضا به عنوان راهرو با یك ورودی استفاده شود یك مكان بدون استفاده یا فضای “مرده” بین خانه ها وجود دارد.

استراتژی دیوارهای مساوی (موازی) زیر ساخت ساختارهای فضایی بناهای مقبره های یونان باستان بود و همچنین بنای كلیساها و قصرهای سلطنتی.

دیوارهای موازی همچنین زیربنای معماری مقبره های یونان شد. كه از آن محورها به وسیله دیوارهای موازی دارای یك منظرة متقاطع هستند. (شكل بالا) كلیسای به سبك رومی را نشان می دهد كه در آن منظرة دیوارها محور را بر روی یك محراب تا آخر جایگاه مقدس متمركز كرده است. (در سمت چپ پایین صفحه) یك كلیسا مربوط به قرون وسطی كه جایگاه محراب را همانگونه مشخص كرده است. اما با یك طاق نمای مصنوعی و ساختاری از یك سقف كه دارای پایه و محافظ و تكیه گاه است. از طریق سفسطة استراتژی دیوار موازی، وجود ستون های درونی و بیرونی (ساختن ردیف ستون های اطراف تراس، قسمت وسیع سالن كلیسا و قسمت های پهلویی كلیسا ) و سپس الحاق كردن پنجره برای نورپردازی كردن و تكیه گاه ها برای مقاوم سازی ، در‌می یابیم كه كلیساهای بزرگ قرون وسطی دستمایه های مشركان و بت پرستان قرون وسطی است و خانه های اهالی قرون وسطی و ما قبل تاریخ و مقبره های یونان باستان و دنیای روم نمونه های بارز دیگری از وجود استراتژی دیوار موازی است.

در قرن بیستم میلادی، معمارها استفاده از روش دیوارهای موازی را سرلوحة كار خود برای ساختن ساختمانهای فضایی قرار دادند. اساس كارهای معماری همان دیوارهای موازی بود. عده ای دربارة داده های ارتودوكسی دیوارهای موازی نیز دچار چالش شده اند.

سه مثال بعدی همه مربوط به كلیساهاست. ابتدا معمارها این استراتژی را اساس كار و نیز آن را به عنوان شیوة سنتی ساخت در نظر گرفتند. در دو گونة دیگر اختلافات كشف شدند در دو مورد دلایل فضایی شاعرانه.

هنگامی كه مایكل اسكات یك كلیسای جدید را در نكانیور ایرلند در سال 1960 طرح ریزی كرد او استراتژی دیوارهای موازی را به اساسی ترین شكل آن تبدیل كرد: دو دیوار كه با یك سقف عریض و پایه دار پوشانده می شد. با محراب و صلیب در مركز. یك دیوار در داخل ورودی و صندلی ها كه در مركز محور كلیسا قرار می گرفتند.

دیوارهای موازی یك عبادتگاه خصوصی دانش آموزان در اتانیمی از دیدگاه یك شخص به طبیعت كه انتقال ماندائی ها به كلیسای مقدس را نشان می دهد.

ارجاع به یك كلیسای كامل شده فنلاندی مقبره اگون – معماری فنلاندی امروز 1968

در عبادتگاه دانش آموزان دانشگاه اتانیمی نزدیك هیلسینكی در فنلاند (راست)، دو دیوار موازی برای كانال زدن از یك فضای مادی به یك منظرة روحانی استفاده شده است. این مكان را دو معمار به نام های kaija و Hiekki طرح ریزی كردند و آن را در دامنة یك تپه بین درخت های غن و صنوبر در سال 7-1956 بنا كردند. مكان مخصوص كلیسا در میان جنگل به وسیله دو دیوار تكیه دار مشخص شده است. داخل شدن در كلیسا بااستفاده از دیوارهای متقاطع كنترل شده است. نقشه پنج ناحیه را در طول مسیر مشخص كرده است اولین ناحیه منظرة بیرونی كلیسا است. دومین ناحیه حیاط كلیسا است در داخل حیاط یك راهرو به داخل عبادتگاه دانشگاه می رود. كه چهارمین ناحیه است: ناحیه سوم اتاق انجمن و فضای انبار عبادتگاه است. در داخل حیاط برج زنگ كلیسا قرار گرفته است كه مانند یك نشانه است. پنجمین ناحیه كه در داخل آن كسی نمی‌تواند وارد شود. و از طریق دیوار شیشه ای انتهای عبادت گاه می توان طبیعت را نظاره كرد. صلیب مركزی در بیرون ساختمان و در میان درخت ها نصب شده است. نمازخانة كوچك خانة برجسته كلیسا باعث شده است كه طبیعت را از نقطه نظر یك شخص در عبادتگاه و طبیعتی را كه دیگری از نیمكت خودش و جایگاه صلیب نظاره می كند جدا شود.

عده ای از معمارهای اهل اسكاندیناوی در اواخر 1950 به نظر می آید كه روش دیوار موازی را به كار برده باشند. نمونة بندی یك آرامگاه از عبادت گاه است در كمی (kemi) (صفحه مقابل قسمت بالا: همچنین در فنلاند) كه (Osmo sipari) آن را طرح ریزی كرده است و در سال 1960 آن را بنا كرد. اگر دقت كنید دیوارهای موازی به صورت مثلث و در قسمت های مساوی هستند و صلیب مخصوص مراسم و تابوت به اندازة 90 درجه چرخیده اند. همچنین ورودی كه مربوط به صلیب است بیشتر مانند یك دیوار است تا یك قسمت باز از نقشة دیوار موازی – دو دیوار مجزای دیگر در نقشه دیده می شود. سومین دیوار كه به سمت بیرون عبادت گاه متمایل است و یكی در زاویه‌های راست به دیوارهای موازی كه در را به زمین آرامگاه متصل كرده است و همچنین به درب اصلی عبادت گاه.

استراتژی دیوارهای موازی در طراحی خانه ها هم مورد استفاده بوده است. در تصویر سمت راست همانگونه كه نشان داده شده است این استراتژی منجر به تكرار خانه‌های متوالی براساس خانه تراس دار شده است. در آن مكان هر سكونتی كه بین دو دیوار مشترك قرار گرفته مشخص شده است. این دیوارهای مشترك اگر چه از نظر پنهان می مانند ولی اساسی ترین جزء ساختار فضایی خانه های ردیفی محسوب می شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی دیوارهای موازی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی دیوارهای موازی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دیوارهای موازی;دیوار;ساختمان

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *