بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی 138 صفحه + docx

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

دسته بندی: معدن

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 138

حجم فایل: 4.35 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

فهرست

قسمت اول

تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ………………………………… 1

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول

1 . معرفی…………………………………………………………………………………………………………………3

فصل دوم

2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ…………………………………………………………….. 6

1 – 2 . مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 6

2 – 2 . آنالیز سینماتیك………………………………………………………………………………….. 6

3 – 2 . آنالیز تعادل محدود……………………………………………………………………………… 7

1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی……………………………………………………………………….. 8

2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی…………………………………………………………………….. 9

3 – 3 – 2 . تحلیل چرخشی………………………………………………………………….11

4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ……………………………………………………………….16

فصل سوم

3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ……………………………………………………………19

1 – 3 . روش پیوسته………………………………………………………………………………………20

2 – 3 . روش غیرپیوسته…………………………………………………………………………………23

1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته………………………………………………………….24

2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی…………………………………………….32

3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره……………………………………………………………….33

3 – 3 . روش هیبریدی…………………………………………………………………………………..36

فصل چهارم

4 . توسعه و كاربرد مدل چندگانه………………………………………………………………………37

فصل پنجم

5 . پیشرفتهای آینده………………………………………………………………………………………….42

قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز…………….44

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….45

فصل اول

1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..46

1 – 1 . پیش زمینه……………………………………………………………………………………….46

2- 1 . احتیاجات کاربر………………………………………………………………………………….46

3 – 1 . روش‌های ممکن…………………………………………………………………………….46

1 – 3 – 1 . نمایشگر زمین لرزه………………………………………………………….47

2 – 3 – 1 . رادار……………………………………………………………………………….47

3 – 3 – 1 . لیزر………………………………………………………………………………….48

4 – 3- 1 . عکس برداری……………………………………………………………………..48

4 – 1 . انگیزه برای استفاده از رادار…………………………………………………………..49

5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار…….49

6 – 1 . شیب و محدودیت‌ها…………………………………………………………………….50

فصل دوم

2 . رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………………………………51

1 – 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………..51

2 – 2 . پارامترهای رادار………………………………………………………………………….51

3 – 2 . راه اندازی رادار……………………………………………………………………………53

4 – 2 . بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری………………………………………53

فصل سوم

3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن……………………………………………56

1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………….56

1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح…………56

2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس………………………………….57

3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا……………………………………………….58

4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله………………….58

2 – 3 . روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس……………………………….59

1 – 2 – 3 . لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه

برای افزایش رزولوشن تصویر………………………………..59

2 – 2 – 3 . حذف زواید (بزرگنمایی) برای

پایین آوردن سطوح لبة فرعی………………………………59

3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز………………………………….60

3 – 3 . تعیین تغییر در فاصله………………………………………………………………61

1 – 3 – 3 . انتقال به محدوده زمانی……………………………………………….61

2 – 3 – 3 . پیوستگی فازی……………………………………………………………..62

3 – 3 – 3 . اختلاف فاز……………………………………………………………………64

4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی……………………………………………………..65

5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر………………………………………………..65

6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های در مقایر فاز…………………………………….66

7 – 3 – 3 . محاسبه شیفت در دامنه…………………………………………….66

4 – 3 . نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………….68

5 -3 . نتیجه گیری……………………………………………………………………………….70

فصل چهارم

4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد……………………………………………………71

1 – 4 . پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها………………………….71

2 – 4 . اصطلاحات برای الگوریتم …………………………………………………….73

1 – 2 – 4 . جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود …………………………….73

2 – 2 – 4 . انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا……..73

3 – 2 – 4 . تغییر در پهنای باند بالای حذف

خطاهای موجود در شیفت بزرگ …………………….76

3 – 4. نتایج قرائت‌های تجربی ………………………………………………………….76

1 – 3 – 4 . خطاهای شیفت کوچک………………………………………….77

2 – 3 – 4 . خطاهای شیفت بزرگ……………………………………………77

4 – 4 . نتیجه گیری ………………………………………………………………………..78

فصل پنجم

5 . شبیه سازی کل اسکن………………………………………………………………………..79

1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………79

1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره……………..79

2 – 1 – 5 . مدل سازی شیفت در دامنه ………………………………….79

2 – 5 . نتایج شبیه سازی انتقال جرم …………………………………………….81

1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک…………………………………………..82

2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ…………………………………………….82

3 – 5 . نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………..84

فصل ششم

6 . عدم ارتباط موقتی……………………………………………………………………………..85

1 – 6 . تعریف عدم ارتباط موقتی ……………………………………………………85

2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز ……………………………86

3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه ………………………..87

1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه ………………………………………..87

2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه…………….87

3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ………………87

4 – 6 . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی……………………….91

1 – 4 – 6 . مدلسازی شیفت موضعی …………………………………….91

2 – 4 – 6 . شیفت میانگین کل سلول …………………………………..91

3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی………….92

4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی………93

5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………………………94

1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ……………………………………95

2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………95

6 – 6 . نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………..96

1 – 6 – 6 . خلاصه نتایج شبیه سازی………………………………..97

2 – 6 – 6 . مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ……………98

3 – 6 – 6 . تغییر در روش برای کاهش

عدم ارتباط موقتی ………………………………….98

فصل هفتم

7 . تغییرات اتمسفری……………………………………………………………………….100

1 – 7 . اثر تغییرات اتمسفری…………………………………………………….100

2 – 7 . شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای ………………………………………101

3 – 7 . شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ……………………….101

1 – 3 – 7 . تغییر در دما ………………………………………………….102

2 – 3 – 7 – تغییر در فشار………………………………………………..102

3 – 3 – 7 . تغییر در فشار جزئی بخار آب …………………….104

4 – 7 . تغییر اثرات اتمسفری با دامنه …………………………………….106

5 – 7 . الگوریتم ارتقاء یافته……………………………………………………..107

6 – 7 . نتایج برای شبیه سازی ……………………………………………….107

7 – 7 . نتیجه گیری …………………………………………………………………108

فصل هشتم

8 . نتایج………………………………………………………………………………………………….110

1 – 8 . مرور فرضیه…………………………………………………………………………..110

2 – 8 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………..112

3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک …………………………………………………………112

4 – 8 . روش اسکن توصیه شده …………………………………………………….113

منابع و معاخذ……………………………………………………………………………………………..115

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی; روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *