بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) 140 صفحه + docx

بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 140

حجم فایل: 472 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

چكیــده

تحقیق با موضوع سیره عبادی ، سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) می باشد كه به زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نگاهی گذرا داشته ایم ، در این تحقیق دو بعد از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عبادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است .

درباره زندگانی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) بسیار كم بحث شده است و اگر بگوییم تا كنون كمتر پژوهشی

( البته به روش علمی و جدید ) انجام گرفته است سخن به گزاف نگفته ایم ، سبب این امر كمبود مدارك و اسناد معتبر می باشد مطالعه و تحقیق درباره این بزرگوار بسیار ضروری به نظر می رسد و از اهمیت ویژه برخوردار است ، زیرا كمی تحقیقات پیرامون این پیشوای عالی مقام سبب گنجانیده شدن تصورات و پندارهایی دور از واقعیت در ذهن دوستان و حتی دشمنان آن حضرت گردیده است و این بر عهده ما است كه از میان منابع تاریخی و روایات صادره از آن حضرت با سیمای راستین آن امام (عَلیهِ السّلام) آشنا شویم .

به منظور آگاهی بر فعالیت های علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام) در طول مدت امامت آن حضرت – از واقعه عاشورا تا شهادت امام – باید نكات زیادی را در نظر گرفت ، زیرا بیشتر دانستنی ها و معلومات راجع به امام از ظهر عاشورا آغاز و با بازگشت از شام به مدینه پایان می پذیرد.

در تحقیق انجام شده از كتاب های تاریخی و روایی و تفسیری استفاده شده و جمع آوری مطالب از طریق فیش برداری بوده است .

هـ

در این تحقیق با زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) آشنا شده ایم . نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در كربلا و علل عدم قتل ایشان را دانستیم و نقش برجسته و حساس آن حضرت در اسارات نیز آشكار شود ، اگر امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نبود ، عاشورا الان زنده نبود و یك واقعه تاریخی ابتر می ماند ، رسالت خون به عهده پدرش بود و اكنون نوبت اوست كه باید پیام و خون شهیدان را به گوش همه تاریخ برساند علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام) اكنون یك تنه وارث كارنامه پرعظمت اسلام است . او تنها ، ولی با مسئولیت بس عظیم و مهم . رسالتی با این عظمت ، یكی رهبری اسلام و مسلمین با درنظر گرفتن جو و شرایط آن زمان ، و دیگری پیام خون شهیدان .

در ادامه عبارت های امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ذكر شود ، مطالبی نیز در مورد صحیفه سجادیه امام (عَلیهِ السّلام) آوردیم ، كتابی كه راهنمای بشر در دوران های مختلف بوده است .

بعد از آن بعد سیاسی ، سیاسی كه بعضی ها فكر می كردند امام سجاد (عَلیهِ السّلام) به طور كلی از آنان دور بود اما نمی توانستند كه عبادت و زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عین سیاست آن حضرت است

فهـرست مطالـب

عنوان

صفحه

تقدیم …………………………………………………………………………………………………………………………………..

ج

تقدیر و تشکر ………………………………………………………………………………………………………………………..

د

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..

هـ

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

كلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………..

4

فصـــل اول: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عاشورا

بخش اول : بیوگرافی مختصری از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

15

ولادت علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………….

15

نام گذاری امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………….

16

كنیه و القاب امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………

17

دوران كودكی ………………………………………………………………………………………………………………..

19

دوران نوجوانی ………………………………………………………………………………………………………………

20

مادر امام سجاد (عَلیهِ السّلام)……………………………………………………………………………………….

22

همسر و فرزندان امام (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………

24

قیام زید …………………………………………………………………………………………………………………………

25

شهادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………….

27

بخش دوم : بررسی نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا …………………………………

28

حركت امام حسین (عَلیهِ السّلام) از مدینه ………………………………………………………………….

28

بیماری امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………….

30

عدم توان مبارزه ……………………………………………………………………………………………………………

31

نشانه های جهاد در سیره امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا …………………………………..

32

علل عدم قتل امام (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………………..

35

ز

حضور در قتلگاه …………………………………………………………………………………………………………….

35

فصــل دوم: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و کاروان اسراء

تبیین نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در اسارت ………………………………………………………………….

38

ز

ورود اسراء به كوفه ………………………………………………………………………………………………………………..

38

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مجلس یزید …………………………………………………………………………….

43

خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مسجد اموی …………………………………………………………………

45

خواب دیدن همسر یزید و نجات اهل بیت (عَلیهِ السّلام) از شام ………………………………………..

51

بازگشت به مدینه ………………………………………………………………………………………………………………….

52

خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مدینه ……………………………………………………………………………

54

فصـــل سوم: عبادت و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

بخش اول : دعا و مناجات امام (عَلیهِ السّلام) ……………………………………………………………..

59

عبادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………………

59

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در محراب عبادت و معنویت ……………………………………………….

60

نماز امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ابلاغگر پیام شهیدان………………………………………………………

63

علی بن الحسین سید الساجدین ………………………………………………………………………………….

63

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عبادت ……………………………………………………………………………….

65

عبادت و آتش ……………………………………………………………………………………………………………….

67

سقوط فرزند در چاه ……………………………………………………………………………………………………..

67

امام و عبدالملك سروان ………………………………………………………………………………………………..

67

امام در مسجد كوفه ………………………………………………………………………………………………………

69

بخش دوم : صحیفه سجادیه ……………………………………………………………………………………………

70

تعریفی از صحیفه سجادیه ………………………………………………………………………………………..

70

شرح صحیفه سجادیه ………………………………………………………………………………………………..

73

سند و رجال صحیفه سجادیه ……………………………………………………………………………………

74

ابعاد صحیفه ………………………………………………………………………………………………………………

83

فصــل چهارم: سیاست و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

بخش اول : با چه سیاستی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) از عاشورا به نفع اسلام استفاده كرد

90

ح

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………

90

زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا …………………………………………………………………………..

90

جهاد در لباس اسارت …………………………………………………………………………………………………

93

افشاگریها ………………………………………………………………………………………………………………………

94

بیان علل ……………………………………………………………………………………………………………………….

95

بخش دوم : سیاست و برخورد امام سجاد(عَلیهِ السّلام)با حكومت های وقت ……….

96

برنامه سیاسی كوتاه مدت …………………………………………………………………………………………

96

زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در خلافت یزید ……………………………………………………..

99

واقعه اسفبار حرّه ………………………………………………………………………………………………………

99

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در واقعه حرّه …………………………………………………………………….

103

تحلیلهای نادرست …………………………………………………………………………………………………….

105

یزید و هجوم به مكه …………………………………………………………………………………………………

110

دوران معاویه بن یزید ………………………………………………………………………………………………..

105

دوران مروان بن حكم ……………………………………………………………………………………………….

117

انحطاط دینی و سیاسی مردم ………………………………………………………………………………….

119

دوران حكومت سیاه عبدالملك …………………………………………………………………………………

120

برخوردهای امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با عبدالملك …………………………………………………..

122

دوران ولید بن عبدالملك ………………………………………………………………………………………….

124

شیوه امام در افشاگری علیه حاكمان ناصالح ……………………………………………………………

125

نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………….

128

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………

134

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………….

136

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام);سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *