بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر 55 صفحه + doc

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از یك پرسشنامه محقق ساخته كه دارای 21 سئوال است استفاده شد بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یك گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول كه هر گروه شامل 40 نفر بودند اجرا شد با استفاده از آزمون

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 74 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

* چكیده پژوهش

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت پژوهش

سئوالهای پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم: پیشینة پژوهش

مقدمه

عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی و تكرار پایه

تحقیقات جهانی انجام شده

وضعیت مطالعات در ایران

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعة آماری و گروه نمونه

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

اعتبار و روایی ابزار سنجش

روش گردآوری داده ها

روش تحلیل آماری

كیفیت تحلیل

فصل چهارم: تحلیل داده ها

مقدمه

جداول فراوانی

نمودار فراوانی

تحلیل داده ها

خلاصة نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: تفسیر یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع

پیوستها

پرسشنامه

پاسخنامه

فهرست جدولها

جدول 1-4

توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود

جدول 2-4

توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان

جدول 3-4

توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان

جدول 4-4

توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان

جدول 5-4

توزیع فراوانی تعداد افراد خانوادة دانش آموزان

جدول 6-4

توزیع فراوانی میزان درآمد والدین

جدول 7-4

توزیع رابطة والدین با دانش آموزان

جدول 8-4

توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل دانش آموزان

جدول 9-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با دانش آموزان

جدول 10-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با هم

جدول 11-4

توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه

جدول 12-4

توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان

جدول 13-4

توزیع فراوانی فعالیتهای غیردرسی دانش آموزان

جدول 14-4

توزیع فراوانی فعالیت فوق برنامة دانش آموزان

جدول 15-4

توزیع فراوانی مطالعة مجله، روزنامه و كتاب دانش آموزان

جدول 16-4

توزیع فراوانی فعالیت ورزشی دانش آموزان

جدول 17-4

توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان

جدول 18-4

توزیع فراوانی داشتن معلم خصوصی

جدول 19-4

توزیع فراوانی شركت در كلاس تقویتی و متفرقه

جدول 20-4

توزیع فراوانی استفاده از كتاب كمك درسی

جدول 21-4

توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی دانش آموزان

جدول 22-4

مربوط به میزان تحصیلات والدین

جدول 23-4

مربوط به میزان درآمد والدین

جدول 24-4

مربوط به روابط والدین با فرزندان

جدول 25-4

مربوط به زندگی والدین با فرزندان

جدول 26-4

مربوط به علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان

جدول 27-4

مربوط به روابط والدین با معلم دانش آموز

جدول 28-4

مربوط به بومی بودن دانش آموزان

جدول 29-4

مربوط به منابع و مواد خواندنی در خانه

جدول 30-4

مربوط به آموزشهای غیركلاسی (معلم خصوصی – كلاس تقویتی)

جدول 31-4

مربوط به تعداد افراد خانواده

جدول 32-4

مربوط به ترتیب تولد دانش آموزان

فهرست نمودارها

نمودار 1-4

توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود

نمودار 2-4

توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان

نمودار 3-4

توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان

نمدار 4-4

توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان

نمودار 5-4

توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده

نمودار 6-4

توزیع فراوانی درآمد والدین

نمودار 7-4

توزیع فراوانی روابط والدین با فرزندان

نمودار 8-4

توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان

نمودار 9-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان

نمودار 10-4

توزیع فراوانی زندگی والدین با هم

نمودار 11-4

توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه

نمودار 12-4

توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان

نمودار 13-4

توزیع فراوانی فعالیت غیردرسی دانش آموزان

نمودار 14-4

توزیع فراوانی شركت در فوق برنامه مدرسه

نمدار 15-4

توزیع فراوانی مطالعة روزنامه و مجله و كتابهای مختلف

نمودار 16-4

توزیع فراوانی فعالیتهای ورزشی

نمودار 17-4

توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان

نمودار 18-4

توزیع فراوانی استفاده از معلم خصوصی

نمودار 19-4

توزیع فراوانی شركت در كلاسهای تقویتی و متفرقه

نمودار 20-4

توزیع فراوانی استفاده از كتابهای كمك درسی و كمك خانواده

نمودار 21-4

توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی با دوستان

چكیدة پژوهش

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از یك پرسشنامه محقق ساخته كه دارای 21 سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یك گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول كه هر گروه شامل 40 نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خی دو (K) داده های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری به دست آمده از این بررسی نشان داد كه میزان روابط صمیمی والدین با دانش آموزان مردود و كمتر از روابط صمیمی والدین دانش آموزان قبول است. علاقه و انتظار به تحصیل والدین دانش آموزان مردود كمتر از والدین دانش آموزان قبول است. وجود منابع خواندنی موجود در خانه (روزنامه، مجله، كتاب) دانش آموزان مردود كمتر از دانش آموزان قبول است.

فصل اول

طرح پژوهش

مقدمه:

انسان در درون خانواده متولد می شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی كه اساسی ترین عوامل شكل دهندة شخصیت محسوب می شود در درون خانواده شكل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، كارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تكامل است. ما هیچ بنیادی را نمی شناسیم كه جنبة سرنوشت سازی و تربیت از خانواده مؤثرتر باشد. كودك درسهای اصلی و اساسی خود را از خانواده می گیرد هر سازندگی یا اشتباهی كه در آن واقع گردد مستقیماً در كودك اثر می گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ راهی جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد می یابیم كه خانواده كوچك است ولی از لحاظ اهمیت بسیار مهم و بزرگ است. زیرا هستة اصلی و زیرساز جامعه های بشری است.

خانواده در كودكان دارای دو گونه تأثیر است: وراثتی و محیطی

در بعد وراثت باید گفت كودكان وارث بسیاری از صفات و ویژگیهایی از والدین خویشند، ازجمله: ساخت و اسكلت بندی بدن، مسائل مربوط به جنبه های هوشی و استعدادی، بیماریهای جسمی و روانی، مخصوصاً آنها كه مزمن بوده اند، جنبه های مربوط به فیزیولوژی و وظایف اعضا و قد و رنگ و طول عمر و حتی طاسی سر، ویژگیهای مربوط به خون و ارهاش آن.

در جنبة محیط باید گفت طفل تحت تأثیر محیط داخل رحم و محیط بیرون است. سلامت یا عفونت های رحمی به كودك سرایت كرده و اثرات كشنده ای می تواند داشته باشد. محیط خارج رحمی برای او امری حتمی و اجتناب ناپذیر و حتی غیرقابل انتخاب و نوع تربیت آن تحمیلی و اجباری است. طبیعی است كه كودك در چنین محیطی شكل گیرد و نتواند از جبر محیط لااقل در دوران كودكی رهایی یابد.

افراد یك خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محیطی وراثتی هستند و به همین دلیل شخصیت شان شدیداً تحت تأثیر این عوامل است تا حدی كه می توان گفت كودك آئینه‌ای تمام نما از معجون و تركیب شخصیت والدین است. شرایط عادی و یا بحرانهای خانوادگی در او شدیداً اثر گذارده و رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد. (قائمی، 1374)

خانه مكانی است كه شخصیت اولیه انسان در آنجا شكل گرفته و سنتها و الگوها، قوانین و همین طور ضوابط آن، در كودك اثر داشته و برای او می تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی بیشتر می توان به اهمیت خانواده واقف شد كه فردی عاری از خانواده بشود و به خاطر مسائلی همچون طلاق، مرگ، و … از خانواده جدا شود. خانواده می تواند عامل سازندگی یا ویرانی و نابودی اعضا خود مخصوصاً كودكان شود، خانواده می تواند سلامت و شرافت و یا انحرافات و اختلال در فرد ایجاد كند. خانواده همچنین در تذهیب اخلاق، حفظ سلامت جسمی و روانی و تربیت افراد تشكیل دهندة خود مؤثر است، در صورت موجود بودن كانون گرم خانوادگی همراه با سلامت و تربیت صحیح، می تواند عامل پیشرفت و تكامل هر یك از اعضای خود باشد.

بطور كلی می توان اینگونه بیان كرد كه خانواده جایی است كه تعلیم و تربیت همه جانبة كودك در آنجا صورت می گیرد. كودك طی تماسهای روزانه خود با اعضای خانواده با دنیای اطراف خویش آشنایی حاصل می كند و در معرض تجربیات جدید و فراگیری قانونمندی و اصول زندگی می باشد. اكثر متخصصین امور تربیتی، به نقش اساسی والدین در شكل گیری شخصیت كودك تأكید ورزیده و خانواده را به عنوان هستة اجتماعی معرفی می كنند. (نجاتی، 1371)

یكی از مهمترین مشكلاتی كه معمولاً نظامهای آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو می باشند و به عنوان عمده ترین معضل نظام آموزش محسوب می گردد افت تحصیلی است كه هر سال بگونه های مختلف مقدار قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و موجب آثار زیانبار و جبران ناپذیری در حیات فردی و خانوادگی افراد مردود برجای گذارده و نابسامانی های اجتماعی فراوانی نیز به وجود آورده و كارایی و باروری نظامها را با نقصان روبرو می سازد.

با توجه به مهم بودن این مسئله خاص و عام هر یك به دلایلی چند به این مسئله توجه داشته و غالباً از بهای سنگین این ضایعه و یا اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی صحبت می كنند و در این میان مجامع علمی و فرهنگی بخصوص دست اندركاران تعلیم و تربیت با تحقیقات و پژوهشهای پر دامنه خود سعی در كاهش انواع افت تحصیلی دارند كه علاوه بر جلوگیری از خسارتهای اقتصادی و مالی باعث تخفیف مشكلات روانی و اجتماعی در سطح خانواده ها و جامعه می گردد و گاهی انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شركت فعال در جامعه را سبب می شوند.

امروزه در كشور ما نیز این پدیده به میزان چشمگیری رقم بالایی را به خود اختصاص داده و موجب تلف شدن استعدادهای بالقوه انسانی و توان مالی خانواده ها و جامعه می گردد كه شناخت انواع و ابعاد این افت، و تحلیل این مسئله و تجسس در علل بوجود آورندة آن و راههای مقابله با آن یكی از مهم ترین موضوع‌های پژوهشی و تحقیقی نظامهای آموزش و پرورش است. بسیاری از افراد ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی را افت تحصیلی می دانند به نظر می رسد كه این تصور درست نباشد چرا كه ناتوانی كودك در فراگیری دروس ممكن است از نقصان ذهنی و محدودیتهای آن ناشی شود درحالیكه افت تحصیلی به معنای نزول از سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش است.

به منظور تمایز بین این قبیل ناتوانیها و افت تحصیلی ارائه تعریفی از افت تحصیلی لازم و ضروری است. «افت تحصیلی به كاهش عملكرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب گفته می شود» توجه به تعریف فوق نشان می دهد كه مقایسه دو بخش عملكرد تحصیل قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است. (لیامی، نجاریان، مكوندی 1373)

از آنجا كه افت تحصیلی علاوه بر نظام آموزش (هدفها و برنامه های آموزش، مواد درسی، برنامة درسی، وضعیت و نقش معلمان و مدیریت آموزش، روشهای تدریس …) با فرهنگ و نظام اجتماعی، ساختار سیاسی و نظام خانوادگی هر كشور رابطه تنگاتنگی دارد، محقق را بر آن می دارد تا در تحقیق و پژوهش خود ارزیابی های دقیقی از عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش آموزان مقطع راهنمایی داشته باشد.

بیان مسئله

افت تحصیلی را به دو صورت كمی و كیفی طبقه بندی می كنند. افت كمی به صورت نسبت دانش آموزانی كه نمی توانند یك دورة آموزشی را بر اساس هدفهای آموزشی آن دوره بگذرانند به كل دانش آموزانی كه وارد دورة آموزشی مذكور می شوند تعریف می شود. و افت كیفی منظور درصد معینی از دانش آموزان هستند كه از عهدة گذراندن امتحانهای رسمی برمی آیند اما مهارتها و توانائیهای لازم را آنچنان كه در هدفهای آموزشی و پرورشی پیش بینی شده است، به دست نمی آورند. (شریفی، 1369)

در این تحقیق نیز به مسئله تكرار پایة تحصیلی یا مردودی كه فقط جنبة كمی بازدهی نظام آموزش و پرورش كه در چارچوب نمرات درس دانش آموزان است می پردازیم تا با بررسی آماری درصد دانش آموزان مردود به نتایجی مثمر ثمر رسیده و آن را مورد استفاده قرار دهیم.

در تعریف مردودی یا تكرار پایه تحصیلی می توان گفت كه «تكرار یك كلاس برای دانش آموزی كه در خلال یك سال تحصیلی در همان كلاس و پایه كه در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان كاری را انجام می دهد كه در سال گذشته نیز انجام داده است» (امین فر، 1365)

ضرورت پژوهش

امروزه یكی از مشكلات عمده نظام آموزشی كشور ما پدیدة مردود شدن دانش آموزان است كه علاوه بر خسارات اقتصادی كه رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به تأثیرات فراوان مردود شدن در حیطه فردی و اجتماعی می توان برخی از علل این پدیده را شناسایی كرده و به دنبال آن با ارائه راه كارهای مناسب با این معضل فردی، اجتماعی مقابله كرد و موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی بالقوه انسانی و مالی گردید.

چاره اندیشی در این زمینه:

1) موجب جلوگیری از هدر رفتن نتایج مادی و معنوی و نجات انسانهایی است كه پس از شكست تحصیلی زمینه مساعدی برای بزهكاریهای اجتماعی دارند.

2) جلوگیری از این امر با كاهش تعداد مردودین باعث خواهد شد كه نظام آموزشی بتواند امكانات تحصیلی در اختیار افرادی كه این مردودین جای آنها را اشغال كرده اند قرار دهد.

3) از تراكم كلاسها كاسته شود و كیفیت آموزشی بهبود یابد.

4) منابع را در اختیار بهبود برنامه های تربیت معلم و مواد آموزشی، كمك آموزشی و غیره قرار دهد كه ضعف و كمبود آنها عامل اصلی افت تحصیلی و مردودی به شمار می آید.

سئوالهای[i] پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ برای پرسشهای مطروحة زیر است.

1- آیا بین میزان تحصیلات والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

2- آیا بین میزان درآمد والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

3- آیا بین عدم روابط صمیمی والدین با فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟

4- آیا بین جداییهای والدین (فوت، طلاق) و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

5- آیا بین علاقه و انتظار كمتر والدین به تحصیل فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟

6- آیا بین عدم روابط والدین دانش آموز با معلم دانش آموز و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

7- آیا بین مهاجرت و جابه‌جایی خانواده و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

8- آیا بین عدم وجود منابع و مواد خواندنی در خانه (كتاب، روزنامه، مجله) و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

9- آیا بین عدم آموزشهای درسی و غیر كلاسی (مثل معلم خصوصی و كلاس تقویتی و متفرقه و كمك خانواده) و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

10- آیا بین تعداد فرزندان خانواده و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

11- آیا بین ترتیب تولد فرزندان و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

فرضیه های[ii] پژوهش

فرهنگ وبستر2 فرضیه را چنین تعریف می كند: «فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی كه اغلب بی آنكه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج كرد، و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیتهائی كه نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت آزمود.» 0(هومن 1380)

فرضیه های پژوهش به شرح زیر می باشد:

1- میزان تحصیلات والدین دانش آموزان مردود كمتر از تحصیلات والدین دانش آموزان عادی است.

2- میزان درآمد والدین دانش آموزان مردود كمتر از درآمد والدین دانش آموزان عادی است.

3- روابط صمیمی والدین با دانش آموزان مردود كمتر از روابط صمیمی والدین با دانش آموزان عادی است.

4- میزان جدایی (فوت، طلاق) والدین دانش آموزان مردود بیشتر از والدین دانش آموزان عادی است.

5- میزان علاقه و انتظار تحصیل والدین دانش آموزان مردود كمتر از والدین دانش آموزان عادی است.

6- میزان روابط والدین با معلم دانش آموزان مردود كمتر از روابط والدین با معلم دانش آموزان عادی است.

7- میزان مهاجرت و جابه جایی والدین دانش آموزان مردود بیشتر از والدین دانش آموزان عادی است.

8- میزان وجود منابع و مواد خواندنی در خانه (كتاب، روزنامه، مجله) دانش آموزان مردود كمتر از منابع موجود در خانه دانش آموزان عادی است.

9- میزان آموزشهای درسی غیر كلاسی (مثل معلم خصوصی و كلاس تقویتی و متفرقه و كمك خانواده) دانش آموزان مردود كمتر از دانش آموزان عادی است.

10- میزان جمعیت خانوادة دانش آموزان مردود بیشتر از جمعیت خانوادة دانش آموزان عادی است.

11- فرزندان غیر اول بیشتر از فرزندان اول خانواده مردود می شوند.

تعریف مفاهیم[1] و اصطلاحات[2]

در اغلب موارد به منظور آنكه رابطه ای كه در فرضیه بیان شده آزمون پذیر باشد، یعنی بتوان آن را از طریق مشاهده و آزمایش آزمود، لازم است متغیرهای مورد مطالعه از شكل انتزاعی و مفهومی خارج و به شكل عملی تعریف شود به بیان دیگر، پژوهشگر متغیرهای مورد مطالعه خود را به صورت عملی تعریف و نامگذاری می كنند (هومن، 1380) در این پژوهش نیز هر یك از متغیرها[3] به صورت عملیاتی[4] تعریف شده است و در پایان به هر یك از مؤلفه ها نمره ای داده شده است.

متغیر مستقل:[5] عوامل خانوادگی (تحصیلات والدین، درآمد والدین روابط والدین با فرزندان، جدایی والدین، توجه و علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان، رابطة والدین با معلم دانش آموز، مهاجرت و جابجایی، منابع و مواد خواندنی در خانه، آموزشهای درسی و غیر كلاسی، تعداد خانوار جنسیت)

1- تحصیلات والدین: منظور از تحصیلات والدین مدركی است كه با تحصیل در مدارس برای آنان صادر شده است.

2- روابط والدین با فرزندان: سطح طرد كنندگی و تأیید كنندگی: مقصود از والدین طرد كننده به خانواده هایی اطلاق می شود كه در آنها وضع رفتاری والدین موجب می شود فرزند از پدر و مادر خود فاصله بگیرد و در نتیجه از خانواده گریزان شود و مقصود از والدین تأیید كننده والدینی است كه با خوشرویی به پیشنهادهای فرزندان خود توجه می كنند و به نظر و عقاید آنها احترام می گذارند و به نیازهای آنها و آرزوهایشان علاقه مند هستند. آنها را به اظهار نظر و ابراز وجود ترغیب می كنند و هرگونه رفتار خوب را مورد تحسین و ستایش قرار می دهند. (انجمن اولیا و مربیان ایران، 1358)

3- جدایی والدین: طلاق و مرگ والدین

4- توجه، علاقه و انتظارات: تأثیرگذاری فرد بر دیگران است كه در این تحقیق تأثیرگذاری والدین بر فرزندان و دانش آموزان است كه از طریق ابراز علاقه و نگرش مثبت به فرزندان یا دانش آموزان است و یا نگرش منفی و عدم توجه و علاقه به خود و كارهای او.

5- مهاجرت و جابجایی: منظور از مهاجرت و جابه‌جایی تغییر محل سكونت خانواده از شهری به شهری كه دانش آموز در آن تحصیل می كند، است.

6- منابع و مواد خواندنی در خانه: منظور كتابهای غیردرسی، مجله های مختف، روزنامه و … می باشد.

7- آموزشهای درسی غیر كلاسی: منظور آموزشهای درسی غیركلاسی، كلاسهای جبرانی، تقویتی، معلم خصوصی، و كمك خانواده است كه از طرف خانواده برای فرزندانشان تدارك دیده می شود.

8- تعداد خانوار: منظور تعداد افراد خانواده است.

متغیر وابسته:[6] مردود شدن دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی.

9- مردود شدن:2 مردود شدن به معنای عدم موفقیت دانش آموزانی كه در بخشی از یك نظام آموزشی پذیرفته شده اند در دست یابی به معیارها، ملاك هایی كه برای موفقیت آنها در هر سال تحصیلی تعیین گردیده است. در بیشتر نظامهای آموزشی این معیارها و ملاكها هدفهای هر سال تحصیلی را به طور یكسان برای همه دانش آموزان یك پایه تحصیلی قرار می دهند. و این عدم موفقیت بر اساس ارزیابی مدرسه از كار دانش آموزان در خلال یك سال تحصیلی و یا بر اساس امتحانی كه در پایان سال انجام می گیرد. در اینجا منظور دانش آموزانی است كه در پایان سال تحصیلی 82-81 در كارنامه هایشان مردود اعلام شده اند.

متغیر مداخله گر3: یادگیری4 یك صفت نهانی و باطنی است و فقط می توان آن را از روی رفتار فرد استنباط كرد. در اینجا یادگیری با رفتار دانش آموزان به صورت كلامی و غیر كلامی از طریق نمره های ثبت شده در كارنامه های تحصیلی فهمیده می شود.

متغیر كنترل كننده:5 این متغیر توسط آزمایشگر كنترل می شود تا اثر آنها با اثر متغیر مستقل آمیخته نشود و هرگونه اثر احتمالی آنها در پدیده مورد مشاهده حذف یا خنثی گردد.

1- سن:1 سن همة آزمودنیهای تقریباً بین 13 سال تا 17 سال كامل قرار گرفته، كه در كلاس سوم راهنمایی مشغول به تحصیل می باشند جهت پژوهش انتخاب گردیده اند.

فصل دوم

پیشینة پژو.هش

مقدمه

اسلام آیین الهی و مقدسی است كه برای خانواده اهمیت قایل است. و آن را سنگ بنای مهم حیات اجتماعی می شناسد. و بنای آن را بنایی محبوب می داند.

انسان و حیوان تفاوتهای زیادی دارند. از جمله اینكه حجم مغز انسان نسبت به جثة او از تمام حیوانات بیشتر است. در بحث خانواده و زناشویی، بارزترین تفاوت انسان و حیوان وجود خانواده و شبكة خویشاوندی است. انسان از كودكی می آموزد كه دنیا را آن طور ببیند كه خانواده می بیند. عمدتاً افراد خواسته های خود را كم و بیش با معیارهای خانواده می بینند.

نظام تربیتی شامل تمام شیوه هایی است كه والدین با كمك یكدیگر و برای تربیت و نگهداری بچه ها در پیش می گیرند. لذا روابط بین والدین و كودك و نیز روابط خود فرزندان چگونگی جریان رشد فرزند را تأمین می كند. (ثنایی، 1375)

امروزه از عمده ترین مشكلات نظام آموزشی هر كشور پدیدة مردودی یا تكرار پایه است. كه در برخی از كشورها میزان آن بسیار چشمگیر است. تكرار پایه موضوعی است كه علاوه بر خسارات اقتصادی بر دولت و دانش آموزان مردودی و خانواده هایشان، تأثیر روان شناختی خاص بر مردودشوندگان می گذارد و به تبع آن علاوه بر اتلاف نیروی انسانی و استعدادهای بالقوه، خسارتهای مالی چشم گیری در سطح جامعه بر جای می گذارد.

با توجه به مهم بودن مسئله، تحقیقات فراوانی از سوی مجامع بین المللی، دولتها و مؤسسات آموزشی و غیره انجام می گیرد كه نتایج بیشتر تحقیقات نشان می دهد كه برخی از این علت ها با ویژگی های دانش آموزان و خانواده شان ارتباط دارند. برخی دیگر به آموزشگاه و آموزگار و شرایط یاددهی و یادگیری مربوط می شوند و برخی هم در زمینة سیاست اجرایی و نظام آموزشی هستند.

این یافته ها و نتایج تحقیقات برنامه ریزان و سیاست گذاران را بر آن می دارد تا در كشور خود به این موضوع پرداخته و روز به روز در كاهش این پدیدة ناگوار فردی و اجتماعی گام بردارند.

عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی و تكرار پایه

بیشتر صاحب نظران علوم تربیتی در یك جمع بندی كلی عوامل ایجاد كنندة افت تحصیلی را به دو طبقه كلی یعنی عوامل داخلی یا درون سازمانی و عوامل خارجی یا بیرون سازمانی تقسیم می كنند. كه علل داخلی ناظر بر آموزشگاه به (آموزگار، مواد درسی، برنامه درسی، شرایط یاددهی و یادگیری و …) اشاره می كند و علل خارجی به بیرون از آموزشگاه از قبیل خانواده و عوامل خانوادگی (درآمد والدین، شغل والدین، تحصیل والدین و …) محیط و اجتماع و عوامل فردی (هوش و میل و انگیزه، هیجان و عواطف و ..) اشاره دارد.

روشهای تدریس یكی از عناصر جدایی ناپذیر فرایند آموزش و پرورش است كه باید در بررسی و مطالعة افت كمی و كیفی تحصیلی مورد توجه قرار گیرد. تدریس را نباید وسیله ای برای انتقال دانش از ذهن معلم یا محتوای كتاب به ذهن دانش آموز تلقی كرد. بلكه مراد از تدریس، فراهم كردن شرایط مناسبی است كه دانش آموز تحت آن شرایط به یادگیری بپردازد و روش آموختن اكتشاف و تفكر علمی را فرا گیرد. معلمان به جای انباشتن ذهن شاگردان از اطلاعات و دانش هایی كه همواره در حال تغییر و تحولند باید به دانش آموزان چگونه آموختن را بیاموزند. (شریفی 1369)

هدف اساسی نظام آموزش و پرورش آن است كه شرایط و امكانات لازم را برای یادگیری و رشد همه جانبة كودكان و دانش آموزان فراهم كند. نخستین شرط تحقق این هدف آن است كه فضای آموزشی، كتابها، مواد درسی، برنامه و دیگر امكانات آموزشی با نیازهای دانش آموزان هماهنگ باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر;توزیع فراوانی شركت در فوق برنامه مدرسه;توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان;عوامل ایجاد كننده افت تحصیلی و تكرار پایه;اعتبار و روایی ابزار سنجش;خلاصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق;توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود;توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان;توزیع فراوانی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *