بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 82 صفحه + doc

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش كاركنان جایگاه ویژه ای دارند مدیریت در كنار سایر كاركردهای خود ضمت بكارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین كارها، بخشی از كاركرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می كند كه این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 82

حجم فایل: 38 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده تحقیق

چكیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظریة سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال 77-1376» به شرح زیر است:

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش كاركنان جایگاه ویژه ای دارند. مدیریت در كنار سایر كاركردهای خود ضمت بكارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین كارها، بخشی از كاركرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می كند كه این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی كه باعث نارضایتی كاركنان می شود بهتر می توان كاركنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به كار آیی و ثمر بخشی آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه كشور می باشند نیز موارد فوق صدق می كند.

در این بررسی روش تحقیق توصیفی است كه از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2 ) بهره گرفته شده است. جامعة آماری این پوشش عبارتست از : « كلیه كارشناسان رسمی كه در سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجی لیكرت تهیه و تنظیم شده و از 30 سئوال تشكیل شده است.

اعتبار یا پایانی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه میزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، كه با توجه به ضریب بدست آمده می توان پیش بینی گروهی و حتی انفرادی دقیقی نمود.

پس از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، نتایج زیر بدست آمد:

فرضیه اول در سطح 01/0=a خطا تأیید شد و نتیجه شد كه :‌ بین میزان تأمین نیازهای فیزیو لوژیكی با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه : میزان استقرار ارشدیت در سازمان با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیة چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأیید گردید و نتیجه شد كه: بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه از كار افتادگی و بیمه بیكاری، بیمه درمانی و…) نمونه مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه پنجم، این فرضیه در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه: بین میزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهای گروهی داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه ششم با قبول 01/0= a خطا تآیید شد و نتیجه گرفته شد كه : میزان پذیرش اجتماعی نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه : بین میزان آزادی و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعالیهای سازمانی با انگیزش شغلی آنها رابطة معنی داری وجود دارد.

فصل اول

مقدمه پژوهش

طرح مسأله

سئوالات تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی

مقدمه:

برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش كاركنان ، كه در واقع پی جویی علت و سبب حركت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. كنكاش ور انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان كار می كند چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی كم كارند علت علاقه به شغل و بی علاقگی به كار چیست؟

این سئوالات وم بسیاری دیگر هفه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های كاركنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش كاركنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقیق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

از این رو جلب رضایت كاركنان و علاقه مند كردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه بر آورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به كارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط كار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت چرا كه وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد

بررسی و شناخت انگیزش و ایجاد آن در كاركنان در قلب هر سازمانی جای دارد و هر سازمانی موفقیتش در گروی ایجاد انگیزه در كاركنان از طریق مدیر و رهبر آن می باشد.

حال با توجه به اهمیت انگیزش شغلی در بالا بردن اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور، محقق سعی دارد تحقیقی را تحت عنوان « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور به مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو» انجام دهد. این تحقیق تلاشی است برای جواب دادن به سئوال فوق به امید آنكه نتایج این تحقیق در نهایت موجب رشد و اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور گردد

بیان مسأله

بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دیگری و اثر بخشی بیشتر كاركنان و ایجاد محیطی صیفی و پر جاذبه برای آنان در محیط های سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرز و بوم را به خود معطوف می آورد. چرا كه با تلاش و همفكری كلیه آمار و سازمانهای جامعه است كه می توان به طور طبیعی امیدوار بود از طریق اعمال یك مدیریت صحیح و علمی كشور واقعاً در جهت توسعه و پیشرفت قدمهای اساسی بردارد. از آنجا كه محقق خود چندی است در سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان كارشناس تحقیقات مشغول به كار می باشد و بارها شاهد تغییر و حیات كارشناسان این سازمان بوده است لذا همواره این سئوال برایش مطرح بوده و هست كه چرا و چگونه در پاره ای موارد از طریق ایجاد انگیزیش و ارضای نیازهای منطقی و معقول كارشناسان در دلبستگی به كار و بالا بردن روحیه آنها تأثیر مثبت حاصل شده و با بالعكس در اثر كم توجهی و ضعف مدیریت،تا چه حد در روحیه و انگیزه افراد اثر سوء گذاشته است چرا برخی افراد در سازمان با وجود امكانات و مزایای یكسان فعال و دارای انگیزه و برخی دیگر، تمامی مشكلات ماندگار می شوند؟ در چه صورتی افراد حداكثر توان خود را در كار به عمل می آورند؟چگونه می تون روحیه شغلی آنان را افزایش داد؟ و چرا و چراهای دیگر موجب شده است كه محقق در انی خصوص گام برداشته تا عوامل موثر و اسایی در انگیزش كارشناسان سازمن برنامه و بودجه را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر بتواند در جهت ارتقا و اثر بخشی عملكرد كارشناسان در راستای اهداف سازمان رهنمودها و راهكارهایی هر چند ناچیز ارائه دهد.

« سئوالات تحقیق»

با توجه به اهمیت ارضای نیازهای كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس سلسله مراتب نیازهای فاز در انگیزش شغلی آنان و در نهایت اثر بخشی و بهره وری این سازمان با توجه به نقش حساس و ویژه آن در توسعه اقتصادی كشور، تحقیق حاضر بر آن است تا برای سئوالات زیر پاسخی پیدا كند

1- آیا بین تأمین نیازهای فیزیولوژیكی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

2- آیا بین تأمین نیازهای ایمنی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور به انگیزششغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

3- آیا بین تأمین نیاز به تعلق كارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

4- آیا بین تأمین نیاز به احترام كارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

« هدف تحقیق»

هدف تحقیق عبارت اسن از « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر مبنای نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو» كه در پی آن بوده است تا با شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی كه با عث نارضایتی كاركنان می شود، كاركنان را به تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نماید و بدینوسیله به كارایی و ثمر بخشی و در نتیجه به بهره وری آنان بیفزاید.

« اهمیت موضوع تحقیق»

مفهوم تفاوت های فردی وبالا حض نیاز كاركنان و مفاهیم مرتبط با انگیزش به چند دلیل از اهمیت برخوردار است. آگاهی از چگونگی تفاوت افراد می تواند به مدبر كمك كنید تا كاركنان خود را بهتر بشناند و در نتیجه اقداماتی انجام دهد كه هدف از آن فراهم آوردن موجبات ارضای نیاز كاركنان باشد با در نظر گرفتن اینكه برخی از كاركنان برای مشاغل فروش تعدادی برای مشاغل ستادی و گروهی برای مشاغل تحقیقاتی مناسب ترند آگاهی از این تفاوت ها در تصمیم گیری مربوط سازماندهی یعنی اینكه چه كسی را به چه شغلی باید گمارد می تواند مفید باشد.

آگاهی از نیازهای افراد سازمانی مدیران را در دادن یا ندادن پاداش یاری می كند عكس العمل برخی از كاركنان در مقابل پاداشهای مختلف متفاوت است و این آگاهی در زمینه تفاوت درنیازها می تواند به مدیر كمك كند تا شیستم های منطبق با نیازهای كاركنان را طرح ریزی كند.

همچنین شناخت اینكه كاركنان نیازهای متفاوتی را دنبال می كنند، می تواند به مدیر این مطلب را تفهیم كند كه چرا رفتار كودكان متفاوت است؟

سرانجام اینكه در سطح كلی آگاهی از فرآیند های اساسی انگیزش برای شناخت پویایی سازمان ضروری است چرا رفتار مردم اینگونه می باشد؟ چه چیزی موجب عملكرد خوب باید می شود؟ و….پاسخ به اینگونه سئوالات با شناخت آنچه كاركنان را بر می انگیزاند روشن می شود.

« فرضیه های تحقیق»

1- بین میزان تأمین نیازهای فیزیولوژیكی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد

2- بین میزان تأمین مسكن كارشناسان مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

3- بین میزان استقرار شریت در سازمان با انگیزش شغلی كارشناسان مورد پژوهش رابطه وجود دارد.

4- بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه درمانی، بیمه بیكاری و از كار افتادگی و …) كارشناسان مورد پژوهش با انگیزه شغلی آنان رابطه وجود دارد.

5- بین میزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

6- بین میزان پذیرش اجتماعی كارشناسان موردپژ وهش در داخل وخارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

7- بین میزان آزادی و ابتكار عمل كارشناسان مورد پژوهش درانجام فعالیت های سازمانی با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

« تعاریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق»

1- انگیزش شغلی:

منشأ انگیزش ها، نیازهای انسان است كه مستقیماً قابل مشاهده نیست. گاهی از طریق مشاهده رفتار افراد، انگیزه های آنها را حدس می زنیم یا استنباط می كنیم بنابراین در این تحقیق فردی كه :

1- به موقع سر كارش حاضر شو و تأخیر نداشته باشد

2- غیبت نكند

3- دستورات را به كندی اجرا نكند

4- در امكانات سازمان اسراف نكند

5- اتلاف وقت نكند

6- از دستورات سرپیچی نكند

7-شكایتی از سازمان نداشته باشد

8- اسنعقا ندهد

9- ترك خدمت نكند

10- بهره وری و ثمر بخشی كارش مطلوب باشد

فردی است كه دارایی انگیزش شغلی بالا می باشد میزان انگیزش شغلی هر فرد را می توان از طریق فرمول : انتظار * جاذبه = نیرو ، سنجید ( بهرنگی. محمد رضا ص 139،1373)

2- نیازهای فیزیولوژیكی :

گرسنگی و تشنگی، جذاب ، نیازهای حسبانی، تمرین و استراحت و غیره از جمله اینگونه نیازها می باشند اعتصاب كارگران انگلیسی در سال 1819 به علت نیاز به دستمزدی كه مخارج آنان را برای زنده ماند تأمین كند صورت گرفته بود. این جمله نیز نیازهای فیزیولوژیك را نشان می دهد اما در تحقیق حاضر منظور از تأمین نیازهای فیزیولوژیكی كارشناسان برنامه و بودجه در حقیقت تأمین هزینه های جاری زندگی آنان مانند هزینه های مربوط به خوراك و پوشاك، آب و برق و تلفنی و در حقیقت سبد زندگی و رباه در موارد فوق می باشد. همچنین دادن پاداش و حقوق و مزایای متناسب با انجام وظایف افراد در زمره تأمین هزینه های فیزیولوژیكی كارشناسان فوق قرار می گیرد

3- تأمین مسكن:

در تحقیق حاضر از تأمین مسكن یعنی اینكه حقوق و دستمزد و مزایای فرد طوری باشد كه بتواند رفاه نسبی خود را فراهم شخصی متعارف و معقول برخوردار گردد تا با آسودگی خاطر و بدون دغدغد فكر بخاطر تهیه مبالغ هنگفتی جهت اجاره مسكن و یا تعویض هر ساله مسكن استیجاری.تمام توان خود را در انجام وظایف سازمانی خویش مصروف دراد.

4- استقرار شریت در سازمان:

قبل از هر چیز لازم به ذكر است كه ارشریت یكی از اصول اساسی تئوری Z ( بیشتر د مدیریت ژاپنی استفاده شده و به نام تئوری Z ژاپنی مطرح است ) نیز می باشد بدین صورت كه پس از آنكه فرد به صورتی بسیار دقیق و سخت گزینش ( علمی – تخصصی و اخلاقی) شد می داند كه در صورت قبولی استخدام ولی مادام العمر بوده و این موقعیت و شرایط بصورت یكسان نسبت به دیگران برای او وجود خواهد داشت كه در صورت بروز شایستگی های خود و پشت سرگذاشتن مراحلی كه برای رسیدن به درجه فاصلی معین گردیده است می تواند به آنچه كه مستحق و شایسته اش می باشد برسد حال با توجه به موارد فوق مشخص می گردد كه منظور از استقراد ارشریت در سازمان برنامه و بودجه اینست كه در این سازمان برای كارشناسان شرایط و موقعیت هایی را بوجود آوریم تا همه كارشناسان بدون ترس از دست دادن مومقعیت و ؟؟ فعلی خود مطمئن باشند كه در صورت به دست آوردن تجربه و تخصص خاص و احراز شایستگی های فردی خویش می توانند ارتقا یافته و ترقی نمایند همچنین مطمئن هستند كه فردی كه شایستگی و علم و تخصص و تجربه نداشته باشد و مراحلی را در طی مدت زمانی نگذارنده باشد نمی تواند جای او را گرفته یا پیشرفت وی را به خطر اندازد.

5- مزایای جانبی غیر رسمی:

در واقع جزء پرداخت های معكوس و جبرانی تلقی می گردد، مانند پرداخت هزینه های مدت بیكاری، بیمه بیكاری ، بیمه درمانی ، بیمه از كار افتادگی و بیمه باز نشستگی ، پاداش آخر سال و غیره را شامل می شود

6- مشاركت در كارهای گروهی داخل و خارج از سازمان:

كاركنانی كه در انجمن های ورزشی داخل یا خارج از سازمان و در تیم هایی ورزشی فعالیت دارند و یا كاركنانی كه در انجمن مختلف در داخل و خارج از سازمان عضو هستند همگی به نوعی در كارهای گروهی مشاركت دارند. كاركنانی كه برای انجم كارهای سازمانی با هم همكاریهای لازم را دارند خود نشانگركار گروهی است. ارتباط افراد در یك سازمان مبنی بر روابط انسانی نیز از مشخصه های كاركنانی است كه مشاركتشان در كارهای گروهی زیاد است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
رضایت شغلی كاركنان;سازمان مدیریت و برنامه ریزی;انگیزش شغلی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *