بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی 225 صفحه + doc

پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی در 225 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 225

حجم فایل: 171 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی در 225 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول- كلیات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………… 8

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یكم- خانواده………………………………………………………………………………… 12

تعریف خانواده………………………………………………………………………………………. 14

اهمیت خانواده……………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم – آسیبهای خانواده…………………………………………………………………… 19

اختلاف خانوادگی……………………………………………………………………………………. 22

خشونت خانوادگی………………………………………………………………………………….. 24

تجاوز جنسی علیه زنان……………………………………………………………………………. 26

تجاوز جنسی علیه كودكان………………………………………………………………………… 29

فقر و انحرافات اجتماعی……………………………………………………………………………. 30

طلاق و انحراف………………………………………………………………………………………. 36

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان…………………………………………………………………… 42

بزهكاری یكی از افراد خانواده……………………………………………………………………. 44

گفتار سوم- روسپیگری………………………………………………………………………….. 46

تعریف فحشا و روسپیگری……………………………………………………………………….. 46

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی……………………………………………. 48

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران…………………………………………………….. 54

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری. 57

گفتار چهارم- مبانی نظری ………………………………………………………………………. 61

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 61

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی…………………………………………………………………….. 63

نظریه كنترل………………………………………………………………………………………….. 63

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی……………………………………………………………………. 64

ساترلند و پیوند افتراقی……………………………………………………………………………. 68

نی و نظریه روابط خانوادگی……………………………………………………………………… 72

تئوری کنترل متعادل ………………………………………………………………………………. 76

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی………………………………………………………………… 77

ثورن بری و نظریه تكاملی………………………………………………………………………… 80

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا………………………………………………………………….. 84

نظریه دین و مذهب…………………………………………………………………………………. 85

تئوری امیل دوركیم…………………………………………………………………………………. 87

نظریه ماركس …………………………………………………………………………………………………………………….. 88

ب) تئوریهای روانشناسی…………………………………………………………………………. 89

تئوری سالیوان………………………………………………………………………………………. 89

تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز…………………………………………….. 90

روان‌شناسی فانون (Fanon) …………………………………………………………………… 90

نظریه درماندگی آموخته شده……………………………………………………………………. 91

چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 92

مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………. 94

مروری بر تحقیقات…………………………………………………………………………………. 95

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 104

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 106

روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 107

روش جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………….. 108

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 109

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………….. 110

تعریف مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………………….. 111

سطح سنجش متغیرها……………………………………………………………………………… 117

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………………. 119

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- جداول توصیفی………………………………………………………………………………………………………… 122

4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات……………………………………………………………………………. 133

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 143

5-2- نتایج تبیینی………………………………………………………………………………………………………………. 145

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 162

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. 167

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 169

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………. 170

پیوست

پرسشنامه

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و … ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

مقدمه

مطالعه سیر تاریخی فحشا[1]، نشانگر آن است كه این پدیده، از كهن‌ترین انحرافات بشری است و از دیر باز به عنوان یك واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندكی روی آن صورت گرفته است. طبق نظر ابینگهاوس(1909)، روسپیگری گذشته‌ای طولانی، اما تاریخچه كوتاهی دارد. بخشی از این امر به مشكلات جمع‌آوری اطلاعات علمی و قابل تعمیم از نمونه‌های مورد مطالعه روسپیان مربوط نمی‌شود. از این رو، فقدان تحقیقات دقیق و علمی موجب رواج اطلاعات غلط در مورد زمینه، طبیعت و علل روسپیگری می‌گردد (پوتریت و دیگران، 1998 : 164 به نقل از طباطبایی).

طبق تعریف، زن ویژه یا روسپی یا فاحشه، زنی (یا به ندرت مردی) است كه مخارج زندگی خود را به طور كلی یا جزئی از طریق تسلیم جسم خویش به دیكران (با انگیزه‌های جنسی) تأمین می‌كند. بعلاوه این نوع روابط جنسی بدون محبت و موقتی است و اگر رابطه عاطفی در این كار دخالت داشته باشد، فحشا نام نخواهد داشت. این اصطلاح، تنها به كسانی اطلاق نمی‌شود كه تمام عمر به فحشا اشتغال دارند، بلكه هر زن یا مردی كه در ضمن اشتغال به كارهای دیگر، گاه‌گاهی با دریافت پول به ایجاد رابطه جنسی بادیگران اقدام كند، نیز (طی مدتی كه به این رفتار می‌پردازد)، روسپی نامیده می‌شود (فارلی و دیگران، 1998 : ص94).

سنت آگوستین، پرچمدار اخلاقیات مسیحیت در غرب، نگرشی دوسوگرانه به فحشا و زنان ویژه داشته است. به نظر وی، هیچ چیزی پست‌تر و شرم‌آورتر از فحشا و مفاسد مشابه آن نیست. در عین حال، وی در جای دیگر بیان می‌كند كه گاهی فحشا در جوامع، یك ضرورت بوده است. او اظهار داشته است كه اگر فحشا از جامعه بر چیده شود، به هر حال جامعه با مفاسد دیگر آلوده خواهد شد و الگوهایی از روابط جنسی پدید خواهد آمد كه به جامعه آسیب خواهد رساند. علی‌رغم این بیان آگوستین و با وجود اینكه در مقاطعی از تاریخ، فحشا به صورت رسمی و مشروع وجود داشته و حتی گاهی رنگ مذهبی نیز به خود گرفته است، در اكثر جوامع و در طول تاریخ، روسپیگری تقبیح و محكوم شده است(بولوگ و بولوگ، 1996 : 164 به نقل از طباطبایی).

روانشناسان علت بروز این پدیده را علل روانی از جمله گرایش به تنوع‌طلبی و ضعف هویت اخلاقی می‌دانند و همچنین اختلال در هویت در آن دخالت دارد و در برخی از افراد این گروه، اختلالات شخصیتی (به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی) نمود بیشتری دارد (بهبودی،‌1378 : ص102).

از نظر جامعه‌شناسان و مددكاران اجتماعی، علت فحشا صرفاً به پدیده‌های روانی محدود نمی‌شود؛ بلكه علت بروز این پدیده را به فقر و گرسنگی، چگونگی تعلیم و تربیت فرد در خانواده، بیكاری، نوسان شرایط اقتصادی، مهاجرت و شهرگرایی، بی‌سوادی و ناآگاهی، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق و كشمكش خانواده و انحراف والدین نسبت می‌دهند. به عنوان مثال هادرمن[2] (1977) می‌گوید : به دلیل محدودیتهای مالی و اقتصادی ممكن است برخی زنان به نشانه مقاومت و یا پاسخ به فقر، به فحشا روی آورند. به عبارت دیگر، گاهی فحشا یك استراتژی فعال در مواجهه با فقر است؛ چرا كه در دنیایی كه مردان نسبت به زنان از هر حیث از حقوق بیشتری برخوردارند، شاید فحشا تنها راهی باشد كه بیشتر زنان فاقد حامی (شوهر، پدر یا برادر) را قادر به ادامه حیات می‌سازد (هادرمن، به نقل از باركر و مویزلك، 1994). اكثر این زنان، فاقد تحصیلات و مهارتهایی هستند كه بتوانند موفقیت آنها را در دستیابی به شغل مناسب تضمین كند. بیشتر آنها یا بی‌سوادند و یا تحصیلات بسیار اندكی دارند. مهارت كم، تحصیلات اندك، نداشتن حامی كه آنها را از حیث اقتصادی و امنیتی محافظت نماید و همچنین امكانات محدود برای اشتغال، اثر منفی روی زنان جوان دارد و وجود همین شرایط منفی، احتمال سوق یافتن آنها را به سمت انحرافاتی از قبیل فحشا و مصرف مواد افزایش می‌دهد (باركر و مویزیك، 1994 : 165 به نقل از طباطبایی).

با نگاهی مددكارانه به آسیب‌های اجتماعی قرن بیست و یكم كه دیدگاهی مركب از علم جامعه‌شناسی و روانشناسی است متوجه می‌شویم كه توسعه زندگی شهری، گسترش بی‌رویه مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ، افزایش حاشیه‌نشینی، بیكاری، ‌فراوانی مشكلات اقتصادی- اجتماعی و جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه ایران باعث افزایش كمی و كیفی آسیب‌های اجتماعی شده و زمینه مناسبی برای ابتلاء به انواع آسیب‌ها مخصوصاً برای قشرهای نوجوان و جوان فراهم گردیده است كه از جمله این آسیب‌ها می‌توان به پدیده فحشا و روسپیگری اشاره كرد.

با عنایت به اهمیت حیاتی و نقش تعیین كننده سلامت جسمانی و روانی نوجوانان و جوانان جامعه در تأمین بقاء و آینده مملكت بویژه به دلیل نقشی كه در تربیت و پرورش كودكان نسل آینده خواهند داشت بی‌توجهی به آنان باعث سست شدن بنیان خانواده در نسل‌های آتی خواهد شد. آثار نامطلوبی كه توأمان با این مسأله روی می‌دهد (اشاعه بیماریهای مقاربتی (از جمله ایدز…) از هم پاشیدگی كانون خانواده، تشكیل خانه‌های فساد و فریب سایر زنان و دختران، خودكشی، توزیع مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الكلی، زشت شدن چهره عمومی شهر و …) می‌تواند هزینه‌های مالی، خانوادگی، فرهنگی واجتماعی هنگفتی را برای جامعه داشته باشد.

از این رو، با توجه به پیامدهای ناگوار این پدیده در بهداشت روانی فردی و اجتماعی، هدف از مطالعه تعدادی از زنان ویژه، روشن شدن برخی از زوایای كیفیت خانوادگی این قربانیان است. دلیل مقایسه عوامل خانوادگی این گروه با گروه زنان عادی آن است كه تا وقتی ‌كه مبنایی برای مقایسه ویژگیهای یك گروه وجود نداشته باشد قادر به تبیین تأثیر این ویژگیها بر روی گروه مورد نظر نخواهیم بود. اگر بتوانیم داده‌های گروه آزمایش را با داده‌های گروه كنترل (كه نسبتاً همتا با گروه آزمایشی است) مقایسه كنیم كمك بزرگی به درك معنای تفاوت متغیرهای مورد آزمایش می‌شود. امید كه با شناخت هر چه بهتر ویژگیهای فوق‌الذكر بتوان برنامه‌های پیشگیرانه مفیدی را در این زمینه مطرح و به اجرا گذارد.

موضوع پژوهش حاضر كه به بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی (ندامتگاه زنان سازمان زندانها در تهران) و زنان غیر روسپی (سطح تهران) می‌پردازد، از منظر تئوریهای روانشناسی و جامعه‌شناسی به این مسأله پرداخته و سعی در شناسایی هر چه بهتر این خصوصیات دارد.

بیان مسأله

خانواده نخستین گروهی است كه به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. چگونگی و كیفیت روابط در خانواده در تحقق وظایف خویش، شاخص مناسبی جهت ارزیابی كیفیت ارتباطی جامعه می‌باشد، هر چه خانواده دارای روابط خوب و سالمتری باشد به همان نسبت ثبات و سلامت جامعه بیشتر تأمین شده است. بر عكس هر چه خانواده از وضعیت بدتر و آشفته‌تری برخوردار باشد به همان نسبت سلامت جامعه بیشتر تهدید شده است. زیرا اختلال در كاركرد ارتباطی خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه خانواده را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد (پیكرستان ، 1380 : 5). فروید می‌گوید بیشترین افراد ناسازگار و مسأله‌دار، وابسته به خانواده‌های آسیب دیده هستند و افرادی كه مربوط به خانواده‌های پر كشمكش می‌باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمركز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتار ناسازگارانه و كجروانه قرار دارند (مركز آموزش سازمان زندانها، 1374 : 95). در این میان روسپیگری زن به عنوان عضوی از مهمترین نهاد اجتماعی خود نمود بارزی از عمیق‌ترین اختلالات كاركردی در ساختار خانواده است.

روسپیگری اگر چه در نگاه اول پدیده‌ای فردی به نظر می‌رسد اما با توجه به پیامدهای سوء آن كه در نظم جامعه اختلال و آشفتگی ایجاد می‌كند و منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و بزهكارانه همچون اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الكلی، اشاعه بیماریهای مقاربتی (از جمله ایدز…) از هم پاشیدگی كانون خانواده، خودكشی، توزیع مواد مخدر، سرقت، جیب‌بری، تشكیل خانه‌های فساد و فریب سایر زنان و دختران است. جا دارد كه علیرغم معلول بودن این پدیده از آن به عنوان علت آغازین بسیاری از آسیب‌های دیگر یاد كنیم.

زنان روسپی به خاطر شرایط خاص خود مورد انواع سوء استفاده و آزاد قرار می‌گیرند و در نتیجه زمینه را برای پیدایش و افزایش باندهای جنایتكاری كه این زنان را مورد استثمار و بهره‌كشی قرار می‌دهد فراهم می‌سازند. این پدیده سبب می‌شود كه سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد. در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره افتد.

تحقیقات زیاد نشان می‌دهد كه روسپیگری نتیجه روابط ناسالم و بسیار خشن در خانه و خانواده بوده و بازده آن نیز دامنگیر خانواده‌ها می شود و نیز جامعه بزرگتر را دچار آسیب و اختلال می‌سازد.

آمار دقیقی از تعداد روسپیان در ایران وجود ندارد. با این وجود آمارهای ارائه شده از سوی مسئولین نشان می‌دهد كه تعداد زنان روسپی هر ساله رو به افزایش است. در خرداد ماه سال 1381 از 5789 نفر زندانی زن 1258 نفر آنها به جرم اعمال منافی عفت و عمومی و عمدتاً برای جرائم روسپیگری زندانی شده‌اند (دفتر آمار و رایانه سازمان زندانها ، تیر 1381) و نیز با عنایت به اینكه امروزه اخبار تكان‌دهنده‌ای از وضعیت این زنان و سرگذشت دردناك آنها در اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی درج می‌شود. مبین این واقعیت تلخ است كه این آسیب‌های اجتماعی به طور نگران‌كننده‌ای، رو به فزونی است. همچنین صادرات و قاچاق دختران ایرانی به كشورهای حاشیه خلیج فارس به وسیله باندهای فساد و یا شنیدن خبر روسپیگری دختران ایرانی در تركیه به راستی دل هر ایرانی را به درد می‌آورد.

سن متوسط ورود به حرفه روسپیگری سیزده سالگی است. بیشترین دختران سیزده و چهارده ساله به اجبار و زور به روسپیگری كشیده شده‌اند. سایر این زنان، همسران سنتی بدون مهارتهای شغلی و حرفه‌ای هستند كه یا فرار كرده‌اند یا شوهر سوء استفاده‌گر آنها را ترك كرده است و آنها برای حمایت از خود و فرزندانشان به این كار كشیده شده‌اند (گاماچ ، رنیس و اولیناگیپ 1990 : 267 به نقل از ملیسا فارلی ). سن ورود به روسپیگری در حال كاهش است. برای مثال چطور می‌توانیم حتی واژه‌ای را به عنوان “روسپیگری نوجوانی” تصور كنیم، وقتی كه سن رضایت برای فعالیت جنسی قانونی دائماً در حال كاهش است! مثل كشورهایی چون هلند و فیلیپین (كاتلن ماهونی ، 1995 : 267 به نقل از ملیسا فارلی).

انحرافات اجتماعی، به ویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی- اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌كند. از این رو جامعه برای بقا و پایداری خود بایست تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهكار و اقداماتی جهت بازپروری آنها اتخاذ نماید. و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه‌ساز وتشدید كننده گرایش به انحرافات امكان‌پذیر نیست. به اعتقاد اكثر روانشناسان و جامعه‌شناسان ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی و از جمله آنها “روسپیگری” درخانواده است. زیرا خانواده به عنوان كوچكترین اجتماع بشری ساختاری دارد كه عناصر درون آن به شدت به هم وابسته‌اند و اگر در این سیستم مشكل ایجاد شود كل سیستم را دگرگون خواهد ساخت بنابراین همیشه سازگاری و تفاهم بین همه اعضاء ضروری است. از این رو بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر روسپیگری زنان به عنوان یكی از مسائل ضروری جامعه، مسأله اصلی پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر، مسأله پژوهش حاضر این است كه : چه عواملی مرتبط با خانواده موجب روسپیگری زنان می‌شود؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

خانواده به عنوان كوچكترین واحد اجتماعی اساس تشكیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است، یكی از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده می‌باشد. در یك خانواده شكل كار و طرز ارتباطی اعضای خانواده به گونه‌ای است كه محیط خانواده را برای تأمین احتیاجات اساسی اعضا چه در زمینه جسمانی و چه روانی مساعد می‌سازد، اساساً یكی از كاركردهای خانواده اجتماعی كردن طفل و تعلیم و تربیت وی می‌باشد و هر گونه نارسایی در كاركرد خانواده تأثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان می‌گذارد. در زمانی كه فروپاشی خانواده به عنوان نهاد اولیه و پایدار تربیت روز به روز افزایش می‌یابد و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از جانب سازمان بهداشت جهانی احتمال داده می‌شود كه در طلیعه هزاره سوم پنجاه درصد از كودكان در خانواده‌هایی تك والد و بی‌سرپرست به سر می‌برند و نرخ طلاق هفت برابر افزایش می‌یابد و در زمانی كه شیوع اختلالات و ناهنجاری‌های روانی و رفتاری از نظر همه‌گیرشناسی روز به روز فزونی می‌یابد در چنین زمانی تنها كلید حل این بحران اصلاح خانواده و تربیت و بازگشت به كانون خانواده می‌باشد (كریمی، 1375 : 23).

تحقیقات زیادی گویای این واقعیت است كه در پس بسیاری از انحرافات رفتاری از جمله پدیده روسپیگری به عنوان یك انحراف جنسی، كانون خانواده متلاشی است لذا خانواده باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود تا از بروز مشكلات در خانواده جلوگیری به عمل آید.

روسپیگری به عنوان یك پدیده اجتماعی معلول تعاملهای ناسازگار بین اعضای خانواده است. پیامدهای سوء روسپیگری نه تنها بر پیكر جامعه بلكه برخانواده و تمام كسانی كه به نوعی با خانواده در ارتباط می‌باشند اثر منفی می‌گذارد. یافته‌های متعدد نشان داده است كه در جوامع مختلف آمار روسپیگری به ویژه در چند سال اخیر در حال افزایش است. در كشور ما فقط در سال 1381 از تعداد 5789 نفر زندانی زن 1258 (یعنی حدود 20 درصد) نفر آنها به جرم اعمال منافی عفت و عمومی عمدتاً برای جرائم روسپیگری زندانی شده‌اند. از آنجایی كه طیف عظیمی از جامعه ما را قشر جوان تشكیل می‌دهد پرداختن به مسائل و مشكلات مربوط به این قشر تأثیر زیادی در باروری و شكوفایی نسل آینده جامعه خواهد داشت.

اكثر تحقیقات در خصوص روسپیان منابع خارجی می‌باشد و پژوهشها و مطالعاتی كه در داخل كشور در زمینه پدیده روسپیگری انجام شده است بیشتر به سبب‌شناسی این معضل پرداخته‌اند و كم به رابطه درون خانوادگی و محیط خانواده كه كانون رشد و پرورش انسان است پرداخته می‌شود. لذا در این پژوهش سعی شده از زاویه‌ای دیگر به پدیده روسپیگری نگریسته و عوامل خانوادگی از یك منظر ارتباطی و تعاملی مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته است و نكته قابل توجه اینكه عوامل خانوادگی از دیدگاه زنان روسپی و غیر روسپی سنجیده می‌شود كه در جای خود حائز اهمیت می‌باشد. اصولاً برای پیشگیری از فروپاشی شناسایی عوامل مؤثر بر كاركرد خانواده نقش مهمی در تدوین برنامه‌ها و سیاستها برای پیشگیری از افزایش پدیده روسپیگری خواهد داشت.

خشونت خانوادگی

خشونت در محیط‌‌‌های خانوادگی نیز اساساٌ یك قلمرو مردانه است. می‌توانیم خشونت خانوادگی را تجاوز فیزیكی كه توسط یك عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر صورت می‌گیرد، تعریف كنیم. دومین نوع خشونت معمول درخانواده، خشونت توسط شوهران علیه زنان است، اما زنان نیز ممكن است مرتكب خشونت فیزیكی در خانواده شوند، خشونتی كه علیه كودكان خردسال و شوهران صورت می‌گیرد ( گیدنز آنتونی،1373، ص 438).

ممكن است برخی افراد تعجب كنند، اما این واقعیت دارد كه بیشتر خشونت ما در خانواده روی می‌دهد. به عنوان مثال آمریكائیان چنان در معرض خشونت‌‌های اعضاء خانوادة خود قرار دارند كه خانواده را پس از پلیس و ارتش خشن ترین نهاد اجتماعی نامبرده ‌‌‌‌اند (جلز و اشتراپی،1988 : 146 به نقل از گیدنز).

در انگلستان از هر چهارقتل یك قتل توسط یكی از اعضای خانواده علیه دیگری صورت می‌‌گیرد ( گیدنز،آنتونی ،1376 :435) براساس آمار در آمریكا، فقط در سال 1993، حداقل روزی سه كودك از بی توجهی و آزار خانوادة خود مرده‌اند، خشونت عامل 22 درصد طلاق‌ها در طبقه متوسط جامعه بوده است. مخارج درمان زخم‌های ناشی از خشونت خانوادگی بین سه تا پنج میلیار دلار در سال است و همه ساله بیش از یك میلیون كودك شاهد طلاق والدین خود هستند( مونی و دیگر ان1997 ،63). اعمال خشونت در خانواده ، با عواملی مانند سطح در آمد، میزان سواد و چگونگی تقسیم نقش در خانواده رابطه مشخصی ندارد و بدون توجه به عوامل فوق، در میان همه خانواده‌ها، چه قشر پایین چه متوسط و چه بالا وجود دارد (اعزازی،1380 : ص200).

این نوع خشونت ها ممكن است به اشكال (1) آزار كلامی مانند ایراد گرفتن، تهدید كردن و گذاشتن اسم روی افراد ،(2) آزار غیر كلامی نمادین مانند در كردن چیزی یا از بین بردن و شكستن اشیاء وابزار، پاره كردن عكس‌ها و صحبت نكردن یا جواب كسی را ندادن (اشتراس وسوئیت،1992، به نقل از گیدنز) ، (3) بی توجهی مانند كوتاهی در تأمین مراقبت، غذا، بهداشت و فضای سالم (4) آزار جنسی مانند تجاوز، بروز كند (مونی و دیگران، 1997 : 121 به نقل از گیدنز). تجربه خشونت در دوران طفولیت، خطر بروز رفتار خشونت در مراحل بعدی زندگی را تا 20 برابر افزایش می‌دهد.

البته باید متذكر شد كه بسیاری از كودكان آزار دیده به خشونت روی نمی‌آورند. نگرشهای مربوط به خشونت در سالهای اولیه زندگی بویژه در چهار چوب روابط خانوادگی شكل می‌گیرد و بیشتر عوامل خطر شناخته شده خشونت همان عوامل هستند كه در بروز بزه‌كاری نقش دارند. بسیاری از بزهكاری نوجوانان ریشه در مراحل اولیه رشد و تربیت خانوادگی در دوران كودكی آنان دارد. وگستاخی مفرط و خود خواهی لجوجانه و عصیان وقانون شكنی دوران جوانی و بزرگسالی به تنفر و كینه‌ای كه در دوران خردسالی كسب كرده‌اند بستگی دارد.

وجود فشارهای روانی و اختلالات عاطفی در درون خانواده می‌تواند كودك را وادار به فرار از كانون خانواده نماید و تردیدی نیست كه در بسیاری موارد، ناكامیها و محرومیتهای كودكان در ارضای نیازهای اساسی، از علل بزهكاری آنهاست (آقا بیكلوئی و همكاران،1380 :6) .

اعمال خشونت در خانواده، نقض آشكار قوانین است و مشكلات بیشماری برای افراد قربانی به صورت فردی- اجتماعی بوجود می‌آورد. زیرا بسیاری از مشكلات رفتاری در جامعه، از شرایط زندگی خانوادگی ناشی می‌شود(اعزاری،‌1380: 204).

تجاوز جنسی علیه زنان

ارزیابی میزان تجاوز جنسی با هر دقتی بسیار دشوار است. تنها نسبت اندكی از تجاوزات جنسی عملاً به اطلاع پلیس می‌رسد و در آمارها گزارش می‌شود رقم واقعی ممكن است تا پنج برابر آنچه آمار رسمی نشان می‌دهند باشد. هر چند كه برآوردها تا اندازه زیادی فرق می‌كنند. یك بررسی درباره 1236 زن در لندن آشكار ساخت كه از هر شش تن یك تن مورد تجاوز قرار گرفته بودند، از هر پنج تن بقیه یك تن توانسته بود با مبارزه مانع اقدام به تجاوز شود، و نیمی از تجاوزات جنسی یا در خانه خود زن یا در خانه تجاوز كننده رخ داده بود (هال[3]، 1985 : 147 به نقل از گیدنز).

اكثریت زنانی كه مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا می‌خواهند این واقعه را از ذهن خود بیرون كنند و یا مایل به شركت در آنچه كه می‌تواند یك فرایند اهانت‌آمیز معاینه پزشكی، بازجویی پلیس و رسیدگی در دادگاه باشد نیستند. فرایند قانونی اغلب مدت زیادی طول می‌كشد یا ممكن است قبل از اینكه دادگاه رأی بدهد هجده ماه از وقوع حادثه گذشته باشد.

محاكمه نیز می‌تواند نگران‌كننده باشد. جریان دادگاه علنی است و قربانی باید با متهم روبه‌رو شود. مردان معمولاً فقط بر اساس شهادت قربانی محكوم نمی‌شوند. بنابراین باید مدارك تأیید كننده از دیگران كسب شود. مدارك مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوز كننده و این واقعیت كه عمل بدون رضایت زن رخ داده است هم می‌بایست فراهم گردد.

چنانچه جرم در كوچه یا خیابان تاریكی به وقوع پیوسته باشد، ممكن است مدارك مؤید هویت حمله كننده به سختی به دست آید. شاید تصور شود زنی كه به تنهایی در شب قدم می‌زند می‌خواهد توجه مردان را جلب كند. هرگاه كه تجاوز جنسی رخ دهد، ممكن است از زن درباره تاریخچه روابط جنسی قبلی‌اش پرسش شود، در صورتی كه روابط جنسی گذشته مرد به همین طریق به مسأله مربوط دانسته نمی‌شود. در واقع، محكومیتهای قبلی به علت تجاوز جنسی یا حمله از سوی متهم نمی‌تواند در موارد تجاوز جنسی ذكر شود (گیدنز، 1278 :201).

بیشتر تجاوزات جنسی به طور خود به خودی اتفاق نمی‌افتند، بلكه حداقل تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده اند (امیر[4] 1971 : 203 و كلارك و لویس[5] 1977 : 206 به نقل از گیدنز). تجاوز جنسی آشكارا با قدرت، سلطه و نیرومندی مردانگی مرتبط است و اكثراً نتیجه میل جنسی لبریز شونده نیست، بلكه نتیجه پیوندهای میان تمایل جنسی و احساس قدرت و برتری است، به نظر می‌رسد ارتباط چندانی میان شهوت و تجاوز جنسی وجود ندارد. نسبت قابل توجهی از تجاوزگران جنسی در واقع تنها هنگامی می‌توانند از نظر جنسی تحریك شوند كه قربانی را دچار وحشت و خفت كرده باشند، عمل جنسی خود اهمیت كمتری دارد تا خوار كردن زن (استریك[6]، 1987 : 276 به نقل از گیدنز).

تجاوز جنسی تنها یك حمله فیزیكی نبوده بلكه حمله و تجاوز به تمامیت فرد و شأن انسانی است. همان‌گونه كه یكی از نویسندگان گفته است، تجاوز جنسی ، ارتكاب تجاوزی است كه در آن حق خود مختاری قربانی[7] از او سلب می‌شود. اعمال خشونتی است كه، اگر عملاً‌ كتك زدن و قتل را به دنبال نداشته باشد، با وجود این تهدید مرگ را به همراه دارد (گیفین[8]، 1978 : 342 به نقل از گیدنز).

سوزان براون میلر با تأكید بر ارتباط نزدیك میان تجاوز جنسی و تمایلات جنسی عادی مردانه، استدلال كرده است كه تجاوز جنسی جزئی از یك نظام تهدید مردانه است كه همه زنان را در ترس و وحشت نگاه می‌دارد.

زنانی كه مورد تجاوز واقع گردیده‌اند دچار اضطراباتی می‌شوند كه به این ترتیب برانگیخته می‌شوند، و لازم است در جنبه‌های هر روزه زندگی خیلی بیشتر از مردان محتاط باشند (براون میلر[9]، 1975 : 202 به نقل از گیدنز).

عدم وجود اطلاعات و آمارهای كافی در زمینه تجاوز جنسی به چندین دلیل می‌تواند باشد كه عبارتند از :

آزادی جنسی، شكستن باورهای فرهنگی و آشفتگی در اینكه چه چیزی خوب و یا بد است (بیشتر در جامعه امریكا). یا اینكه چه نوع رابطه‌ای، تجاوز جنسی است و چه عملی نیست، خجالت كشیدن فرد مورد تجاوز قرار گرفته، مجرم تلقی شدن او، شرم و حیا، عدم تمایل به حضور در جمع و ارائه ماجرا، انگشت نما شدن در محل كار، خانه، جامعه، اعتقاد به اینكه چیزی اتفاق نیفتاده است و یك حادثه ساده بوده است.

در اینكه در صورت بیان ماجرا مورد تجاوز بعدی افزایش یابد (حداقل از طرف دوستان و اعضای فامیل)، احتمال اینكه باید مورد بازخواست قرار گیرد، احتمال آنكه ضرورت داشته باشد تا در بیمارستان بستری شود، جلوگیری از ارائه مطلب و ثبت شدن در پرونده پزشكی و ارائه آن در زمانهای نامناسب، منحرف تلقی شدن و پیگیری پلیس و گرفتاریهای آن از عوامل عدم مراجعه فرد آسیب دیده به مراجع قانونی است.

این عوامل موجب شده‌اند تا آمار به اندازه واقعی ارائه نشوند، و آنچه وجود دارد در حد خیلی استثنایی بوده كه فرد گزارش‌دهنده اجبار به گزارش داشته است (آزاد ارمكی و بهار، 1377 : 217).

تجاوز جنسی علیه كودكان

تجاوز جنسی نسبت به كودكان پدیده‌ای گسترده است و بیشتر در زمینه خانواده رخ می‌دهد. ساده‌ترین تعریف تجاوز جنسی عبارت است از انجام دادن اعمال جنسی توسط بزرگسالان با كودكان زیر سن رضایت (شانزده سال در انگلستان) زنای با محارم به روابط جنسی میان خویشان نزدیك اطلاق می‌شود. هر زنایی تجاوز جنسی نیست. برای مثال، آمیزش جنسی میان برادر و خواهر زناست، اما تعریف تجاوز بر آن تطبیق نمی‌كند. در تجاوز جنسی،‌ یك فرد بزرگسال اساساً از طفل یا كودك برای مقاصد جنسی سوء استفاده می‌كند (انو[10]، 1986 : 201 به نقل از گیدنز). معمول‌ترین شكل زنای با محارم شكلی است كه در عین حال تجاوز جنسی نیز هست- یعنی روابط ناكارانه میان پدران و دختران جوان. زنای با محارم، و تجاوز جنسی نسبت به كودكان به طور كلی، پدیده‌هایی هستند كه تنها در طول ده یا بیست سال گذشته كشف شده‌اند؛ بدیهی است كه از دیرباز می‌دانستند كه این گونه اعمال جنسی گاهی اتفاق می‌افتند ولی اكثر محققان اجتماعی گمان می‌كردند كه تابوهای شدیدی كه علیه این رفتار وجود دارد باعث می‌شود كه گسترده نباشد.

اما چنین نیست. تجاوز جنسی نسبت به كودكان به گونه ناراحت‌كننده‌ای متداول است. این عمل احتمالاً بیشتر در میان خانواده‌های طبقه كارگر یافت می‌شود، اما در تمام سطوح سلسله مراتب اجتماعی وجود دارد. آماری كه به سیستم گردآوری داده‌های سرتاسری در امریكا گزارش شده است افزایش به میزان 600 درصد در موارد گزارش شده تجاوز جنسی نسبت به كودكان بین سالهای 1976 و 1982 را مشخص كرده است (فینكِلهر[11]، 1984 : 104 به نقل از گیدنز).

پیشنهادات

از آنجائیکه روسپی شدن زنان این تحقیق نه به خاطر کشش و جاذبه های محیطی ، بلکه به خاطر محدودیت ها و دافعه های درون خانواده است به نظر می رسد توجه به ساختار خانواده ( از بعد سیاست گزاریهای رفاهی و آموزشی ) حفظ ، تعدیل و اصلاح کارکرد و الگوهای تعاملی آن در مقایسه با اقدام فردی و نگهداری این زنان در مراکز خاص از اولویت بیشتری برخوردار باشد .

زنان روسپی انسانند و باید از حقوق انسانی که جامعه برای نوع بشر قائل است برخوردار باشند و چون انسانند و رفتارهایشان اکتسابی بوده پس قابل اصلاح نیز هستند و حق دارند از کلیه امکاناتی که جامعه میتواند در اختیار انان قرار دهد برخوردار باشند . زنان روسپی با توجه به شرایط شان نیاز بیشتری به حمایت و نظارت دارند . زندگی خیابانی ، تجاوز جنسی ، اذیت و آزار ، بارداری در سنین پاینی حتک حرمت و بی پناهی شرایطی هستند که وجه مشترک همه زنان روسپی است .

به رغم تاکید قانون اساسی ( اصل دهم) بر اصل بنیادین خانواده و اینکه همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد به نظر می رسد آنچنان که باید اقدام حمایتی از خانواده صورت نگرفته است .

بسیاری از زنان و مردان به واسطه نا آگاهی و بدون داشتن تامین اجتماعی به رغم فقر فزاینده و مشکلات مادی و معنوی ، فرزندانی بوجود می آورند که نه توانایی آموزش و تربیت آنان را دارند و نه قدرت پاسخگویی به توقعات و انتظارات آنان را ، به خصوص در خانواده های پر جمعیت و غالباً فقیر به واسطه گرفتاری والدین و عدم درک از خواسته های فرزندانشان دچار تعارضات و مشکلاتی می شوند که دوستی با افراد ناباب ، ترک منزل بدون اجازه والدین ، داشتن تجربه جنسی بر چسب خوردن و در نهایت ورود به وادی روسپیگری از جمله آنهاست برای اینکه بتوانیم امکان ادامه روسپیگری این زنان را به حداقل برسانیم لازم است برخی مداخلات برای این زنان و خانواده های آنان انجام گیرد که عبارتند از :

1- فراهم آوردن زمینه ای جهت بیان احساسات دردناک و ترس هایی که در رابطه با تجارب آزار و اذیت در منزل و بیرون داشته اند .

2- تهیه و تکمیل تاریخچه ای از رفتارهای ضد اجتماعی زنان روسپی اعم از فعالیت های غیر قانون قبل از گرایش به روسپیگری و نیز فعالیت هایی که به دلیل شرایط حاد و آسیب زایی پس از روسپیگری انجام داده اند .

3- آموزش و تاکید روی پیامدهای منفی و خطرناک برای زنان روسپی در صورت ادامه رفتارشان

4- ارائه اطلاعات به زنان روسپی در خصوص مراحل موثر و کارامد فرایند حل مساله ( نظیر تشخیص مشکل ، فکر کردن درباره راه حل های موجود ، ارزیابی جنبه های مثبت و منفی هر کدام از راه حل ها و انتخاب بهترین راه )

5- فراهم آوردن امکان دستیابی آسان و سریع خانواده ها به مشاور و درمانگر

6- ایجاد مراکزی برای کمک رسانی به زنان روسپی از لحاظ پزشکی و مشاوره برای بازگشت به خانواده بوسیله مدد کاران اجتماعی.

محدودیت پژوهش:

از آغاز تا پایان هر کار پژوهشی طبیعی است که محدودیت هایی متوجه پژوهشگر شود . محدودیت ها ممکن است به خاطر آیین نامه های داخلی سازمانها یا بخش نامه هایی که به صورت کلی به آنها ابلاغ می شود و قرار است بخشی از پایان نامه در آنجا انجام شود و یا به خاطر نوع پژوهش و در موارد نیز محدودیت زمانی و در دسترس نبودن برخی منابع علمی و انسانی مورد نیاز در پژوهش و یا خود داری آزمودنیهای حجم نمونه از شرکت در فرایند پژوهش باشد .

پژوهش حاضر نیز از این محدودیت ها مستثنی نبوده و از جمله آنها می توان به فرایند طولانی مدت کارهای اداری در سازمان زندانها اشاره کرد

از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر عدم دستیابی به منابع اصلی first Refernece بود که در برخی از کتابهای ترجمه شده و پایان نامه ها به آنها اشاره شده بود. از این رو مجبور شده که در متن پژوهش حاضر از آنها با عنوان به نقل از یاد کنم هر چند می دانم که این کار تا حدودی از ارزش کار پژوهشی می کاهد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی;مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی;پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی;تحقیق بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی;دانلود پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *