بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر در بین دانشجویان 93 صفحه + doc

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبسیتان شهرستان قزوین است كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل: 151 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول(كلیات تحقیق)

مقدمه 2

بیان مسأله 3

اهمیت و ضرورت 4

اهداف تحقیق 5

فرضیه تحقیق 6

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)

مقدمه فصل دوم 9

تعریف خشم 10

علل و ریشه های خشم 11

علل شخصیتی 13

تظاهرات خشم 14

عملكردهای رایج پیرامون خشم 15

علل بروز پرخاشگری 16

والدین و كودكان پرخاشگر 23

تربیت منفی والدین 26

تربیت مثبت والدین 27

راه كارهای مناسب خشم 30

نتیجه گیری 33

عوامل موثر بر پرخاشگری 34

عوامل اجتماعی 36

عصبانیت 38

فهرست

عنوان صفحه

احساس گناه 38

بی كفایتی 40

غمزدگی و افسردگی، قربانی بودن 41

احساس در دام بودن 42

مجازات نمادین 44

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان كنید 45

چگونه تنبیه كنید 46

با طفل جر و بحث نكنید و چانه نزنید 47

جدی باشید 49

زیاده از حد گوش نكنید 50

منطقی باشید 52

روشهای مجازات 53

تعریف پرخاشگری 58

انواع پرخاشگری 60

علل و انگیزه های پرخاشگری 63

كروموزومهای جنسی و پرخاشگری 66

بلوغ جنسی و پرخاشگری 67

درستی و نادرستی نظریه ناكامی- پرخاشگری 70

نقش رسانه های گروهی و فبلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری 78

كنترل پرخاشگری 81

فصل سوم(روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه 86

فهرست

عنوان صفحه

حجم نمونه 86

روش نمونه گیری 86

ابزار اندازه گیری 87

روش آماری مربوط به زمینه 88

روش تحقیق 88

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 90

جدول نمرات خام آزمودنی ها ازآزمون پرخاشگری معدلی 91

جدول بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی 93

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دوم و پنجم ابتدایی 94

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان سوم و چهارم ابتدایی 95

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف 96

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری 98

محدودیت ها 101

پیشنهادات 102

منابع و مآخذ 103

ضمائم

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبسیتان شهرستان قزوین است كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان است كه 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب بهم بستگی استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابه معنی داری وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت وجود ندارد.

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه

هر كودكی وقتی بداند كه والدین او به آنچه می گویند عمل می كنند بهتر رفتار خواهد كرد . رفتار به خصوصی كه انجام آن مجاز نیست باید با ترتیب به خصوصی دنبال شود مقررات شما باید روشن و فهم آنها ساده باشد .در این صورت كودك شما می داند كه توقعات شما چیست و چه مقرر شده است شما تا به حال روی مقررات اولیه مصمم شده اید و آنها را با سادگی و واقع بینی با طفل خود در میان گذاشته اید . قانون تازه ای در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداری كه كسی را كتك بزنی و اگر این كار را تكرار كنی با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهی شد كه پرخاشگری یكی از پدیده های مهم روانی – اجتماعی است كه قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است . برخی سپده دم تاریخ را با بیان قتل هابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند . كواكسلی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است . پرخاشگری را رفتاری تعریف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود یادگیری باشد آنچه در این تعریف حائز اهمیت است ، قصد و نیت رفتار كننده است : یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر پرخاشگری نیست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازیكن دیگر اصابت كند ، پرخاشگری نیست اما اگر فردی مخصوصاً بازیكنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و یا فحاشی كند ، پرخاشگری است . قدیمی ترین علت شناخته شده برای پرخاشگری حول محور این نظریه می چرخد كه انساتها از نظر ماهیت زیست شناختی برای پرخاشگر برنامه ریزی شده اند و نخستین و معروفترین نظریه در این باره مربوط به زیگموند فروید را می توان نام برد فروید كلیه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می كند و می گوید غریزه مرگ هم باید به شكلی تخلیه شود ( ستوده – 221 سال 385 )

بیان مسأله

زیست شناسان بر این باورند بیشترین تغییراتی كه هنگام پرخاشگری در بدن و اعمال آن روی می دهد ، همانهایی كه هنگام به كار افتادن امیال جنسی به وقوع می پیوندد در واقع باید گفت كه همانطور كه میل جنسی ، جانور نر را به جنب و جوش می اندازد ” او را متجاوز ” تند یا پرخاشگر می سازد ، انسان هم از این قاعده مستثنی نیست البته پرخاشگری انسان در این مورد غالباً با نوازش و نرمش اثر بهتری دارد و اینكه آیا پرخاشگری پاسخی به نا كامی است به باور جان دالسر و همكارانش ، پرخاشگری همیشه پیامد نا كامی است و ناكامی همیشه منجر به پرخاشگری می شود هیچ یك نمی توانند بدون دیگری صورت گیرند و هر چیزی كه مانع رسیدن به هدف شود نا كامی را سبب می گردد و گاهی محیط مدرسه و محل آموزشی می تواند تاثیر بسزایی در پرخاشگری كودك داشته باشد و گاهی هم روابط نا درست والدین و روحیه ستیزه جویی در بین والدین تاثیر منفی بر روی دانش آموزان می گذارد و این باعث می شود كه حتی در پیشرفت تحصیلی و در رسیدن به موفقیت تحصیلی تاثیر منفی بگذارد. و افراد ناكام همیشه با كلمات یا رفتار پرخاشگرانه واكنش نشان نمی دهند ؛ بلكه افرادی طیف وسیعی از واكنشها را نسبت به نا كامی از خود بروز می دهند

سؤال مسئله

آیا بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

بر خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد ، پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست بلكه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكلات زندگی و ترقی و تعالی و آسایش آدمی باشد ، نه تنها سودمند است بلكه ضرورت نیز دارد البته اشكال بزرگی در این جا وجود دارد این است كه نمی توان میان پرخاشگری ناپسند و زیان آور و آنهایی كه برای زندگی ضرورت دارد و سودمند است ، حری معین كرد و خط فاصلی كشید ولی در عین حال نشان می دهد كه انگیزه ای او را به سوی استقلال ، كه جزء ضروری و با ارزش رشد است رهبری كند بلكه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می كند می گوید غریزه مرگ هم باید به شكلی تخلیه شود یا به بیرون به صورت پرخاشگری و دیگر و یا به درون به صورت اعمال خود تخریبی و خودكشی و به همین دلیل امید است با ارائه پژوهشهای انجام شده بتوانیم از میزان پرخاشگری والدین كاسته تا تأثیر منفی بر روی دانش آموزان دارد ننماید.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر عبارتند از بررسی پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جزء اول دبستان است و اینكه آیا پرخاشگری والدین می تواند در پیشرفت تحصیلی نقشی داشته باشد یا نه و آیا روابط والدین با فرزندان خود باید شده و سنجیده باشد یا نه و از طرف دیگر آیا پرخاشگری در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی با هم متفاوت است یا نه به این صورت كه هر چقدر سن دانش آموزان بالا می رود پرخاشگری هم بیشتر می شود.

فرضیه تحقیق

بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد .

پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی بیشتر از مقطع پنجم ابتدایی است.

پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی بیشتر از مقطع چهارم ابتدایی است

پرخاشگری در بین دانش آموزان ضعیف بیشتر از دانش آموزان ممتاز است .

متغییر مساله تحقیق

پرخاشگری متغییر وابسته

پیشرفت تحصیلی متغیر مستقل

دانش آموزان مقطع دوم و سوم و چهارم و پنجم : متغییر كنترل شده

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

پرخاشگری عبارتند از صدمه زدن به خود یا گیری باشدو آنچه حائز اهمیت است ، قصد ونیت رفتاركننده یعنی آسیب رسانیدن و رفتاری كه به دیگران آسیب می رساند و به معنی در لغت به معنای ستیزه و تندی كردن آمده و معادل انگلیسی آن Aggression است اما در اصطلاح یك واكنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است كه به قصد آزار كسی یا آسیب رساندن به چیزی ابراز می شود. و در كل یك رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود كه از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد.

و بالاخره عبارتند از نمره آزمودنی كه از آزمون پرخاشگری بدست آورده است .

پیشرفت تحصیلی عبارتند از مؤفقیت و عرصه های آموزشی و تحصیلی دانش آموزان كه جمع نمرات بدست آمده در یك سال تحصیلی به عنوان معدل یا میانگین به حساب می اید كه در صورت مؤفقیت به آن پیشرفت تحصیلی در حد بالا عنوان می شود .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر در بین دانشجویان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر در بین دانشجویان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
علل و انگیزه های پرخاشگری ;كروموزومهای جنسی و پرخاشگری;غمزدگی و افسردگی، قربانی بودن;علل و انگیزه های پرخاشگری;درستی و نادرستی نظریه ناكامی پرخاشگری;كنترل پرخاشگری

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *