بررسی پرورش شتر مرغ 21 صفحه + doc

مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر مرغ ماده و خرید 10 قطعه شتر مرغ یك ساله و خرید 125 تخم شتر مرغ فعالیت پرورشی شروع شده و در سال اول تعداد شتر مرغ های مولد را افزایش می دهیم تا بتوانیم ظرفیت مزرعه را به 200 قطعه برسانیم ، كه در نهایت در پایان سال پنجم مزرعه به ظرفیت كامل می رسد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 38 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پرورش شتر مرغ

مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر مرغ ماده و خرید 10 قطعه شتر مرغ یك ساله و خرید 125 تخم شتر مرغ فعالیت پرورشی شروع شده و در سال اول تعداد شتر مرغ های مولد را افزایش می دهیم تا بتوانیم ظرفیت مزرعه را به 200 قطعه برسانیم ، كه در نهایت در پایان سال پنجم مزرعه به ظرفیت كامل می رسد .

پرورش شتر مرغ دارای مراحلی به قرار زیر است :

1- خرید شتر مرغ های مولد و یكساله و تخم تشر مرغ

2- ایجاد تأسیسات و ساختانهای جهت نگهداری شتر مرغ

3- ایجاد مزرعه شتر مرغ جهت تغذیه شتر مرغ ها

1- شتر مرغ های خریداری شده برای شروع كار :

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

2

2

شتر مرغ بالغ ماده

5

3

شتر مرغ یكساله

10

4

تخم شتر مرغ

125

سال شروع (1384 )

با توجه به 5 ماده مولد خریداری شده كه هر كدام 60 عدد تخم می گذارند و 125 عدد تخم شتر مرغ خریداری شده و همچنین در نظر گرفتن 60 الی 70 درصد قدرت باروری ، متوسط 85 درصد و 20 درصد تلفات جوجه ، 324 جوجه خواهیم داشت كه از این تعداد 160 عدد جوجه ماده و 160 عدد جوجه نر می باشند .

پایان سال 1384

در پایان سال 1384 تعداد شتر مرغ ها بر اساس جدول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

2

2

شتر مرغ بالغ ماده

5

3

شتر مرغ یكساله

290

4

جوجه یكروزه

300

فروش از سال 1384

با توجه به تولید و جهت بدست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت .

ردیف

نوع

كل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یكروزه

300

200 قطعه

100 قطعه

2

شتر مرغ یك ساله

290

250 قطعه

40 قطعه

سال اول 1385

تعداد بالغین ما با توجه به خریداری 7 قطعه شتر مرغ بالغ در سال قبل و خریداری 1 قطعه شتر مرغ نر و 4 قطعه شتر مرغ ماده ، تعداد شتر مرغ های بالغ در این سال به 12 قطعه خواهد رسسید (3 قطعه نر و 9 قطعه ماده ) كه با این شرایط تا پایان سال 1385 انتظار تولید زیر را خواهیم داشت .

پایان سال 1385

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

3

2

شتر مرغ بالغ ماده

9

3

شتر مرغ یكساله

100

4

جوجه یك روزه

540

فروش از سال 1385

با توجه به تولید و جهت به دست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت .

ردیف

نوع

كل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یكروزه

540

400 قطعه

140 قطعه

2

شتر مرغ یك ساله

100

50 قطعه

50 قطعه

سال دوم 1386

تعداد بالغین ما با توجه به خریداری 10 قطعه شتر مرغ یكساله ( مطابق جدول -3 ) در سال 1384 كه در سال 1386 به سن بلوغ رسیده اند و خریداری 2 قطعه شتر مرغ بالغ و 6 قطعه شتر مرغ ماده ، تعداد كل شتر مرغ های بالغ 10 نر و 20 ماده می باشد كه تا پایان سال 1386 انتظار تولید بر اساس زیر را خواهیم داشت .

پایان سال 1386

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

10

2

شتر مرغ بالغ ماده

20

3

شتر مرغ یكساله

140

4

جوجه یك روزه

600

فروش از سال 1386

با توجه به تولید و جهت به دست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت .

ردیف

نوع

كل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یكروزه

600

400 قطعه

200 قطعه

2

شتر مرغ یك ساله

140

100 قطعه

40 قطعه

سال سوم 1387

تعداد بالغین ما با توجه پرورش و نگهداری40 قطعه شتر مرغ یكساله از سال 1385 كه در سال 1387 به سن بلوغ رسیده اند، تعداد كل شتر مرغ های بالغ 25 عدد نر و
45 عدد ماده می باشد و تا پایان سال 1387 انتظار تولید زیر را خواهیم داشت .

پایان سال 1387

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

25

2

شتر مرغ بالغ ماده

45

3

شتر مرغ یكساله

200

4

جوجه یك روزه

4800

فروش از سال 1387

با توجه به تولید و جهت به دست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت .

ردیف

نوع

كل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یكروزه

4800

2800 قطعه

2000 قطعه

2

شتر مرغ یك ساله

200

120 قطعه

100 قطعه

سال چهارم 1388

در اواسل سال 1388 تعداد بالغین ما با توجه به پرورش و نگهداری 50 قطعه شتر مرغ یكساله از سال 1386 به سن بلوغ رسیده اند ، تعداد كل شتر مرغ های بالغ 40 عدد نر و 80 عدد ماده می باشد .

پایان سال 1388

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

40

2

شتر مرغ بالغ ماده

80

3

شتر مرغ یكساله

100

4

جوجه یك روزه

2000

فروش از سال 1388

با توجه به تولید و جهت به دست آوردن قسمتی از سرمایه گذاری مطابق جدول فروش زیر را خواهیم داشت .

ردیف

نوع

كل

جهت فروش

باقی مانده

1

جوجه یكروزه

2000

800 قطعه

1200 قطعه

2

شتر مرغ یك ساله

100

80 قطعه

20 قطعه

سال پنجم 1389

در اوایل سال 1389 تعداد بالغین ما با توجه به پرورش و نگهداری 200 قطعه شتر مرغ یكساله از سال 1387 كه در سال 1389 به سن بلوغ رسیده اند ، تعداد كل شتر مرغ های بالغ 65 عدد نر و 135 عدد ماده می باشد كه در این سال ظرفیت پروژه به 200 عدد شتر مرغ بالغ رسیده است .

پایان سال 1389

تعداد شتر مرغ ها بر اساس جداول زیر می باشد .

ردیف

نوع شتر مرغ ها

تعداد

1

شتر مرغ بالغ نر

65

2

شتر مرغ بالغ ماده

135

3

شتر مرغ یكساله

1200

4

جوجه یك روزه

8100

در سال های بعد تولیدات و عرضه آن به كشور ایران و صادرات محصول مطابق با جدول -1 خواهد بود .

الف – تخم شتر مرغ

2000 عدد

ب- جوجه یك روزه

1000 عدد

ج- شتر مرغ سه ماهه

800 عدد

د- شتر مرغ یكساله آماده فروش

500 عدد

ه‍ – شتر مرغ یكساله كشتاری

700 عدد

جدول -1

گسترش زمانی گله مولد تا رسیدن به ظرفیت كامل مزرعه با توجه به حیوانات خریداری شده مطابق جدول زیر می باشد .

نوع حیوان

سال صفر

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

شتر مرغ نر بالغ

2

3

10

25

40

65

شتر مرغ ماده بالغ

5

9

20

45

80

135

جمع

7

12

30

70

120

200

ساختار گله تولیدی با احتساب تلفات در زمان ظرفیت كامل مزروع

شرح

تعداد

مجموع تخمهای جمع آوری شده از 135 ماده مولد با احتساب 60 عدد برای هر یك

8100 = 135×60

مجموع تخم های بارور با احتساب 80 درصد باروری و فروش 2000 عدد از آنها

6400=8/0×8100

4400=2000-6400

تعداد جوجه های یكروزه با احتساب 80 درصد قدرت زنده ماندن و فروش 1000 قطعه از آنها

3520=80/0×4400

2520=1000-3520

تعداد شتر مرغ های سه ماهه با احتساب 85 درصد قدرت زنده ماندن و فروش 800 قطعه آنها

2142=85/0×25200

1342=800-2142

تعداد شتر مرغ های یكساله با احتساب 90 درصد زنده ماندن و فروش یا كشتار

1207=9/0×1342

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی پرورش شتر مرغ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی پرورش شتر مرغ – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پرورش شتر مرغ;ایجاد تاسیسات و ساختانهای جهت نگهداری شتر مرغ;شتر مرغ

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *