تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مكش یا تزریق 56 صفحه + doc

تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مكش یا تزریق

دسته بندی: صنایع

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 5.443 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده:

خاصیتهای رد و بدل شدن حرارت و جریانش به طور پیوسته از ورقه های عمودی و میزان حركت آنها از سطح سوراخ به سمت پایین در دست مطالعه قرار گرفته تزریق یا مكش متحد یا غیر متحد بر روی سطح صفحه قابل اتفاق افتادن است. اختلاف سرعت و دما كه به خاطر روش حجم محدود به وجود آمده قابل استفاده قرار می گیرند تاكل نیروهای وارد شده را اندازه گیری كنند. این نیروها شامل وزش های گرمایی طبیعی یا مخلوط شده هستند، تأثیر PR ، شدت نیروی پارامتر B و مكش و تریق پارامتر D بر روی اصطكاك و ضریب حرارتی جا به جایی قابل اندازه گیری هستند. مقایسه نتیجه ها با روشهای سادة رایج و راه حل های مختلف محدود موجود در رابطه ها و بررسی دقیق راه حل ها برای پیدا كردن رابطة جریان مكش نشان دهندة یك اختلاف نظر بی نظیر است. محل نزدیك به سوراخ روی صفحه دلیلی است برای پخش شدن نیرو، وقتی سریعاً كاهش پیدا می كند و همزمان افزایش پیدا می كند. مقدار تمام این تبادل نیروها در منطقه ، افزایش تا زمانی ادامه پیدا می كند نیروی رانش در حد تعادل قرار بگیرد. در منطقه ای كه این نیروهای گرمایی در حال مخلوط شدن هستند و همچنین نیروی رانش در حال افزایش می باشد، میزان جابه جایی گرما نیز در حال متعادل شدن است. بالاخره در این منطقه عامل وزش گرمایی طبیعی باعث به وجود آمدن وزش گرمایی طبیعی خالص می شود و در مورد مكش متحد و كاهش نیروها در منطقة سوراخ روی صفحه، مقدار نیروها و رد و بدل شدن میزان حرارت به مقداری ثابت و مستقل می رسد. نتایج بدست آمده از برای تشخیص دادن گونه های مختلف ورزش های گرمایی و تعیین D B Pr قابل استفاده قرار می گیرد.

مسئله مورد بررسی در این مقاله مربوط است به اینكه تأثیر مكش و تزریق بر روی وزش های گرمایی مخلوط شده در اثر رد و بدل شدن گرما همراه با یك مقدار ثابت چگونه بر روی صفحه انجام می گیرد. این صفحه به صورت عمودی و به سمت بالا پدیدار می شود، با فاصلة كمی از یك سوراخ و در دمایی ثابت نگه داشته می شود كه بالاتر از درجة حرارت مایع ambient است.در هر دو مورد متحد و غیر متحد مكش و تزریق این دما ثابت نگه داشته می شود.نتیجه ی گرمای به وجود آمده در این منطقه به وسیله‌ی مطالعه رابطة نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان حرارت، نتیجة گرمای به وجود آمده در این منطقه، به وسیله مطالعه رابطة نیروهای رانشی به وجود آمده در رد و بدل شدن میزان با تأثیری كه نیروهای جنبشی و رانشی و گرانشی می گذارند مشخص و مقایسه می شوند.

رد و بدل شدن انرژی حرارتی از یك صفحه ای كه به طور دائم حرارت داده شده به یك مایع ساكن دارای چندین مراحل مختلف می باشد. برای مثال غلتك داغ ، آهن یا پلاستیك همتراز. عمل ثبت پایدار، و فیبر شیشه ای و تولید كاغذ، فهمیدن و در نظر گرفتن جریان انرژی حرارتی در منطقة نزدیك به بشقاب در حال حركت ضروری است تابتوان كیفیت محصول نهایی بدست آمده را مشخص كرد. این موقعیت فیزیكی با جریان رانش گرمایی كلاسیك بر روی یك بشقاب صاف ساكن فرق دارد – زیرا جریان مایع شركت كننده در این واكنش به سمت سطح در حال حركت است. Sakiadis اولین كسی بود كه متوجه این حركت برعكس لایة رانشی شد و از یك رابطة خیلی مشابهی استفاده كرد تا راه حل عددی مناسبی برای چگونگی جریان حرارت به صورت ثابت در سطح این منطقه بدست آورد.

از زمانی كه Sakiadis این روش معجزه آسا را كشف كرده، تعداد زیادی از دانشمندان و محققان توانسته اند خصوصیات انرژی حرارتی و هیدرودینامیك را تفسیر كنند. Tsou et al گزارش داده است به صورت نمونه ای و تجربی كه جریان انرژی گرمایی از این منطقه‌ها به وجود می آورد. حركت ثابت در این منطقه نشان می‌دهد این حركت به صورت فیزیكی تحت شرایط آزمایشگاهی قابل تشخیص است هم گسترش دادن سطح این منطقه با سرعت و شتاب و درجه حرارت مختلف. هم چنین در بدست آوردن این نتایج نهایی تحت بررسی قرار گرفته اند. مكش یا تزریق مایع، بر روی سطح برای خنك كردن سطح باعث تغییر فاحش در تأثیر رد و بدل شدن حرارت و میزان آن از بشقاب یا صفحه می شود.

قانون قدرت Velocity و توزیع دما بر روی سطح توسط علی تحت مطالعه قرار گرفته اند. قابل ذكر است كه velocity مكش یا تزریق با توجه به بزرگی یا كوچكی صفحه و زمان قدرت قابل تغییر است و در نهایت راه حل های بدست آمده همگی مشابهتهای یكسانی دارند.

بطور كلی، مكش فشردگی سطح و ضریب جابجایی حرارت را بالا می برد در جایی كه تزریق كاملاً بر عكس عمل می كند. نیروی رانش كه بر اثر اختلاف دما در مایع بوجود آمده می تواند دارای اهمیت بشد. اگر چه velocity سطح متحرك پائین و اختلاف دما بین سطح و مایع مقداری بزرگ باشد چرا كه این اختلافات بطور چشمگیری می تواند پراكندگی دما و velocity را تحت تأثیر قرار دهد و این تغییرات باعث تحت تأثیر قرار گرفتن چگونگی رد و بدل شدن میزان گرما از سطح شود. بی توجهی به این تغییرات می تواند باعث بوجود آمدن نتایج غیرواقعی شود.

تأثیرات نیروی رانشی بر روی لایه های رانشی بر روی سطحی كه به طور دائم در حال حركت است و این سطح می توانسته بطور عمودی یا افقی قرار گرفته باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج مطالعات نشان می دهد كه : وقتی نیروهای رانشی وجود دارند، نتایج بدست آمده هیچ وجه اشتراكی ندارند به جز برای مورد قانون قدرت برای پراكندگی دما و velocityدر سطح مورد آزمایش.

چن و آرمالی رابطه های بین وزش های گرمایی ادغام شده را مورد مطالعه قرار داده اند. آنها به رابطه های قابل توجهی در مورد ورقه های آویزان افقی یا عمودی در حال حركت كه در دما و حرارت یكسانی قرار گرفته بودند دست یافته اند. نتایج نشان داده كه میزان رد و بدل شدن گرما افزایش پیدا می كند وقتی در آزمایش نیروی رانشی استفاده شده و نتیجه عكس گرفته شده وقتی نیروی رانشی استفاده نشده است.

در تمامی گذارشهای قبلی فقط به موقعیت قرارگرفتن لایه های رانشی در محل اتصال سوراخ در صفحه توجه شده بوده است. بنابراین تمام راه حل ها بگونه ای كاملاً مشابه به هم بوده اند.

در صورتیكه چگونگی جریان و جابجایی حرارت اهمیت بالایی دارند. وقتی كه بیشترین مقدار بدست آمده برای ضریبهای گرمایی در مجاورت سوراخ روی صفحه بوده است.

با یك تغییر محدود در فرمول رابطه ای كه نیروی رانش را محاسبه می كند، تأثیر نیروی رانشی وقتی كه صفحه بصورت عمودی و به سمت بالا در حال حركت بود مهمتر و بالاتر ارزشیابی شده است. برای محاسبات این نتایج به میزان فرسودگی در اطراف سوراخ هم توجه چشمگیری شده است. در مطالعات انجام شده توسط علی و آل صانعی، تأثیرات فرسودگی در دیواره های صفحه و تزریق و مكش در سطح متحرك و همچنین مقدار ضریب جابجایی حرارت و حتی میزان فرسودگی در سوراخ برای بهتر استفاده كردن از رابطه قابل توجه قرار گرفته است. ولیكن تأثیر نیروی رانشی محاسبه نشده و فقط مقدار خالص نیروهای وزش گرمایی در منطقه مورد نظر اندازه گیری شده است. در تمامی این آزمایشات صفحه در حال حركت دائمی بوده است. در این آزمایشات نیروهای وارد شده در منطقه و مقدار خالص یا مخلوط شدة وزش گرمایی با شماره های Grashof و Reynolds نشان داده شده اند. در مجموع، مطالعات و تحقیقات بر روی وزش های گرمایی مخلوط شده بر روی صفحه مترحك با تزریق یا مكش بسیار كم و نایاب می باشند و فقط به جنبه فیزیكی در قانون قدرت كه چگونه با تغییر velocity باعث به وجود آمدن نتایج بسیار مشابهی شده است محدود می شود . و همچنین در آزمایشات انجام شده لایه های رانشی فرسوده فرض شده در نزدیكی سوراخ قابل قبول نیستند. ولیكن مطالعه اخیر، این آزمایشات را ادامه داده و مخلوط كرده تأثیرات نیروی رانشی و خاصیت جابجایی گرما و جریان آن بر روی صفحه ای كه بطور دائم در حال حرارت دیدن است و بصورت عمودی آویزان شده است. و حتی تغییرات در اطراف سوراخ و كل صفحه بطور یكنواخت قابل بررسی قرار گرفته است.

نكته قابل توجه دیگر در این آزمایشات بدست آوردن مقدار می باشد وقتی كه بقیه نیروها در حال اندازه گیری هستند. همچنین تعیین مقدار Pr برای مناطق با وزش گرمایی خالص یا مخلوط شده و تعیین مقدار D B

2) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات:

1-2- فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت كننده:

نمودار شمارة یك نشان دهندة یك صفحه دائماً در حال حركت است كه بصورت عمودی آویزان شده و حرارت داده می شود و یك سوراخ كه دارای velocity Uw و یك حرارت Tw كه در یك مایع در حرارت قرار گرفته است.

نیروی گرویتی بر روی بدنه در جهت منفی (-x)x محاسبه شده است. مكش و تزریق در صفحه هم اجازه داده شده است. در اینجا خصوصیات محدود شده مایع فقط شامل غلظت كم آن و ثابت بودن آن می باشد كه خاصیتهای آن كاملاً ثابت و غیر تغییر می‌باشد.

با توجه به تمام این فرضیات، رابطة‌ كامل هدایت كنندة فرسودگی می تواند بصورت زیر نوشته شود:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1) مقدمه……………………………… 1

2) فرمول های ریاضی و چگونگی مراحل محاسبات…. 6

1-2) فرضیات پایه ای و رابطه های هدایت كننده 6

2-2) شرایط مرزی ………………….. 8

2-2-2) دیوارة برآمدة مرده……….. 9

3-2-2) جریان آزاد………………. 10

4-2-2) مجرای خروج……………….. 10

3-2) مراحل راه حل های عددی…………. 11

3) نتایج و توضیحات…………………….. 13

1-3) درستی و اعتبار مدل عددی………… 13

2-3) خصوصیات جابجایی گرمایی برای كشش متحد 19

3-3) دما و پراكندگی در Velocity……….. 28

4-3) مطالعات پارامتری………………. 35

5-3) نقشهای مربوط به مناطق وزش گرمایی.. 43

6-3) مقایسه مشكلات از نوع Blasius………. 47

4) نتیجه……………………………… 49

56 صفحه فایل Word

+4 ص فهرست و جکیده

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مكش یا تزریق ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز به طریق مكش یا تزریق – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی;از صفحات عمودی فلز ;به طریق مكش یا تزریق

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *