تحقیق بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم 40 صفحه + doc

تحقیق بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تحقیق بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

برنامه قلب سالم اصفهان :

برنامه مداخلاتی جامعه نگر برای پیشگیری و كنترل بیماریهای قلبی – عروقی طراحی ، روش اجرا و تجربیات نخست

نوشین محمدی فر (مركز تحقیقات قلب و عروق اصفهان ، مركز پزشكی امین ، خیابان ابن سینا ، اصفهان ، صندوق پستی 1184-81465) نضال صراف زادگان ، غلامحسین صدری ، حسین ملك افضلی ، شهناز شاهرخی ، حمید رضا طلوعی ، مسعود پور مقدس ، معصومه صادقی ، مرتضی رفیعی ، علی اكبر توسلی ، رویا كلیشادی ، كتایون ربیعی ، منصور شهپریان ، نصرالله بشر دوست ، صدیقه عسگری ، غلامعلی نادری ، حسن علیخاصی ، طاهره چنگیز ، علیرضا یوسفی ، فیروزه سجادی ، حسین ثمریان .

چكیده مقاله :

این مطالعه یك برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسی های مختلف در گروه بالغین ، اطفال ، كاركنان بهداشتی ، بیماران قلبی و استروك كه بصورت مقطعی انجام شد و در آن وضعیت موجود در شهرستان های اصفهان و نجف آباد (شهرستان های مورد مداخله) و اراك (شهرستان شاهد) در رابطه با KAP مردم (بالغین و كودكان) كاركنان بهداشتی و بیماران ، میزان شیوع عوامل خطرساز ، شیوع بیماریهای عروق كرونر و استروك و مورتالیته و موربیدیته ناشی از این بیماریها تعیین گردید. كل نمونه‌ های مورد مطالعه 20800 نفر شامل 12600 نفر فرد سالم بالای 19 سال ، 2000 كودك 6 تا 18 سال 2000 نفر والدین آنها و 500 نفر مسوولین و معلمین مدارس ، 1700 نفر كاركنان بهداشتی و 2000 بیمار قلبی و عروقی بود . برای جمع آوری اطلاعات در زمینه KAP از این افراد ، پرسشنامه هایی كه اعتبار و روایی آن تایید شده بود استفاده شد . شیوع عوامل خطر ساز نظیر چربی های سرم ، دیابت ، پرفشاری خون ، و چاقی با معاینات بالینی و پاراكلنیكی ، شیوع بیماریهای قلبی با استفاده از پرسشنامه ROSE و كد مینه سوتا استاندارد شده ، شیوع استروك با استفاده از پرسشنامه ، بروز بیماریهای قلبی و استروك از طریق پرسشنامه و موارد ثبت بیماریهای قلبی و استروك با روش اجرا شده در مطالعه مونیكا تعیین گردید. كلیه اطلاعات پرسشنامه ها توسط افراد آموزش دیده بازبینی و پس از تایید وارد كامپیوتر گردید. از آنجا كه هدف برنامه ، پیشگیری از بیماریهای قلبی و استروك می باشد ، مداخلات از سال 1380 (سال دوم برنامه) در قالب 8 پروژه ، (زنان ، كودكان ، جوانان ، افراد در محل كار ، كاركنان بهداشتی ، بیماران و پروژه تغذیه و ورزش) در كل جامعه آغاز گردید . این مداخلات بر اساس نتایج پرسشنامه هایی بررسیهای انجام شده در مرحله اول در حال انجام می باشد . پس از 3-4 سال مداخلات ، در سال آخر برنامه (سال پنجم تا ششم) كلیه بررسی های انجام شده در مرحله اول در سال 1384 در یك جمعیت تصادفی دیگر در شهرستانهای مورد مداخله و شاهد تكرار می گردد. البته در تمام مدت بررسی كلیه افراد بالای 35 سال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین برای بررسی نحوه تاثیر مداخلات ، هر سال یك مطالعه بر روی نمونه كوچك تصادفی انجام می شود .

واژه های كلیدی : مقاله روش شناسی ، مداخلات جمعیتی ، بیماریهای قلبی و عروقی ، اصفهان ، پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ، شیوع .

بررسی فراوانی نسبی علائم مثبت و منفی در بیماران اسكیزوفرنیای مزمن اصفهان

دكتر غلامحسین احمد زاده (گروه روانپزشكی ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان ، اصفهان) دكتر تقی كریم زاده

چكیده مقاله

مقدمه ‍: تقسیم بندی بیماران به دو گروه علائم مثبت و منفی تاثیر چشمگیری بر پژوهشهای روانپزشكی گذاشته است. با توجه به نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روی علائم بیماری مطالعه حاضر جهت بررسی این علائم در بیماران اسكیزوفرن مزمن ایرانی انجام شده است.

روشها : جمعیت آماری مورد مطالعه 200 بیمار مبتلا به اسكیزوفرنی مزمن كه به صورت تصادفی ساده از بین بیماران سرپایی و بستری در مراكز روانپزشكی شهر اصفهان انتخاب شدند.

نتایج : بر اساس مشاهدات 54 درصد بیماران در زیر گروه علائم مثبت و 46 درصد جزو گروه منفی بودند . شایعترین علائم شامل غیر اجتماعی بودن ، لذت نبردن از زندگی ، بی ارادگی و بی تفاوتی ، هذیان و توهم بود.

بحث : نتایج مطالعه حاضر به میزان فراوانی با سایر مطالعات انجام شده در دنیا همخوانی دارد ، ولی بیماران مورد مطالعه علائمی مانند پرخاشگری ، فقر كلام و هذیان های گزند و آسیب و حسادات را بیشتر و كندی عاطفی و توهم را كمتر از مطالعات مشابه نشان دادند .

واژه های كلیدی : اسكیزوفرنیا علائم مثبت و منفی ، روانپزشكی فرهنگی ، اصفهان .

غلظت سرب در موی سر كارگران معدن سرب نخلك و مقایسه آن با ساكنان روستای محمدیه نائین در اسفندماه 1379

دكتر نسترن ایزدی مود (گروه بیهوشی و مسمومین ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان.

E-mail : lzadi@med.mui.ac.ir

دكتر كامران منتظری ، دكتر نازیلا شاه منصوری

چكیده مقاله

مقدمه . مسمومیت با سرب یكی از مشكلات اصلی در آلودگی محیط زیست است. تماس با سرب از طریق هوا ، آب ، خاك و غذا می باشد. در بالغین بیشترین منبع آلوده كننده ، محیط كار است. اندازه گیری سرب مو به عنوان روشی غیر تهاجمی و نسبتا ارزان توسط بسیاری از محققین برای بررسی وضعیت سرب بافت های بدن انجام می شود. از معادن مهم سرب ایران ، معدن سرب نخلك می باشد. در این مطالعه غلظت سرب موی سر كارگران معدن سرب نخلك با ساكنان روستای محمدیه نائین (شاهد) مقایسه شده است.

روشها. نوع مطالعه مشاهده‌ای مقطعی می باشد. تعداد نمونه های مورد 25 و تعداد نمون های شاهد 26 نفر است كه هر دو به روش تصادفی انتخاب شدند. نمونه های موی سر پس از جمع آوری با دترژنت و سپس آب مقطر شستشو داده شد و به روش هضم مرطوب به صورت محلول در آمد . غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری و در دو گروه مقایسه شد.

نتایج . میانگین غلظت سرب در گروه مورد ug/g 27.72 +- 43.52 و در گروه شاهد ug/g 43.3 +- 38.17 بود (0.001 p<) . بین سابقه كار و غلظت سرب مو در كارگران معدن سرب نخلك رابطه وجود داشت (0.8 = s 0.001 p<) . با كنترل سابقه كار ، بین سن و غلظت سرب مو رابطه وجود نداشت (0.05 p>) .

بحث. میانگین غلظت سرب مو در كارگران معدن سرب نخلك بیشتر از ساكنان روستای محمدیه نائین است. كارگران معدن سرب علاوه بر دریافت سرب از طریق آلوده كننده های عمومی ، در محیط كار نیز در تماس مداوم با سرب می باشند. با افزایش سابقه كار، مدت زمانی كه كارگران در محیط مسموم قرار می گیرند بیشتر شده و انتظار می رود كه با افزایش سابقه كار در معدن ،‌غلظت سرب مو نیز افزایش داشته باشد.

واژه های كلیدی . معدن سرب ، بهداشت حرفه ای ، مسمومیت با سرب ، غلظت سرب مو، بهداشت محیط .

فراوانی و شدت الگوهای وسواس فكری و عملی در دانشجویان پزشكی و مهندسی

دكتر حبیب اله تابان (گروه روانپزشكی ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی استان اصفهان ، اصفهان)

دكتر محمد خیاط بهبهانی ، دكتر محسن سلطانی گرد فرامرزی

چكیده مقاله

مقدمه . هدف از این مطالعه بررسی و تعیین فراوانی و شدت الگوهای وسواسی در جامعه دانشجویی می باشد. آگاهی از پراكندگی این الگوها در بیماریابی و پیگیری موارد مفید خواهد بود.

روشها . در یك مطالعه مقطعی روی 320 نفر از دانشجویان پزشكی (160 نفر) و مهندسی (160 نفر) اصفهان (دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و دانشگاه اصفهان) با استفاده از آزمون مذلی الگوهای رفتار وسواسی و شدت آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج. در دانشجویان پزشكی ، 53.7 درصد از پسران و 30 درصد دختران به درجاتی از وسواس بررسی (Checking) مبتلا بودند (0.05 p<) . در دانشجویان مهندسی این نوع وسواس به ترتیب در 53 و 35 درصد پسران و دختران دیده شد. رفتار وسواسی شستشو در پسران گروه پزشكی 35.2 درصد و در دختران 53.7 درصد بود. وسواس كندی به درجات مختلف در گروه پزشكی (19.3 درصد) و گروه مهندسی (21.2 درصد) ملاحظه شد. فراوانی وسواس شك كردن در دانشجویان پزشكی 37.5 درصد و در دانشجویان مهندسی 45 درصد بود.

بحث. الگوی فراوانی وسواس در بین دانشجویان مورد بررسی با الگوی ارایه شده در جوامع شرقی در منابع همخوانی دارد.

واژه های كلیدی . الگوی وسواس ، دانشجو ، اصفهان ، فراوانی .

اثرات تسكینی سولفات منیزیوم بر درد بعد از عمل كوله سیستكتومی :

مطالعه كارآزمایی بالینی دوسوكور

دكتر خسرو نقیبی (گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان ، اصفهان)

دكتر مهرداد نوروزی ، دكتر سید عباس طباطبایی ، دكتر محمدعلی صالحی ، دكتر زهره ظاهرنیا

چكیده مقاله

مقدمه. درد بعد از عمل جراحی می تواند باعث بروز عوارض متعدد گردد. بسیاری از این عوارض را می توان با روش های ضد درد حذف كرده و یا كاهش داد. مهار كننده های گیرنده –N متیل –D- آسپارتات (N.M.D.A) مانند سولفات منیزیم می توانند در پیشگیری از درد موثر باشند. در این مطالعه اثرات این دارو در ایجاد بی دردی و در نتیجه كاهش نیاز به ضد دردهای مخدری مورد بررسی قرار گرفت.

روشها . در مطالعه كارآزمایی بالینی دو سوكور ، دو گروه 30 نفره از بیماران 30 تا 65 سال با معیار ASA كلاس 1 و 2 نامزد عمل جراحی كوله سیستكتومی ، به ترتیب دارونما (سالین نرمال) و سولفات منیزیوم را بصورت انفوزیون وریدی با دوز mg/kg 8 تا 20 ساعت بعد از عمل دریافت نمودند. القا و نگهداری بیهوشی بصورت مشابه در هر دو گروه انجام شد. بعد از عمل جراحی از نظر نیاز به ضد درد مخدر و میزان درد تا 24 ساعت مقایسه شدند.

نتایج. نیاز به داروی ضد درد مخدر و همچنین میزان درد بعد از عمل در 24 ساعت اولیه بعد از عمل در گروهی كه سولفات منیزیوم دریافت كرده بودند كمتر از گروه شاهد بود (0.05 p<) .

بحث . در مطالعات قبلی تاثیر سولفات منیزیم خوراكی بر بهبود درد سندرم اختلال قبل از قاعدگی و همچنین كاهش درد بعد از عمل های هیستركتومی و آرتروسكوپی نشان داده شده است در این پژوهش مشخص گردید كه مصرف سولفات منیزیوم باعث كاهش درد بعد از عمل جراحی كوله سیستكتومی و میزان مصرف ضد دردهای مخدر بعد از عمل می شود.

واژه های كلیدی : سولفات منیزیم ، كوله سیسكتومی ، درد بعد از عمل ، ضد دردهای مخدری ، كارآزمایی بالینی .

تاثیر انحراف توجه بر شدت درد پانسمان سوختگی كودكان بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان

محبوبه نم نباتی (دانشكده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان)

چكیده مقاله

مقدمه. صدمات سوختگی و اجرای اقدامات درمانی باعث ایجاد شدیدترین و طولانی ترین دردها در بیماران می شود. تعویض پانسمان سوختگی ، یكی از اعمال دردناكی است كه روزانه بر كودكان سوخته انجام می شود. برای كاهش درد می توان از روش های مختلف دارویی و غیر دارویی بهره گرفت. در این مطالعه اثر انحراف توجه بر شدت درد پانسمان سوختگی در كودكان بررسی شده است.

روشها . در یك پژوهش نیمه تجربی (قبل و بعد از آزمون) تعداد 68 كودك بصورت نمونه گیری آسان در طی مدت 6 ماه در دو گروه سنی 6-1 ساله و 12-7 ساله مطالعه شدند. اطلاعات از طریق مشاهده مصاحبه ، پرونده و تكمیل فرم های استاندارد شده درد چیوپس (Cheops) و وانگ بیكر (wong Backer) جمع آوری گردید. نتایج قبل از انحراف توجه و پس از آن با هم مقایسه شد.

نتایج. میانگین شدت درد پانسمان سوختگی كودكان 6-1 ساله به روش معمول 11.5 و بعد از ایجاد انحراف توجه به 9.25 رسید (0.001 P<) . میانگین شدت درد پانسمان سوختگی كودكان 12-7 ساله به روش معمول 3.64 و با ایجاد انحراف توجه به 3.5 محاسبه شد (0.05 p>).

بحث. استفاده از روش انحراف توجه به كاهش درد در تعویض پانسمان سوختگی كودكان كمك می كند. استفاده از این روش در كنار سایر روشهای دارویی در انجام اقدامات درد آور توصیه می گردد.

واژه های كلیدی : انحراف توجه ، درد ، سوختگی ، كودك.

مقدار اشعه ماورای بنفش تابشی از لامپ های فلورسنت تولید داخل كشور

حسن اسدی (گروه فیزیك پزشكی ، دانشكده پزشكی ، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ، اصفهان ) .

دكتر محمدباقر توكلی

چكیده مقاله

مقدمه. لامپ های مهتابی (فلورسنت) ، از نوع لامپ های جیوه ای فشار پائین هستند. این لامپ ها یكی از منابع مصنوعی تابش اشعه ماورای بنفش(UV) می باشند. به علت استفاده گسترده اینگونه لامپ ها بعنوان منبع روشنایی منزل ، بررسی اندازه UV تابشی آنها حایز اهمیت است.

روشها. مقدار UV تابشی لامپ های فلورسنت تولیدی سه شركت داخلی در وضعیت های مختلف اندازه گیری شد. تعداد لامپ های مورد بررسی از هر شركت 42 عدد (برای دستیابی به ضریب اطمینان 95 درصد) انتخاب گردید. وسیله اندازه گیری مقدار UV دستگاه اسپكتروفتومتر فیبر نوری ساخت شركت Ocean Optic بود. اندازه گیری ها در نقاط مختلف به موازات لامپ و در امتداد عمود بر لامپ و همچنین پس از مدت زمان مشخص كاركرد لامپ صورت پذیرفت.

نتایج. میانگین شار انرژی گستره UV لامپ های شركت B كمترین (uW:cm2 1.32) و شركت A بیشترین Uw:cm2 2.48 ) مقدار را در فاصله ده سانتیمتری از لامپ داشتند. نمودارهای درصد نسبی انرژی گسترده UV به انرژی كل لامپ های سه شركت در امتداد محور لامپ یكنواخت بودند.

بحث. خطر نسبی ابتلا به سرطان های غیر ملانومایی (نسبت به میزان ابتلا در اثر تابش خورشیدی) برای افراد 35 ساله هنگام پرتوگیری از لامپ های شركت های C B A (به مدت 2000 ساعت در سال) بترتیب برابر با 13.2 و 8.4 و 8.7 درصد بدست آمد . با گذشت زمان استفاده از لامپ (1000 ساعت) درصد نسبی شار انرژی گسترده UV به انرژی كل تمامی لامپ ها تقریبا ثابت باقی ماند.

واژه های كلیدی : لامپ های فلورسنت ، اشعه ماوراء بنفش ، شدت موثر .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم ;پژوهش بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم ;مقاله بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی مردم ;دانلود تحقیق بررسی اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *