تحقیق بررسی ساختار دولت رضا شاه 13 صفحه + doc

تحقیق بررسی ساختار دولت رضا شاه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تحقیق بررسی ساختار دولت رضا شاه در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

بی شك دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درك بهتر عملكرد دولت رضاشاه و مراحل تصمیم گیری درساختار دولت رضاشاهی و تأثیر آن برروابط خارجی ایران با دول قدرتمند می بایست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسی قرار دهیم .

دراین مقاله می كوشیم درابتدا شناخت مختصری از نظریه های دولت در علم سیاست عرضه داریم و درادامه به مقایسه دولت رضاشاه با مدلهای ارائه شده بپردازیم .

الف) این كشورها نسبت به موضوعات بین المللی حساسیت كمتری دارند .

ب) روابط دیپلماتیك و اقتصادی این كشورها كم است .

ج) این كشورها نسبت به سیاست های نظامی قدرتهای بزرگ تمایلی نشان نمی دهند.

اتخاذ این سیاست درصورتی امكان پذیر است كه كشور پذیرنده این سیاست به لحاظ اقتصادی احساس نیاز به كشورهای دیگر نكند . ضمنا كارائی این استراتژی به هنگام پراكندگی قدرت نظام بین المللی می باشد .

2- استراتژی بیطرفی : Neutrality

اتخاذ این سیاست ، براساس قرارداد یا توافق قدرتهای بزرگ امكان پذیر می گردد .

مانند توافق قدرت های بزرگ رد كنگره وین دایر بر بیطرفی سوئیس . البته برخی كشورها هم هستند كه بدون تعهد قدرتهای بزرگ ، عملكرد بیطرفانه ای درسیاست خارجی دارند .

دولت های بیطرف نقشی انفعالی در سیاست بین المللی دارند و به نوعی طرفدار وضع موجود می باشند . این سیاست در شرایط پراكندگی قدرتهای جهانی كارائی دارد .

3- استراتژی عدم تعهد : Non-alignment

استراتژی عدم تعهد بدون تضمین به یك كشور خارجی و براساس ابتكار رهبران سیاسی یك كشور اتخاذ می شود . این استراتژی یا نشانه هایی نظیر عدم واگذاری پایگاه نظامی ، وابستگی نظامی و تعهد به قدرت های بزرگ قابل شناخت هستند .

دولتهایی كه این سیاست را برمی گزینند ، برخلاف دولت های بیطرف ، نقش فعالی درصحنه بین المللی دارند و سعی می كنند وضع موجود را به نقد و پرسش بكشند .

توفیق این سیاست منوط به برقرار سیستم دوقطبی می باشد و با نیازهای كشورهای درحال توسعه سازگاری دارد .

4- سیاست اتحاد و ائتلاف : Alliance

این سیاست به هنگامی توسط یك كشور اتخاذ می شود كه آن كشور به تنهایی نتواند از منافع ملی خویش دفاع كند . بنابراین سعی می كند با همكاری كشورهای دیگر از كشور خود حراست نماید .

هدف از ائتلاف دولت ها ، افزایش نفوذ دیپلماتیك و ایجاد بازدارندگی در برابر خطرات می باشد . این سیاست درچارچوب نظام دوقطبی ، كارآیی بیشتری دارد .

دولت

اشكال دولت :

به طوركلی ، دولت ها را می توان به دو صورت دموكراتیك و دیكتاتوری مورد مطالعه قرارداد . نمونه دولت دمكراتیك ، دولت كثرت گرا است و دولت های مطلقه ، اقتدارگرا ، پاتریمونیال ، بناپارتی و توتالیتر از مصادیق دولت دیكتاوری می باشند . در زیر به ساخت و ماهیت هریك از دولتهای فوق الذكر ، توجه می كنیم :

1- دولت كثرت گرا :

دولت كثرت گرا به معنای متعارف كلمه واجد حاكمیت نیست زیرا خود تركیبی از گروههایی است كه خودمختاری و استقلال نسبی آنها به عنوان جزئی از مفهوم دولت كاملا شناسایی شده است . به عبارت دیگر ، این دولت ، به عنوان دولتی تعریف می شود كه در آن هیچ منبع و مرجع اقتدار واحدی وجود ندارد كه ازهمه جهت صالح و فراگیر باشد . بنابراین وظیفه گروه حاكمه نه اعمال قدرت نامحدود ، بلكه تنظیم روبط میان گروهها و افراد به منظور تأمین عدالت ، نظم و آزادی است . برخی از صاحب نظران ، دولت های دو یا چند حزبی را دولت های كثرت گرا می دانند .

2- دولت اقتدارگرا :

درمورد مفهوم و ماهیت اقتدارگرایی دربین صاحت نظران همداستانی وجود ندارد .

برخی اقتدارگرایی را مرادف با همه نظامهای استبدادی ملایم و فراگیر می پندارند . عده ای به اقتدارگرایی معنایی محدود می بخشند و تصریح می ورزند كه دولت اقتدارگرا دولتی است كه علاقمند به ورود گروههای غیرحاكم به درون دستگاه حكومت نیست . به نظر آنها این دولت ، خود را محق به مداخله در زندگی خصوصی شهروندان نمی داند .

دربرخی از نظریات ، براین نكته اشاره می شود كه دولت اقتدارگرا ، همان دولت استبدادی ملایم است كه در آن احزاب سیاسی مجاز به فعالیت آزادانه نخواهند بود . البته درچنین نظامی ، مقابله بین جناحهای قدرت طلب برای افزایش قدرت خویش وجود دارند .

صاحب نظران متأخر اعتقاد دارند كه این نظامها ، قابلیت استحاله به نظامهای لیبرال را دارند .

3- دولت مطلقه :

دولت مطلقه در دو سطح كلان و خرد ، قابل طرح و بررسی است :

درسطح كلان ، دولت مطلقه را باویژگیهای زیر باید شناخت :

الف) شخص حاكم ، با دولت یكسان تلقی می شود . دولت متعلق به شخص حاكم می باشد .

ب) شخص حاكم ، با دولت یكسان تلقی می شود . دولت متعلق به شخص حاكم می باشد .

ج) شخص حاكم مدعی است كه براساس حكم و حمایت خداوندی حكومت می كند .

د) دستگاه های رسمی این را تبلیغ می كنند كه تصمیمات شخص حاكم درجهت پیشبرد نفع و مصلحت دولت است .

درسطح خرد ، نكات روشن تر و دقیق تری از این دولت را می توان دریافت نمود . چه در این معنا ، دولت مطلقه واژه ای است كه درمیانه سد ، شانزدهم در اروپا رایج شد و منظور از آن حكومتی بود كه در انتقال جامعه از نظام فئودالیته به نظام سرمایه داری اولیه نقش اساسی داشت . این دولت در اروپا برخوردار از ویژگیهای (تمركز و انحصار درمنابع قدرت دولتی . تمركز وسایل اداره جامعه ، پیدایش ارتش جدید ، ناسیونالیسم و تأكید برمصلحت ملی) بوده همچنین این دولت ، اصلاحاتی را در حوزه های اقتصادی ، اداری ، دیوانی و مالی انجام داد .

4- دولت بناپارتی :

جشن فراخواند .

ج: پایگاه طبقاتی دولت : این دولت برخلاف دولت فاشیستی كه به طبقات سنتی و متوسط متكی است . عمدتا برطبقات نظامی ، بخشی از طبقات دیوانسالار مدرن و به نوعی لایه هایی از اشراف زمیندار اتكاء داشت .

د: این دولت برخلاف دولت فاشیستی آلمان ، سیاست جهانگرایانه نداشت . هرچند ، هردو دولت برناسیونالیزم تاكید داشتند ولی ناسیونالیزم رضاشاه غیرجهانگرایانه بود .

ه : برخلاف دولت فاشیسم ، دولت رضاشاه ، خود را محق به دخالت در زندگی شهروندان نمی دید . هرچند رضاشاه دربرخی از مسائل خصوصی مانند پوشش مردان و زنان مداخله نمود . ولی این امر متفاوت از نوع نگرشی كه فاشیسم درامور خصوصی دخالت داشت و بیطرفی را هم مذموم می دانست ، بود . شاید دخالت رضاشاه برخلاف فاشیستم ، برخی از فضاهای فرهنگی و تا حدودی سیاسی بالنسبه بازی را درجامعه ایجاد كرد كه درجامعه فاشیستی آلمان و ایتالیا نبود . او نه تنها در مراحل اولیه سلطنت خویش ، موجبات مشاركت جریانات ناسیونالیزم دموكراتیك و دینی در نهادهای سیاسی شد . بلكه در اوج قدرتش ، درسالهای 1316-1315 برخی از نشریات مانند دنیا به مدیریت تقی ارانی ، مجله همایون به مدیریت احمد كسروی و غیره را اجازه انتشار داد . همه اینها به این معنا نیست كه هیچ شباهتی بین دولت رضاشاه و دولت فاشیستی نیست ، بلكه این وجود تشابه كمتر از وجوه افتراق آن است .

دخالت دولت درحوزه بازرگانی خارجی و نفی مشاركت مدنی از سوی این دولت از وجود تشابه این دولت با فاشیسم است .

2- دولت رضاشاه ، دولت بناپارتی نیست . هرچند به لحاظی بین دو دولت – مانور دو دولت میان طبقات – شباهت صوری وجود دارد ولی به لحاظ ماهوی ، می توان گفت نوع طبقاتی كه دو دولت در بین آنها مانور می دادند فرق داشت . دولت بناپارتی ، دولت مانوردهنده بین بورژوازی و اشراف زمیندار بود . ضمن آنكه پرولتاریا در ایران بسیار ضعیف بود و دولت رضاشاه تازه در حال پایه ریزی صنعت در كشور بود . ازاین گذشته ، كار ویژه دولت رضاشاه ، كار ویژه طبقاتی (تكوین و تداون انباشت سرمایه طبقات بالا) هم بود .

3- دولت رضاشاه ، دولت پاتریمونیال نیست . چه این دولت ظواهر قانون اساسی را می پذیرفت و خود در چهارچوب نوسازی ، قوانین حقوقی ، جزایی و مدنی بسیاری را تدوین و تصویب كرد . هرچند كه بگوئیم دولت عملا به این الگوهای حقوقی وفادار نماند ، ولی لااقل همین توجه به قانون خود گویای آن است كه این دولت ، برخلاف پارتریمونیالیزم محدوده های قانونی را برای شهروندان درنظر می گرفت . افزون براین رضاشاه درحالیت تصمیم گیرنده اصلی بود ، ولی بی توجه به پارلمان و قانون نبود . چه بسیاری از موضوعات اجتماعی ، سیاسی و مشخصاً سیاست ، از مجری پارلمان می گذشت كه هرگز در دولتهای پاتریمونیال وجود نداشته است . ولی دولت رضاشاه ، در این حد كه خود را درنهایت فراتر از قانون می پنداشت وجه تشابهی را با دولت پاتریمونیال نشان می دهد .

4- دولت رضاشاه ، دولت اقتدارگرا نبود . هرچند دربرخی از مقاطع وجوهی از اقتدارگرایی دراین دولت وجود داشت مراحل اولیه سلطنت ولی باتوجه به ویژگیهای دولت رضاشاه كه حتی مبارزه بین جناحهای حاكم را تحمل نكرد آن را با دولت اقتدارگر كه واجد این خصوصیت است دور می سازد . ضمن اینكه باید پذیرفت ، ساخت جامعه ایكه دولت مطلقه برآن حاكم است با دولت اقتدارگرا فرق بسیار دارد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی ساختار دولت رضا شاه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی ساختار دولت رضا شاه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی ساختار دولت رضا شاه ;پژوهش بررسی ساختار دولت رضا شاه ;مقاله بررسی ساختار دولت رضا شاه ;دانلود تحقیق بررسی ساختار دولت رضا شاه ;بررسی ساختار دولت رضا شاه ;ساختار دولت;رضا شاه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *