حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال 28 صفحه + doc

ساختار یك غشاء به صورت نمودار Venn مطرح شد و با كمك رشته‌ای از پرانتزهای انتخابی دقیق (با یك جفت پرانتز خارجی) معرفی می‌شود این جفت پرانتزهای خارجی با غشاء خارجی كه «موپست» نامیده میشود، تطبیق دارد هر غشایی بدون داشتن غشایی درونی، غشاء اولیه نامیده می‌شود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 83 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال:

خلاصه:

سیستم‌های غشایی از نظر زیستی مدل‌های تئوری محاسبه همسو و توزیع شده را فعال می‌كند. در این مقاله الگوریتم غشایی را نشان می‌دهیم تا به كمك آن مساله بار 1-0 چند بعدی را در زمانی خطی توسط سیستم‌های شناسنده P به همراه ورودی غشاهای فعال كه از دو قسمت استفاده می‌كند، حل كند. این الگوریتم را می‌توان اصلاح كرد و از آن برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 1-0 عمومی استفاده كرد.

مقدمه:

سیستم‌های P، طبقه‌ای از ابزار محاسله همسوی توزیع شده یك نوع بیوشیمی هستند كه در [4] معرفی شد و می‌توان آن را به عنوان معماری محاسبه كلی دانست كه انواع مختلف اشیاء در آن قسمت توسط عملكردهای مختلف پردازش می‌شوند. از این دیدگاه مطرح می‌شود كه پردازش‌های خاصی كه در ساختار پیچیده موجودات زنده صورت می‌گیرد، به صورت محاسباتی درنظر گرفته می‌شوند.

از زمانی كه Gh Paun آن را مطرح كرد، دانشمندان كامپیوتر و بیولوژیست‌ها این زمینه را با نقطه نظرهای مختلف خود غنی‌سازی كرده‌اند. برای انگیزه و جزئیات توضیحات مربوط به مدل‌های متفاوت سیستم P لطفاً به [6/4] توجه كنید. تقسیم‌بندی غشایی (الهام شده از تقسیمات سلولی گفته شده در بیولوژی)، تنها راهی است كه برای بدست آوردن فضای كاری —- در زمان خطی بیشتر و بر اساس حل مسائل مشكل (عموماً مسائل تكمیل شده VP) در زمان چند جمله‌ای (اغلب به صورت خطی) بررسی شده است. جزئیات را می‌توان در [4.6.8] ببینید.

اخیراً مسائل كامل PSPACE به این روش مطرح شدند. در گفتگویی غیررسمی، در سیستم‌های P به همراه غشاء فعال می‌توانیم از 6 نوع قانون استفاده كنیم:

1.قوانین بازگشت چندگانه؛

2.قوانین مربوط به حل معرفی اشیاء در غشاءها؛

3.قوانین مربوط به ارسال اشیاء به بیرون از غشاء؛

4.قوانین مربطو به حل غشاء؛

5.قوانین مربوط به تقسیم غشاء اولیه؛

6.قوانین مربوط به تقسیم غشاء ثانویه.

در [10] Perez-Jimenez، مساله قابل راضی كننده‌ای را در زمان خطی با توجه به تعداد متغیرها و شروط فرمول‌گزاره‌ای توسط سیستم تشخیص دهنده P به همراه ورودی و به همراه غشاء فعال 2 قسمتی حل می‌كند. مساله قابل راضی شدن hard NP نیست، چون الگوریتم‌های تقریبی چند جمله‌ای وجود دارد كه آن را حل می‌كند و این نمونه‌ای برای مساله بار 1-0 چند جمله‌ای به حساب نمی‌آید. در این مقاله به حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم P توجه كردیم.

مساله اصلی تكمیل NP می‌باشد و همچنین مساله بار 1-0 چندبعدی به درجه مساله تكمیل NP بستگی دارد. بنابراین این مساله در زمان چندجمله‌ای توسط سیستم‌های P با ورودی و با غشاء فعال كه از تقسیم 2 استفاده می‌كند، حل خواهد شد. می‌توانیم این نوع محلول را با كمك كاهش مساله بار 1-0 چندبعدی برای مساله راضی شدن بدست آوریم تا آن سیستم P را كه به حل مساله راضی شدن در زمان خطی می‌پردازیم، بكار بریم. همچنان این مساله قابل بحث است كه چگونه می‌توان مساله NP را به مساله تكمیل شده NP دیگر بوسیله سیستم P ساده كرد.

در این مقاله مستقیماً الگوریتم غشایی را برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی در زمان خطی توسط سیستم تشخیص دهنده P به همراه ورودی به همراه غشاء فعال كه از تقسیم 2 استفاده می‌كند، ارائه می‌دهیم.در اینجا به طرحی از یك محدوده سیستم P توجه می‌كنیم كه مساله بار 1-0 چندبعدی را حل می‌كند (نه به شكل بررسی رسمی الگورینتم غشایی)‌. همانطور كه در بخش 4 گفته شد، استفاده از این الگوریتم اصلاح شده برای حل مساله برنامه‌نویسی عدد صحیح 1-0 كلی، كار آسانی است.

سیستم‌های P در الگوریتم در [5] تقریباً به طور یكسان به شكلی ساخته می‌شوند كه برای هر نمونه از مساله قابل راضی شدن، یك سیستم P شكل می‌گیرد. در الگوریتم ما مربوط به مساله 0-1 چندبعدی، سیستم‌های P به طور یكسان شكل می‌گیرند. برای همه نمونه‌هایی كه یك اندازه هستند، یك سیستم P طراحی می‌شود.

الگوریتم مربوط به مساله قابل راضی شدن در [5] از سیستم P با قوانین نوع (a)، (f)-(c) استفاده می‌كند و الگوریتم برای مساله راضی شدن در ‍]6] از سیستم‌های P با قوانین نوع (c)-(a) و (e) استفاده می‌كند. در اینجا برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی از سیستم‌های P محدوتر استفاده می‌كنیم، یعنی سیستم P به همراه قوانین نوع (a)، (c) و (e).

مساله كلاسیك بار مورد خاصی از مساله بار 1-0 چندبعدی با یك بعد می‌باشد. تقریباٌ می‌توان الگوریتم غشایی را برای حل مساله بار كلاسیك [7]درنظر بگیریم. الگوریتم جدید ما نسبت به الگوریتم در [7] مراحل محاسبه كمتری دارد، بویژه در الگوریتم در [7]. 2n+1 مرحله برای مطرح كردن همه assignment متغیرها استفاده می‌شود، حال آنكه در الگوریتم جدید ما، n+1 مرحله برای تولید كردن همه assignment متغیرها استفاده می‌شود. در اینجا n تعداد متغیرهاست. در این مفهوم، الگوریتم ما، اصلاح الگوریتم [7] می‌باشد.

این مقاله به صورت زیر طبقه‌بندی شده است:

در بخش 2، مفهوم سیستم P سازمان دهنده معرفی می‌شود كه مدل محاسبه‌ای برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی بوده و آن را در محاسبه با غشاءها درجه پیچیدگی چندجمله‌ای می‌نامند.

در بخش 3، برای حل مساله بار 1-0 چندبعدی به كمك سیستم‌های P سازمان دهنده با غشاءهای فعال 2 قسمتی، الگوریتم غشایی ارائه می‌دهد.

در بخش 4، بحث ارائه شده است.

2. سیستم P:

با توجه به [5] با معرفی سیستم P با غشاءهای فعال شروع می‌كنیم كه در این قسمت جزئیات بیشتری وجود دارد.

ساختار یك غشاء به صورت نمودار Venn مطرح شد و با كمك رشته‌ای از پرانتزهای انتخابی دقیق (با یك جفت پرانتز خارجی) معرفی می‌شود. این جفت پرانتزهای خارجی با غشاء خارجی كه «موپست» نامیده میشود، تطبیق دارد. هر غشایی بدون داشتن غشایی درونی، غشاء اولیه نامیده می‌شود. به عنوان مثال، ساختار درون همه غشاءها شماره‌گذاری شده است.در اینجا ما از عدد 1 تا 8 استفاده كرده‌ایم. عدد غشاءها، درجه ساختار غشاء را نشان می‌دهد، در حالی كه بلندترین درخت مربوط به روش معمول با ساختار، عمق آن می‌باشد. در نمونه بالا ساختار غشایی با درجه 8 و عمق 4 داریم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حل مساله بار 10 چند بعدی;سیستم‌های P;ورودی و غشا فعال

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *