دانلود تحقیق گرافیک 115 صفحه + doc

گرافیك از سری هنرهای تجسمی است كه صد البته برای كسانی كه آن را با نقاشی اشتباه میگیرند (چون شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد كه وقتی به كسی میگویید رشته ام گرافیك است می گوید پس چهره مرا نقاشی كن!!) باید بگویـم گـرافیك در اصل ایده و تركیب بندی است كه اكثر اوقات بین نوشته و تـصویر اتفاق می افتد و نقاشی بیشـتر تقلید طبیعت است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 266 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست عنوان صفحه

گرافیک چیست؟

دربارۀ گرافیک ۱۰ـ۶

تاریخ گرافیک ۱۵ـ۱۱

نقش گرافیک در فرهنگ،سخنرانی ابراهیم حقیقی ۱۹ـ۶۱

واقعیتهای پنهان در هنر گرافیک ۲۳ـ۲۰

حسی برای فردای گرافیک ایران ۲۷ـ۲۴

ویدئو گرافیک یا تیوی گرافیک ۳۰ـ۲۸

دربارۀ گرافیک و پیوند آن با هنرهای زیبا ۳۸ـ۳۱

هنر سینما

مقدمه ۳۹

فرم فیلم ۴۱ ـ۴۰

افق بیست سالۀ سینما ی ایران ۴ ۴ـ۴۲

نخستین تیتراژ سینمای ایران ۶۴ـ۴۵

جایگاه عنوان بندی فیلم در گرافیک معاصر ایران ۶۵ـ۴۷

تدوین: کشف دنیای پتهان ۸۶ـ ۵۷

تأ ثیر طراحی صحنه ۸ ۷ـ۹۶

ارتباط سینما و پوستر

گفتگو با منوچهر عبداله زاده ۸۵ـ ۹ ۷

گرافیک و چاپ پوستر در سینمای ایران ۹۷ـ۶۸

گرافیک وسردرهای سینما ۹۹ـ۹۸

گفتگو با پیلبان ۱۱۴ ـ۱۰۰

برخی از اشکال انیمیشنی ۶۱۱ ـ ۱۱۵

نتیجه گیری ۷ ۱۱

منابع ۱۱۸

مقدمه:

گرافیک چیست؟

درباره گرافیک:

گرافیك از سری هنرهای تجسمی است كه صد البته برای كسانی كه آن را با نقاشی اشتباه میگیرند (چون شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد كه وقتی به كسی میگویید رشته ام گرافیك است می گوید پس چهره مرا نقاشی كن!!) باید بگویـم گـرافیك در اصل ایده و تركیب بندی است كه اكثر اوقات بین نوشته و تـصویر اتفاق می افتد و نقاشی بیشـتر تقلید طبیعت است كه ایده های گرافیست ها می تواند بوسیله دسـت مثال یك نقاش اجرا شود كه خیلی از هنرمندان شـاید برای اجرای بهتر و شـاید به خاطر كسری وقت طراحی نهایی رابه شخص دیگری می سپارند كه از نوع اول می توان به بیلبوردهای توی خیابان اشاره كرد و گروه دوم به آقای ممیز یكی از گرافیستهای برتر ایران اشاره كرد و گاهی هم آن ایده توسط كامپیوتر و برنامه های پیشرفته اجرا می گردد كه مطمئناً كار با دست از ارزش بالاتری بر خوردار است.
گرافیك در معنای لغت بمعنی ترسیمی و نگارشی است.و در دو مفهوم قدیم (سنتی) و جدید(نوین) متمایز میگردد كه در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد . همانطور كه گفتم گرافیك به دو دسته قدیم و جدید و بین این دو چاپ، تقسیم میشود. البته منظور از چاپ هم، چاپهای دستی بوسیله قالب چوبی، لوح فلزی(گراور) و نیز چاپ سنگی (لیتوگرافی دستی ) است و هم چاپ نیمه ماشینی مثل سیلك اسكیرین، لیتوگرافی جدید و هم چاپ ماشینی نظیر چاپ حروفی (لترپرس) وافست و غیره.
عنوان قدیم گرافیك یا گرافیك سنتی شامل خطاطی، نقاشی دو بعدی ،ریال، كنده كاری می باشد كه بیشترین نمود آن در آرایش كتابهاست كه محصول همكاری نقاش ،خوشنویس، تذهیب كار و جلدساز است.
و اما گرافیك نوین علاوه بر كتاب آرایی در عرصه تبلیغات تجاری ،اعلانات دیواری (پوستر) و مطبوعاتی و نشان ها (مارك) وغیره می باشد و حتی در سینما و تلویزیون هم كاربرد دارد. مثل عنوان بندی (تیتراژ) فیلم و تصاویر متحرك طراحی شده (انیمیشن) .
هنر گرافیك نوین با معماری و مسائل ارتباط محیطی نیز تداخل دارد، پس این هنر علاوه بر خط ورنگ ‚به عناصر بصری دیگری چون حجم و نور وحتی حركت برای انتقال مفاهیم كمك میگیرد.واژه گرافیك به معنای ترسیم و نگارش است. بر این مبنا هنر گرافیك هنری است كه ترسیم كردن و نگاشتن اركان اصلی آن را تشكیل میدهد. از این نظر در رده بندی هنرها هنر گرافیك را شاخه ای از هنرهای تجسمی (cipelast) به شمار می آوریم. در قرن های گذشته پیش ازآن كه چاپ و چاپگری بوجود آید هنر گرافیك از یك سو با نقاشی و از سوی دیگر با خوشنویسی مرزهای مشتركی داشت و به طور عمده در هنر كتاب آرایی متجلی میگردید اما با پیدایش و رواج چاپ هنر گرافیك بی آنكه پیوندهای خود را با نقش و خط از دست دهد مفهوم تازه ای كسب كرد بدین معنا كه بُعد جدیدی به آن افزوده شد كه همان چاپ و تكثیر از آن بود پس فنهای گراور سازی و چاپ در تولید اثر گرافیكی آنقدر اهمیت داشت كه میتوان هنر گرافیك را هنر چا پی نیز نامید. در مرزگرافیك سنتی و نوین پدیده چاپ قرار دارد كه در اینجا منظور از آن هم چاپ های دستی به وسیله قالب های چوبی؛صفحات فلزی (revareg) و نیز چاپ سنگی (grafitoli) دستی و هم چاپ نیمه ماشینی(silk eskrin)؛ لایتو گرافی جدیدو هم چاپ ماشینی نظیر چاپ حروفی (peress letter) و … میباشد.هنر گرافیك شامل نمودهای مختلف؛تصویر سازی (illustration) و خوشنویسی (calligraphy) میباشد. بنابراین خوشنویسی؛ طراحی و نقاشی دوبعدی و كنده كاری از جمله شكلهای هنری است كه در زیر بنای گرافیك سنتی طبقه بندی می شود و بدین ترتیب بارزترین نمونه فعالیت گرافیك سنتی نگارش و آرایش كتابهای ادبی كه محصول همكاری خوشنویسان؛طراحان؛نقاشان و تذهیب كاران و جلد سازان بوده است.
فعالیت گرافیك نوین علاوه بر حوزه تصویر سازی كتاب به عرصه تبلیغات تجاری ،اعلانات دیواری (پوسترهای مطبوعاتی) ،علائم و نشانه ها ، سینما و تلویزیون ،عنوان بندی (تیتراژ) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی ، تصویر متحرك طراحی شده(animation)،هم چنین با معماری و مسائل ارتباط محیطی (زیبا سازی شهرها) نیز تداخل پیدا كرده است.
این عرصه جدید ایجاب كرده كه هنر گرافیك علاوه بر عناصر بصری خط و رنگ به حجم و نور روی آورده و از حركت به عنوان عامل مؤثری برای انتقال مفاهیم بصری سود جوید . علاوه بر اینها در تبلیغات نیز هنر گرافیك یكی از پایه های اساسی به شمار می آید. در رشته های مختلف تبلیغات مانند تبلیغات فرهنگی، سیاسی ،اجتماعی و تجاری از هنر گرافیك به عنوان زبان تصویری استفاده می كنند .
نقاشی بیان احساسات نقاش از طریق قلمو و رنگ است و در نتیجه امكان دارد كه پیام روشن و واضحی برای همه افراد نداشته باشد یعنی یك نقاش عواطفش را بیان می كند و كاری به این ندارد كه مخاطبش منظورش را درك می كند یا خیر. به همین دلیل در یك نمایشگاه نقاشی از یك تابلوی مشخص ،افراد مختلف برداشت های متفاوتی دارند اما یك گرافیست موظف است پیام خود را به گونه ای بیان كند كه حتما مخاطبش منظورش را دریافت كند.
هنر گرافیك چون تكثیر می شود و با فنونی چون چاپ همدست شده و متعلق به همه می شود مثل نقاشی شخصی و تك نیست و هیچگاه به عنوان تابلو در یك قاب تنها نمی ماند.
riano morbiatoAd نقاش ایتالیایی می گوید: گرافیك كار مشكلی است چون با یك نقطه و یا یك خط باید به اندازه یك كتاب سخن گفت و البته همه ی راز زیبایی گرافیك نیز در همین نكته نهفته است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق گرافیک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق گرافیک – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
درباره گرافیک;گرافیک چیست؟;لیتوگرافی دستی;هنرهای تجسمی و گرافیک ;گرافیك نوین با معماری

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *