دانلود پژوهش كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی 157 صفحه + doc

چكیده خواص احیاكنندگی اسكوربیك اسید یك پدیده شناخته شده است كه كاربرد بسیار زیادی بعنوان معرف آنتی اكسیدان در غذاها و نوشیدنی ها دارد همه روشهای جاری برای اندازه گیری اسكوربیك اسید برمبنای خواص ردوكس آن استوار می باشد بنابراین الكترود خمیر كربن اصلاح شده با فروسن را برای الكترواكسیداسیون اسكوربیك اسید تهیه نموده ایم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل: 643 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده :

خواص احیاكنندگی اسكوربیك اسید یك پدیده شناخته شده است كه كاربرد بسیار زیادی بعنوان معرف آنتی اكسیدان در غذاها و نوشیدنی ها دارد. همه روشهای جاری برای اندازه گیری اسكوربیك اسید برمبنای خواص ردوكس آن استوار می باشد. بنابراین الكترود خمیر كربن اصلاح شده با فروسن را برای الكترواكسیداسیون اسكوربیك اسید تهیه نموده ایم.

در این كار تحقیقاتی یك روش ولتامتری ساده، گزینشی و دقیق را برای اندازه گیری اسكوربیك اسید در نمونه های دارویی و آب میوه های تازه معرفی كرده ایم. این روش بر مبنای الكترواكسیداسیون اسكوربیك اسید در سطح الكترودهای خمیركربن اصلاح شده بافروسن و فروسن كربوكسیلیك اسید قرار دارد كه برای اندازه گیری ویتامین ث در نمونه های آب میوه كه میزان اسكوربیك اسید آنها از 10 تا 70 میلیگرم در 100 میلی لیتر متغیر می باشد بدون هیچ پیش تیمار نمونه ها بكار رفته است. برای تجزیه نمونه های دارویی از منحنی معیارگیری استفاده شده در حالیكه برای نمونه های آب میوه از روش افزایش استاندارد به منظور جلوگیری از اثر پیكره بر صحت اندازه گیری بكار رفته است. انحراف استاندارد نسبی برای تجزیه ویتامین ث در آب میوه ها از 4/0 تا 9/6 % متغیر بوده است. انحراف استاندارد روش از طریق مقایسه نتایج بدست آمده با روشهای استاندارد شناخته شده ابه اثبات رسیده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه…………………………………… 1

فصل دوم

مبانی تئوری……………………………… 4

2-1- الكترودهای اصلاح شده…………………… 4

2-1-1- كلیات…………………………….. 4

2-1-2- روشهای اتصال گونه های شیمیایی بر سطوح الكترودها 7

2-1-3- فیلم های پلیمری هادی……………….. 12

2-1-3-1- پوشش با فروسازی………………….. 13

2-1-3-2- تبخیر قطره……………………….. 13

2-1-3-3- ترسیب احیایی یا اكسیدی……………. 14

2-1-3-4- پوشش با چرخش سریع………………… 14

2-1-3-5- پلیمریزاسیون الكتروشیمیایی…………. 15

2-1-3-6- پلیمریزاسیون با تخلیه در پلاسمای فركانس رادیویی 15

2-1-3-7- اتصال الكترواستاتیكی یون ردوكس……… 16

2-2- الكترود خمیر كربن………………………. 18

عنوان صفحه

2-2-1- كلیات…………………………….. 18

2-2-2- تهیه الكترود خمیركربن………………….. 20

2-2-3- خواص و رفتار الكتروشیمیایی الكترودهای خمیركربن 22

2-2-4- بررسی فرایندهای الكترودی با استفاده از CPEs… 27

2-2-5- الكترودهای خمیر كربن اصلاح شده شیمیایی و بیولوژیكی 29

2-2-6- كاربردهای معدنی الكترودهای خمیركربن…….. 31

2-2-7- كاربردهای دارویی، بیوشیمیایی و آلی الكترودهای خمیركربن اصلاح شده.. 33

2-3- مبانی تئوری الكتروشیمی………………… 34

2-3-1- واكنش های الكترودی………………….. 34

2-3-2- طبیعت واكنشهای الكترودی……………… 37

2-3-3- واكنشهای شیمیایی همراه………………. 38

2-3-4- جذب سطحی…………………………. 41

2-3-5- تشكیل فاز…………………………. 41

2-3-6- ولتامتری چرخه ای……………………. 42

2-4- الكترو كاتالیز……………………….. 45

2-4-1- ولتاژ اضافی و انواع آن………………. 45

2-4-2- ولتاژ اضافی انتقال جرم………………. 46

عنوان صفحه

2-4-3- ولتاژ اضافی واكنش…………………… 46

2-4-4- ولتاژ اضافی فعالسازی………………… 46

2-4-5- ویژگیهای یك تسهیل كننده ایده آل……… 47

2-4-6- نیروی محركه الكتروكاتالیز……………… 48

2-4-7- لزوم بكارگیری اصلاح كننده ها در اندازه گیری تركیبات بیولوژیكی از قبیل اسكوربیك اسید……… 48

2-5- اسكوربیك اسید……………………….. 49

2-5-1- مقدمه…………………………….. 49

2-5-2- كلیات…………………………….. 49

2-5-3- منابع اسكوربیك اسید………………… 51

2-5-4- افت اسكوربیك اسید در حین پختن…………. 54

2-5-5- نیازهای روزانه اسكوربیك اسید………… 55

2-5-6- تعیین مقدار اسكوربیك اسید……………. 57

فصل سوم

بخش تجربی…………………………………. 66

3-1- مواد شیمیایی………………………… 66

3-2- وسائل و تجهیزات………………………. 66

عنوان صفحه

3-3- تهیه محلول بافر……………………….. 68

3-4- الكترودها……………………………. 68

فصل چهارم

مطالعه الكتروكاتالیز فرآیند اكسایش اسكوربیك اسید در سطح الكترودهای خمیر كربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسیلیك اسید. 70

4-1- pH مناسب به منظور الكتروكاتالیز اسكوربیك اسید 70

4-2- اكسایش كاتالیزی اسكوربیك اسید…………. 72

فصل پنجم

مطالعه قابلیت تجزیه ای الكترودهای خمیركربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسیلیك اسید برای اندازه گیری ولتامتری اسكوربیك اسید 75

فصل ششم

معرفی روشهای استاندارد بكار رفته برای اندازه گیری اسكوربیك اسید در فراورده های داروئی و آب میوه ها……………. 79

6-1- روش استاندارد ید یمتری…………………. 79

6-2- تیتراسیون با 2، 6- دی الكتروفنل ایندو فنل… 79

عنوان صفحه

فصل هفتم

اندازه گیری ولتامتری اسكوربیك اسید در فرآوردهای داروئی و آب میوه ها در سطح الكترود خمیركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسیلیك اسید 81

7-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین C در برخی از فرآورده های داروئی 81

7-1-1- اندازه گیری ویتامین c در قرص جویدنی……. 83

7-1-2- اندازه گیری ویتامین c در قرص جوشان…….. 84

7-1-3- اندازه گیری ویتامین c در شربت مولتی ویتامین. 85

7-1-4- اندازه گیری ویتامین c در قرص مولتی ویتامین.. 86

7-1-5- اندازه گیری ویتامین c در آمپول تزریقی….. 87

7-2- اندازه گیری انتخابی ویتامین c در آب میوه ها و سبزیجات 89

7-2-1- تهیه نمونه های آب میوه و روش كار………. 89

7-2-2- روش مقایسه ای……………………… 90

7-2-3- اندازه گیری ویتامین c در آب پرتقال…….. 90

7-2-4- اندازه گیری ویتامین c در آب توت فرنگی….. 92

7-2-5- اندازه گیری ویتامین c در آب لیموشیرین…… 94

7-2-6- اندازه گیری ویتامین c در آب نارنج……… 95

7-2-7- اندازه گیری ویتامین c در آب كیوی………. 97

عنوان صفحه

7-2-8- اندازه گیری ویتامین c در آب گوجه فرنگی…. 99

7-2-9- اندازه گیری ویتامین c در آب اسفناج…….. 100

7-2-10- بررسی علت اختلاف معنی دار میانگین های مقادیر بدست آمده از روش پیشنهادی و روش یدیمتری……………………… 103

7-2-10-1- تعیین میزان بازیابی هر یك از دو روش… 103

7-2-10- مقایسه روش پیشنهادی با روش استاندارد… 104

فصل هشتم

اندازه گیری ولتامتری اسكوربیك اسید در فرآورده های داروئی و آب میوه ها در سطح الكترود خمیر كربن اصلاح شده با فروسن…….. 106

8-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین c در برخی از فراورده های داروئی………………… 106

8-1-1- اندازه گیری ولتامتری ویتامین c در قرص جویدنی 108

8-1-2- اندازه گیری ویتامین c در قرص جوشان ……. 109

8-1-3- اندازه گیری ویتامین c در شربت مولتی ویتامین. 110

8-1-4- اندازه گیری ویتامین c در آمپول تزریقی….. 110

8-2- اندازه گیری انتخابی ویتامین c در آب میوه ها و سبزیجات 112

8-2-1- تهیه آب میوه ها و سبزیجات…………….. 112

8-2-2- روش مقایسه ای……………………… 113

عنوان صفحه

8-2-3- اندازه گیری ویتامین c در آب پرتقال…….. 113

8-2-4- اندازه گیری ویتامین c در آب توت فرنگی….. 115

8-2-5- اندازه گیری ویتامین c در آب لیموشیرین…… 117

8-2-6- اندازه گیری ویتامین c در آب نارنج……… 118

8-2-7- اندازه گیری ویتامین c در آب كیوی………. 120

8-2-8- اندازه گیری ویتامین c در آب گوجه فرنگی…. 121

8-2-9- اندازه گیری ویتامین c در آب اسفناج…….. 123

8-2-10- تعیین میزان بازیابی هر یك از دو روش….. 125

8-2-11- مقایسه با روش استاندارد……………. 126

فصل نهم

نتیجه گیری كلی……………………………. 127

ضمائم…………………………………… 129

چكیده انگلیسی……………………………. 158

157 صفحه فایل Word

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پژوهش كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پژوهش كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اسکوربیک اسید ;صنایع غذایی و دارویی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *