روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 55 صفحه + doc

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و تشکیل یم دهند شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 317 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.

فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:

1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

4-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

5-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

6-به نظر می رسد بین موقعیت اقتصادی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

7-به نظر می رسد بین موفقیت اجتماعی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

8-به نظر می رسد بین میزان خودباوری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

9-به نظر می رسد بین ساعات کاری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

شاخص سازی متغیرها

متغیر مستقل:

1-ساعت کاری

1-1-نقش ساعات کاری در وظایف مادر و همسری

2-تعداد فرزندان

1-2-تعداد فرزندان

3-موقعیت اقتصادی

1-3-میزان درآمد فرد

2-3-میزان درآمد همسر

3-3-نوع مسکن

4-3-محل سکونت

4-موقعیت اجتماعی

1-4-میزان احترام اطرافیان به خود

2-4-میزان پذیرش عقاید فرد

3-4-میزان مفید بودن اشتغال زنان در جامعه

4-4-میزان ارزش گذاری به اشتغال زنان

5-میزان خودباوری زنان

1-5-میزان اعتماد به نفس

2-5-میزان الگوپذیری از دیگران

3-5-میزان تصمیم گیری در امور

6-اختلاف زناشویی

1-6-مخالف بودن مرد به ادامه کار زن

2-6-تعصبات سنتی مرد

3-6-نرسیدن به امور خانه و تربیت فرزندان

7-قدرت تصمیم گیری زن در خانواده

1-7-نحوه استفاده از درآمد شخصی

2-7-نحوه تربیت فرزندان

3-7-نحوه تنظیم مخارج منزل

8-وضعیت تحصیلی فرزندان

1-8-موفقیت تحصیلی فرزند

2-8-نقش اشتغال مادر در تحصیلات فرزند

9-رابطه مادری و فرزندی

1-9-میزان گفتگو میان مادر و فرزند

2-9-میزان تفریحات میان مادر و فرزند

3-9-میزان حس اعتماد میان مادر و فرزندان

شاخص سازی متغیر وابسته:

اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساختار خانواده

کاهش تعداد فرزندان خانواده

اختلال در روابط زناشویی

عدم توجه زن به سلامت روحی و جسمی خود

خستگی و بی حوصلگی

وجود تقسیم کار در خانه

وجود مسئولیت پذیری در میان فرزندان

اختلال در سلامت جسم و روح فرزندان

4-1-تجزیه تحلیل توصیفی داده ها

جداول شماره 1

-سوال مربوط به سن

360Pix

Pi%

Pi

Fi

سن

2/25

7

07/0

7

20-25

4/86

27

24/0

24

25-30

18

5

05/0

5

30-35

90

25

25/0

25

35-40

4/140

39

39/0

39

40 به بالا

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول در این جامعه آماری 7 درصد دارای سن 20-25 سال و 24 درصد دارای سن 25-30 سال و 5 درصد دارای سن 30-35 ساله و 25 درصد دارای سن 35-40 و 39 درصد دارای سن 40 به بالا می باشد.

جداول شماره 2

-سوال مربوط به تحصیلات

360Pix

Pi%

Pi

Fi

تحصیلات

6/22/1151

6

06/0

6

زیر دیپلم

8/82

32

32/0

32

دیپلم

6/129

23

23/0

23

فوق دیپلم

8/15

36

36/0

36

لیسانس

3

03/0

3

فوق لیسانس و بالاتر

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات، 6 درصد زیر دیپلم 32 درصد دیپلم 23 درصد فوق دیپلم 36 درصد لیسانس 3 درصد فوق لیسانس و بیشتر می باشد.

جداول شماره 3

-سوال مربوط به تحصیلات همسر

360Pix

Pi%

Pi

Fi

تحصیلات همسر

4/14

4

04/0

4

زیر دیپلم

6/75

21

21/0

21

دیپلم

6/75

21

21/0

21

فوق دیپلم

6/165

46

46/0

46

لیسانس

8/28

8

08/0

8

فوق لیسانس و بالاتر

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات همسر، 4 درصد زیر دیپلم، 21 درصد دیپلم، 21 درصد فوق دیپلم، 46 درصد لیسانس، 8 درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشد.

جداول شماره 4

-سوال مربوط به شغل یا سمت

360Pix

Pi%

Pi

Fi

شغل یا سمت

2/151

42

42/0

42

موسسات دولتی

108

30

30/0

30

کارمند آموزش و پرورش

8/100

28

28/0

28

کارمند بیمارستان

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به مدل بالا 42 درصد از جامعه آماری ما را زنان شاغل در موسسات دولتی و 30 درصد زنان شاغل در آموزش و پرورش و 28 درصد زنان شاغل در بیمارستان تشکیل می دهند.

جداول شماره 5

-سوال مربوط به نوع استخدام

360Pix

Pi%

Pi

Fi

نوع استخدام

162

45

45%

45

رسمی

36

10

10%

10

غیررسمی

162

45

45%

45

قراردادی

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به نوع استخدام 45 درصد رسمی و 10 درصد غیررسمی و 45 درصد قراردادی می باشد.

جداول شماره 6

-سوال مربوط به ساعت کاری

360Pix

Pi%

Pi

Fi

ساعت کاری

4/176

49

49%

49

تمام وقت

4/158

44

44%

44

پاره وقت

2/25

7

7%

7

سایر موارد

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به ساعت کاری 49 درصد تمام وقت 44 درصد پاره وقت و 7 درصد سایر موارد می باشد.

جداول شماره 7

-سوال مربوط تاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری

360Pix

Pi%

Pi

Fi

ساعت کاری و تاثیر وظایف مادری و همسری

6/39

11

11%

11

بسیار زیاد

8/118

33

33

33

زیاد

8/136

38

38%

38

تاحدودی

6/57

16

16%

16

کم

2/7

2

2%

2

خیلی کم و هیچ

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تاثیر ساعت کار بر وظایف مادری و همسری 11 درصد بسیار زیاد و 33 درصد زیاد و 38 درصد تا حدودی و 16 درصد کم 2 درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره 8

-سوال مربوط ثاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری

360Pix

Pi%

Pi

Fi

تعداد فرزندان

180

50

50%

50

1 فرزند

108

30

30%

30

2 فرزند

2/61

17

17%

17

3 فرزند

8/10

3

3%

3

4 فرزند

0

0

0%

0

5 فرزند

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تعداد فرزندان 50 درصد 1 فرزند، 30 درصد 2 فرزند، 17 درصد 3 فرزند، 3 درصد 4 فرزند، 0 درصد 5 فرزند و بیشتری باشد.

جداول شماره 9

-سوال مربوط به میزان درآمد شخصی

360Pix

Pi%

Pi

Fi

میزان درآمد شخصی

6/3

1

1%

1

50 هزار تومان

4/32

9

9%

9

100-50 هزار تومان

126

35

%35

35

150-100 هزار تومان

6/111

31

31%

31

200-150 هزار تومان

6/84

24

24%

24

200 هزار تومان و بیشتر

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال میزان درآمد شخصی 1 درصد، 50 هزار تومان 1 درصد 100-50 هزار تومان، 35 درصد 150-100 هزار تومان، 31 درصد 200-150 هزار تومان، 24 درصد 200 هزار تومان و بیشتر.

جداول شماره 10

-سوال مربوط به میزان درآمد همسر

360Pix

Pi%

Pi

Fi

میزان درآمد همسر

6/3

1

1%

1

50 هزار تومان

2/7

2

2%

2

100-50 هزار تومان

2/25

7

7%

7

150-100 هزار تومان

8/100

28

%28

28

200-150 هزار تومان

2/223

62

62%

62

200 هزار تومان و بیشتر

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال درآمد همسر 1 درصد 50 هزار تومان، 2 درصد 100-50 هزار تومان 7 درصد 150-100 هزار تومان، 28 درصد 200-150 هزار تومان، 62 درصد 200 هزار تومان و بیشتر می باشد.

جداول شماره 11

-سوال مربوط به نوع مسکن

360Pix

Pi%

Pi

Fi

نوع مسکن

18

5

5%

5

شخصی – ویلائی

2/115

32

32%

32

شخصی – اپارتمانی

2/133

37

37%

37

رهن و اجاره

4/68

19

19%

19

سازمانی

2/25

7

7%

7

سایر موارد

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال نوع مسکن 5 درصد شخصی – ویلائی، 32 درصد شخصی – اپارتمانی، 37 درصد رهن و اجاره، 19 درصد سازمانی، 7 درصد سایر موارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده ;میزان مفید بودن اشتغال زنان در جامعه;میزان ارزش گذاری به اشتغال زنان;میزان اعتماد به نفس;میزان الگوپذیری از دیگران;میزان پذیرش عقاید فرد;میزان خودباوری زنان;نقش اشتغال مادر در تحصیلات فرزند

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *