روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان 105 صفحه + doc

در پژوهش حاضر با عنوان بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران 1913 سال شهر تهران ) تست استاندارد عزت نفس كویر اسمیت بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد ، وبا استفاده از آزمون T استودنت نتایج زیر بدست آمد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل: 81 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده :

در پژوهش حاضر با عنوان : بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران 19-13 سال شهر تهران ) تست استاندارد عزت نفس كویر اسمیت بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد ، وبا استفاده از آزمون T استودنت نتایج زیر بدست آمد :

1- اعتماد به نفس دخترانی كه جو عاطفی مناسب در خانواده دارند بیشتر از دخترانی است كه جو عاطفی نامناسبی درخانواده دارند .

2- اعتماد به نفس پسرانی كه جو عاطفی نا مناسب در خانواده دارند بیشتر از پسرانی نیست كه جو عاطفی مناسبی درخانواده دارند .

« فهرست مطالب »

عنوان صفحه

چكیده :

فصل اول – كلیات

بیان كلی مسئله 1

سوال پژوهشی 4

فرضیه ها 4

تعریف اصطلاحات 5

بیان اهداف پژوهش 9

فصل دوم – بررسی پیشینه وادبیات پژوهش

بررسی آخرین پژوهش های انجام شده درزمینه پژوهش حاضر 11

بررسی كلیه نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش حاضر 22

عوامل تعیین كننده جوعاطفی خانواده 25

رابطه پدر ومادر بافرزندان 26

الگوهای تربیت فرزندان 29

رابطه اعتماد به نفس وروابط دوستانه والدین با كودك 33

مسئولیتهای والدین دررابطه با ایجاد اعتماد به نفس 35

علائم ونشانه های اختلال در اعتماد به نفس 36

نشانه های اعتماد به نفس در افراد 39

ضرورت اهمیت وفایده پژوهش 41

فصل سوم – روش جامعه آماری

روش نمونه گیری 43

انواع متغیرها 43

روش گرد آوری اطلاعات 43

معرفی ابزار پژوهش 44

روش مطالعه 46

مدل آماری 46

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل نتایج

تجزیه و تحلیل آماری 49

فصل پنجم – بحث ونتیجه گیری

بررسی و بحث درباره نتایج 54

محدودیتها وانتقادها 56

پیشنهادها 57

خلاصه پژوهش 61

خلاصه پژوهش به زبان انگلیسی 62

پیوست ها

پیوست یكم – منابع فارسی برحسب حروف الفبا

پیوست دوم – منابع پایان نامه ای

پیوست سوم – پرسشنامه وپاسخ نامه

فصل یكم »

« مقدمه »

– بیان كلی مسئله

– سؤال پژوهش

– فرضیه ها

– تعریف اصطلاحات

– بیان اهداف پژوهش

بیان كلی مسئله

خانواده ازمهمترین نهاد واز نیرومند ترین ارگان اجتماعی است زیرا پایه های خوشبختی وبدبختی انسان در آنجا به وجود می آید .

انسانیت واخلاق آدمی درمحیط خانواده شكل می گیرد وعواطف نیك وبد در آنجابه وجود می آید . وقتی سخن از خانواده به میان می آید بحث از محیطی است كه در آن دوكانون مهر وانضباط ، دوانسان یادومسئولیت وشیوه رفتار وخلق وخوی جداگانه آغوش گشوده و فرزند را دركنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ی پاكی است كه نسلی را در خود می پروراند و آنها را برای حیات شرافتمندانه آماده می سازد .

طبیعی است كه اگراین دو عنصر ، یعنی پدر ومادر درمسیر ثواب باشند خانواده برای طفل سعادت آفرین است واگراین دو آلوده باشند كودك جزنگون بختی وسیه روزی بدست نخواهد آورد . ( قائمی ، 1381 ، ص 269) كودك ازخانواده ووالدین خودتاثیر می پذیرد همانگونه كه گیاه ونهالی از زمین ، آب وغذا اوازخورشید نور می گیرد . عوامل خانوادگی ازعقاید وافكار ، مذهب واخلاق ، عاطفه وخلق وخوی دركودك بعد ومیزانی است كه برخی از روان شناسان رابه اظهار این اندیشه واداشته است كه طفل آئینه تمام نمای وجود والدین است .

برخورد كودك باالگوها وسرمشق های خانوادگی درتكوین شخصیت او چنان اثر دارند كه به زحمت می توان بخشی از آن را ازصفحه ذهن وروان كودك زدود . او معیارهای اخلاقی والدین وجنبه های الگوئی آنان رابه گونه ای جذب می كند ودرخود نفوذ می دهد كه تقریباً می توان گفت جزء سرشت وطبیعت اواست . القاآت والدین ، امر ونهی آنها ، هدایت وموعظه وارشادشان ،منع وردشان همه دركودك مؤثراست .

تذكرات وهدایتهای پدر بزرگ ومادربزرگ ، القاآت ورهنمودهای برادران وخواهران ارشد ، سخنان وتذكرات خدمتكار وكلفت ونوكر ، وبالاخره رهنمودهای همه كسانی كه درعرصه حیات خانواده با كودك درارتباطند درسازندگی یاویرانی بنای اخلاقی كودك اثر دارند والدین در طریق تربیت صحیح كودكان به این مسائل باید آگاه باشند ( همان منبع ، ص 177) نوجوان وجوان امروز كودك گذشته است خصایص ورفتارهای وی نیز وابسته به دوره كودكی وی بوده اند كه آن را از اولیا وخانواده خود كسب نموده است . پدر ومادر اولین كسانی هستند كه زیر بنای شخصیت سالم یك نوجوان رامی سازند وپایه گذار ارزش ها ومعیارهای فكری وی هستند نوجوان دراین دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت وهمراهی والدین خود دارد ، لذا قطع رابطه با نوجوان ویا رابطه نادرست بانوجوان ممكن است تاثیرات مخربی بر او بگذارد ( اكبری ، 1381، ص 321) .

ازنیازهای مهم واساسی انسان كه زمینه ساز حیات اجتماعی وشرافتمندانه است نیاز به اعتماد به نفس است معنی ومفهوم آن این است كه آدمی بااستفاده ازمددرسانی خداوند وبا قرار دادن امور درمسیر سنت او وبازمینه سازی هایی كه برای موفقیت درانجام هر كاری ضروری است بتواند تردید ودودلی رااز خود دورسازد وبا اعتماد واطمینان پیش رود . انتظار آن رانداشته باشدكه دیگران برای انجام كارها ورفع نیازش اقدام كنند ویا والدین ومربیان درخدمت او قرار گیرند خود به اتكای توان وامكانش ازجای برخیزد وبه اقدام بپردازد چنین امری هم موردنیاز شخصی فرد ولازمه عزت نفس اوست وهم از نظر اجتماعی وتداوم حیات برای اوضرورت دارد اودراین اعتماد نیاز دارد از اطمینان استفاده كند و آن را قابل تبعیت واجرا بداند باجرأت وصبارت تصمیم گیرد وبه پیش رود نه با تزلزل وتردید قدش راست وگامش استوار و اعتقادش درانجام دادن امور راسخ باشد ( قائمی ، 1370 ، ص 245)

سؤال پژوهشی

آیا جوعاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان تاثیر دارد ؟

فرضیه ها :

اعتماد به نفس دخترانی كه جوعاطفی مناسبی درخانواده دارند بیشتر از دخترانی است كه جو عاطفی نامناسبی درخانواده دارند .

اعتماد به نفس پسرانی كه جوعاطفی مناسب درخانواده دارندبیشتراز پسرانی است كه جو عاطفی نامناسبی درخانواده دارند .

تعریف اصطلاحات

1) جوعاطفی خانواده

الف: تعریف نظری :

منظور ازجوعاطفی خانواده نحوه ارتباط وطرز برخورد افراد یك خانواده باهم ، نظر افراد خانواده نسبت به هم ، احساس وعلاقه آنها به یكدیگر است ( شریعتمداری ، 1376،ص211)

ب : تعریف عملی سنجش (ایستا ) :

جو عاطفی خانواده آن است كه پرسشنامه پژوهش حاضر می سنجد .

ج: تعریف عملی آزمایشی ( پویا ) :

جوعاطفی می تواند به صورت دیكتاتور ومدارگروآزاد منش باشد كه درخانواده های دیكتاتور بچه ها سركوب می شوند وگاه طرد می شوند احساسات وعواطفشان توجه نمی شود درخانواده های مداراگر بچه ها لوس وپرخاشگر بارمی آیند ومسئولیت پذیرنیستند وهرگزدیگران رامورد پذیرش قرار نمی دهند خانواده های آزاد منش كودكان را كنترل می كنند با بچه ها به طورمنطقی ومهربان برخوردمی كنند وبه نظرات خود احترام می گذارند ، آن بچه ها نیز در آینده دیگران رامحترم می شمارند وبا افراد اجتماع صمیمانه كنار می آیند .

2) اعتماد به نفس

الف : تعریف نظری :

اعتماد به نفس آن است كه فردشخصیت خودرا به هما ن گونه كه هست قبول می كند واز خصومت وكشمكش باخود درپرهیز است واگرمسئولیتی درحدتوان اوبه او واگذار شوداز آن نمی گریزد ومی كوشد باكوشش وتوانش آنرا پذیرا گردد وبه مقصدش می رساند ( قائمی ، 1370، ص 253)

ب : تعریف عملی سنجش ( ایستا )

اعتماد به نفس آن است كه پرسشنامه پژوهش حاضر كه تست عزت نفس كوپراسمیت است می سنجد .

ج : تعریف عملی آزمایشی ( پویا )

افرادی كه دارای اعتمادبه نفس هستند دارای صفات وویژگیهائی هستند كه برخی از آنها بدین قرار است.

كارهای خود راسعی دارند شخصی انجام دهند ومی كوشند از دیگران كمتر استمداد كنند ودر انجام كارها وبرنامه های خود دچار تردید و تزلزل نیستند ؟ مستقیم وباجرأت در آن واردمی شوند واگر شكستی درمسیر زندگیشان پدید آید خود را نمی بازند ومی كوشند .

راه خودرا از سرگیرنده وبه موفقیت نائل آیند وهرگز سعی ندارند ازراه خودستائی وخودنمائی ، فخر فروشی وخود پرستی خود را به نوائی برسانند .

3) توانایی

مهارت موجود وكنونی مشخص ، مثل مهارت دردوچرخه سواری یاماشین نویسی یاازبرخواندن یك شعر ولی منظور از ظرفیت اعمالی است كه فرد پس از دید ن آموزش مناسب ، انجام خواهد داد ( مان ، 1378، ص 640)

4) درك كردن

تشخیص دادن ،تمیز دادن ،مشاهده كردن وفهمیدن معنی اشیاء وامور ( همان منبع بالا ، ص 644)

4) صفات

جنبه های نسبتا ثابت ، خصوصیات یاابعادرفتار ، معمولا ازاین اصطلاح برا ی نشان دادن شخصیت استفاده می شود وبا اصطلاحاتی مانند درون گرایی ، تسلط جویی ، جامعه پذیری ،مداومت شرافت و… نشان داده می شود ( همان منبع ، ص 650)

6) عادات

حالت خاصی از رفتار كه كسب یا تحصیل می شود ، مثل مهارتهای حركتی یاكلامی ،روش یانحوه انجام اعمال خاصی یا روش خاصی فكر كرد( همان منبع بالا ، ص 650)

7) یادگیری

تغییر كم وبیش دائمی رفتار كه درنتیجه فعالیت ، آموزش خاص یا مشاهده بوجودمی آید ( همان منبع بالا ، ص 660)

بیان اهداف پژوهش

خانواده می تواند عامل سازندگی جسمی ، روانی ،عاطفی ، ذهنی و… كودك باشد یا عامل ویرانی ، نابودی آن ، می تواند شرافت وملامت ایجادكند یاانحراف واختلال تاثیر مستقیم آن دررشد ونمو قوای مادی یا معنوی كودك امری است كه آن را نمی توان به سادگی منكرشد .

خانواده درتهذیب اخلاق وجهت دادن افراد به سوی انسانیت وپرورش وتكوین شخصیت آنان می تواند نقش فوق العاده ای ایفاكند وخطوط اصلی واساس رفتار آنان را پدید آورد آنها را در برابر مسائل وامور به مقاومت واداشته ویا سبب پیدایش افتشاشات واختلالات عصبی و حتی بیماری روانی اوگردد اعتبار اخلاقی وفرهنگی خانواده درتوانایی كودكان وپرورش آنها ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست ودرصورت انجام وظیفه خانواده می تواند كانون كار وعبادت ومركز تربیت وكانون ایجاد تعالی و رشدباشد . كودك درس زندگی وانسانیت را در خانواده می آموزد ووالدین ا زاین بابت می تواند همچون كارگزاران الهی درخدمت كودك باشند محیط خانواده وشرایط تربیتی آن ازمسائل سرنوشت ساز واز جنبه هائی است كه نمی تواند مسكوت عنه بماند . تنها اعلانات ، آموزشها والقاآت والدین نیست كه دركودك اثرمی گذارد بلكه جریانات عاطفی ،اخلاقی ، انضباطی ودركل تربیت خانواده نیز دركود ك اثر می گذارد واین خود سبب بسیاری از سازگاریها ونابسامانیها است شرایط اخلاقی وعاطفی خانواده ممكن است بگونه ای باشد كه طفل رابرای بهتر زیستن آماده كند ، درامرتحصیل وپیشرفت اومفید وموثر باشد ویا برعكس او را از تحصیل رشد وپیشرفت باز دارد . این خود هشداری برای والدین درزمینه سازی شرایط مساعد برای رشد است .

«فصل دوم »

«بررسی پیشینه وادبیات پژوهش »

– بررسی آخرین پژوهشهای انجام شده درزمینه پژوهش حاضر

– بررسی كلی نظریه ها وتئوریها درزمینه پژوهش حاضر

– ضرورت ، اهمیت وفایده پژوهش حاضر

بررسی آخرین پژوهشها ی انجام شده درزمینه پژوهش حاضر :

خانواده كوچكترین واحدیانهاد ، اجتماعی به حساب می آید وسلول اولیه واساس تشكیل دهنده جامعه است سلولهای سالم ، جامعه سالم ، پویا و بانشاط رابه وجود می آورند تحقیقات انجام شده روشن كرده است كه بیش از 50 درصد شخصیت افراد درخانواده شكل می گیرد وپدر ومادر واعضای خانواده الگوهای رفتار ی كودك به شمار می روند وبه عبارت دیگر افراد طرز رفتار بادیگران ، چگونگی برخوردبا مشكلات ، شیوه كنترل عواطف ، بهره گیری ازمعنویت وموازین اعتقادی ، امور دینی ، باورها ، وارزشها ، نحوه نگرش به امور از جمله كاروتلاش وبسیاری اموردیگر راازخانواده فرا می گیرند آموزش روحیه تلاشگری ،اهمیت دادن به كار واشتغال مولد وسازنده یكی ازمهمترین رسالتهای نهاد خانواده است كودكان پیش دبستانی پدر ومادر راالگوهای اصلی خویش در پذیرش رفتارهاوشیوه ها ی زندگی به می شمارند واز رفتارهای پدر ومادرتقلید والگو برداری می نمایند . باچنین استدلالی پدر ومادر بیشترین تاثیر را در ایجاد رفتارهای مطلوب درنهاد خانواده به عهده دارند . بنابراین چنانچه پدر ومادر خود به ارزش وقداست كار باورداشته باشند وبطور عملی دررفتارهای خود ،احترام به كار ، درست انجام دادن كار ونظم وانضباط درانجام كار رانشان دهد ، بیشترین تاثیر را بر فرزندان خویش به جای می گذارند وفرزندان ارزشهای اكتسابی را درونی می كنند تا در آینده به عنوان یك شهروند ، چنین ارزشهایی رادرزندگی اجتماعی خویش به نمایش بگذارند ( كریم آبادی ، 1376، ص 15)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان;روش جامعه آماری;تعریف عملی سنجش (ایستا )

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *