روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران 85 صفحه + doc

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 80 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول

روش تحقیق

1 – 1 مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.

2-1 نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع كاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

3–1 شیوه‌ اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی وترویجی توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تكمیل شده كه بعد از جمع‌آوری اطلاعات، كار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

4 –1 جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل كلیه كشاورزانی است كه در سال زراعی 83-1382 اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات كردستان می باشند كه برهمین 1038 نفر از توتون كاران جامعه آماری مارا تشكیل می دهند كه از این تعداد 657 نفر توتون بارلی و تعداد 381 نفر توتون باسما تولید نموده اند.

5 –1جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است كه با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و پراكندگی جمعیت مزبور در سطح استان كردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد 175 نفر ازتوتون كاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تكمیل گردد.

6 –1روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یك از افراد جامعه محدود، شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یك نمونه تصادفی ساده كافی است كه برای كلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

در این روش به هریك از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یك واحد به هیچ شكل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازكیا، 1382)

نمونه تصادفی ساده موقعی بكار برده می شود كه اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس كم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم. روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه كشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد كه دراین تحقیق از روش قرعه كشی استفاده گردیده است.

7 –1تعیین حجم نمونه

با توجه به این كه تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه كه خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران می‌باشد.

برای محاسبه فرمول كوكران احتیاج به پیش برآورد واریانس است بنابراین تعداد 20 نمونه مقدماتی انتخاب گردید كه انحراف معیار صفت مذكور( دفعات تماس با مروج ) برابر با 725/0 محاسبه گردید و فاصله حدود اطمینان نیز برای اطمینان بیشتر برابر با 1/0 در نظر گرفته شد كه بر این اساس، حجم نمونه برابر 175 نفر محاسبه گردید.

n=

= n حجم نمونه

N = حجم كل جامعه= 1038

= T مقدار t استودنت با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا به میزان 2 96/1

= d فاصله حدود اطمینان برابر 1/0

8 –1 متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته این تحقیق میزان نیازهای آموزشی توتون كاران در استان كردستان می باشد، كه این مقیاس از طریق حاصل جمع جبری 16 شاخص بر اساس طیف لیكرت سنجیده خواهد شد. همچنین درتحقیق حاضر 17 متغیر مستقل وجود دارد كه شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، شغل اصلی، سطح زیر كشت توتون، سابقه كشت توتون ، نوع مالكیت میزان درآمد سالانه از كشت توتون، استفاده از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانیات، تعداد دفعات شركت در كلاس های آموزشی ـ ترویجی، بازدید از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشریات ترویجی، استفاده از فیلم های آموزشی و عضویت در تعاونی یا تشكلهای توتون كاران می باشند.

9 –1روش جمع‌آوری اطلاعات

در تحقیق حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش عمده یعنی روش كتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است.

در روش اسنادی و كتابخانه‌ای ابتدا به منابع رایانه‌‌ای مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهیه، ترجمه و فیش‌برداری اقدام گردید در این تحقیق بررسی جامعی در اسناد و مدارك صورت گرفت تا ضمن تحكیم پایه‌های نظری تحقیق از نتایج بررسی‌های مشابه در خصوص موضوع تحقیق استفاده گردد.

در روش میدانی تنها وسیله مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در تحقیق با استفاده از مبانی نظری تحقیق و فرضیات تحقیق پرسشنامه ای حاوی 27 سئوال تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای سئوالات باز و بسته می باشد كه در سئوالات، ویژگیهای شخص پاسخگو و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون كاران مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش طیف پاسخهای مربوط به نظر خواهی در پرسشنامه از طیف لیكرت استفاده شده است كه در آن پنج گزینه خیلی كم، كم ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مد نظر قرار گرفته است.

10 –1 روایی Validity

به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات و پیشنهادهای اساتید گروه ترویج و آموزش كشاورزی، محققان و كارشناسان شركت دخانیات استفاده گردید و پس از اصلاحات لازم، اطمینان حاصل شد كه سؤالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه‌گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا می‌باشند.

11 – 1 اعتبار Reliability

برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه‌های تهیه شده، به وسیله یك تحقیق مقدماتی
(Pilot test) تعداد 15 نسخه از آن توسط توتون كاران تكمیل گردید كه پرسشنامه‌های تكمیل شده با استفاده از نرم‌افزار spsswin و ضریب كرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد كه نتایج حاصله از ضریب كرنباخ آلفا برای پرسشنامه مربوطه برابر 89 درصد گردید.

12 –1 ضریب كرنباخ آلفا

آزمون كرنباخ آلفا نشان می‌دهد كه سؤال‌های آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه می‌گیرد به طور كلی ضریب كرنباخ آلفا همسانی درونی یا ثبات درونی را ارزشیابی می‌كند كرنباخ برای برآورد همسانی درونی آزمون فرمول ذیل را پیشنهاد كرده است.

= (1-)

K = تعداد گویه ها = 16

Si = واریانس داده های هر یك از سئوالات = 435/13

St = واریانس داده ها یعنی نمره های خام آزمودنیها = 895/81

ارزیابی ضریب كرنباخ آلفا: كم متوسط زیاد

45% 75% 95%

در نهایت اعتبار یا ضریب به دست آمده برای پرسشنامه‌های مربوط به توتون كاران استان كردستان برابر 89/0 بدست آمد كه می‌‌توان اظهار كرد كه پرسشنامه‌های تحقیق از اعتبار خوبی برخوردار می‌باشند.

13 –1فرضیات تحقیق

فرضیه تحقیق حدس بخردانه در باره رابطه بین دو یا چند متغیر است فرضیه ها به صورت جمله اخباری بیان می شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است. یك فرضیه هیچ گاه اثبات و یا ابطال نمی شود ، بلكه بر اساس داده های به دست آمده فقط تائید یا رد می شود(سرمد و دیگران ،‌1376 )

1ـ بین سن توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0 H0: r=0

2ـ بین توتون كاران زن و مرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

H1: 12

H0: 1=2

3ـ بین توتون كاران متاهل و مجرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد

H1: 12

H0: 1=2

4ـ بین تعداد فرزندان افراد توتون كار و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

5ـ بین سطح سواد توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

6ـ شغل اصلی توتون كاران بر میزان نیازهای آموزشی آنان تاثیر گذار است.

H1: 12 … H0: 1=2 = …

7ـ بین سطح زیر كشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون كاران رابطه معنی داری وجود دارد

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

8ـ بین سابقه فعالیت در زمینه كشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون كاران رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

9ـ نوع مالكیت اراضی زراعی( توتون ) بر میزان نیازهای آموزشی توتون كاران تاثیر گذار است

H1: 12 … H0: 1=2 = …

10ـ بین میزان درآمد سالیانه توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

11ـ بین توتون كارانی كه از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات استفاده نموده اند و سایرینی كه استفاده نكرده اند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

H1: 12

H0: 1=2

12ـ بین تعداد دفعات تماس مروج با توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی توتون كاران رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

13ـ بین میزان دفعات شركت توتون كاران در كلاسهای آموزشی در زمینه كاشت، ‌داشت و برداشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

14ـ بین تعداد دفعات بازدید توتون كاران از مزارع نمونه توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

15ـ بین میزان استفاده توتون كاران از نشریات و مجلات آموزشی – ترویجی و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

16ـ بین میزان استفاده توتون كاران از نمایش فیلم های آموزشی – ترویجی در خصوص كشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

17ـ بین توتون كارانی كه عضو تشكل ها یا تعاونی توتونكاری می باشند با سایرینی كه عضو نمی باشند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

H1: 12

H0: 1=2

14 –1 روش‌های تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق پس از جمع‌‌آوری و دسته‌بندی داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است كه در ذیل به ویژگی هر یك از آنها پرداخته می‌شود.

الف) آمار توصیفی

آمار توصیفی به توصیف افراد گروه خاصی كه مورد مشاهده قرار گرفته‌اند محدود می‌شود و در مورد افراد خارج از این گروه هیچ‌گونه نتیجه‌گیری نمی‌گردد. در قسمت آمار توصیفی این تحقیق ابتدا جداول توزیع فراوانی تهیه گردید و سپس مواردی چون فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، میانه، نما (مد)، انحراف معیار محاسبه گردیدند.

ب) آمار استنباطی

در تحلیل استنباطی هدف آن است كه بر اساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه‌ها نتایجی در مورد جامعه به دست آید در بخش آمار استنباطی از آماره‌های نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون من – وایت‌نی، آزمون كروسكال والیس و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید كه به برخی از خصوصیات و ویژگی‌های آزمون‌های انجام شده در ذیل اشاره می‌گردد.

ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن به عنوان ساده‌‌ترین نوع تحلیل همبستگی شناخته شده است. وقتی جهت متغیرها به جای اندازه‌های فاصله‌‌ای یا نسبی به صورت اندازه‌های رتبه‌ای بیان شوند از این ضریب استفاده می‌شود این ضریب شاخصی برای تعیین نوع همبستگی و میزان درجه رابطه بین صفات می‌باشد و مقدار آن نیز بین 1 و 1- در نوسان است. همبستگی مثبت و كامل برابر 1+ است یعنی در ازای افزایش هر واحد به یكی از متغیرها واحدی متناسب با آن به متغیر دیگر افزوده می‌شود. همبستگی كامل و منفی برابر 1- است یعنی این كه در ازای افزایش هر واحد به یكی از متغیرها واحدی متناسب با آن از متغیر دیگر كاسته می‌شد و بالاخره این كه فقدان كامل همبستگی برابر صفر می‌باشد.

در مواقعی كه داده‌های آماری به صورت كیفی غیر اسمی یعنی در مقیاس ترتیبی بیان شده باشد برای مقایسه دو میانگین از دو گزاره مختلف، از آزمون من وایت نی استفاده می‌‌كنیم در واقع این آزمون در مقابل حالت دوم آزمون t استودنت قرار دارد.

اساس و پایه این آزمون رتبه دادن به متغیرها است، در واقع هدف این آزمون آن است كه معلوم شود آیا دو جامعه از لحاظ وضع تمركز با هم فرق معنی‌‌داری دارند و یا این كه اختلاف موجود بر اساس شانس و تصادف به وجود آمده است.

هنگامی كه تعداد گروههای مورد مقایسه بیش از دو تا و متغیرها رتبه‌ای باشند از آزمون كروسكال والیس استفاده می‌گردد. این آزمون مكمل آزمون من – وایت نی و جایگزین رتبه‌ای آزمون F می‌باشد. كارآیی این آزمون در حدود 95 درصد آزمون F است و محدودیت كمتری دارد و متفاوت بودن یا نبودن بیش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه‌بندی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

برای بررسی اثر جمعی متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می‌گردد اهمیت اصلی رگرسیون چند متغیره در تبین بكارگیری همزمان روابط و تأثیرات متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است. در رگرسیون چند متغییره مقادیر یك متغیر (Y ) توسط مقادیر دو یا چند متغییر دیگر (X1 X2 … ) برآورد می شود

جدول 1-1 : بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق

ردیف

متغیر مستقل

نوع

مقیاس

متغیر وابسته

نوع مقیاس

نوع آمار تحلیلی

1

سن

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

2

جنسیت

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

من وایت نی

3

وضعیت تاهل

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

من وایت نی

4

تعداد فرزندان

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

5

سطح تحصیلات

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

6

شغل اصلی

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

كروسكال

7

سطح زیر كشت توتون

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

8

سابقه كشت توتون

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

9

نوع مالكیت

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

كروسكال

10

میزان درآمد سالیانه از كشت توتون

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

11

استفاده از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

من وایت نی

12

دفعات تماس با مروج دخانیات

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

13

دفعات شركت در كلاس های آموزشی

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

14

دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

15

استفاده از مجلات و نشریات ترویجی

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

16

استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

17

عضویت در تعاونی ها یا تشكل های توتون كاران

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

من وایت نیفصل دوم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه

تحقیق حاضر نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان را مورد بررسی قرارداده و نتایج حاصل از آن در دو بخش توصیفی و استنباطی آورده شده است هدف عمده تحلیل توصیفی در این تحقیق، معرفی ویژگی ها فردی توتون كاران و نیز نیازهای آموزشی آنان در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون و همچنین توصیف آماری عوامل مورد مطالعه در تحقیق بوده است. در تحلیل استنباطی رابطه بین متغیرهای مورد نظر سنجیده شده و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ارائه می گردد.

آمار توصیفی

در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند كه برای توصیف متغیرهای مستقل و وابسته از مشخصه های آماری نظیر جداول توزیع فراوانی درصد فراوانی، فراوان تجمعی، میانگین، میانه، نما، انحراف معیار،‌كمینه و بیشینه استفاده گردیده است.

ســن

متوسط سن افراد مورد مطالعه در این تحقیق 44 سال می باشد،كه جوانترین آنها 19 سال و مسن ترین آنها 80 سال داشته اند. بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی 31 تا 40 سال و كمترین فراوانی مربوط به گروه بیشتر از 80 سال است و انحراف معیار بدست آمده نیز برابر 81/14 می باشد.

جدول1-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن

طبقات سن

فراوانی

درصد نسبی

درصد واقعی

درصد تجمعی

30سال و كمتر

40-31

50-41

60-51

70-61

بیشتر از 70

بدون پاسخ

32

50

45

20

15

10

3

3/18

6/28

7/25

4/11

6/8

7/5

7/1

6/18

1/29

2/26

6/11

7/8

8/5

6/18

7/47

8/73

5/85

2/94

100

جمع

175

100

100

میانگین : 44 سال میانه : 3 مد :2 انحراف معیار : 81/14

كمترین سن : 19 بیشترین سن : 80

جنسیت

از نظر جنسیت در این تحقیق 165 نفر (3/94%) از افراد مورد مطالعه مرد و 10 نفر (7/5%) زن می باشند.

جدول 2-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد واقعی

درصد تجمعی

مرد

زن

165

10

3/94

7/5

3/94

100

جمع

175

100

تاهل

در تحقیق حاضر 163 نفر (1/93%) از افراد مورد مطالعه متاهل و 12 نفر (9/6%) نیز مجرد می باشند.

جدول 3-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل

وضعیت تاهل

فراوانی

درصد واقعی

درصد تجمعی

متاهل

مجرد

163

12

1/93

9/6

1/93

100

جمع

175

100

فرزندان

میانگین تعداد فرزندان افراد مورد مطالعه در این تحقیق 4 نفر بوده است كه بیشترین تعداد فرزند 12 نفر و بیشترین فراوانی مربوط به طبقه 3 الی 4 فرزند می باشد.

جدول 4 –2: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان

تعداد فرزندان

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

2-1

4-3

6-5

8-7

بیشتر از 8

بدون پاسخ

33

54

46

18

8

16

9/18

9/30

3/26

3/10

6/4

1/9

8/20

34

9/28

3/11

5

8/20

7/54

6/83

95

100

جمــع

175

100

100

میانگین : 4 میانه : 2 مد :2 انحراف معیار : 47/2

كمینه : صفر بیشینه : 12

سطح تحصیلات

از نظر سطح تحصیلات، حدود 35 درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی بی سواد و 27 درصد افراد نیز دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند. كمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات دیپلم و به بالا با فراوانی 4 نفر(5/2 درصد) می باشد. همچنین حدود 19 درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی، 5/10 درصد افراد دارای تحصیلات دیپلم و حدود 6 درصد افراد دارای تحصیلات دبیرستانی می باشند. لازم به ذكر است كه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران;جامعه آماری;جمعیت مورد مطالعه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *