سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف 60 صفحه + doc

سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف كار بسیار حساس و دقیقی است افرادی كه این كار را انجام می دهند باید رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه های سنی مختلف مطالعه و بررسی كنند وهمانطوری كه الگوها را با اندازه های بچه ها بزرگتر می نمایند آگاهی های دفاعی در این زمینه كسب نمایند توصیه می شود به منظور كنترل وكسب مهارت روی چندین سایز كار كنید

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل: 67 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

اصول سایز بندی

– سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف كار بسیار حساس و دقیقی است . افرادی كه این كار را انجام می دهند باید رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه های سنی مختلف مطالعه و بررسی كنند وهمانطوری كه الگوها را با اندازه های بچه ها بزرگتر می نمایند آگاهی های دفاعی در این زمینه كسب نمایند توصیه می شود به منظور كنترل وكسب مهارت روی چندین سایز كار كنید .

مثال:

اندازه های داده شده زیر این سایزها بایستی كنترل شوند ، معمولاً از 104 و 116 و 140 می باشند.

روی كاغذ كه سایز بندی را انجام می دهید الگوی پایه بالا تنها یا یك الگوی پایه بالا تنه كه آن را بزرگتر رسم كرده‌اید رسم كنید .

اساس قوانین سایز بندی كه در اینجا با دست انجام می شود كاملاً مطابق با روش بزرگ كردن الگو كه قبلاً شرح داده ایم است .

در صفحات بعدی 5 جدول اندازه گیری اندام مربوط به 5 گروه سنی مختلف آورده شده است.

1- نوزادان با بلندی تمام قد 60 تا 81

2- كودكان با بلندی تمام قد 86تا 104

3- بچه ها با بلندی تمام قد 110 تا 134

4- نوجوانان دختر با بلندی تمام قد 140 تا 164

5- نوجوانان پسر با بلندی تمام قد 140 تا 170

– اولین ستون هر جدولی نشان دهنده میزان رشد و اندازه بدن بین هر سایز و برای هر اندازه گیری كه انجام شده می باشد. لزومی ندارد در سایز بندی این مورد دنبال شود فقط به اندازه های صحیح و مطمئن كمك می كند و تقریباًٌ این اندازه ها را تصدیق می كند .

– اندازه هایی كه با علامت * دنبال می شود ، سایز بندی نامنظم و یا اختلاف بین آن سایز و سایزهای بعدی را نشان میدهد.

قوانین و روش و سایز بندی برروی كاغذ از كوچكترین تا بزرگترین سایز نشان داده شده است

بزرگترین سایز برروی كاغذ با خطوط نقطه چین رسم شده است .

جدول اندازه های استاندارد سایز بندی

81

74

67

60

بلندی تمام قد

18

12

6

3

سن ( به ماه )

افزایش‌مجاز

20

5/18

17

5/15

5/1

بلندی بالا تنه پشت (‌از برجستگی مهره‌پشت تا كمر )

7/17

2/16

7/14

2/13

5/1

بلندی بالا تنه جلو( از گودی گردن تا كمر)

*50

49

46

43

3

دور سینه

*56

48

44

40

4

دور كمر (‌دور شكم و دور باسن )

5/25

24

5/22

21

5/1

دور گردن

75/6

25/6

75/5

25/5

5/0

سرشانه

19

18

17

16

1

كارور پشت

18

17

16

15

1

كارور جلو

5/27

25

5/22

20

5/2

بلندی آستین

*16

5/15

5/14

5/13

1

دور بازو

12

5/11

11

5/10

5/0

دور مچ

16

5/15

15

5/14

5/0

گشادی لبه آستین ( دم دست)

12

5/11

11

5/10

5/0

بلندی فاق جلو

33

29

25

21

4

طول فاق جلو و پشت روی هم

48

5/42

37

5/31

5/5

بلندی شلوار ( از كمر تا كف پا )

8

8

8

8

بلندی باسن ( كمر تا باسن )

26

23

20

17

3

بلندی دامن (‌كمر تا زانو )

13

12

11

10

1

اندازه كف پا

17

16

15

14

1

گشادوی دم پای شلوار

5/174

17

5/16

16

5/0

بلندی سر

49

47

45

43

2

دور سر

15

14

13

12

1

گشادی دم پای شلوار

جدول اندازه های استاندارد سایز بندی

134

128

122

116

110

104

98

86

بلندی تمام قد

9

8

7

6

5

4

3

2

سن تقریبی ( به سال )

افزایش‌مجاز

افزایش‌مجاز

32

5/30

29

5/27

26

5/1

5/24

23

5/21

5/1

بلندی بالاتنه پشت‌(‌از ‌بر جستگی ‌مهرة‌پشت گردن تا‌كمر)

2/29

2/27

2/26

7/24

*45/23

25/1

2/22

7/20

2/19

5/1

بلندی بالا تنه جلو( از گودی گردن تا كمر)

66

64

62

60

58

2

56

54

*52

2

دور سینه

57

56

55

54

53

1

52

50

48

2

دور كمر

72

70

68

66

64

2

62

60

58

2

دور باسن

16

15

14

13

12

1

11

10

9

1

بلندی باسن ( كمر تاباسن )

27

26

25

24

23

1

22

21

20

1

كارور پشت

26

25

24

23

22

1

21

20

19

1

كارور جلو

3/10

9/9

5/9

1/9

7/8

4/0

25/8

75/7

25/7

5/0

سرشانه

31

3/30

6/29

9/28

2/28

7/0

5/27

9/26

*3/26

6/0

دور گردن

46

44

42

40

38

2

36

33

30

3

بلندی آستین

75/26

5/25

25/24

23

75/21

25/1

5/20

19

5/17

5/1

سرشانه تا آرنج

*5/14

5/14

*14

14

*5/13

5/0ثابت

5/13

13

5/12

5/0

دور مچ

3/20

7/19

1/19

5/18

18

5/0و6/0

5/17

17

5/16

5/0

دور بازو

22

2/21

4/20

6/19

8/18

8/0

5/17

25/16

*15

25/1

بلندی فاق جلو

62

6/58

2/55

8/51

*4/48

4/3

5/45

42

*5/38

5/3

فاق جلو و پشت روی هم

84

8/79

6/75

4/71

2/67

2/4

63

25/58

5/53

75/4

بلندی شلوار (‌از كمر تا زانو

45

43

41

39

37

2

35

32

29

3

بلندی دامن (‌كمتر تا زانو)

29

28

27

26

25

1

24

23

22

1

دور زانو

5/31

31

5/30

30

5/29

5/0

29

5/28

28

5/0

گشادی دم پای شلوار

23

22

21

20

*5/19

5/10

19

5/18

18

5/0

بلندی سر

*55

55

*54

54

*53

1

53

52

51

1

دور سر

52

51

50

49

48

1

47

46

45

1

دور صورت

سایز بندی الگوی پایه بالا تنه جلو و پشت

– چهار اندازة‌ زیر برروی چهار كاغذ سایز بندی نمایش داده شده است .

1- نوزادان و خردسالان و كودكان

2- بچه ها

3- نوجوانان پسر یا اندازه هایی كه بدون در نظر گرفن جنسیت تعیین می شود .

4- نوجوانان دختر

محور سایز بندیXبرای خط مركزی جلو و پشت

Yبرای خط كمر

1- نوزادان خردسالان : بلندی تمام قد 60 تا 104 سانتیمتر

با وجود دشواریهای سایز بندی در سایزاین كار با توجه به قوانین سایز بندی با تغییراتی جزئی به آسانی انجام می شود. (‌به خطوط نقطه چین توجه كنید )

– خط درز پهلو : برای بلندی تمام قد 60 تا 74 سانتیمتر 75/0 سانتیمترگشادتر می شود .

– 74 تا 104 سانتیمتر

– 5/0 سانتیمتر گشاد می شود

خط كف حلقه آستین : برای بلندی تمام قد 60 تا 74 سانتیمتر

1/1 سانتیمتر بالاتر رسم می شود

74/104 سانتیمتر

75/0 سانتیمتر بالاتر رسم می شود .

خطهای كارور جلو و پشت : برای همه سایزهای ذكر شده هر سایز 5/0 سانتیمتر بزرگتر رسم می شود ( به عبارت دیگر 5/0 سانتیمتر به خط كارور اضافه كنید )

– چرتهای كارور جلو و پشت : بلندی تمام قد

60 تا 81 سانتیمتر

1 سانتیمتر به طرف بالاتر خط چرت تعیین می شود

بلندی تمام قد 81 تا86

75/1 سانتیمتر به طرف بالا تر تعیین می شود

بلندی تمام قد86 تا 104

25/1 سانتیمتر به طرف بالاتر تعیین می شود

– خط حلقه یقه : را از خط مركزی جلو وپشت حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– خط حلقه یقه در سرشانه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

خط حلقه یقه در سر شانه را 5/1 سانتیمتر گشادتر كنید .

– خط سرشانه : بلندی تمام قد 60 تا 81 سانتیمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

بلندی تمام قد : 81 تا 86 سانتیمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

بلندی تمام قد : 86 تا 104 سانتیمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– خط سرشانه را برای سایزهای ذكر شده 75/0 سانتیمتر امتداد دهید .

الگوها

سایز بندی الگوی پایه بالاتنه جلو و پشت

2- بچه ها : بلندی تمام قد : 104 تا 134 سانتیمتر

– جلو و پشت

-خط درز پهلو : را برای بلندی تمام قد 104 تا 110 سانتیمتر 25/0 سانتیمتر گشادتر كنید .

برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر گشادتر كنید .

– خط كف حلقه : را برای بلندی تمام قد

104 تا 110 سانتیمتر 6/0 سانتیمتر گشادتر كنید

برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر گشادتر مكنید

– خط كف حلقه را می توانید تا 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– خطهای كارور جلو و پشت را برای همه سایزهای ذكر شده هر سایز 5/0 سانتیمتر بزرگتر رسم كنید .

( به عبارت دیگر 5/0 سانتیمتر به خط كارور اضافه كنید )

– خط چرتهای كارور جلو و پشت : برای كلیه سایزهای ذكر شده 5/1 سانتیمتر بالاتر در نظر بگیرید

– خط حلقه یقه : برای كلیه سایزهای بالا:

خط مركزی جلو و پشت در حلقه یقه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

حلقه یقه در سرشانه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط حلقه یقه را در سرشانه را 1 سانتیمتر گشادتر كنید

– خط سرشانه : برای بلندی تمام قد

104 تا 110 سانتیمتر نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 2/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط سرشانه را برای كلیه سایزهای ذكر شده 5/0 سانتیمتر به طرف خارج امتداد دهید و خط سرشانه را بلندتر رسم كنید .

الگوها

3- سایز بندی الگوی پایه بالاتنه پشت و جلو

– نوجوانان پسر ( 134- 170 سانتیمتر )

نوجوانان پسر و دختر كه الگو برای هر دو یكسان تهیه می شود و اندازه هایی كه بدون در نظر گرفتن جنسیت تعیین می شود

– خط درز پهلو : خط كمر را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و در واقع گشاد كنید .

– خط كف حلقه آستین : برای بلندی تمام قد

– 134 تا 140 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر خط كف حلقه را امتداد دهید و جلو را گشاد كنید

– برای بلندی تمام قد 140 تا 170 سانتیمتر 75/0 سانتیمتر خط كف حلقه را امتداد دهید و جلو را گشاد كنید .

– خط كف حلقه آستین را تا 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– خطهای كارور جلو و پشت : خط كارور پشت را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آ» را بزرگتر رسم كنید

– خط كارور جلو را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بزرگتر رسم كنید .

– خط چرت های كارور جلو و پشت : محل چرت ها را برای كلیه سایزهای ذكر شده 1/1 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید .

– خط حلقه یقه : برای كلیه سایزهای ذكر شده

خط مركزی جلو و پشت را در حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

حلقه یقه در سرشانه را 6/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط حلقه یقه در سرشانه را 25/0 سانتیمتر گشادتر كنید .

– خط سرشانه : دركلیه سایزها نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط سرشانه را برای كلیه سایزهای ذكر شده 9/0 سانتیمتر به طرف خارج امتداد دهید و خط سرشانه را بلندتر رسم كنید .

الگوها

4- سایز بندی الگوی پایه بالاتنه پشت و جلو

– نوجوانان دختر : بلندی تمام قد 140 تا 164 سانتیمتر

پشت :

– خط درز پهلو : خط باسن بزرگ را 75 /0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بزرگتر رسم كنید .

-خط كمر :

25/0 سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید .

برای بلندی تمام قد: 152 تا 158 سانتیمتر

5/1 سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید

برای بلندی تمام قد : 158 تا 164 سانتیمتر

3/0 سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید

– خط بلندی كف حلقه در كلیه سایزها تا 75/0 سانتیمتر پایین تر رسم كنید و آن را گشاد كنید .

– خط باسن را در كلیه سایزها تا 1 سانتیمتر پایین تر رسم كنید

– خط سینه را در كلیه سایزها تا 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط كف حلقه آستین را در كلیه سایزها 9/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط چرت های كارور جلو و پشت : محل چرت ها را برای كلیه سایزهای ذكر شده 1/1 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید

– خطهای كارور جلو و پشت : را برای كلیه سایزها 5/0 سانتیمتر به طرف بیرون امتداد دهید و بلندتر رسم كنید .

– خط حلقه یقه : خط مركزی پشت را در حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط حلقه یقه در سرشانه را 5/1 سانتیمتر بالاتر ترسم كنید

– خط حلقه یقه را در سرشانه 1 سانتیمتر گشادتر رسم كنید

– خط سرشانه : نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

جلو:

– نوجوانان دختر : بلندی تمام قد 140 تا 164 سانتیمتر

– خط درز پهلو : خط باسن بزرگ را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بزرگتر رسم كنید .

– خط كمر را برای بلندی تمام قد : 140 تا 152 سانتیمتر 25/0سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید .

– بلندی تمام قد : 152 تا 158 سانتیمتر

– 5/1 سانتیمتر امتداد دهید واندازه كمر را گشاد كنید .

– بلندی تمام قد : 158 تا 164 سانتیمتر

– 3/0 سانتیمتر امتداد و اندازه كمر را گشاد كنید .

بلندی تمام قد :158تا 164 سانتیمتر

3/0 سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید

– برای كلیه سایزها

خط كف حلقه آستین را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را گشاد كنید .

خط باسن بزرگ را 1 سانتیمتر پایین تر رسم كنید .

خط سینه را 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط كف حلقه آستین را 9/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط چرت های كارور جلو و پشت : محل چرت ها را برای كلیه سایزها 1/1 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید

– خطهای كارور جلو و پشت را برای كلیه سایزها ، 5/0 سانتیمتر به طرف خارج امتداد دهید و بلندتر رسم كنید .

-خط حلقه یقه :

خط مركزی جلو را در حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

خط حلقه یقه در سرشانه را 6/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط حلقه یقه را در سرشانه 1 سانتیمتر گشادتر رسم كنید .

خط سرشانه: نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید گ خط سرشانه را برای كلیه سایزهای 6/00 سانتیمتر به طرف خارج از امتداد دهید و خط سرشانه را بلندتر رسم كنید .

– ساسون سینه در سرشانه : برای كلیه سایزها

– ساسون سینه را 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– نقطه 1 را در ساسون سرشانه جلو 35/0 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید .

– نقطه 2 را در ساسون شرشانه جلو 25/0 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید

– نقطه3 را در ساسون سرشانه جلو 35/0 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید /

– ساسون بزرگتر زیر سینه : برای كلیه سایزها

نوك ساسان زیر سینه را 25/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو حركت دهید

نقطه 4 را در ساسون در كمر 25/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو حركت دهید .

برای سایزهای (152 تا 158 سانتیمتر )‌این نقطه را ثابت نگه دارید وتغییر ندهید .

-ساسون در خط كمتر نقطه 5

برای سایزهای 140 تا 152 سانتیمتر 25/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو جابجا كنید

برای سایزهای 152 تا 158 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو جابجا كنید .

برای سایزهای 158 تا 164 سانتیمتر 25/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو جابجا كنید .

نوك ساسون كوچكتر زیرسینه را 25/0 سانتیمتر به طرف پهلو جابجا كنید .

نقطه 5.4 را در ساسون كوچكتر زیر سینه 25/0 سانیمتر به طرف پهلو جابجا كنید.

سایز بندی شلوار

– روی پنج كاغذ سایز بندی پنج اندازه زیرنشان داده شده است .

1- نوزادان و خردسالان

2- كودكان

3- بچه ها

4- نوجوانان پسر و الگوهایی كه برای پسرها و دخترهای نوجوان یكسان است واندازه هایی كه بدوین در نظر گرفتن جنسیت تعین می شود.

5- نوجوانان دختر

محورهای سایز بندی

محورX= خط مركزی یا خط راستا ( تا)

محورY= خط فاق

1- نوزادان :

– پشت شلوار : خط مركزی شلوار را از طرف پایین تا 5/5 سانتیمتر امتداد دهید ، تا بلندی (‌قد ) شلوار بیشتر می شود .

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 5/0 سانتیمتر امتداد دهید تا دم پای شلوار گشادتر شود

– خط فاق و خط پهلو را در بلندی تمام قد :

(60تا 74 سانتیمتر ) 75/0 سانتیمتر

(74تا 81 سانتیمتر ) 5/1 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بلندتر كنید .

– خط فاق رابرروی خط باسن بزرگ دربلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر ) 25/0 سانتیمتر

(74 تا 81 سانتیمتر ) 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بلندتر كنید :

– خط كمر را : در بلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر )‌ 1 سانتیمتر

(74 تا 81 سانتیمتر ) 75/1 سانتیمتر امتداد دهید و آن رابلندتر كنید

جلو شلوار :

– خط مركزی شلوار را از طرف پایین تا 5/5 سانتیمتر امتداد دهید تا بلندی ( قد ) شلوار بیشتر شود

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 5/0 سانتیمتر امتداد دهید و دم پای شلوار را گشادتر كنید

– خط فاق و خط پهلو را در بلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر ) 7/0 سانتیمتر 0

(74 تا 81 سانتیمتر )4/1 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بلندتر كنید .

– خط فاق را برروی خط باسن :

در بلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر ) 4/0 سانتیمتر

(74 تا 81 سانتیمتر )75/0 سانتیمتر امتدئاد دهید تا خط كمر ادامه دهید تابلندتر شود.

خط كمر را : در بلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر ) 6/0 سانتیمتر

(74 تا 81 سانتیمتر )2/1 سانتیمتر امتداد دهید تا بلندتر شود .

الگو

سایز بندی شلوار

2- كودكان

محور سایز بندی

محورX= خط مركزی یا خط راستای شلوار

محورY= خط زانو

پشت شلوار :

– خط مركزی شلوار را از طرف پایین 6/1 سانتیمتر امتداد دهید و قد شلوار را بلندتر كنید .

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 15/0 سانتیمتر امتداد دهید تا دم پای شلوار گشادتر شود .

– خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتیمتر امتداد دهید

– خط فاق را 6/0 سانتیمتر امتداد دهید .

– خط فاق را 75/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط فاق را 5/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را گشادتر كنید .

– خط پهلو را 4/0 ساننتیمتر امتداد دهید و آنرا گشادتر كنید .

خط كمر :

خط فاق را 2 سانتیمتر در خط كمر بالاتر ر سم كنید

خط پهلو را 2 سانتیمتر در خط كمر بالاتر رسم كنید

خط پهلو را 35/0 سانتیمتر امتداد دهید و آنرا گشادتر كنید.

جلو شلوار :

خط مركزی شلوار را از طرف پایین 6/1 سانتیمتر امتداد دهید و قد شلوار را بلندتر كنید

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 15/0 سانتیمتر امتداد دهید و دم پای شلوار راگشادتر كنید

– خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتیمتر امتداد دهید

– خط فاق را 75/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط فاق را 3/0 سانتیمتر امتداد دهید و آنرا گشادتر كنید.

– خط پهلو را 4/0 سانتیمتر امتداد دهید و آنرا گشادتر كنید

– خط چرت را 75/1 سانتیمتر بالاتر برروی خط فاق تعیین كنید خط فاق را 25/0 سانتیمتر گشاد كنید.

– خط نقاب جلو را 75/1 سانتیمتر بالاتررسم كنید و 25/0 سانتیمتر امتداد دهید تا گشادتر شود

خط كمر :

– خط فاق را 2 سانتیمتر در خط كمر بالاتر رسم كنید و 1 سانتیمتر امتداد دهید تا كشادتر شود

– خط پهلو را 2 سانتیمتر در خط كمر بالاتر رسم كنید و 35/0 سانتیمتر امتداد دهید تا گشادتر شود.

الگوها
سایز بندی شلوار

3- بچه ها :

محور سایزبندی :

محورX= خط مركزی یا خط راستای شلوار

.محورY= خط زانو

پشت :

خط مركزی را از طرف پایین 25/2 سانتیمتر امتداد دهید و قد شلوار را بلند كنید .

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 15/0 سانتیمتر امتداد دهید تا دم پای شلوار گشادتر شود .

– خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتیمتر ادامه دهید تا گشادتر شود .

فاق

خط فاق را 35/0 سانتیمتر امتداد دهید

خط فاق را 1/1 سانتیمتر به طرف بالا امتداد د هید

خط فاق :

خط فاق را 1/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط فاق را 15/0 سانتیمتر امتداد دهید تا گشادتر شود

خط پهلو را 3/0 سانتیمتر امتداد دهید تا گشادتر شود.

خط كمر :

خط فاق را 2 سانتیمتر برروی خط كمر بالاتر رسم كنید .

خط پهلو را 2 سانتیمتر برروی خط كمر باالتر رسم كنید .

خط پهلو را از خط كمر 25/0 سانتیمتر امتداد دهید تا گشادتر شود .

جلو :

دم پای شلوار :

خط مركزی شلوار را از طرف پایین 25/2سانتیمتر امتداددهید و قد شلوار را بلندتر كنید .

-خط دم پای شلوار را ازدو طرف 15/0سانتیمتر امتداد دهید تا دم پای شلوار گشادتر شود .

-خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتیمتر امتداد دهید تا گشادتر شود.

فاق و خط فاق :

خط فاق را 1/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط فاق را در وسط پا و از طرف درز پهلو 3/0 سانتیمتر امتداد دهید .

– خط فاق را در محل چرت نقاب جلو شلوار 1/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید و از همین نقطه 25/0 سانتیمتر نیز خط را امتداد دهید .

خط كمر :

خط فاق را 2 سانتیمتر برروی خط كمر رسم كنید

خط فاق را 2 سانتیمتر برروی خط كمر به طرف راست امتداد دهید و آن را بزرگتر كنید

خط فاق را از طرف پهلو 2 سانتیمتر رسم كنید .

الگوها

2+ سانتیمتر

2- سانتیمتر

قد بالاتنه پشت

1+ سانتیمتر

1- سانتیمتر

بلندی كف حلقه آستین

25/0+ سانتیمتر

25/0- سانتیمتر

قد آستین

4+ سانتیمتر

4- سانتیمتر

بلندی یا قد آستین

4+ سانتیمتر

4- سانتیمتر

از وسط پا تا كف (توی پا)

1+ سانتیمتر

بدون تغییر

بلند فاق شلوار

اندازه های استاندارد اندام

سایز آقایان با اندم معمول (رشد كامل)

بلندی تمام قد 170 تا 178 سانتیمتر

جدول اندازه ها (سایزبندی) برای لباس معمولی ، لباس ورزشی ، شلوار ، اوركت و پالتو

120

116

112

108

107

100

96

92

88

دور سینه

1

126

122

118

114

108

104

100

96

92

دور باسن

2

110

106

102

98

90

86

82

78

74

دور كمر

3

112

108

104

100

93

89

85

81

77

4 سانیتمتر پائین تر از دور كمر طبیعی

4

5/22

22

5/21

21

5/20

20

5/19

19

5/18

نصف كارور پشت

6-5

45

45

45

45

45

6/44

2/44

8/43

4/43

قد بالاتنه پشت از مهره برجسته گردن تا كمر

8-7

2/27

8/26

4/26

26

2/25

4/24

6/23

8/22

22

بلند كف حلقه آستین

9-7

45

44

43

42

41

40

39

38

37

اندازه دور گردن

10

66

66

66

66

66

4/65

8/64

2/64

6/63

قد آستین از سرشانه تا مچ آستین یك تكه

12-11

85

5/84

84

5/83

83

82

81

80

79

قد آستین ، (آستین دو تكه) از نقطه وسط كارور و روی خط مركزی پشت تا مچ دست

13-5

82

82

82

82

82

81

80

79

78

از وسط پا ت كف پا (توی پا)

15-4

30

6/96

2/29

8/28

4/28

28

6/27

2/27

8/26

بلند فاق (برآمدگی باسن)

17-16

6/19

2/19

8/18

4/18

18

6/17

2/17

8/16

4/16

اندازه دور مچ

18

اندازه های اضافی

برحسب نوع لباس، مدل و مد روز متغیر است.

قد یا بلندی پیراهن

4/33

8/32

2/32

6/31

31

30

29

28

27

اندازه مچ برای آستین دو تكه

26

26

26

26

5/25

25

5/24

24

5/23

گشادی لبه پائین شلوار معمولی (دم پا)

23

23

23

23

5/22

22

5/21

21

5/20

گشادی لبه پائین شلوار جین (دم پا)

جدول اندازه ها (سایزبندی) برای پیراهن

45

44

43

42

41

40

39

38

37

اندازه دور گردن (سایز یقه)

1

120

116

112

108

104

100

96

92

88

دور سینه

9-7

2/27

8/26

4/26

26

2/25

4/24

6/23

8/22

22

بلندی كف حلقه آستین

8-7

45

45

45

45

45

6/44

2/44

8/43

4/43

4 سانیتمتر پائین تر از دور كمر طبیعی

6-5

5/22

22

5/21

21

5/20

20

5/19

19

5/18

نصف كارور پشت

13-7

90

90

90

90

89

89

88

88

78

قد یا بلند آستین

82

82

82

82

81

81

80

78

76

قد پیراهن

24

24

5/23

5/23

23

23

5/22

5/22

22

اندازه دور مچ

موارد استفاده از الگوهای پایه

الگوی پایه (اولیه) بر حسب نوع لباس دارای گشادی لازم است. مثلاً گشادی كت از پالتو كمتر است در ساختن الگوی پایه باید دقت بسیاری مبذول دارید. الگوهای پایه ای كه در این كتاب طریقه ساختن آنها آمده است، عبارت است از :

1- الگوی پایه (اولیه) كت شلواری

2- الگوی پایه (اولیه) كت گشاد

3- الگوی پایه (اولیه) اوركت یا كتهایی كه روی لباسهای كلفت (بلوز ، ژاكت و غیر و …) می پوشند.

4- الگوی پایه (اولیه) پیراهن كلاسیك (رسمی)

5- الگوی پایه (اولیه) پیراهن كلاسیك (رسمی)

6- الگوی پایه (اولیه) پیراهن معمولی

7- الگوی پایه (اولیه) شلوار

8- الگوی پایه (اولیه) شلوار جین

9- الگوی پایه (اولیه) تی شرت، پیراهنهای از جنس ژرسه (كشباف).

10- الگوی پایه (اولیه) پیژاما.

11- الگوی پایه (اولیه) كت و شلوار یقه انگلیسی كمر كرستی تنگ

12- الگوی پایه (اولیه) كت و شلوار یقه انگلیسی گشاد

تطبیق الگوی پایه

نكات اساسی

1- الگوی پایه (اولیه) صیحی را انتخاب كنید، مثلاً اگر كت گشاد در نظر دارید از الگوی اوركت استفاده كنید.

2- بلندی لباس را با كم كردن از الگوی پایه یا افزودن به آن تعیین كنید.

3- گشادی حلقه آستین رات مشخص كنید.

4- با پیروی از روش فوق هر نوع مدلی را می توانید بر روی الگوی پایه با شكلهای مورد نظر اجرا كنید. بنابراین نسبتها را در الگو باید نیز باید رعایت كرد.

راهنمای الگو

برای ارائه یك الگوی صحیح می بایست اطلاعات لازم را بر روی كاغذ دیگری كه ضمیمه الگو می شود ذكر می كنند. این اطلاعات عبارتند از :

1- نام هر قطعه از الگو

2- سایز الگو

3- مركز پشت و مركز جلو (اغلب با شكاف مثلثی شكلی علامت گذاری می شود)

4- دولای پارچه

5- نقاط موازنه : نقاطی كه قطعات الگو براساس آنها كنار یكدیگر قرار می گیرد. این نقاط اغلب با شكاف مثلثی شكلی (NOTCH) علامت گذاری می شود.

6- خط راه(G) GRAIN LINEبرای قرار دادن صحیح الگو بر روی پارچه بیش از چیدن الگو و تقسیم آن به قطعات لازم ، خطوط راه بایستی بر روی الگو و تقسیم آن به قطعات لازمف خطوط راه بایستی بر روی الگو نهایی مشخص شود. پیدا كردن خطوط راه (راستا) پس از چیدن الگو كار بسیار دشواری است.

7- خطوط ساخت و دوخت: ساسونها، جادگمه ها ، جتی جیبها، خطوط پیلی، و دیگر دوختهای تزئینی ، این خطوط اغلب با شكاف مثلثی و یا سوراخ بر روی الگو مشخص می شود.

8- اضافه درز كه با خطوطی كه با صابون یا گچ در اطراف الگو مشخص می شود.

9- شماره و تعداد قطعات چیده شده (یك قطعه ، جفت ، قرینه)

اضافه درز

در بعضی كارخانجات تولید لباس، الگو كامل شده با اختساب اضافه درز رار ترجیح می دهند. البته این روش برای افراد مبتدی كه در شروع كاتر بهتر است از الگوی پایه بدون درز استفاده كنند مشكل است. دلیل افزودن اضافه درز به الگوی پایه (اولیه) و استفاده از این الگو برای تطبیق مدلها و و ساخت الگوی شالوده (نهایی) بیش از این توضیح داده شده.

الگوی پایه (ولیه) با اضافه درز

A: مقدار استاندارد اضافه درزیك سانتیمتر است ، این مقدار برای درزهای پهلو و یا وسط پشت در الگوی پایه اوركت یا كت معمولی بجز در جایی كه اضافه درز نیاز نباشد كافی است. خطوط اصلی الگوی پایه را باید به صورت نقطه چین بر روی الگو علامت گذاری كرد. این كار نشان می دهد كه اضافه درز منظور شده است یا خیر.

افزودن اضافه درز پس از اینكه خطوط اصلی بر روی الگوی پایه مشخص گردید انجام می شود. در الگوی پایه یك سانیتمتر اضافه درز برای درزهای ساده مناسب است. در صورتی كه، به اضافه درز بیشتری نیاز باشد، مقدار لازم را پس از تهیه الگوی شالوده (نهایی) به اضافه می كنیم.

پهن تر كردن درز یا به عبارت دیگر اضافه درز بیشتر بستگی به نوع درز و فاصله بین تخلیه و درز دارد.

به شكلها توجه كنید.

در لباسهای زیر نازك، برای درزهای مخفی یقه ، مچ، 5/0 سانتیمتر اضافه درز در نظر می گیرند.

اضافه درز بیشترINLAYS

برای بعضی از درزهای اضافه درز بیشتری در نظر می گیرند، تا در صورت لزوم، ایجاد تغییراتی در درزها امكان پذیر باشد. خیاطان تك دوز با این روش كار می كند، چون لباس را برای فرد مشخص می دوزند و تعداد لباسها نیز زیاد نیست. ولی در كارخانجات اضافه درز بیشتر فقط برای درز ویژه ای منظور می شود.

درز مغزی

درز خوابیده

الگوی پایه (اولیه) بدون اضافه درز

اگر می خواهید با همان الگوی پایه بدون افزایش درز برای تطبیق مدلها كار كنید. طبق دستور زیر عمل كنید.

اضافه درز را در جاهایی كه با علامت مشخص شده بچینید. و اضافه درزها و قسمتهای هاشورزده را بر روی طرح فراموش كنید وقتی الگوی كامل شد می توانید در جاهایی كه لازم است اضافه درز بدهید.

برای ساختن الگوی پایه كیمونو (صفحه …. و …) ار تطبیق مدل روی الگویی كه شامل اضافه درز است، انجام می شود.

الگوی پایه كت رسمی كرنش

اندازه های لازم برای رسم الگو

مثال : آقایان جوان، دورسینه 100 سانتیمتر

برای اندازه های استاندارد ، به جدول سایزبندی مراجعه كنید.

دور سینه 100 سانتیمتر

بلندی كف حلقه آستین 100 سانتیمتر

قد بالاتنه پشت 100 سانتیمتر

نصف كارور پشت 20 سانتیمتر

قد كت 76 سانتیمتر

(كه بلندی كت بر حسب مدل و مد روز متغیر است)

قد آستین 82 سانتیمتر

دور مچ 29 سانتیمتر

در الگوی پایه 1 سانیتمتر اضافه درز به همه درزها به جز درزهایی كه لازم نیست می افزاییم.

در روی كاغذ الگو ، نقطه ای را انتخاب و آن را با 0 مشخص می كنیم.

از نقطه 0 دور خط افقی و عمودی (خط مركزی پشت) رسم می كنیم.

1-0 : بلندی كف حلقه آستیم به اضافه 1 سانتیمتر ، از نقطه 1 خط عمودی در عرض الگو رسم می كنیم.

2-0 : برابر خط (1-0)؛ از نقطه 2 خط عمودی در عرض الگو رسم می كنیم. (خط كارور)

3-0 :بلندی كف حلقه آستین ؛ از نقطه 3 خط عمودی در عرض الگو رسم می كنیم.

4-0 : بلندی بالاتنه پشت؛ از نقطه 4 خط عمودی در عرض الگو رسم می كنیم. (خز كمر)

5-4 : 21 سانتیمتر؛ از نقطه 5 خط عمودی در عرض الگو رسم می كنیم. (خز باسن بزرگ)

6-0 : (قد) بلندی كت ، از نقطه 6 خط عمودی در عرض الگو رسم می كنیم (خز لبه پایین كت)

7-4 : 5/1 سانتیمتر ، از نقطه 7 خطی عمود به طرف پایین رسم می كنیم تا نقطه 8 بر روی خط باسن و نقطه 9 بر روی خط لبه پایین كت به دست آید. نقطه 7 را به نقطه 1 وصل می كنیم. (خط مركزی پشت) برای شكل دادن و تنگ كردن كمر كت مقداری از خط مركزی پشت را كم می كنیم.

10-0 :اندازه دور گردن به اضافه 5/0 سانتیمتر ، از نقطه 10 عمود كتاهی به طرف بالا رسم می كنیم.

11-10 : 2 سانیتمتر ، منحنی پشت یقه را رسم می كنیم.

12-1 :كارور پشت به اضافه 5/2 سانتیمتر ؛ از نقطه 12 خط عمودی به طرف بالا رسم می كنیم تا نقطه 13 و 14 به دست آید.

15-14- 25/2 سانتیمتر؛ (16-15)، 2 سانتیمتر ، خط سرشانه را از نقطه 11 تا نقطه 16 با انحنای كمی رسم می كنیم.

17-12 :بلندی كف حلقه آستین منهای یك سانتیمتر

18-17 : 5/0 سانتیمتر

19-18 : 1 سانتیمتر از نقطه 19 خط عمودی به طرف پایین رسم می كنیم تا نقطه 20 روی خط كمر بدست آید.

21-19 : 1 سانتیمتر (22-12)، 5/2 سانتیمتر ، از نقطه 22 خط عمودی رسم می كنیم تا نقطه 23 بر روی خط كمر و نقطه 24 بر روی خط لبه پایین كت به دست آید.

25-1 :دور سینه به اضافه 10 سانتیمتر ، از نقطه 25 خط عمودی به طرف پایین رسم می كنیم تا نقطه 25 خط روی خط كمر و نقطه 27 بر روی خط لبه پایین كت به دست آید.

28-27: 2 سانتیمتر نقطه 28 را به نقطه 24 وصل می كنیم . 25-28 خط مركزی جلو است

29-12:دور سینه منهای 5/1 سانتیمتر ، از نقطه 29 خط عمودی به طول 2 سانتیمتر رسم می كنیم تا نقطه 30 به دست آید

31-29:اندازه خط 25-29 منهای 1 سانتیمتر ؛ از نقطه 31 خط عمودی به طرف بالا رسم می كنیم تا نقطه 32 به دست آید نقطه 32 را به نقطه 14 وصل می كنیم .

33-32: برابر (16-11) خط سرشانه ، از نقطه 33 خط عمودی به طول 1 سانتیمتر به طرف پایین رسم می كنیم تا نقطه 34 به دست‌آید نقطه 34 را به نقطه 30 و 32 وصل می كنیم (‌32- 43) خط سرشانه است .

35-30:خط (34-30)؛(36-35) ،5/1 سانتیمتر

37-39: 4 سانتیمتر از نقطه 37 خط عمودی به طرف پایین رسم می كنیم تا نقطه 38 برروی خط كمر و نقطه 39 برروی خط لبه پایین كت به دست آید . منحنی حلقه آستین را از اتصال نقاط 16و13و19 به یكدیگر رسم میكنیم و. در نقطه 19، 5/0 سانتیمتر به طرف جلو مایل می شویم.

40—24: 5/3 سانتیمتر ، درز برش پشت را از اتصال نقاط 19و23و40 به یكدیگر و درز برش و پهلو قسمت زیر حلقه آستین را از اتصال نقطه های 19و20و24 به یكدیگر رسم می كنیم .

41-39: 5/0 سانتیمتر 42-39؛2 سانتیمتر ؛خط درز پهلوی جلو را از اتصال نقط 37و38و41 به یكدیگر به صورت نقطه چین و خط برش پهلو را از اتصال نقاط 37 و 38 و 42 به یكدیگر رسم می كنیم .

فاصله 37 تا38 را از وسط 1 سانتیمتر به طرف داخل ، منحنی رسم می كنیم .

34-29: 5/2 سانتیمتر ، از نقطه 43 خط عمودی به طول 8 سانتیمتر پایین تر از خط كمر رسم می كنیم تا نقطه 44 به دست آید. نقطه 44 را در وسط پهنای دهانه جیب در نظر می گیریم در دو طرف این نقطه خط عمودی در عرض الگو رسم می كنیم و برروی این خط افقی اندازه های زیر را مشخص میكنیم.

45-44: برابر 25/8 سانتیمتر ، )46-44) برابر 5/9 سانتیمتر و 47-46 برابر 5/1 سانتیمتر ، نقطه 45 را با خط مستقیم به نقطه 47 وصل می كنیم .

48-45 : 5/1 سانتیمتر ،از نقطه 48 خط عمودی به طرف بالا رسم می ‌كنیم تا نقطه 49 برروی خط كمر به دست آید و نقطه 50 و 6 سانتیمتر در زیر خط بلندی كف حلقه آستین رسم می كنیم از نقطه 50 ساسونی به پهنای 1 سانتیمتر رسم می كنیم .

51-25:÷ 25/1 سانتیمتر ، نقطه 30 را به نقطه 51 وصل می كنیم .

52-30: 4 سانتیمتر( 53 -52 )10 سانتیمتر ریال از نقطه 52 و 53 خط عمودی به كمك گونیا رسم می كنیم مغزی دهانه جیب برابر 2 تا 5/2 سانتیمتر است

54-26: 5/1 سانتیمتر ؛ محل اولین جادكمه ( 55-54) 1- سانتیمتر محل دومین جا دكمه ، از نقطه 54 عمود كوتاهی به اندازه قطر دكمه مورد نظر رسم می كنیم .

فاصله 54 تا 56، را 5/2 سانتیمتر در نظر می گیریم .

57-28: 6 سانتیمتر ، هلال جلوی كت را مطابق شكل از نقطه 56 تا نقطه 57 رسم می‌كنیم .

58-29:خط 29-12 منهای یك سانتیمتر؛ نقطه زیر بازو را(UP)می نامیم ./5/1 سانتیمتر(BP)و 5/1 سانتیمتر زیر نقطه 30 نقطه موازنه جلوFPرا مشخص می كنیم خط اصلی سرشانه را از طرف یقه امتداد می دهیم .

خط شكست یقه 7-1 و نقطه شكست 1و 6 را مشخص می كنیم الگوی یقه انگلیسی را مطابق توصیحات بخش یقه آماده می كنیم .

شكل و الگو

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف;نوزادان و خردسالان و كودكان;چرتهای كارور جلو و پشت بلندی تمام قد

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *