سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (علیه السلام) 138 صفحه + doc

تحقیق با موضوع سیره عبادی ، سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) می باشد كه به زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نگاهی گذرا داشته ایم ، در این تحقیق دو بعد از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عبادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 138

حجم فایل: 504 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهـرست مطالـب

عنوان

صفحه

تقدیم …………………………………………………………………………………………………………………………………..

ج

تقدیر و تشکر ………………………………………………………………………………………………………………………..

د

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..

هـ

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

كلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………..

4

فصـــل اول: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عاشورا

بخش اول : بیوگرافی مختصری از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

15

ولادت علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………….

15

نام گذاری امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………….

16

كنیه و القاب امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………

17

دوران كودكی ………………………………………………………………………………………………………………..

19

دوران نوجوانی ………………………………………………………………………………………………………………

20

مادر امام سجاد (عَلیهِ السّلام)……………………………………………………………………………………….

22

همسر و فرزندان امام (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………

24

قیام زید …………………………………………………………………………………………………………………………

25

شهادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………….

27

بخش دوم : بررسی نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا …………………………………

28

حركت امام حسین (عَلیهِ السّلام) از مدینه ………………………………………………………………….

28

بیماری امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………….

30

عدم توان مبارزه ……………………………………………………………………………………………………………

31

نشانه های جهاد در سیره امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا …………………………………..

32

علل عدم قتل امام (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………………..

35

حضور در قتلگاه …………………………………………………………………………………………………………….

35

فصــل دوم: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و کاروان اسراء

تبیین نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در اسارت ………………………………………………………………….

38

ورود اسراء به كوفه ………………………………………………………………………………………………………………..

38

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مجلس یزید …………………………………………………………………………….

43

خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مسجد اموی …………………………………………………………………

45

خواب دیدن همسر یزید و نجات اهل بیت (عَلیهِ السّلام) از شام ………………………………………..

51

بازگشت به مدینه ………………………………………………………………………………………………………………….

52

خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مدینه ……………………………………………………………………………

54

فصـــل سوم: عبادت و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

بخش اول : دعا و مناجات امام (عَلیهِ السّلام) ……………………………………………………………..

59

عبادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………………

59

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در محراب عبادت و معنویت ……………………………………………….

60

نماز امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ابلاغگر پیام شهیدان………………………………………………………

63

علی بن الحسین سید الساجدین ………………………………………………………………………………….

63

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عبادت ……………………………………………………………………………….

65

عبادت و آتش ……………………………………………………………………………………………………………….

67

سقوط فرزند در چاه ……………………………………………………………………………………………………..

67

امام و عبدالملك سروان ………………………………………………………………………………………………..

67

امام در مسجد كوفه ………………………………………………………………………………………………………

69

بخش دوم : صحیفه سجادیه ……………………………………………………………………………………………

70

تعریفی از صحیفه سجادیه ………………………………………………………………………………………..

70

شرح صحیفه سجادیه ………………………………………………………………………………………………..

73

سند و رجال صحیفه سجادیه ……………………………………………………………………………………

74

ابعاد صحیفه ………………………………………………………………………………………………………………

83

فصــل چهارم: سیاست و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

بخش اول : با چه سیاستی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) از عاشورا به نفع اسلام استفاده كرد

90

ح

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………

90

زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا …………………………………………………………………………..

90

جهاد در لباس اسارت …………………………………………………………………………………………………

93

افشاگریها ………………………………………………………………………………………………………………………

94

بیان علل ……………………………………………………………………………………………………………………….

95

بخش دوم : سیاست و برخورد امام سجاد(عَلیهِ السّلام)با حكومت های وقت ……….

96

برنامه سیاسی كوتاه مدت …………………………………………………………………………………………

96

زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در خلافت یزید ……………………………………………………..

99

واقعه اسفبار حرّه ………………………………………………………………………………………………………

99

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در واقعه حرّه …………………………………………………………………….

103

تحلیلهای نادرست …………………………………………………………………………………………………….

105

یزید و هجوم به مكه …………………………………………………………………………………………………

110

دوران معاویه بن یزید ………………………………………………………………………………………………..

105

دوران مروان بن حكم ……………………………………………………………………………………………….

117

انحطاط دینی و سیاسی مردم ………………………………………………………………………………….

119

دوران حكومت سیاه عبدالملك …………………………………………………………………………………

120

برخوردهای امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با عبدالملك …………………………………………………..

122

دوران ولید بن عبدالملك ………………………………………………………………………………………….

124

شیوه امام در افشاگری علیه حاكمان ناصالح ……………………………………………………………

125

نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………….

128

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………

134

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………….

136

چكیــده

تحقیق با موضوع سیره عبادی ، سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) می باشد كه به زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نگاهی گذرا داشته ایم ، در این تحقیق دو بعد از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عبادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است .

درباره زندگانی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) بسیار كم بحث شده است و اگر بگوییم تا كنون كمتر پژوهشی

( البته به روش علمی و جدید ) انجام گرفته است سخن به گزاف نگفته ایم ، سبب این امر كمبود مدارك و اسناد معتبر می باشد مطالعه و تحقیق درباره این بزرگوار بسیار ضروری به نظر می رسد و از اهمیت ویژه برخوردار است ، زیرا كمی تحقیقات پیرامون این پیشوای عالی مقام سبب گنجانیده شدن تصورات و پندارهایی دور از واقعیت در ذهن دوستان و حتی دشمنان آن حضرت گردیده است و این بر عهده ما است كه از میان منابع تاریخی و روایات صادره از آن حضرت با سیمای راستین آن امام (عَلیهِ السّلام) آشنا شویم .

به منظور آگاهی بر فعالیت های علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام) در طول مدت امامت آن حضرت – از واقعه عاشورا تا شهادت امام – باید نكات زیادی را در نظر گرفت ، زیرا بیشتر دانستنی ها و معلومات راجع به امام از ظهر عاشورا آغاز و با بازگشت از شام به مدینه پایان می پذیرد.

در تحقیق انجام شده از كتاب های تاریخی و روایی و تفسیری استفاده شده و جمع آوری مطالب از طریق فیش برداری بوده است .

هـ

در این تحقیق با زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) آشنا شده ایم . نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در كربلا و علل عدم قتل ایشان را دانستیم و نقش برجسته و حساس آن حضرت در اسارات نیز آشكار شود ، اگر امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نبود ، عاشورا الان زنده نبود و یك واقعه تاریخی ابتر می ماند ، رسالت خون به عهده پدرش بود و اكنون نوبت اوست كه باید پیام و خون شهیدان را به گوش همه تاریخ برساند علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام) اكنون یك تنه وارث كارنامه پرعظمت اسلام است . او تنها ، ولی با مسئولیت بس عظیم و مهم . رسالتی با این عظمت ، یكی رهبری اسلام و مسلمین با درنظر گرفتن جو و شرایط آن زمان ، و دیگری پیام خون شهیدان .

در ادامه عبارت های امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ذكر شود ، مطالبی نیز در مورد صحیفه سجادیه امام (عَلیهِ السّلام) آوردیم ، كتابی كه راهنمای بشر در دوران های مختلف بوده است .

بعد از آن بعد سیاسی ، سیاسی كه بعضی ها فكر می كردند امام سجاد (عَلیهِ السّلام) به طور كلی از آنان دور بود اما نمی توانستند كه عبادت و زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عین سیاست آن حضرت است

مقدمــه

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ، چهارمین پیشوای شیعه و ششمین آفتاب آسمان عصمت و طهارت است كه در بحرانی ترین شرایط تاریخ اسلام عهده دار امر امامت امر گردید و قافله اسلام را از تاریكی های دوران حكومت بنی امیه به سلامت عبور داد و شیعه را از نابودی مصون داشت .

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در روزگاری می زیست كه همه صدا ها خاموش شده بود و امویان دارهایی را كه برافراشته بودند همچنان نگه داشته و خون های مطهری را كه ریخته بودند نمی شستند تا درس عبرتی باشد برای همه آنان كه هنوز نفسی در سینه دارند و زمزمه ی زیر لب ، تا مبادا لب به سخن بگشایند و دودمان اموی را بر باد دهند .

آری ، امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در چنین روزگاری قافله سالار راهیان نور شد . قافله ای كه ضربات سهمگینی بر پیكرش وارد شده و امویان این قافله را نابود شده می پنداشتند .

وقتی نگذاشتند كه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ، بعد از واقعه عاشورا ، ندای حقیقت را بر فراز منبر جدش رسول الله (ص) فریاد كند آن امام همام در دل شب با دعا و نیایش ، عالی ترین روز دینداری و حق طلبی را به یارانش ابلاغ كرد . و باران نیازهای شبانه اش ، صحیفه ای از معارف و رهنمود ها و درس ها تدارك دید و با سجده های طولانی اش قیامها را شكل بخشید .

زمانی كه دشمن اجازه نداد او درمیان یارانش و در جمع پیروانش حضور علنی داشته باشد ، آن حضرت با خلوت خویش جمع امویان را ضعیف ساخت و آرامش آن ها را بر هم زد ! به راستی كه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) محراب نیایش را میدان مبارزه با سیاست ها و تبلیغات امویان تبدیل كرد و از دعا كه نرم ترین شیوه گفتاری است حربه ای برنده علیه دشمنان دین و منكران ولایت پدید آورد . او در مجلس یزید كه خونخوارترین و بی رحم ترین بیدادگاه تاریخ بود با چنان شهامت و شجاعتی از حریم شهیدان كربلا دفاع كرد كه نجوای سخنانش برای همیشه در گوش زمان و تاریخ باقی ماند.

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ، در آن مجلس و نیز در بقیه عمر خویش با منش و رفتار خود برای همه ی دشمنان به اثبات رسانید كه در حلم ، علم ، فصاحت ، شجاعت مانند اجداد طاهرینش سرآمد خلق است . از آن پس هرگاه صدای نیایش امام سجاد(عَلیهِ السّلام) بلند می شد همه درد ها و رنجهایی كه از سوی غاصبان ولایت و خلافت بر خاندان عصمت رفته بود پدیدار می گشت .

از نوای گرم و مهربان دعاهایش چیزهایی زیادی می توان دریافت ، ندای توصیه ی رسول خدا (ص) ، صلابت امیرالمونین علی (عَلیهِ السّلام) و رنجهای حسن بن علی (عَلیهِ السّلام) و مظلومیت های حسین (عَلیهِ السّلام) سالار شهیدان كربلا .

و اكنون به شناخت ابعاد وجودی آن زینیت بخش تقوا پیشگان می نشینیم . بدان كه امید كه مائده امداد های الهی ، در این مسیر یاری و توانمان بخشد .

فصل اول

بیوگرافی مختصری از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام):

این فصل شامل ولادت ، كنیه و القاب ، مادر و همسر و فرزندان و دوران كودكی ، نوجوانی و جوانی امام (عَلیهِ السّلام) می شود . در كل زندگینامه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) را به صورت خلاصه ذكر كرده ایم .

فصل دوم

تبین نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا كه به بركت امام حسین (عَلیهِ السّلام) به سوی كربلا ، بعد از آن به بیماری امام (عَلیهِ السّلام) كه نقش زیادی در زنده ماندن امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در واقعه عاشورا داشت كه آن یك تقدیر الهی برای استمرار امامت در جامعه اسلامی بود اشاره كرد . و رنج و مصیبت هایی كه امروزه در روز عاشورا بر امام سجاد (عَلیهِ السّلام) وارد شده حضور آن حضرت در قتلگاه پرداختیم .

فصل سوم

بررسی نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در اسارت :

در اینجا همراه می شویم با كاروان اسراء و با كاروانسالار آن ، امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و با آن بزرگوار منزل به منزل می رویم و حوادث آن دوره را ورق می زنیم . در كوفه شهر مردمان حیله و ریا و در شام در مجلس یزید ، خونخوارترین و ستمكارترین عنصر تاریخ در مدینه شهر رسول خدا ، شهر نور.

فصل چهارم :

دعا و مناجات امام (عَلیهِ السّلام) بررسی عبادت های امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ، بیان خضوع و فروتنی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و حضور قلب آن حضرت در نماز و بیان نمونه هایی از عبادت های آن حضرت

فصل پنجم

توضیحی پیرامون صحیفه سجادیه :

همان كتابی كه انجیل اهل بیت و زبور آل محمد لقب گرفت . در این فصل ابتدا تعریفی از

صحیفه سجادیه آورده ایم و به شرح های نگاشته شده بر صیحفه و سند و رجال آن پرداختیم و در ادامه امتیازات صحیفه سجادیه را متذكر شده ایم و در نهایت ابعاد صحیفه را ذكر كرده ایم

فصل ششم :

با چه سیاستی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) از عاشورا به نفع اسلام استفاده كرد :

در این فصل به پیام رسانیها و سیاست امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در زنده نگه داشتن یاد عاشورا را

اشاره كردیم . امام به دلیل اینكه واقعه عاشورا از اذهان پاك نشود ، به افشاگری و بیان علل قیام امام حسین (عَلیهِ السّلام) می پرداخت .

فصل هفتم

سیاست امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با حكومت های وقت :

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با یزیدبن معاویه بن یزید ، مروان بن حكم ، عبدالملك بن مروان ، ولید بن عبدالملك هم عصر بود . با هریك از این حاكمان و ویژگی های حكومتی آن ها را به صورت جداگانه توضیح دادیم و در مورد واقعه اسفبار حره ، هجوم یزید به مكه و فتنه ابن زبیر و برخورد امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با هریك از این ها مطالبی را در این فصل گنجاندیم .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (علیه السلام) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (علیه السلام) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (علیه السلام);شهادت امام سجاد;نام گذاری امام سجاد;زندگی امام سجاد

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *