سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر 70 صفحه + doc

امروزه با توجه به گستره ی جغرافیایی واحدهای مختلف شرکت های بزرگ، نیاز به یک سیستم یکپارچه ی نرم افزاری ،که امکان پایش و مانیتورینگ فعالیت های قسمت های مختلف را به مدیران وتصمیم گیران شرکت مربوطه ارائه دهد احساس می شود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 1.459 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

امروزه با توجه به گستره ی جغرافیایی واحدهای مختلف شرکت های بزرگ، نیاز به یک سیستم یکپارچه ی نرم افزاری ،که امکان پایش و مانیتورینگ فعالیت های قسمت های مختلف را به مدیران وتصمیم گیران شرکت مربوطه ارائه دهد احساس می شود.چنین سیستمی باید علاوه بر داشتن چنین خاصیتی بتواند نیازهای روزمره و جاری واحد های مختلف چنین شرکت هایی را نیز برآورده سازد.برای برآورده کردن چنین نیازی سیستم های مدیریت تحت وب که علاوه بر ایجاد یک سیستم واحد اطلاعاتی و داده ای، قابلیت برآورده کردن نیازهای جاری واحد های مختلف را نیز دارا می باشد پیشنهاد می شود.

چنین سیستمی با برآوردن نیازهای جاری و روزمره ی واحد های مختلف یک سیستم و همچنین فرآوری داده های ورودی واحد ها نیاز به سیستم یکپارچه داده ای را نیز از طریق ایجاد گزارش های متنوع ومفید فراهم می آورد.لذا یک مدیر میتواند با استفاده از چنین داده هایی تصمیات درستی را در جهت رشد و توسعه هر چه بیشتر فعالیت های تجاری موسسه تجاری خویش اتخاذ کند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1-برنامه نویسی لایه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1-1-برنامه چند لایه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1-2-مزیت برنامه چند لایه ………………………………………………………………………………………………………………………………4

…………………………………………………………………………………………………………………. 4presentation1-1-3-انتخاب لایه

…………………………………………………………………………………………………………….. 5Business logic1-1-4-انتخاب لایه

…………………………………………………………………………………………………………………. 5Data access1-1-5-انتخاب لایه

……………………………………………………………………………………………………………………… 5Data lager1-1-6-انتخاب لایه

1-1-7-ارسال داده از یک لایه به لایه دیگر………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی تحت وب…………………………………………………………………………………………………… 8

) چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………….. 9Ajax 1-4-ای جکس (

1-5-مکانیزم ای جکس……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم – شرح امکانات و محدودیت های سیستم……………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-چشم انداز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1-شرح مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-2-شرح عملیات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-3-مخاطبین سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-4-محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-مستند واژه نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-مفاهیم سیستم گزارش گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم………………………………………………………………………………………………………………………. 18

3-1-تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

3-2-امکان سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

3-2-1-امکان سنجی منطقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-2-2-امکان سنجی فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..19

3-2-3-امکان سنجی فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………… 19

3-2-4-امکان سنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

)………………………………………………………………………………………………………………. 20Iteration plan3-3-طرح تکرار (

)………………………………………………………………………………………………….. 21Class diagram3-4-نمودار های کلاس (

3-4-1-توضیحات کلاس………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31Uml 3-5-نمودار های

فصل چهارم – پیاده سازی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………… 38

4-1-نگاهی به اجزای پروژه در ویژوال استودیو……………………………………………………………………………………………………. 38

4-2-جداول استفاده شده در پایگاه داده………………………………………………………………………………………………………………. 43

4-2-1-نمای کلی از جدول های موجود…………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3-توضیح جداول بانک اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………… 44

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 44Anbar 4-3-1-جدول

………………………………………………………………………………………………………………………………. 45Anbar 14-3-2-جدول

………………………………………………………………………………………………………………….. 45Anbargardani 4-3-3-جدول

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 47Bime 4-3-4-جدول

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 48check4-3-5-جدول

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49fish4-3-6-جدول

……………………………………………………………………………………………………………………….. 50Crash code4-3-7-جدول

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50Etelaeie 4-3-8-جدول

………………………………………………………………………………………………………………………………… 51Factor 4-3-9-جدول

…………………………………………………………………………………………………………………….. 52Factor num4-3-10-جدول

……………………………………………………………………………………………………………………… 53Good price4-3-11-جدول

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54kala4-3-12-جدول

………………………………………………………………………………………………………………………….. 55Mojoody 4-3-13-جدول

………………………………………………………………………………………………………………………. 55Kargoziny 4-3-14-جدول

………………………………………………………………………………………….. 56Khadamat pas az forosh4-3-15-جدول

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 57Boff 4-3-16-جدول

……………………………………………………………………………………………………………….. 58Kharid_forosh4-3-17-جدول

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 58Pass 4-3-18-جدول

…………………………………………………………………………………………………………………………… 59Tashilat 4-3-19-جدول

…………………………………………………………………………………………………………………. 60Tashilat etaie4-3-20-جدول

…………………………………………………………………………………………………………….. 61Tavoun request4-3-21-جدول

……………………………………………………………………………………………………………………………. 61Tavoun 4-3-22-جدول

………………………………………………………………………………………………………………………………… 62Units 4-3-23-جدول

………………………………………………………………………………………………………………………. 63Validation 4-3-24-جدول

4-4-نتایج پیاده سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

فهرست شکلها

عنوان صفحه

…………………………………………………………………………………………………………………………………….8Ajax شکل 1-1- معماری

شکل 3-1-نمودار طرح تکرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

شکل 3-2-نمودار کلاس ها………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

………………………………………………………………………………………………………………………….. 23dateشکل 3-3-نمودار کلاس

…………………………………………………………………………………………………………………. 23constringشکل 3-4-نمودار کلاس

23 ………………………………………………………………………………………………………….Chang color شکل3-5- نمودار کلاس

………………………………………………………………………………………………………………….. 24 All unitsشکل 3-6-نمودار کلاس

………………………………………………………………………………………………………………….. 25branchidشکل 3-7-نمودار کلاس

……………………………………………………………………………………………………………… 25Accountingشکل 3-8-نمودار کلاس

…………………………………………………………………………………………………………….. 25presianmailشکل 3-9-نمودار کلاس

………………………………………………………………………………………………………………. 25inventoryشکل 3-10-نمودار کلاس

……………………………………………………………………………………………………………………. 26exportشکن 3-11-نمودار کلاس

………………………………………………………………………………………………………….. 27Gview colorشکل 3-12-نمودار کلاس

………………………………………………………………………………………………………………. 27shoppingشکل 3-13-نمودار کلاس

…………………………………………………………………………………………………………………….. 28shwinشکل 3-14-نمودار کلاس

……………………………………………………………………………………………………………………… 27resultشکل 3-15-نمودار کلاس

……………………………………………………………………………………………………………. 29warrantingشکل 3-16-نمودار کلاس

………………………………………………………………………………………………………………….. 29Unit infشکل 3-17-نمودار کلاس

………………………………………………………………………………………………………….. 30Print helperشکل 3-18-نمودار کلاس

……………………………………………………………………………………………………………… 30randomidشکل 3-19-نمودار کلاس

……………………………………………………………………………………………………………… 30Get nameشکل 3-20-نمودار کلاس

……………………………………………………………………………………………………………….. 32Organization chartشکل 3-21-

………………………………………………………………………………………………………………. 33Use case:modiriyatشکل 3-22-

…………………………………………………………………………………. 34Use case:anbardar forosh kharidشکل 3-23-

………………………………………………………………………………………………. 35Use case:tavouni kargoziniشکل 3-24-

……………………………………………………………………………………………………………… 36Use case:hesab dariشکل 3-25-

………………………………………………………………………………… 37Use case:sandogh refah khadamatشکل 3-26-

شکل 4-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

شکل 4-2-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

شکل 4-3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

شکل 4-4-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

فهرست جداول

عنوان صفحه

“…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44anbarجدول 4-1-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45Anbar 1جدول 4-2-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………. 46abargardaniجدول 4-3-“

“………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47bimeجدول 4-4-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48checkجدول 4-5-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49fishجدول 4-6-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………… 50Crash codeجدول 4-7-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………………. 51etelaeieجدول 4-8-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52factorجدول 4-9-“

“………………………………………………………………………………………………………………………… 52Factor numجدول 4-10-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………. 53Good priceجدول 4-11-“

“……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54kalaجدول 4-12-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………….. 55mojoodyجدول 4-13-“

“……………………………………………………………………………………………………………………………. 56kargozinyجدول 4-14-“

“………………………………………………………………………………………………… 57Khadamat pas az foroshجدول 4-15-“

“……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57Boffجدول 4-16-“

“…………………………………………………………………………………………………………………… 58Kharid_foroshجدول 4-17-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59passجدول 4-18-“

“……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60tashilatجدول 4-19-“

“…………………………………………………………………………………………………………………….. 60Tashilat etaieجدول 4-20-“

“………………………………………………………………………………………………………………… 61Tavoun requestجدول 4-21-“

“………………………………………………………………………………………………………………………………… 62tavounجدول 4-22-“

“……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63unitsجدول 4-23-“

“…………………………………………………………………………………………………………………………… 64validationجدول 4-24-“

مقدمه

هم اکنون اینترنت با رشد فزاینده ای به پیش می رود و امکانات متعدد وپیشرفت آن انسان را متحیر می سازد با توجه به نیاز سازمان های مختلف برای انجام امور مدیریت کارهای خود تحت وب و همچنین رفع مشکلاتی از قبیل حجیم بودن بایگانی ودسترسی به اسناد گذشته ،… از این رو تصمیم به طراحی و پیاده سازی چنین نرم افزاری گرفتیم ، که مزیت عمده این پروژه استفاده از کاغذ و با بردن سرعت انجام کارها در سیستم مدیریت است

این پروژه در 2 قسمت طراحی و پیاده سازی شده است:

انجام شده و دیاگرام های آن بوسیله Uml قسمت اول : تجزیه و تحلیل سیستم است که این قسمت با نرم افزار Visio

طراحی گردیده است.

قسمت دوم :طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم مدیریت تحت وب می باشد که با زبان برنامه نویسی ASP.NET کد نویسی گردیده است.

این پروژه برای اجرا به سایت شرکت سوپر کامپیوتر لینک گردیده است

این پایان نامه شامل چهار فصل است که در فصل اول مفاهیم استفاده شده در پروژه پرداخته شده است ،در فصل دوم به شرح امکانات و محدودیت های سیستم و در فصل سوم تجزیه و تحلیل سیستم و در فصل چهارم به پیاده سازی سیستم پرداختیم.

فصل اول- مفاهیم استفاده شده در پروژه

1-1- برنامه نویسی لایه ای

1-1-1- برنامه چند لایه چیست؟

در معماری چند لایه تمام برنامه به چندین بخش تقسیم می شود. این بخش ها می توانند فیزیکی یا منطقی باشند. هر بخش کار خاصی را انجام می دهد؛ مثلا نمایش Interface، کاربر برای دسترسی به داده های برنامه می تواند هر تعداد لایه داشته باشد. ولی به هر حال بیشتر برنامه ها سه لایه مجزا دارند که عبارتند از :

1- Presentation Layer (Interface)

2- Business Logic Layer

3- Data Access Layer

4- Data Layer

لایه Presentation چیزی نیست جز بخشی از نرم افزار که با کاربر برنامه ما ارتباط برقرار می کند؛ به عبارت دیگر کاربران با این لایه در ارتباط خواهند بود. نمایش داده ها به کاربر نهایی و اجازه به ایشان برای ارتباط با داده ها، اصلی ترین وظیفه این لایه است.

در بیشتر موارد داده هایی که توسط کاربر وارد می شوند نیاز به اعتبارسنجی یا پردازش اضافی دارند. این مسوولیت بر عهده لایه Business Logic است.در نهایت داده های برنامه ما نیاز به ذخیره و بازیابی از طریق یک انبار داده دارند. این وظیفه توسط لایه دسترسی به داده (Data Access Layer) انجام می شود.

داده های ما در DataLayer ذخیره شده و با استفاده از Stored Procedure های نوشته شده در این لایه درج، حذف و به روز رسانی می شوند.

به طور خلاصه، فرآیند مورد نظر ما این گونه کار می کند:

– کاربر برای دست یابی به داده های برنامه، درخواستی را ارسال می کند.

– لایه Data Access داده های مورد نظر را از DataLayer بازیابی کرده و از طریق لایه Business Logic آن ها را به لایه نمایش می فرستد. در برخی مواقع لایه دسترسی به داده ها، این داده ها را مستقیما به لایه نمایش ارسال می کند.
– لایه نمایش، اطلاعاتی را که باید نمایش داده شوند از طریق لایه Business Logic دریافت می کند.
– کاربر داده ها را تغییر داده و عمل مناسب در مورد آن ها را اجرا می کند ( مثل اضافه یا به روز کردن داده ها )
– لایه Business Logic صحت داده های وارد شده توسط کاربر را بررسی می کند ( داده ها را اعتبار سنجی می کند)
– اگر داده ها معتبر باشند آن ها را برای به روز رسانی در بانک اطلاعاتی به لایه دسترسی به داده انتقال می دهد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر;برنامه چند لایه ;ogic1انتخاب لایه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *