كاربردهای روانشناسی در محیط كار 30 صفحه + doc

در فصل حاضر فهرستی از ابعاد گوناگون كاربرد دانش روانشناسی در كار و در حیطه زمانی برای دانشجویان رشته های مختلف و به ویژه برای مدیران آینده و كنونی سازمانها معرفی شده است دلیل اینكه مدیران را مخاطب قرار داده ایم آن است كه به نظر می رسد جوانه هر گونه تغییر و تحول سازمانی باید در تفكر منطقی باور داشتها و در عقل سلیم مدیران خاصه مدیران سطوح بالای س

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه :

در فصل حاضر فهرستی از ابعاد گوناگون كاربرد دانش روانشناسی در كار و در حیطه زمانی برای دانشجویان رشته های مختلف و به ویژه برای مدیران آینده و كنونی سازمانها معرفی شده است . دلیل اینكه مدیران را مخاطب قرار داده ایم آن است كه به نظر می رسد جوانه هر گونه تغییر و تحول سازمانی باید در تفكر منطقی باور داشتها و در عقل سلیم مدیران خاصه مدیران سطوح بالای سازمانهای دولتی و بخش خصوصی كشورمان بارور شود . اگر بالاترین سطوح مدیریت یك سازمان با دانش روانشناسی و كاربردهای وسیع آن در همه ابعاد حیات سازمانی آشنا نباشد سرپرست واحد كوچكتر سازمان نیزنمی تواند در تحلیل مشاغل و در آزمایش و انتخاب آموزش ارزشیابی و استفاده از نظامهای تشویق و تنبیه افزایش سطح روحیه و كارآمدی كاركنان تحت نظارت خود از روشهای علمی شناخته شده استفاده كند .

قلمرو روانشناسی در كار :

روانشناسی كه آن را به عنوان مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی موجود زنده تعریف می كنیم . از دو جنبه علمی و عملی یا حرفه ای مورد توجه قرار می گیرد . وقتی درباره تحقیقات روانشناسی و استفاده از روشهای علمی برای شناخت رفتار آدمی صحبت می كنیم در این صورت با علم روانشناسی سروكار داریم و هنگامی كه درباره كاربرد یافته های روانشناسی در ابعاد گوناگون حیات انسانی سخن می گوییم حرفه روانشناسی را مورد توجه قرار داده ایم . یك نفر روانشناس حرفه ای نیز مانند یك فیزیكدان یا زیست شناس با كاربرد یافته های علمی رشته تخصصی خود به منظور حل مشكلات عملی مردم سروكار دارد . در قلمرو كاربرد روانشناسی در كار رفتار آدمی در رابطه با كار مورد مطالعه قرار می گیرد و هدف اصلی روانشناس مطالعه و كاربرد آن دسته از اصول و یافته های روانشناسی است كه در رابطه بین انسان و كار او اثر می گذارد . به اعتقاد بعضی از صاحب نظران حیطه روانشناسی صنعتی از قلمرو روانشناسی در كار محدودتر است . در مورد روانشناسی صنعتی رفتار آدمی در همه مراحل تولید توزیع و مصرف كالاها و خدمات مورد مطالعه قرار می گیرد بطور كلی می توان گفت كه :

در روانشناسی صنعتی با بررسی رفتار آدمی و كاربرد حقایق روانشناسی در حل مسایل انسانی در سازمانها سروكار داریم . برای روانشناسی صنعتی یافته های روانشناسی به صورت نظریه ها و روابط علّی بین محرك و پاسخ مطرح است .

نكته مهم دیگر آنكه روانشناس از این یافته ها برای شناخت رفتار آدمی در رابطه با كار و مسایل انسانی ناشی از كار استفاده می كند بنابراین می توان قلمرو روانشناسی كار را به عنوان مطالعه رفتار آدمی در آن جنبه از حیات بدانیم كه :

1- با كار پیوندی تنگاتنگ دارد و رفتار آدمی را در رابطه با آن تحت مطالعه و بررسی قرار می دهد .

2- برای به حداقل رساندن مشكلات انسانی در كار از قوانین و یافته های روانشناسی استفاده می كند .

در روانشناسی صنعتی كوشش اصلی آن روانشناس آن است كه :

1- هر سازمان تولیدی یا خدماتی به تولید آن دسته از كالاها و خدمات بپردازد كه اولاً نیازهای معقول آدمی را تامین كند و ثانیاً در این راه رفاه جسمی و ارزشهای شخصی و انسانی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد .

2- كارآیی و خاصه اثر بخشی فعالیت كاركنان سازمانها در تولید و توزیع كالاها و خدمات افزایش یابد .

3- شرایطی فراهم شود تا كاركنان سازمانها با اعتقاد و علاقه به فعالیت بپردازند .

4- ارزشهای شخصی و انسانی كاركنان سازمانها همچنان محفوظ باقی بماند و موجباتی فراهم گردد كه ایمنی كاركنان در زمینه های سلامت جسمی و روانی تامین شود .

5- بهداشت روانی كاركنان سازمانها با تمام ابعاد آن تامین می شود و رشد و بالندگی شخصیت آنان همراه با افزایش كارآیی و اثر بخشی فعالیتشان مورد نظر قرار گیرد .

6- مسایل انسانی در محیط كار حل شود و اگر بخواهیم واقع بینانه تر بیان كنیم مسایل و مشكلات انسانی در محیط كار به حداقل برسد .

كاربردهای كنونی روانشناسی در محیط كار :

موفقیت كنونی روانشناس صنعتی چنان است كه در آن مطالعه درباره همبستگی ها و كشف روابط علّی موجود بین متغیرهای مستقل ( درجه حرارت نوع سرپرستی رنگ و میزان سروصدای محیط كار حقوق و دستمزد و …) و متغیرهای وابسته ( روحیه كاركنان اثر بخشی افراد و كـارآیـی سـازمـان ) مورد تایید می باشد . امروزه در رواشناسی صنعتی به پدیده هایی نظیر تفاوتهای فردی ساخت سازمانی پاداش و دستمزد ساخت گروهی در سازمان نظام تنبیه و تشویق طراحی وسایل كار شرایط كار روحیه كاركنان و نظایر آن توجه دارد و پیش بینی می شود در آینده نیز توجه روانشناس صنعتی سازمانی بجای عوامل منفرد به عمل متقابل رفتار آدمی و عوامل دیگری نظیر سازمان شرایط كار بهره وری آدمكهای مصنوعی و نظایر آن معطوف شود .

زمینه های كاربرد روانشناسی در محیط كار :

وقتی روانشناس صنعتی یا در حیطه وسیعتر روانشناس علاقه مند به كاربرد روانشناسی در محیط كار در یك سازمان تولیدی آموزشی خدماتی بهداشتی درمانی و نظایر آن به كار اشتغال دارد باید از او انتظار ایفای وظایف مقدور و متنوعی را داشت كه برخی از آنها در زیر آورده شده است :

1- تجزیه و تحلیل مشاغل گوناگون یك سازمان كه باید در آن از یكسو وظایف متعدد و دقیق هر یك از مشاغل سازمان در همه سطوح سازمانی تامین شود و از سوی دیگر تواناییها و استعدادها مهارتهای عقلی و كلامی نگرشها خصوصیات جسمی خلقی و شخصیتی لازم برای ایفای موفقیت آمیز وظایف هر یك از مشاغل سازمان دقیقاً مشخص شود .

2- تهیـه و میزان كردن آزمونهای مختلف استخدامی ( آزمونهای هوش استعداد شخصیت و نظایر آن ) آزمونهای عملی و فراهم آوردن امكاناتی كه مدیریت سازمان بتواند به سهولت از تخصص روانشناسی صنعتی سازمانی در انتخاب استخدام انتصاب و ارتقای كاركنان به نحو موثر و اثر بخش استفاده كند . ‌‌‌‌

3- اجرای آزمونهای گروهی و انفرادی ( هوش استعداد و شخصیتها و آزمونهای عملی ) و تهیه گزارش های دقیق و حرفه ای درباره نتایج حاصل از اجرای این آزمونها و كمك به مدیریت سازمان به منظور انتخاب مناسبترین فرد موجود در بازار كار برای تصدی هر شغل .

4- ترتیب دادن جلسات مصاحبه استخدامی ارزشیابی و مشاوره ای و كاربرد روشهای گوناگون مصاحبه به منظور ارزیابی صلاحیت های شغلی ارتقاء سطح مهارتها و توانایی های انسانی در محیط كار و نیز تشخیص اختلالهای رفتاری و پریشانی های روانی كاركنان سازمان .

5- مشاركت مستقیم در تهیه برنامه های آموزشی قبل و ضمن خدمت كاركنان در سطوح مختلف شغلی تهیه و اجرای برنامه های بهبود مدیریت برای سطوح گوناگون مدیریت و نیز فراهم ساختن امكاناتی كه همه كاركنان سازمان بتوانند با توجه به وظایف شغلی خود در دوره های آموزشی اثر بخش شركت جویند .

6- تهیه و اجرای برنامه های دقیق علمی عملی در زمینه ارزشیابی رفتار شغلی كاركنان از روشهای گوناگون ارزشیابی كار وكاركنان و فراهم كردن شرایطی كه :

الف) كارگران كارمندان و سرپرستان موفق از كارگران كارمندان و سرپرستان ناموفق تشخیص داده شوند و علل جسمی شناختی انگیزشی و محیط كم كاری هر یك از كاركنان ناموفق مشخص شود .

ب) كاركنان لایق برای تصدی مشاغل مهمتر به مدیریت سازمان پیشنهاد شوند .

پ) پاداش كاركنان موفق وناموفق با رعایت ضوابط عقلانی تشخیص داده شود و تنبیه آنان بر اساس عقل سلیم و منطق و نیز با توجه به آثار روانی آن بر كاركنان سازمان انجام گیرد .

ت) مشكلات كاركنان به ویژه در ابعاد رفتاری شناخته شود و در رفع آنان كوشش به عمل آید .

ث) نقایص و محدودیتهای كار از نظر نور حرارت رنگ رطوبت و وسایل كار ماشینها و نظایر آن شناخته شوند .

ج) نقایص و اشكالات سرپرستی واحدهای مختلف سازمان برطرف شوند .

چ) نیازهای آموزشی یكایك كاركنان سازمان با روشهای گوناگون و نیز مصاحبه فردی با آنان مشخص شود .

ح) نیازهای گوناگون كاركنان در حیطه نیازهای جسمی ایمنی و عشق و تعلق احترام به خود و نظایر آن معین شود و زمینه های لازم یرای ارضای این نیازها فراهم آید .

خ) وسایل پیشرفت بهبود و رشد مهارتهای شغلی و شخصیتی كاركنان در ابعاد گوناگون آن فراهم آید .

د) از هـمه روشـهای شنـاخـته شده برای افزایش سطح تولیـد كارآیـی و بهره وری زمان استفاده شود .

1- تعیین الگوهای انگیزشی مربوط به گروههای شغلی مختلف و فراهم آوردن امكانات و شرایط سازمانی مناسب جهت ارضای نیازهای معقول كاركنان سازمان در سطوح مختلف شغلی و بالا بردن سطح روحیه كاركنان.

2- بررسی و تعیین آثار عواملی چون سروصدا درجه حرارت وسایل كار مواد شیمیایی ساعت كار استراحت تغذیه نوع سرپرستی و مدیریت در رفتار كاركنان و كارایی افراد و سازمان.

3- همكاری با مهندسان طراح ماشین آلات صنعتی به منظور حداكثر رسانیدن كارایی كاركنان در رابطه با وسایل و ابزار كار .

4- تشخیص و تعیین عوامل موثر در وقوع حوادث و سوانح مربوط به محیط كار در هنگام كار با ماشینها ابزار و وسایل و كوشش در زمینه حذف یا كاهش عوامل انسانی نظیر كم دقتی كم تحركی پریشانی روانی بیش از فعالیتی كه در بروز حوادث ناگوار موثر است و استفاده از این تجارب به منظور تامین حداكثر امنیت روانی كاركنان در سازمان.

5- مشاركت موثر و تنگاتنگ با مسایل آموزشی سازمان در زمینه تهیه برنامه ریزی و اجرای برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت آموزش مدیریت و افزایش مهارت و كفایت مدیران سازمان در زمینه های ارتباط موثر تصمیم گیری روشها و فنون آزمایش و انتخاب كاركنان اجرای مصاحبه ( استخدامی ارزشیابی و مشاوره ای ) ارزشیابی كاركنان انگیزش كاركنان رهبری اثر بخش در سازمان و نظایر آن.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” كاربردهای روانشناسی در محیط كار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – كاربردهای روانشناسی در محیط كار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
روانشناسی;روانشناسی در محیط كار;دانش روانشناسی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *