مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی 70 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 1.121 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-1-1- کالبد………………………………………………………………………………………………………………..27

2-1-2- شهر ……………………………………………………………………………………………………………….27

2 – 1-3-كالبد شهر………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک……………………………………………………………….29

2-2-1- فرم شهر با دوایر متحدالمركز……………………………………………………………………………….30

2-2-2-فرم قطاعی……………………………………………………………………………………………………….31

2-2-3- فرم ستاره ای (شعاعی ) ……………………………………………………………………………………33

2-2-4- فرم چند هسته ای……………………………………………………………………………………………..35

2-2-5- فرم اقماری……………………………………………………………………………………………………..36

2-2-6-فرم خطی (کریدوری) ………………………………………………………………………………………37

2-2-7- فرم شطرنجی (گسترده ) ………………………………………………………………………………….38

2-2-8- فرم شبكه محوری باروكی………………………………………………………………………………….39

2-2-9- فرم مشبك ( توری شكل ) ………………………………………………………………………………..40

2-2-10- فرم متمركز( درون گرا) ………………………………………………………………………………….41

2-3-پارادایم های جدید توسعه شهری …………………………………………………………………………..41

2-3-1-راهبرد پراكنش شهری ……………………………………………………………………………………….42

2-3-2- تجربیات پراكنش شهری در كشور­های مختلف……………………………………………………..47

2-3-2-1- امریكا………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-2- چین…………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-3-کشورهای جهان سوم …………………………………………………………………………………..48

2-3-2-4- ایران…………………………………………………………………………………………………………49

2-4- راهبرد شهر فشرده……………………………………………………………………………………………….49

2-4-1- اهداف راهبردهای شهر فشرده ………………………………………………………………………….49

2-4-2- سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………51

2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده………………………………………………..52

2-4-3-1-اسپانیا………………………………………………………………………………………………………..52

2-4-3-2-سوئیس………………………………………………………………………………………………………53

2-5- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ……………………………………………………53

2-6-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………56

2-7- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………………………….57

2-8- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………..59

2-9- اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………62

2-10- مدل مفهومی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………65

2-11- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ………………………………………………………………71

2-12- تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی………………………………………………………73

2-13- شهر پایدار و شهر پرتراکم………………………………………………………………………………………..76

2-14- شهر فشرده و كیفیت زندگی …………………………………………………………………………………….77

2-15- كیفیت زندگی و توسعه پایدار……………………………………………………………………………………78

خلاصه مباحث فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….82

مقدمه

در فصل حاضرابتدا به بررسی فرم های گوناگون شهری پرداخته وسپس براساس جدید ترین پارادایم های توسعه شهری،توجه به اصول مهم توسعه ی پایداروکیفیت زندگی بهترین شکل شهری حاضررا از منظر اندیشمندان بزرگ جهان معرفی می نماییم .

2-1-1- کالبد

کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاگفته می شودو بدلیل سه بعدی بودن ،تعریف كننده فضا نیز می باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آنچه که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مركز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،1370 : 34).

در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضایی پدیده ها در ارتباط با یكدیگر و تاثیر عوامل طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و … برآن در جهت سهولت حیات شهری را كالبد تعریف نمود (پور احمد ،1370 : 11).

2-1-2- شهر

شهردرلغت آبادی بزرگی است که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،1389: 688).

شهرها مولود زمانه خویشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می شود (رهنما وهمکار،1383 :82).

اگرچه شهرهابه منزله ی سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهدیزاده ، 1382 :88)؛ ونیزموجود زنده ای هستند كه با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزای مختلف آن پیكره اجتماعی و زنده آن راتشكیل می دهند بطوریکه همانند سیستم دستگاه عصبی ، اختلالی وارد نظام زنده آن شود به صورت خود كار عمل نموده و نظم جدید ی برقرار می نمایند (ربانی و حیدا ،1381 : 6) .

از منظر شهر سازی، کانون هایی هستند که در آن ها آدمی به تصرف و استفاده از کره خاکی دست یافته و بر نواحی اطراف خود تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد( مزینی،1372: 16 ).

دیدگاه جامعه شناسی نیزآن رامنطقه جغرافیایی می داندکه دارای جمعیت بوده و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند چنین منطقه ای عمدتاً دارای شهرداری می باشد(شیخی، 1380 :20).

بر اساس تعریف جغرافیدانان شهر ، منظر مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهایی می باشد كه زندگی شهری را امكان پذیر می سازد (وزارت كشور ،1387: 304).

از تعاریف بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شهر، یك واحدجغرافیایی – اجتماعی در حال رشد ،با تعامل دو سویه میان منابع و اجتماع درون و بیرون خود است .

اگر چه تعریف جامعی از شهر كه بتواند شامل كلیه شهرهای جهان باشد، مشكل است چرا كه شهرها به سیستم­های اقتصادی و اجتماعی همسانی وابستگی نداشته و اکثراً فاقد نكات مشترك هستندتا مبانی تعریف عام شمول شهرها؛ بنابراین هر یك از اندیشمندان با برداشت خویش از شهر،تعریفی خاص ارائه ­داده اند.

2 – 1-3-كالبد شهر

هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعی ، نظام های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی;پیشینه تحقیق تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی;مبانی نظری تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *