مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی 37 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 139 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

مقدمه………………………………………… 9

2-1.­تعاریف ومفاهیم……………………………. 10

2-1-1.مفهوم مسکن …………………………….. 10

2-1-2.مسکن روستایی……………………………. 11

2-1-3.پایداری و توسعه پایدار…………………… 14

2-1-4.توسعه پایدار روستایی…………………….. 15

2-1-5.مسکن پایدار روستایی…………………….. 17

2-2.مسکن و نظریات مربوط به آن………………….. 17

2-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان………………….. 18

2-4.نقش مسکن درفرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن 19

2-5.روشهای اساسی تامین مسکن……………………. 20

2-5-1.ارتقای کیفیت سکونت………………………. 20

2-5-2.تامین زمین و خدمات………………………. 21

2-5-3.اهداف روش تامین زمین و خدمات……………… 21

2-5-4.روش توانمند سازی………………………… 22

2-6.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن………. 23

2-6-1.زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن 23

2-6-2.استانداردهای مسکن……………………….. 23

2-6-3.شکل مطلوب مسکن………………………….. 24

2-6-4.استحکام مسکن……………………………. 24

2-7.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی….. 24

2-9. شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی 26

2-10.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی…………….. 27

2-10-1.موارد اکولوژیکی ……………………….. 27

2-10-1-1.مسکن پایدار و طراحی منظر……………….. 27

2-10-1-2.مسکن پایدار و اقلیم……………………. 27

2-10-1-3.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی……….. 28

2-10-1-4.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت……………. 28

2-10-2.موارد اجتماعی………………………….. 29

2-10-2-1.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین……………… 29

2-10-2-2.مسکن پایدار و کاربریهای مختلط…………… 29

2-10-2-3.مسکن پایدار و تراکم……………………. 29

2-10-2-4.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت……….. 30

2-10-3.موارد اقتصادی………………………….. 30

2-10-3-1.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی……………… 30

2-11.شاخص­های مسکن پایدار در تجارب جهانی…………. 30

2-11-1.شاخص های توسعه پایدارمسکن در ایران……….. 33

2-12.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب 34

2-12-1.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب…. 34

2-12-2.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب 35

2-13.روش شناسی پژوهش………………………….. 36

2-13-1. روش تحقیق…………………………….. 36

2-13-2.تعیین حجم نمونه………………………… 37

2-13-3.تجزیه و تحلیل داده­ها……………………. 38

2-13-4.اجزای پرسشنامه…………………………. 38

2-14.شاخص های مسکن پایدارمورد استفاده در این تحقیق. 39

مقدمه

مطالعه و تحقیق در شرایط سکونتگاههای روستایی ، در محورمطالعات جغرافیای روستایی قرار می­گیرد . جغرافیای روستایی به بررسی و شناخت ساختاری-کارکردی اجتماع روستایی با توجه به اهمیت و نقش نیروهای گوناگون طبیعی و انسانی می پردازد . همچنین برپایی فضایی حاصل از فعالیت های زراعی و غیر زراعی روستایی و نیز ساختارها و کارکردهای گوناگون در مکان وظیفه اصلی جغرافیای روستایی است ، اساسی­ترین هدف جغرافیای روستایی را می توان ایجاد فضای حیاتی مناسب وپایدار برای روستاییان عنوان نمود . این هدف در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با برنامه ریزی شهری و منطقه ای قابل دستیابی میباشد که نهایتا هدف کلان آن یعنی توسعه یکپارچه یا همه جانبه روستایی را دنبال می کند . با مشخص شدن لزوم دخالت دانش جغرافیا در حیطه مطالعات روستایی می­توان اکنون جایگاه مباحث پایداری و ناپایداری سکونتگاههای روستایی را در چارچوب این علم چنین بیان نمود . شهر و روستا در عرصه سرزمین ملی ، ساختار فضایی ویژه­ای را به صورت یک سیستم باز و نظام شکل می دهند اگر به دلیل جزیی ازنظام ، پیوسته و مداوم در برخورد با سایر اجزا قرار گیرد و روابط سیستمی حاکم بر نظام دچار آشفتگی گردد، ضعف و رکود و در نهایت نابودی مجموعه سیستم فراهم خواهد شد . بنابراین عرصه های روستایی ، به عنوان پدیده های مکانی- فضایی برآیندی از عوامل و عناصر مکان ساز ، نظام اکولوژیک ،پیشینه تاریخی ، فرهنگی ، سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی ، نظام و نگرش حاکم بر فضاست . پس هرگاه در خلال فرایندهای فضایی در توالی عملکردها ، عوامل فوق از نظر زمانی ، متاثر از نیروهای درونی و برونی در مقابل یا مکان قرار گیرند ، کالبد آن به لحاظ عملکرد تضعیف گشته ، از پاسخ گویی به نیازهای آنی و آتی ساکنانش باز می ماند و این سرآغاز رکود و گاهی اضمحلال جایگاه عرصه­های روستایی در شبکه عام سکونتی سرزمین است . نهایتا میتوان بیان نمود هرگونه برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی بدون داشتن آگاهی کامل از توان سکونتگاههای روستایی در جهت ایجاد تعادلی پویا تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی در طی روندهای زمانی و مکانی کاری بیهوده میباشد . به عبارت دیگر مجموعه­ای از عوامل و فرایندهای طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تاریخی ، نظامات سیاسی و ایدئولوژیکی بصورت متغیرهای مختلفی که بر یکدیگر اثر متقابل دارند ، بصورت سیستم ، باعث پیدایش و استقرار سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روستا در پهنه ای از سرزمین شده که این عوامل و فرایندها به همراه تعامل و مناسبات متقابل بین سکونتگاهها ، ساختار فضایی ویژه ای را به صورت یک نظام سیستم شکل می دهد . تا زمانی که جایگاه و نقش هر یک از اجزاء در کل نظام بر اساس توانایی­های درونی آن بوده و عملکرد و کارکرد هر جزء مکمل اجزای دیگر باشد ، تداوم و توسعه نظام را در پی داشته و هر سکونتگاه قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی ساکنانش خواهد بود . اما اگر به دلایلی اجزای این نظام ، پیوسته در تقابل با سایر اجزای قرار گرفته و یا روابط سیستمی حاکم بر مجموعه نظام دچار اختلال گردد، زمینه ضعف ، رکود متلاشی شدن ساختار آن فراهم خواهد شد (افشاری ، 1388: 13-10) .

2-1.­تعاریف ومفاهیم

2-1-1.مفهوم مسکن

اکثر کشورهای درحال توسعه همگی بر این نظر هستند که تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شودبلکه محیط مسکونی را در بر می گیرد . براساس مطالعاتی که در هندوستان صورت گرفته ،مفهوم مسکن علاوه بر ساخت فیزیکی که­ یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرارمی­دهد،کل محیط مسکونی را شامل می­شود که شامل کلیه خدمات وتسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرحهای اشتغال،آموزش و تندرستی افراد است، همچنین مسکن به مجموعه ای از تسهیلات گفته می­شود که به منظور ارائه خدمات فشرده و در یک مکان فیزیکی قرار دارد. این واژه بدان معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی تغییر می کند(مخبر،18:1363). به عبارت دیگرمسکن چیزی بیش از سرپناه صرفا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زیستن انسان را شامل می شودو باید حق تصرف نسبتا طولانی و مطمئن برای استفاده کننده فراهم باشد(k.napp.1982.35).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی;پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی;مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق ;توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *