مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند 81 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 81

حجم فایل: 371 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

1-2- مبانی نظری

1-1-2- مقدمه …………………………….. 10

2-1-2-تعاریف بازاریابی……………………… 11

3-1-2- تعریف مصرف کننده ………………….. 11

4-1-2 رفتار مصرف کننده ……………………. 12

1-4-1-2 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده ……. 13

5-1-2- تاثیر درگیری در فرایند خرید …………. 19

6-1-2- رضایت مصرف کننده بعد از خرید ………… 21

7-1-2- مفهوم رضایت مشتری ………………….. 21

1-7-1-2-تاثیرات رضایت مشتری بر وفاداری ……… 23

2-7-1-2- سنجش رضایت مشتری …………………. 23

3-7-1-2 مدل های اندازه گیری رضایت مشتری ……. 24

1-3-7-1-2 مدل کانو ………………………… 24

2-3-7-1-2 مدل اسکمپر ……………………….. 27

8-1-2 درگیری ……………………………. 28

1-8-1-2 اهمیت بررسی درگیری ……………….. 28

2-8-1-2- ماهیت درگیری …………………….. 29

3-8-1-2 مفهوم درگیری ……………………. 29

4-8-1-2 سیر تحول دیدگاه ها در مورد درگیری …… 31

5-8-1-2 تعاریف ارایه شده در مورد درگیری ……. 31

6-8-1-2 عوامل اثرگذار بر روی درگیری ………… 32

1-6-8-1-2 تاثیر قیمت بر روی درگیری …………. 32

2-6-8-1-2 تاثیر طول چرخه خرید بر روی درگیری …. 32

3-6-8-1-2 تاثیر شباهت انتخاب های مصرف کننده بر روی درگیری 33

4-6-8-1-2 تاثیر ریسک ادراک شده بر روی درگیری …. 33

5-6-8-1-2 تاثیر ارتباط محصول با فرد بر روی درگیری 33

7-8-1-2 اندازه گیری میزان درگیری …………… 34

8-8-1-2 مدلهای ارایه شده در حیطه کالاهای کم درگیر و پر درگیر 35

1-8-8-1-2 نظریه سلسله مراتب تاثیرات …………. 36

2-8-8-1-2 تئوری یادگیری فعال ……………….. 36

3-8-8-1-2 تئوری یادگیری انفعالی …………….. 37

4-8-8-1-2 یادگیری کم درگیر ………………… 38

9-8-1-2 تاثیر درگیری در تبلیغات …………… 39

10-8-1-2 انواع درگیری …………………….. 40

1-10-8-1-2 درگیری طبقه محصولی ……………… 40

2-10-8-1-2-درگیری مداوم ……………………. 41

3-10-8-1-درگیری موقعیتی ……………………. 41

4-10-8-1-2 درگیری خرید ……………………. 41

5-10-8-1-2 درگیری واکنشی ……………………. 42

11-8-1-2 مدلهای ارایه شده در زمینه درگیری …… 42

1-11-8-1-2 مدل لورنت و کپفرر ……………….. 42

2-11-8-1-2 مدل سلسی و اولسون ……………….. 47

9-1-2 برند………………………………… 48

1-9-1-2 جایگاه یابی برند …………………. 49

2-9-1-2 اعتبار برند ………………………. 49

10-1-2 وفاداری ……………………………. 50

1-10-1-2 وفاداری مشتری ……………………… 50

1-1-10-1-2 وفاداری به عنوان یک نگرش ابتدایی …… 50

2-1-10-1-2 وفاداری به عنوان رفتار نمایان شده … 51

3-1-10-1-2 وفاداری به عنوان خریدی که تحت تاثیر نگرش افراد قرار گرفته و تعدیل شده …………………………….. 51

2-10-1-2 روند ایجاد وفاداری در مشتریان ……… 52

3-10-1-2 اهمیت بررسی وفاداری به برند ……….. 53

4-10-1-2 مفهوم وفاداری به برند …………….. 54

5-10-1-2 مدل های وفاداری به برند …………… 56

1-5-10-1-2 مدل وفاداری داتا …………………. 56

2-5-10-1-2 مدل بنت و راندل تیل …………….. 56

3-5-10-1-2 مدل دیک و باسو ………………….. 56

6-10-1-2 رابطه وفاداری مشتریان و سودآوری سازمان 59

7-10-1-2 استفاده از وفاداری برای تقسیم بندی بازار مصرف کنندگان 60

1-7-10-1-2 –هرم وفاداری به برند ……………… 60

11-1-2 طبقه بندی رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان درگیری 62

1-11-1-2 رفتار خرید پیچیده………………….. 63

2-11-1-2 رفتار مبتنی بر تنوع جویی …………… 63

3-11-1-2 رفتار مبتنی بر کاهش نا همسانی ………. 63

4-11-1-2 رفتار مبتنی بر عادت…………………. 63

12-1-2 طبقه بندی رابطه بین وفاداری و درگیری مصرف کننده 64

1-12-1-2 وفاداران پیچیده ……………………. 64

2-12-1-2 وفاداران ناهمسانی ………………….. 64

3-12-1-2 وفاداران عادتی……………………… 65

4-12-1-2 تنوع جویان ……………………….. 65

13-1-2 انواع وفاداری بر اساس تکرار خرید و نگرش .. 66

1-13-1-2 حالت وفاداری ………………………. 66

2-13-1-2 حالت وفاداری جعلی ………………….. 66

3-13-1-2 حالت وفاداری پنهان …………………. 67

4-13-1-2 حالت بی وفایی ……………………… 67

2-2- پیشینه تحقیق …………………………. 68

1-2-2- تاریخچه صنعت ماکارونی در جهان ………… 68

2-2-2- تاریخچه صنعت ماکارونی در ایران ……… 69

3-2-2 تحقیقات پیرامون موضوع پایان نامه ……… 73

1-3-2-2 مطالعات داخلی ……………………… 73

2-3-2-2 مطالعات خارجی ……………………… 76

1-2 مبانی نظری

1-1-2 مقدمه

دیوید آكر معتقد است كه وفاداری به برند منجر به ایجاد اعتبار برند می گردد كه خود مقدمه سودآوری در كسب و كارها می باشد . وفاداری به برند یكی از معیار هایی است كه در شكل گیری مزیت های رقابتی و ایجاد قدرت آنها بسیار اثر گذار می باشد . طبق بررسی های صورت گرفته در حیطه بازاریابی هزینه جذب مشتریان جدید بسیار بالا می باشد و از طرف دیگر مشتریان وفادار سازمان كمتر پیش می آید كه اقدام به تغییر برند های مصرفی خویش بنمایند . وفاداری به برند قوی برای سازمان ها در واقع نوعی از دارایی است كه منجر به گسترش كسب و كارها ، افزایش سهم بازار ،افزایش بازده سرمایه گذاری و در نهایت اعتبار برند می گردد (گوناریس 2004 ) .

شناسایی عوامل اثر گذار به روی وفاداری گام ابتدایی در ایحاد وفاداری و به كار بستن آن می باشد و سازمان ها از این مساله در افزایش سودآوری خویش بسیار استفاده می نمایند .

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهند كه درگیری مصرف كننده به خصوص مفهوم پر درگیری یكی از عوامل متشكله ایجاد وفاداری به برند می باشد . تریلور و مارتین (2004) در پی تحقیقات خویش اعلام داشتند كه این مساله در مورد كالاهای كم درگیر نیز بسیار با اهمیت می باشد . بدین منظور كوستر و لین تحقیقی را در مورد درگیری انجام دادند و به این نتیجه رسیدند كه رابطه مستقیم و مثبتی فی ما بین درگیری و وفاداری به برند وجود دارد به گونه ای كه زمانی كه درگیری فرد در مورد كالا بالا باشد به احتمال بسیار قوی وفاداری به برند وی نیز بالا خواهد بود و بالعكس. از طرف دیگر آنها در یافتند كه در مورد كالاهای كم درگیر نیز در برخی موارد سطوح بالایی از وفاداری مشاهده می شود.

در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین وفاداری به برند و درگیری مصرف كننده از شاخص درگیری مصرف كننده كه توسط لورنت و كپفرر تهیه و تنظیم گشته بود استفاده می نماییم.

2-1-2 تعاریف بازاریابی

با توجه بدانكه تحقیق پیشرو در حیطه ادبیات بازاریابی می باشد می بایست ابتدا بازاریابی را در این تحقیق تعریف نمود .

واژه بازاریابی، با توجه به دیدگاههای اندیشمندان مختلف دارای تعاریف گوناگون اما مشابهی است که بررسی همه این تعاریف در این نوشتار نمی گنجد لذا به چند تعریف و تفسیر آنهایی که دارای اهمیت بیشتری می باشند پرداخته می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند;پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند;مبانی نظری رابطه بین درگیری و وفاداری به برند;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;رابطه بین درگیری و وفاداری به برند

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *