مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی 32 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 137 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 11

بخش اول: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: عدالت……………………………………………………………………………… 12

مفهوم لغوی عدالت……………………………………………………………………………… 13

اهمیت رعایت عدالت………………………………………………………………………….. 13

عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………. 14

عدالت و ارتباط آن با سازمان………………………………………………………………….. 14

عوامل ایجاد کننده بی عدالتی…………………………………………………………………… 15

ابعاد عدالت سازمانی…………………………………………………………………………… 16

عدالت توزیعی………………………………………………………………………………….. 16

عدالت رویه ای…………………………………………………………………………………. 19

عوامل شکل دهنده عدالت رویه ای…………………………………………………………….. 19

مدل های عدالت رویه ای ……………………………………………………………………… 20

پیامدهای عدالت رویه ای………………………………………………………………………. 20

اصول فرعی ساختاری و میان فردی…………………………………………………………… 21

ویژگی های ساختار عدالت رویه ای…………………………………………………………… 21

تعیین کننده های میان فردی عدالت رویه ای…………………………………………………… 21

عدالت تعاملی (مراوده ای)……………………………………………………………………… 22

عدالت اطلاعاتی……………………………………………………………………………….. 23

تشابه عدالت توزیعی و رویه ای……………………………………………………………….. 23

تفاوت عدالت رویه ای با عدالت مراوده ای……………………………………………………. 23

عوامل موثر بر درک عدالت سازمانی…………………………………………………………. 24

موانع تحقق عدالت در سازمان…………………………………………………………………. 25

عدالت ومدیریت عملكرد……………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: عملکرد شغلی……………………………………………………………………….. 28

عملکرد وظیفه ای………………………………………………………………………………. 28

رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………. 29

ابعاد و طبقه بندی رفتار شهروندی…………………………………………………………….. 30

سیاستهای تشویق رفتار شهروندی……………………………………………………………… 33

چارچوبهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………….. 34

رفتار ضد بهره ور……………………………………………………………………………… 35

بخش دوم: پیشینیه ی تحقیق……………………………………………………………………. 37

الف) پیشینه تحقیق در داخل کشور…………………………………………………………….. 37

ب) پیشینه تحقیق در خارج از کشور………………………………………………………….. 38

مقدمه

سازمان سیستمی اجتماعی است كه حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشكیل دهنده آن است. ادراك بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه كارجمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرارمی دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه كاركنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان میشود؛ بنابراین رعایت عدالت،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در كاركنان است. رعایت عدالت بویژه در برخی رفتارهای مدیریت با كاركنان( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای كاركنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و مهمتر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگی تاثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یك از ابعاد تعهد كاركنان حائز اهمیت است (سید جوادین و دیگران ،1387).

بی عدالتی موجب خدشه بر كرامت انسانی، خروج سرمایه های اجتماعی و كاهش عزم ملی برای فعالیت و تهدید سلامت جامعه می شودو ادراك عدالت سازمانی، یك الزام اساسی برای كاركرد موثر سازمان ها، و رضایت شخصی كاركنان بوده و در شكل دادن نگرش ها و رفتارهای آنها، نقش بسیار مهمی را ایفا می كند (امیرخانی و پورعزت،1387، ص20)

در این فصل سعی شده عدالت سازمانی و ابعاد مربوط به آن که متغیر مستقل این تحقیق را تشکیل می دهند و عملکرد شغلی و ابعاد و عناصر آن به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرند و در آخر فصل هم به پیشینیه تحقیق پرداخته شده است.

بخش اول: ادبیات تحقیق

گفتار اول: عدالت

در طول تاریخ یكی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مكتبها واندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد كرده اند. (مرامی، 1378، ص 15)

در تعریف عدالت گفته اند عدالت یعنی نهادن هر چیز در جای خود. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یكی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در كتاب جمهوری، مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید كه نخستین و قدیمی ترین بحث تفصیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. افلاطون در كتاب جمهوریت در پی این پرسش بود كه چرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حكیم در جامعه آن روز یونان محكوم به مرگ شد ،انگیزه او تحلیل و تبیین عدالت در جامعه آتن بود و اینكه مفهوم عدالت چیست . به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود كه در دولت هر كسی به كاری كه شایسته آن است بپردازد،به همانگونه انسان عادل نیز انسانی است كه اجزای سه گانه روح او (غضب ،شهوت وعقل)تحت فرمانروایی عقل ،هماهنگ باشند.از نظر ارسطو – شاگرد افلاطون – نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو معتقد بود كه توده های مردم به این دلیل انقلاب می كنند كه با آنان با بی‌عدالتی رفتار می شود. در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند كه پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها كتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. (اخوان کاظمی، 1382، ص 51) بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع كلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا كه از رسول خدا (ص)نقل شده است: «كشور با كفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست». روشن ترین و مهم ترین ویژگی پیامبر بزرگوار اسلام (ص) این است که سراسر زندگی و رفتار آن حضرت براساس عدالت بوده و در هیچ شرایطی از کمک و یاری ستمدیدگان دریغ نفرموده است. همچنین این سفارش ایشان که فرموده اند انسان هرچه برای خود می خواهد برای دیگران نیز بخواهد از جمله نکات برجسته ای است که در زندگی ایشان به خوبی نمود دارد. حضرت علی (ع) از عدالت به عنوان زینت و آرایه فرمانروایی یاد می کند و عدالت را برابر با حیات و زندگی و ستم را موجب مرگ و فنا معرفی می نماید.

ساختار و بنای اصلی مدیریت اسلامی بر همین اصل عدالت استوار شده است. زیرا اگر عدالت نباشد ظلم جایگزین آن می شود و نظام و مدیریتی که بر مبنای ظلم حرکت کند هرگز مورد رضایت حق نیست. (کاظمی، 1382). به این ترتیب ملاحظه می شود كه عدالت و استقرار آن به عنوان یك نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح كرد كه اگر چه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است . مازلو عدالت راتقریبا یك نیاز اساسی مطرح كرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت ونظم دریك گروه قرارداده است وازآنها به عنوان پیش شرط‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد كرده است. اما در حوزه سازمان و مدیریت، مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960وكارهای جی استیسی آدامز برمی گردد (ناصری و حسین زاده ،1386، ص18)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی;پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی;مبانی نظری عدالت سازمانی و عملکرد شغلی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *