مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان 65 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 65

حجم فایل: 353 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

18

2-2) مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………………………

19

2-2-1) تئوری سازمان صنعتی …………………………………………………………………………

20

2-2-2) مدل پنج نیروی رقابتی پورتر…………………………………………………………………

21

2-2-3) بحث و انتقاد در مورد مدل پنج نیروی رقابتی پورتر…………………………………

23

2-2-4) تئوری مبتنی بر منابع …………………………………………………………………………..

23

2-2-4-1) طبقه بندی منابع…………………………………………………………………………..

26

2-2-4-2) ویژگی های منابع در تئوری مبتنی بر منابع………………………………………

27

2-2-4-3) تفاوت بین منابع و قابلیت ها…………………………………………………………

28

2-2-5) برخی از مباحث و تئوری های مرتبط با تئوری مبتنی بر منابع …………………..

29

2-3) مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR)…………………………………………………………………..

30

2-3-1) تعاریف و مدل ها………………………………………………………………………………..

30

2-3-2) مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد مالی………………………………………………

34

2-3-3) مسئولیت اجتماعی سازمان و تئوری مبتنی بر منابع…………………………………..

36

2-3-4) مسئولیت اجتماعی سازمان و ذینفعان……………………………………………………..

36

2-4) تئوری ذینفعان……………………………………………………………………………………………….

37

2-4-1) ویژگی های ذینفعان……………………………………………………………………………..

39

2-4-2) ارتباط ذینفعان و سازمان……………………………………………………………………….

40

2-4-3) علاقمندی های ذینفعان………………………………………………………………………..

43

2-4-4) مشارکت ذینفعان………………………………………………………………………………….

45

2-4-5) انتظارات ذینفعان………………………………………………………………………………….

46

2-4-6) ارزش های ذینفعان………………………………………………………………………………

47

2-5) مدل کسب و کار……………………………………………………………………………………………

48

2-5-1) تعریف مدل کسب و کار………………………………………………………………………

48

2-5-2) چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو ……………………………………

50

2-5-3) طراحی مدل کسب و کار با رویکرد سیستم فعالیت …………………………………

51

2-5-4) چارچوب مدل کسب و کار جانسون، کریستنسن و کاگرمن ……………………..

53

2-5-4-1) گزاره ارزش مشتری……………………………………………………………………..

54

2-5-4-2) فرمول سود………………………………………………………………………………….

54

2-5-4-3) منابع کلیدی ……………………………………………………………………………….

54

2-5-4-4) فرآیند های کلیدی ………………………………………………………………………

54

2-5-5) چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت……………………………………………………….

55

2-5-5-1) مفهوم کسب و کار……………………………………………………………………….

55

2-5-5-2) تحلیل استراتژی…………………………………………………………………………..

56

2-5-5-3) تحلیل مشتریان…………………………………………………………………………….

56

2-5-5-4) ارزیابی شبکه کسب و کار…………………………………………………………….

57

2-5-5-5) تحلیل قابلیت ها………………………………………………………………………….

57

2-5-5-6) تحلیل ارزش خلق شده برای تمام ذینفعان………………………………………

57

2-5-6) اجزای مدل کسب و کار……………………………………………………………………….

58

2-5-7) مفهوم اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل ………………………………………

59

کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان

2-6) گزاره ارزش ……………………………………………………………………………………………….

65

2-7) تمایز محصول……………………………………………………………………………………………….

66

2-8) مدل کسب و کار و مشتری……………………………………………………………………………..

66

2-9) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..

67

2-9-1)CSR استراتژیک پورتر و کرامر ……………………………………………………………..

67

2-9-2) خلق شرکت های پایدار اکلز، پرکینز و سرافیم…………………………………………

68

2-9-3) بررسی تاثیرات CSR بر عملکرد سازمان توسط آینو و سرافیم …………………..

69

2-9-4) یکپارچه سازی منافع جامعه و استراتژی های سازمان کانتر ………………………

71

2-1) مقدمه

در این بخش به جهت آشنایی با مفاهیم و رویکرد های مربوط به موضوع این تحقیق سعی شده است تا نظرات محققان و پژوهشگران مختلف ارائه شود. با توجه به اهداف این تحقیق و همچنین سوالات و فرضیات مطرح شده ابتدا مبحث مزیت رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از ارائه ی تعاریف و مفاهیم مربوطه، چندین مدل و رویکرد در خصوص مزیت رقابتی مطرح شده که این رویکرد ها شامل تئوری سازمان صنعتی، مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و سپس تئوری مبتنی بر منابع می باشند. انتخاب مدل پنج نیروی رقابتی پورتر به جهت ارزیابی محیط خارجی کسب و کار و تئوری مبتنی بر منابع برای ارزیابی محیط داخلی آن انجام گرفته است. از آنجایی که بحث مزیت رقابتی با توجه به موضوعاتی مانند CSR، ذینفعان و مدل کسب و کار مد نظر محقق بوده است، سعی شده است تا این موضوعات به شکل مفصل تری ارائه شوند و همچنین از منظر مزیت رقابتی نیز مطالبی در خصوص آنان ارائه شده است. پس از بحث مزیت رقابتی، ادبیات مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان و همچنین رویکرد ها و نگرش هایی که در این خصوص وجود دارد مانند مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی سازمان و تئوری مبتنی بر منابع مطرح شده است. با توجه به اینکه مبحث مسئولیت اجتماعی سازمان ارتباط بسیار نزدیکی با تئوری ذینفعان دارد و در واقع بر اساس نظر برخی از محققان مسئولیت اصلی سازمان برآورده نمودن انتظارات منطقی و بر حق ذینفعان و خلق ارزش برای آنان می باشد، لازم بود تا حتما این موضوع کامل و دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا شناخت لازم در این خصوص برای محقق فراهم گردد. بررسی ویژگی های ذینفعان، ارتباط ذینفعان و سازمان و همچنین علاقمندی ها، مشارکت، انتظارات و ارزش های ذینفعان نیز از مباحثی است که محقق به آنها پرداخته است. اما یکی از مطالب بسیار مهم و اساسی این تحقیق مدل کسب و کار می باشد که می بایست شناخت و نگرش مشخصی از آن وجود می داشت تا محقق قادر به طراحی مدل مفهومی این تحقیق می شد. به همین منظور پس از ارائه ی تعاریف و چارچوب های مختلف بر اساس نگرش های مختلف محققان و پژوهشگران و همچنین بررسی اجزای مدل کسب و کار، محقق به بررسی مفاهیم اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان پرداخته تا به دیدگاه و بینش لازم برای این تحقیق دست یابد. زمانی که دید کافی برای بررسی موضوع ایجاد گشت، لازم بود تا محقق به بررسی تحقیقات پیشین در این خصوص بپردازد تا علاوه بر بهره مندی از آنان از ارائه ی رویکرد هایی که قبلا به این موضوع وجود داشته خودداری نموده و از زاویه ی دید دیگری و با رویکرد و تفکر اختصاصی موضوع تحقیق را بررسی نموده و مدل جدیدی ارائه دهد.

2-2) مزیت رقابتی

در طی دو دهه ی گذشته جهانی شدن، رنسانس کاپیتالیسم، کاهش قدرت کنترلی دولت ها و خصوصی سازی و همچنین موج گسترده ی نوآوری های تکنولوژیکی منجر به تغییر ساختارهای کسب و کار و صنعت شده و در نتیجه ی این تغییرات یک دوره ی جدید رقابتی یا فوق رقابتی سریع در حال شکل گیری می باشد .[34 p. 5]محققان و پژوهشگران مختلف با بررسی این تغییرات و شرایط جدید ایجاد شده به طرح تئوری های مختلف در حوزه ی مزیت رقابتی پرداخته و می پردازند تا راهگشای چالش های پیش روی سازمان ها باشند. با توجه به این که مبحث مزیت رقابتی در حوزه ی مدیریت استراتژیک مطرح می باشد اغلب این تئوری ها به انتخاب استراتژی های رقابتی می پردازند و حتی برخی محققان مانند بارنی و هسترلی استراتژی های سازمان را به عنوان تئوری سازمان درباره ی چگونگی رسیدن به مزیت رقابتی تعریف می کنند و بیان می کنند که «از آنجائیکه پیش بینی این که رقابت در یک صنعت چگونه رشد می کند بسیار مشکل است، انتخاب استراتژی صحیح توسط یک سازمان به سختی ممکن می شود و این باعث می شود که استراتژی سازمان تقریبا همیشه یک تئوری باشد» [35]. این بدان معنی است که نمی توان استراتژی هایی تعیین نمود که به طور ثابت و پایدار از آنها استفاده کرد و همیشه منتظر نتایج مورد نظر ماند بلکه با توجه به تغییرات لحظه ای دنیای امروز پویایی و همگام شدن با تغییرات ضروری است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان;پیشینه تحقیق مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان;مبانی نظری مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *