مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی 88 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 88

حجم فایل: 109 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2- معنا و مفهوم شخصیت …………………………………………………………………………………………… 14

2-3- تعاریف شخصیت …………………………………………………………………………………… 16

2-4- تاریخچه ارزیابی شخصیت……………………………………………………………………………….. 18

2-4-1- طالع بینی ، كف بینی و جمجمه شناسی…………………………………………………………. 19

2- 5 – عوامل موثر در شكل گیری شخصیت ……………………………………………………….. 24

2-5-1 – عوامل فردی…………………………………………………………………………………… 24

2-5-2 – عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………… 25

2-6 – نظریه زیگموندفروید…………………………………………………………………………………………… 28

2-7 – ساختار شخصیت………………………………………………………………………………….29

2-8 – ساختار شخصیت انسان از نظر فروید………………………………………………………….29

2-8-1- نهاد……………………………………………………………………………………………………………………29

2-8-2 – من یا خود…………………………………………………………………………………… 30

2-8-3- من برتر یا فراخود ……………………………………………………………………………………………….30

2-9 – نظریه ویژگی های شخصیتی از نظر فروید…………………………………………………………………. 31

2-10 – مراحل رشد روانی – جنسی از نظر فروید………………………………………………………. 31

2-10-1 – مرحله دهانی…………………………………………………………………………………. 31

2-10-2 – مرحله مقعدی…………………………………………………………………………………………………. 32

2-10-3 – مرحله آلتی ……………………………………………………………………………………………………..32

2-10-4 – مرحله نهفتگی…………………………………………………………………………….. 33

2-10-5- مرحله تناسلی …………………………………………………………………………………………………. 33

2-11- نظریه ی تحلیلی یونگ ………………………………………………………………………………………. 33

2-12- ساختار شخصیت از نظریه یونگ…………………………………………………………………………… 34

2-12-1- من یا خود………………………………………………………………………………………….. 34

2-12-2- ناهشیار فردی………………………………………………………………………………………………….. 34

2-12-3- نا هشیار جمعی……………………………………………………………………………………………….. 34

2-12-4- صورت های ازلی یا كهن الگو……………………………………………………………………………..34

2-12-4-1- پرسونا یا نقاب……………………………………………………………………………35

2-12-4-2- سایه………………………………………………………………………………………………… 36

2-12-4-3- آنیما و آینموس……………………………………………………………………………………………. 36

2-12-4-4- خود…………………………………………………………………………………………………………….36

2-13- سنخ های شخصیت در نظریه یونگ…………………………………………………………………………..37

2-13-1- برونگرای متفكر…………………………………………………………………………………………….. 37

2-13-2- برونگرای احساسی…………………………………………………………………………………………. 38

2-13-3- برونگرای حسی…………………………………………………………………………………………………38

2-13-4- برونگرای شهودی…………………………………………………………………………………………. 38

2-13-5- درونگرای متفكر………………………………………………………………………………………………..38

2-13-6- درونگرای احساسی…………………………………………………………………………………………….38

2-13-7- درونگرای حسی………………………………………………………………………………………………..38

2-13-8- درونگرای شهودی……………………………………………………………………………………………..39

2-14- دیدگاه آیزنگ در زمینه شخصیت……………………………………………………………………………..40

2-15- روش تحقیق آیزنگ در زمینه شخصیت……………………………………………………………………..40

2-16- دیدگاه آدلر در مورد شخصیت…………………………………………………………………………………43

2-17- نظریه آلفود آدلر…………………………………………………………………………………………………….44

2-18- اصول عمده نظریه آدلر……………………………………………………………………………………………44

2-19- نظر آدلر در مورد شكل گیری شخصیت………………………………………………………………….. 45

2-20- تیپ های شخصیتی در مورد آلپورت………………………………………………………………….46

2-20-1- صفات اعظم……………………………………………………………………………………………………..47

2-20-2- صفات مركزی…………………………………………………………………………………………………..47

2-20-3- صفات ثانوی…………………………………………………………………………………………………….47

2-21- رویكرد آلپورت به شخصیت…………………………………………………………………………………..47

2-22- ساختار شخصیت از نظر آلپورت………………………………………………………………………………48

2-23- ویژگی های شخصیتی در نظریه گوردون آلپورت………………………………………………………..49

2-23-1- ویژگی های اصلی……………………………………………………………………………………49

2-23-2- ویژگی های مركزی…………………………………………………………………………………………. 49

2-23-3- ویژگی های ثانوی……………………………………………………………………………………………..50

2-24- پخته شدن شخصیت از نظر آلپورت………………………………………………………………………….50

2-25- تیپ های شخصیتی………………………………………………………………………………………………..51

2-25-1- طبقه بندی كرچمر…………………………………………………………………………………………….52

2-25-1-1- طبقه پیك نیك………………………………………………………………………………………………52

2-25-1-2- طبقه لپتوزوم……………………………………………………………………………………………… 52

2-25-1-3- طبقه سنخ پهلوانی………………………………………………………………………………………….53

2-25-2- طبقه بندی شلدن………………………………………………………………………………………………53

2-25-2-1- اندومورفی…………………………………………………………………………………………………….54

2-25-2-2- موزومورفی………………………………………………………………………………..54

2-25-2-3- اكتومورفی…………………………………………………………………………………………………….54

2-26- پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………. 55

2-27- عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………55

22-28- تجربه معلمان…………………………………………………………………………………………………….. 61

2-29- مهارت معلم………………………………………………………………………………………………………… 61

2-30- نگرش معلم…………………………………………………………………………………………………. 61

2-31- اهمیت و ضرورت دوره ی ابتدایی……………………………………………………………………….62

2-32- ویژگی دانش آموزان دوره ی ابتدایی…………………………………………………………………………63

2-33- ویژگی های معلم در دوره ابتدایی………………………………………………………………………….. 67

2-33-1- ویژگی های شخصی معلم………………………………………………………………..68

2-33-2- ویژگی های حرفه ای و فنی معلم………………………………………………………………………….69

2-33-3- مهارت در برقراری روابط و مناسبات شخصی…………………………………………………………70

2-33- پیشینه های تحقیق…………………………………………………………………………………… 72

2-34- خلاصه مطالعات انجام گرفته در فصل 2………………………………………………………78

2-1- مقدمه:

هر انسان رویدادهای در نوع خود منحصر به فرد است. با وجود این، بین بسیاری از انسانها و رویدادهای زندگی آنها، آنقدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت. و درست همین الگوهای رفتاری که روان شناسان شخصیت در پی درک آنند. روان شناس شخصیت برای کلیت فرد و تفاوتهای فردی اهمیت خاصی قائل است اگرچه روان شناسان شخصیت وجود شباهتهای بین افراد را قبول دارند، توجه آنها بیش تر به تفاوتهای افراد از یکدیگر معطوف می باشد. چرا عده ای موفق اندو بعضی نا موفق اند؟ تنوع استعدادها از کجا ناشی می شود ؟ چرا برداشت های افراد از امور متفاوت است؟(پروین و جان،1381).

«شخصیت را بر مبنای صفت بارز، مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده اند و بر این اساس است که افراد را دارای شخصیت برون گرا یا درون گرا یا پرخاشگر و امثال آن می دانند. درواقع چنین فرض می شود که در شرایط مختلف، حالت بارز، یکی پرخاشگری و دیگری درون گرایی است. این گونه برداشت از شخصیت، در محدودۀ تیپ شناسی می گنجد. اشکال عمدۀ آن هم این است که با این گونه تقسیم بندی، در نظر گرفته نمی شود که فرد انسان بر حسب شرایط و اوضاع و احوال، پرخاشگر یا درون گرا می شود، نظریه پردازان شخصیت، این پدیده را از جنبه ی ارزشی آن مورد بحث قرار نمی دهند، یعنی نمی گویند فلان شخصیت بد یا خوب است. نظری اجمالی به تعاریف شخصیت، نشان می دهد که تمام معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریه خاص یافت، بلکه در حقیقت، تعریف شخصیت به نوع نظریۀ هر دانشمند بستگی دارد. برای مثال، کارل راجرز، شخصیت را یک خویشتنسازمان یافتۀدایمی می داند که محور تمام تجربه های وجودی ماست. یا گردن آلپورت، شخصیت را مجموعه عوامل درونی ای که تمام فعالیت های فردی را جهت می دهد ، تلقی می کند. جی. بی . واتسُن پدر رفتارگرایی، شخصیت را مجموعۀ سازمان یافته ای از عادات می پندارد. اریک اریکسن روانپزشک و روانکاو مشهور زمان ما، معتقد است که رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی- اجتماعی صورت می پذیرد و شخصیت انسان، تابع نتایج آن هاست. جورج کلی یکی از روان شناسان شناختی معاصر، روش خاص هر فرد را در جستجو برای تفسیرمعنای زندگی شخصیت او می داند، و بالاخره زیگموند فروید عقیده دارد که شخصیت از نهاد، خود و فراخود ساخته شده است»(شاملو، 1382،ص16).

2-2- معنا و مفهوم شخصیت:

«شناخت رفتار و شخصیت انسان ، چیز تازه ای نیست . برخی براین باورند كه تاریخ تفكر در مورد رفتار و شخصیت، به اندازه ی طول عمر انسانها است . با پیدایش انسان نحوه ی شكل گیری شخصیت مورد توجه فلاسفه، ادیان، مذاهب و شاعرن بوده است با پیدایش روش های علمی روش های قبلی كهنه شده و روش علمی یك روش دقیق و حساب شده است.(برگر؛1993). ریشه علم در روان شناسی را باید در رُم و یونان باستان بررسی نمود و این ها سوالاتی در شخصیت مطرح می كردند و مشابه همان سوالات امروز توسط روانشناسان مطرح می گردد. بررسی رفتار به شیوه ی علمی و تجربی در سال 1879، توسط دانشمند آلمانی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی;پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی;مبانی نظری ویژگی های شخصیتی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;ویژگی های شخصیتی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *