مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار 122 صفحه + doc

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل: 47 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است كه مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است كه شرایط عمومی حاكم بر پیمان را تعیین می كند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است كه به منظور تكمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض كند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای كار

الف ) برنامه زمانی كلی : برنامه ای است كه در آن ، زمانبندی كلی كارهای مورد پیمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است كه زمانبندی فعالیتهای مختلف كارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی كلی ، در آن آمده است .

ماده 6. كارفرما

كارفرما، شخص حقوقی است كه یك سوی امضا كننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارك پیمان ، به پیمانكار واگذار كرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی كارفرما، در حكم كارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانكار

پیمانكار ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه سوی دیگر امضا كننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانكار ، در حكم پیمانكار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است كه برای نظارت بر اجرای كار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از سوی كارفرما به پیمانكار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارك پیمان به پیمانكار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس كارگاه

رئیس كارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست كه پیمانكار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می كند تا اجرای موضوع پیمان در كارگاه را سرپرستی كند.

ماده 11 . پیمانكار جزء

پیمانكار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه تخصص در انجام كارهای اجرایی را دارد و پیمانكار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . كار ، كارگاه ،‌تجهیز و برچیدن كارگاه

الف ) كار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز كردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل كارهای دایمی است كه باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل كار فرما می گردد، و كارهای موقتی است كه به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) كارگاه ، محل یا محلهایی است كه عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه كارفرما از آن ا ستفاده می كنند. كارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو كارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز كارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تداركاتی است كه باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارك پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن كارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج كردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تداركات پیمانكار از كارگاه و تسطیح و تمیز كردن محلهای تحویلی كارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای كار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وكالاهایی است كه در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در كار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است كه در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در كار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای كار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است كه پیمانكار ، باتوجه به اسناد و مدارك پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه كرده ودر محل یا محلهایی از كارگاه در طرح جانمایی تجهیز كارگاه به عنوان اتبار كارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می كند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای كار نامیده می شود.

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی كه در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه كارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، دركارگاهها یا كارخانه های تولیدی خارج از كارگاه ساخته شده است نیز درحكم مصالح و تجهیزات پای كار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور كلی ، ابزارهای اجرای كار است كه به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به كار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممكن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور كلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است كه به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو كارهای تجهیز كارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسكونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است كه برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز كارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای كار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط كاركرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای كار ، مبلغی است كه به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله كارفرما محاسبه واعلام شده است.

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر كار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است كه مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است كه براساس اسناد ومدارك پیمان ،‌در آن ایجاد می شود .

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای كار است .

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریك از اقلام كار ، عبارت از بهای واحد آن قلم كار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر كار است . در پیمانهایی كه مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد.

و) متوسط كاركرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای كا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است كه براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است كه مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده 15. روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی كشور است

ج ) هر جا كه معنای عبارت ایجاب كند ، كلمات مفرد معنای جمع و كلمات جمع معنای مفرد دارند .

د) عنوانهای به كار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارك پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارك است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارك پیمان ، از آنها استفاده كرد.

فصل دوم

تاییدات وتعهدات پیمانكار

ماده 16. تاییدات پیمانكار

موارد زیر را پیمانكار تایید می نماید:

الف ) تمام اسناد ومدارك موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده واز مفاد آن كاملا آگاه شده است .

ب ) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارك مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات وابزار اجرای كار طبق مشخصات درمحل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است .

ج) محل اجرای كار را دیده و بررسی كرده است واز وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امكان اجرای كار در فصلهای مختلف سال ، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای كار، اطلاع یافته است .

د ) از قوانین و مقررات مربوط به كار ، بیمه های اجتماعی ، مالیاتها ، عوارض ودیگر قوانین و مقررات ، كه تا تاریخ تسلیم پیشنها د معمول ومجرا بوده است ، كاملا مطلع بوده ومتعهد است كه همه آنها را رعایت كند. در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده ، برعهده پیمانكار است .

ه ) در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی ازمفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعدا از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هر حال ، پیمانكار تایید می نماید كه هنگام تسلیم پیشنها د ‌مطا لعات كافی انجام داده و هیچ وردی باقی نمانده است كه بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

ماده 17 . كاركنان

الف ) پیمانكار متعهد است كه عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی كه در كار خود تخصص و تجربه كافی دارند، انجام دهد. كسانی كه در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانكار انجام می دهند ، كاركنان پیمانكار شناخته می شوند. اگر در اسناد ومدارك پیمان ، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد ، پیمانكار متعهد است قبلا وضعیت استخدام ، مانند میزان حقوق ومزایا ، مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها اقدام كند. كارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید . تشخیص لزوم وحدود تسهیلات مزبور با كار فرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانكار نمی كاهد.

ب ) تامین نیروی انسانی موردنیاز ومحل سكونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی كافی برای آنها به عهده پیمانكار است .

پیمانكار باید برای تدارك دایمی آذوقه كارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنكه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد كند و به آزادی كارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی كه مایل به تحصیل آن باشند ، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه كه بدین ترتیب از طرف پیمانكار تهیه می شود،‌نباید از بهای جنس مشابه در نزدیكترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانكار نمی تواند هزینه های دیگری ، مانند هزینه حمل را به قیمتهای خرید اضافه كند.

ج) كاركنان ایرانی كارگاه باید دارای شناسنامه ،‌و كاركنان بیگانه كارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه كار باشند.

د )‌پیمانكار نباید كاركنان شاغل كارفرما، وزارتخانه ها ، سازمانها و شركتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذی ربط استخدام نماید . همچنین پیمانكار باید از به كار گماشتن اشخاصی كه استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست ، خودداری كند.

ه) پیمانكار موظف است كه برای كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختیار آنان قرا ردهد مهندس ناظر می تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگیری نماید.

و) پیمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتبا پرداخت كند. در صورتی كه در پرداخت دستمزد كارگران تاخیری پیش آید ، مهندس مشاور به پیمانكار اخطار می كند كه طلب كارگران را پرداخت نماید. در صورت استنكاف پیمانار ، كارفرما می تواند دستمزد كارگران را برای ماه یا ماههایی كه صورت وضعیت آن به پیمانكار پرداخت شده است ،‌طبق كارنامه های كارگری كه در دست كارگران و دارای امضای رئیس كارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب كه به آنها شده است ، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانكار ، از محل مطالبات پیمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهی پیمانكار منظور نماید واگرمطالبات پیمانكار كافی نباشد ، از محل تضمینهای پیمانكار تامین كند. در صورتی كه نمایند ه پیمانكار ، باوجود اخطار مهندس مشاور ، از حضور برای پرداختها خوددای كند، كارفرما پرداخت مزبور را انجام دهد ،‌بدون اینكه پیمانكار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد كارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تكرار تاخیر در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بیش از یك ماه ، برای ماهی كه صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، كارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید.

ز) پیمانكار می كوشد تا حد ممكن ، كارگران موردنیاز خود را از بین ساكنان منطقه اجرای كار ، كه صلاحیت انجام كارهای موضوع پیمان را داشته باشند ،‌انتخاب كند و به كار گمارد.

ح )‌پیمانكار موظف است به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی ، مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت كار است .

ط ) در اجرای این پیمان ،‌پیمانكار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ، هرگاه كاركنان و كارگران پیمانكار و پیمانكاران جز، صلاحیت لازم برای انجام كار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم كارگاه شودند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب رابرای بار اول به رئیس كارگاه تذكر می دهد ، و در صورت تكرار ،‌می تواند از پیمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند. در این صورت ،‌پیمانكار متكلف به اجرای این دستور است و حق ندارد بركنارشدگان را بار دیگر در همان كارگاه به كار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانكار نمی كاهد و ایجاد حقی برای او نمی كند.

ماده 18 . مسئولیت حسن اجرای كار ،‌برنامه كار ، گزارش پیشرفت كار ، هماهنگی با پیمانكاران دیگر ، رئیس كارگاه

الف ) پیمانكار مسئولیت كامل حسن اجرای كارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده دارد.

ب ) پیمانكار متعهد است كه سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی كلی تهیه كند و ظرف یك ماه از تاریخ مبادله پیمان ، یا مدت دیگری كه در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده است ،‌تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب كارفرما برای اجرا به پیمانكار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارك پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمان تفصیلی و بهنگام كردن آن تعیین شده باشد ، پیمانكار ملزم به رعایت آن می باشد.

ج ) در صورتی كه حین اجرای كار ، پیمانكار تشخیص دهد كه تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ،‌موظف است كه پیش از رسیدن موعد انجام كارهایی كه به نظر او باید در برنامه آن تغییرداده شود ، مراتب را با ذكر دلیل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانكار را در قالب برنامه زمانی كلی رسیدگی می كند و آنچه را كه مورد قبول است ، پس از تصویب كارفرما ، به پیمانكار ابلاغ می كند. بدیهی است كه این تغییرات در حدود مندرجات پیمان از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانكار نمی كاهد.

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود ، پیمانكار باتوجه به نظر مهندس مشاور ،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می كند وبه شرح پیشگفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب ،‌تسلیم مهندس مشاور می نماید.

د) پیمانكار متعهد است ه هماهنگی لازم را با دیگر پیمانكاران یا گروههای اجرایی متعلق به كارفرما ، كه به نحوی با موضوع قرار داد مرتبط هستند ، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانكار ابلاغ می شود.

ه ) پیمانكار مكلف است كه در پایان هر ماه ، گزارش كامل كارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شكل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می كند. این گزارش ‌شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده ،‌میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشكلات وموانع اجرایی ، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به كارگاه ، تعداد ونوع ماشین آلات موجود و آماده به كار ، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد . در صورتی كه جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت كار در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده باشد ، پیمانكار موظف به رعایت آن ست .

و) پیمانكار متعهد است كه یك نسخه از برنامه ، نمودارها و جدولهای پیشرفت كار را در كارگاه آماده داشته باشد تا درصورت لزوم ،‌مهندس مشاور وكسانی كه اجازه بازدید از كارگاه را دارند ، از آن استفاده كنند.

ز ) پیمانكار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صلاحیتی را كه مورد قبلو مهندس مشاور باشد ، به عنوان رئیس كارگاه معرفی نماید . رئیس كارگاه باید در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد وعملیات اجرایی ، بامسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن كار معلوم شود كه رئیس كارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور ، با ذكر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانكار خواهد كرد و پیمانكار مكلف است ظرف یك ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد ، معرفی كند.

پیمانكار باید به منظور اجرای كار ودریافت دستور كارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت ، اختیارات كافی به رئیس كارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجرای كار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس كارگاه ابلاغ شود ، درحكم ابلاغ به پیمانكار است .

پیمانكار می تواند ، در صورت لزوم، رئیس كارگاه را عوض كند،‌مشروط به اینكه پیش از تعویض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.

ماده 19 . كنترل نقاط نشانه ، پیاده كردن نقشه ها، اندازه گیریها

الف ) پیمانكار‌پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، ‌باید نقاط نشانه ومبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها كنترل نماید و در صورتی كه اختلافی موجود نباشد ،‌درستی آنها را تایید واعلام دارد و در صورتی كه اختلافی وجود داشته باشد ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورتمجلس شود وملاك شروع عملیات قرار گیرد . بدیهی است كه پس از آغاز عملیات هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانكار در این زمینه پذیرفته نیست .

پس ازتحویل هر قسمت از كارگاه ، پیمانكار باید بی درنگ ، نقاط نشانه ومبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای كار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگهداری كند.

ب ) پیمانكار متعهد است كه نقشه ها ها ، امتدادها و محورها را بانظارت مهندس مشاور پیاده كند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس كند . در صورتی كه هنگام پیاده كردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارك فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانكار و مهندس مشاور وكارفرما صورتمجلس می كنند.

تراز كف پی بناها و زیر سازی راهها وتمام عملیاتی كه پس از انجام كار پوشیده می شوند وبعدا مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، كنترل و اندازه گیری كامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها ،‌صورتمجلس شود وبه امضای مهندس ناظر و رئیس كارگاه برسد.این صورتمجلسها ملاك اندازه گیری در تنظیم صورت وضعیتها ست اگر پیمانكار عملیاتی را كه باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد وتایید شود ، پیش از آنكه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بر دارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تایید انجام كار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد واصلاح كار اقدام كند.

ج ) اندازه گیری ها براساس نقشه های اجرایی ، دستور كارهای اجرا شده و صورتمجلسها ، كه شامل كروكیهای لازم و روشن است ،انجام می شود.

ماده 20. تجهیز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهیزات وماشین آلات

الف ) پیمانكار موظف است كه پس از تحویل گرفتن كارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز كارگاه را تهیه كرده و پس از تایید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز كارگاه قرار دهد . تامین آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور كلی ، تجهیز كامل كارگاه ، به نحوی كه برای اجرای كار طبق اسناد ومدارك پیمان لازم است ، به عهده پیمانكار می باشد ، مگر اینكه در اسناد ومدارك پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ب ) تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانكار است ، مگر آنكه در اسناد ومدارك پیمان ،‌ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .

مصالح و تجهیزاتی كه پیمانكار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه ودر كارگاه نگهداری می كند ، باید به قرار زیر باشد :

1) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده یا بعدا معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا كاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق بامشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به تایید مهندس مشاور برسد. در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید كاملا طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرد.

2) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد ومدارك پیمان با تعیین آنها ضمن اجرا ،‌ از تعهدات پیمانكار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و كافی نمی كاهد. بدین روی ، پیمانكار موظف است با مطالعه كافی نسبت به امكانات محلی و كیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور كند. در صورتی كه استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور وكارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است كه كارفرما این حق را دارد كه منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانكار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضفاه یا كسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، به اقتضای مورد ، از پیمانكار كسر یا به او پرداخت می شود. پیمانكار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگرمصالح معدنی است .

3) 3) نوع، مقدار وتاریخ ورود مصالح و تجهیزات به كارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود . مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد . انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.

ج) هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل كشور در انحصار دولت باشد ، كارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می كند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل كشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، كارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانكار تحصیل می كند یا مشخصات را تغییر می دهد.

د) درمواردی كه مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانكار از خارج كشور تهیه شود، كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ی ربط به هزینه پیمانكار تحصیل می نماید . هرگاه ضمن اجرای كار ، محدودیتهای جدیدی پیش اید كه به علت آن ، پیمانكار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای كار را ، در مدتی كه برنامه پیشرفت كار ایجاب می كند،‌از خارج از كشور تهیه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دلیل وارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای كار ، كارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیمگیری نماید.

ه) در صورتی كه در اسناد و مدارك پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای كار تعیین شده باشد، پیمانكار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین كند. هرگاه ضمن اجرای كار ، مهندس مشاور تشخیص دهد كه ماشین آلات وابزار موجود پیمانكار ،‌برای اتمام كار در مدت پیمان كافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای كار، مناسب نیست ، مراتب را به پیمانكار ابلاغ می كند. پیمانكار مكلف است كه ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی كه نامبرده تعیین می نماید ، تكمیل وتقویت كند،‌بدون اینكه برای این كار ، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از كارفرما داشته باشد.

و)‌پیمانكار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را كه برای انجام عملیات لازم است ،از كارگاه خارج كند . در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی كه دركارگاه مورد نیاز نیست ،‌پیمانكار ،‌تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می كند. مهندس مشاور ، به تقاضای او رسیدگی میكند، و در صورتی كه موجه باشد ، اجازه خروج میدهد.

ز) در صورتی كه طبق اسناد ومدارك پیمان ، تامین اقلامی از تجهیزات كه پیمانكار باید نصب كند وبه صورت دایم در كار باقی بماند، در تعهد كارفرما باشد ، پیمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست ، مگر آنكه ثابت شود كه نقص آنها مربوط به كار پیمانكار است .

ح ) اگر در اسناد و مدارك پیمان ، تكلیفی برای تهیه غذا ؤ‌مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرماؤ مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل كار به عهده پیمانكار گاشته شود، پیمانكار گذاشته شود، پیمانكار موظف به تامین آنها ، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد.

ماده 21 . حفاظت ازكار وشخص ثالث ، بیمه كار ، مراقبتهای لازم

الف ) پیمانكار از روز تحویل كارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و نگهداری كارهای انجام شده ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار ، زمینها ، راهها، تاسیسات و بناهایی می باشد كه زیر نظر ومراقبت او قرار دارد ، و به همین منظور ، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل كارگاه درمقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها وسرقت وحریق ومانند اینها به عمل می آورد.

ب ) پیمانكار در چارچوب مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت كار ، مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث درمحوطه كارگاه است ، ودر هر حال ، كارفرما دراین مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. كارفرما ومهندس مشاور می توانند در صورتمشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت كار، دستور توقف بخشی ازكار را كه دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت ،‌پیمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد.

پیمانكار متعهد است كه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاك مجاور اتخا نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاك وتاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید ، پیمانكار مسئول جبران آن می باشد.

ج ) پیمانكار مكلف است كه پیش از شروع كار ، تمام یا آن قسمت از كارهای موضوع پیمان را كه در اسناد ومدارك پیمان تعیین شده است ، در مقابل مواردی از حوادث مذكور در اسناد یاد شده به نفع كارفرما نزد موسسه ای كه مورد قبلو كارفرما باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم كند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زمانی كه تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانكار مكلف است كه بیمه نامه ها را تامدتی كه لازم است تمدید كند. كارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر ، عینا به بیمه گر پرداخت می كند. آن قسمت از هزینه بیمه كه مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانكار باشد ، به حساب بدهی پیمانكار منظور می شود.

در صورت بروز حادثه ای كه باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از كارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای كار شود ، پیمانكار موظف است كه :‌اولا مراتب را فورا به كارفرما و مهندس مشاور وئ طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد،‌ثانیا طبق دستور كارفرما یامهندس مشاور ، كارها رابه حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی انجام كارهای پیشگفته توسط پیمانكار تهیه می گرددو پس از تائید مهندس مشاور و كارفرما، بهاجرا در می آید . كارفرما خسارتهای وارد شده بر آنچه را كه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت كار و طبق هزینه تمام شده ،اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (بالا سری) ، باتاییدمهندس مشاور به تدریج تا اعاده كار به حالت اولیه به پیمانكار پرداخت می كند. كارفرما باید كارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه كند كه در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده كارها به حالت اولیه كافی باشد،در صورتی كه تكلیف بیمه كار در اسناد ومدارك پیمان تعیین نشده باشد ، پیش از شروع كا ر، پیمانكار چگونگی بیمه كار را از كارفرما استعلام می نماید وكارفرا در مدت 10 روز كارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین وبه پیمانكار ابلاغ می كند تا پیمانكار طبق مفاد این بند ، در مورد بیمه كار اقدام كند.

اگر كارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نكند، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارتهای وارد شده به عهده او می باشد .

د) پیمانكار موظف است كه تمام سختمانها وتاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل كارگاه را كه متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به كار می گیرد. به هزینه خود بیمه كند و رونوشت بیمه نامه ها را به كارفرما تسلیم نماید. ماشین آلات وابزاری را كه كارفرما در اختیار پیمانكار قرار می دهد ، كارفرما بیمه می كند.

ه ) پیمانكار موظف است كه روشنایی قسمتهایی از داخل كارگاه را كه با ید روشن باشد تامین كند ، و همچنین تمام علایم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی ، و در صورت لزوم ،‌حصار كشی را فراهم نماید و تعداد كافی نگهبان و مراقب در هر جا كه لازم باشد ، بگمارد.

و ) پیمانكار متعهد است كه عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد كه راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را درمحلهایی انبار كند كه موجب ناراحتی یا زحمت ساكنان اطراف ، یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین آلات و ابزار در ساعات عادی كار، و در نتیجه ، صدای آنها وهمچنین استفاده از راههای معین به منظور انجام عملیات ،مزاحمت تلقی نمی شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای كار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
كار;كارگاه ;تجهیز و برچیدن كارگاه;تاسیسات و ساختمانهای موقت

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *