مرگ مدرن 95 صفحه + doc

در این كتاب نیز جنكز همانند سلف خود ونچوری انتقاد اصلی را متوجه میس وندرو خصوصاً طرح های مكعب شكل او برای موسسه تكنولوژی ایلی نویز (IIT) در آمریكا كرد، مجموعه ای از جعبه های زیبای مشابه كه فاقد هویت و نوع كاربری بودند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 95

حجم فایل: 51 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تاریخ مرگ مدرن:

چالز جنكز، تاریخ نگار و منتقد معماری، دیگر نظریه پرداز مهم معماری پست مدرن است وی در سال 1977 كتابی به نام زبان معماری پست مدرن به رشته تحریر درآورد. با این وجود كتاب، جنكز روند جدید را كه ونچوری در معماری آغاز نموده بود، نام گذاری كرد و گسترش داد.

جنكز در این كتاب تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن را 15 ژوئیه 1972، ساعت
23/3 بعدازظهر اعلام كرد، زمانی كه مجموعه آپارتمانهای مسكونی پروت ایگو در شهر سنت لوییس آمریكا توسط دینامیت منهدم شد. جنكز بیان می كند كه این مجموعه آپارتمانها نماد معماری مكعب شكل و بدون تزئینات مدرن بود و بسیاری از اصول طراحی آن، منطبق با اصول مطرح شده در كنگره سیام (CIAM) بود. اما به دلیل آن كه زبان انتزاعی مورد استفاده در طرح این مجموعه مدرن با آنچه سیاهپوستان ساكن و نسبتاً فقیر این مجموعه به عنوان خانه قلمداد می كردند بیگانه بود، لذا انهدام و نیستی تنها راه چاره برای پایان دادن به رنج ساكنان این ساختمان و خود ساختمان بود.

از جمله آثار مخرب كه این مجموعه بر شهر داشت محل تجمع فساد منطقه شده بود كه خود این مسئله نیز از عوامل تخریب و از بین بردن مجموعه محسوب می شده بود.

بر طبق نظر جنكز معمار نباید خود به تنهایی ساختمان را طراحی كند، آنچه در معماری مدرن مرسوم بود، بلكه باید همكار و مشاور استفاده كنندگان باشد.

الگوی شكل ساختمان نباید تنها در ذهن معمار باشد بلكه باید آن چیزی باشد كه ساكنان آینده با آن انس و آشنائی دارند و می توانند با آن ارتباط برقرار كنند.

در این كتاب نیز جنكز همانند سلف خود ونچوری انتقاد اصلی را متوجه میس وندرو خصوصاً طرح های مكعب شكل او برای موسسه تكنولوژی ایلی نویز (IIT) در آمریكا كرد، مجموعه ای از جعبه های زیبای مشابه كه فاقد هویت و نوع كاربری بودند.

معماری پست مدرن

از دهة شصت میلادی، موضوع پست مدرن در معماری به صورت یك سبك مهم مطرح شد و انتقادات زیربنایی به اندیشة منطق گرا و تكنومدار معماری مدرن وارد گردید. آغازگر این جنبش كسی نبود مگر یكی از شاگردان لویی كان به نام رابرت ونچوری.

و.ی در سال 1996 كتابی به نام پیچیدگی و تضاد در معماری به رشته تحریر درآورد. به گفته معلم سابقش، وینسنت اسكالی، «این كتاب مهم ترین كتاب از سال 1923 – به سوی یك معماری نوین – لوكوربوزیه است».

در این كتاب ونچوری اصول فلسفی و جهانبینی معماری مدرن را زیر سؤال برد. وی بینش تكنومدار را رد كرد و به جای آن خواهان توجه به خصوصیات انسانی و یك معماری انسان مدار گردید. در این كتاب نقد ونچوری عمدتاً متوجه میس ونده رواست، زیرا كه وی تا پایان عمر نماد معماری مدرن بود و از عقاید خود در دهه های 20 و 30 میلادی هیچ گاه عدول نكرد.

در جواب شعار میس كمتر، بیشتر است ونچوری در كتاب خود بیان می كند كه كمتر، كسل كننده است (Less is bore). از نظر ونچوری، معماری تنها تكنیك و تكنولوژی نیست، بلكه مسائل بسیار پیچیده و متضاد در ساختمان وجود دارد كه

نمی توان آنها را نادیده گرفت یا حذف كرد.

چارلز مور، دیگر معمار پست مدرن، در جواب شعار میس می گوید: بیشتر بیشتر است (Moore is more)، به جای كسرگرایی و حذف صورت مسئله، باید جمع گرایی را مورد توجه قرار داد و راه حل مناسب برای مجموعه ای از مسائل یافت. البته یك طنز زیبا و یك دوگانگی معنا در این شعار ملحوظ است، زیرا كه مورد نام فامیل خود را در ابتدای این شعار قرار داده است. یعنی معمای دیگر این شعار این است كه من بیشتر هستم.

از نظر ونچوری، ساختمان ها نمی توانند همه دارای یك فرم و فلسفه باشند. ساختمان مانند یك ماشین نیست كه تنها شامل مجموعه ای از مسائل تكنولوژیكی و مكانیكی باشد. اگر برای كوربوزیه، معبد پارتنان با مجموعه ای از احجام و سطوح از پیش طراحی شده و قواعد و تناسبات ریاضی نماد بوده است برای رابرت ونچوری، نه فرمول های از قبل تعیین شده بلكه شهرك های دامنة كوهپایه های ایتالیا، كه بر اساس نیازهای مردم و شرایط اقلیمی بنا شده، ملاك است.

ونچوری سبك بین الملل را كاملاً مردود می داند و به جای آن معتقد به زمینه گرایی است. یعنی هر بنایی باید بر اساس زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و كالبدی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا گردد. می توان آن را سبك محلی و یا سبك بومی نام نهاد. مدرنیست ها معماری را یك مسئله تكنولوژیك می دانستند. تكنولوژی یك خصوصیت عام دارد و در سرتاسر جهان از قواعد و اصول یكسان تبعیت می كند. ولی پست مدرنیست ها به معماری یك نگرش فرهنگی دارند و فرهنگ در هر منطقه ای متفاوت با سایر مناطق است.

اكنون این سؤال مطرح است كه چه مسائلی باید فرم (شكل به علاوه معنا) ساختمان را مشخص كند و این فرم باید پاسخگوی چه مسائلی باشد؟

از نظر معماری پست مدرن، این مسائل را می توان در موارد زیر خلاصه كرد:

1-خصوصیات فرهنگی، اجتماعی. تاریخی و اقتصادی افرادی كه از آن ساختمان استفاده می كنند؛

2-خصوصیات شهری، خیابان، میدان، كوچه، مغازه؛

3-شرایط اقلیمی، رطوبت، سرما، گرما، جنگل، صحرا؛

4-نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان، نیازهای آنها، عادات آنها، طرز استفاده و پیش زمینه های ذهنی آنها در رابطه با فرم های زیستی.

ونچوری سعی می كند تا مجدداً ارتباط معماری و ساختمان ها را با هویت انسانی برقرار كند. به عقیده وی، شرایط تعیین كنندة شكل ها و نمادها است. در شرایط متفاوت شكل ها و نمادها باید متفاوت باشد. ونچوری تزئینات را رد نمی كند، بلكه تزئینات ساختمان را بخشی از خصوصیات فرهنگی و تاریخی هر منطقه می داند كه می تواند در ساختمان های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

رابرت ونچوری در سال 1972 كتاب دیگری به نام یادگیری از لاس وگاس منتشر كرد. در این كتاب نیز او سعی نمود كه توجه معماران را به فرهنگ مردم و خصوصیات زندگی روزمرة آنها جلب كند. وی در كتاب خود عنوان كرد كه نمادها آنهایی نیستند كه ما به عنوان قشر روشنفكر به جامعه دیكته كنیم، بلكه آنهایی هستند كه خود مردم طرح كرده اند و قابل فهم برای آنها است. وی بر این نظر است كه سردرهای مورد استفاده بر بالای مغازه ها و احجام معماری عامه پسند و مطابق درك عامه آن چیزی است كه به لاس وگاس جذابیت بخشیده و باید مورد توجه معماران قرار گیرد.

در اكثر كارهای معماران پست مدرن مشاهده می شود كه آنها سعی دارند تا از نشانه ها و نمادهایی استفاده كنند كه در هر منطقه مشخص كننده نوع كاربری آن ساختمان است. مانند خانه مادر ونچوری كه برای طرح آن از نمادهای یك خانه و آنچه در غرب به عنوان خانه محسوب می شود. استفاده شده است. بر خلاف ایدة مطرح شده در ویلاساووا خانه ماشینی است برای زندگی و یا خانة شیشه ای كمتر بیشتر اساس، در خانه مادر ونچوری ایدة خانه خانه است بیان شده.

اگر كوربوزیه در كتاب خود، به سوی معماری نوین، نگاه معماران را به اتومبیل، كشتی و به طور خلاصه به تكنولوژی معطوف داشت، ونچوری و دیگر معماران پست مدرن می خواهند نگاه معماران را به سمت فرهنگ، تاریخ، سنت و در یك كلام آن چیزی كه هویت انسان و محیط كالبدی پیرامون آن را شكل می دهد برگردانند.

خانة مادر ونچوری، اولین ساختمان ساخته شده به سبك پست مدرن و نماد این معماری است. این خانه را رابرت ونچوری برای مادرش در سال 1962 در نزدیكی شهر فلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا در آمریكا ساخت. ونچوری در طرح خود از نمادهایی همچون بام شیبدار، پنجره، قوس سردر ورودی و نشانه های یك خانه شمرده می شود. هر كس در غرب، در نگاه اول، این ساختمان را به عنوان یك خانة مسكونی تشخیص می دهد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مرگ مدرن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مرگ مدرن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مرگ مدرن;کتاب مرگ مدرن;دانلود کتاب مرگ مدرن;تاریخ مرگ مدرن;فرهنگ پست مدرن

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *