مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی 266 صفحه + doc

ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه كردیم كه اشكال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند كه در زبان SQL Query استفاده می شوند جزئیات بیشتر در فصل های 3 و 4 ارائه شد در این فصل ابتدا دوزبانی را كه بیشتر رسمیت دارند را مطالعه می كنیم یكی حساب رابطه ای چندتایی و یكی حساب رابطه ای حوزه كه این دو زبان رسمی زبان هایی هستند بر پایة پرس و جو1 و مبتنی بر منطق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 266

حجم فایل: 1.205 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

این فایل عنوانها و توضیحاتی که در فهرست زیر آورده شده است را دارا می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل پنجم – دیگر زبانهای رابطه ای ………………………………………………………………………………………………………………. 1

5-1- حساب رابطه ای چند تایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

5-1-1- طرح مثال …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5-1-2- تعاریف رسمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

5-1-3- اطمینان در بیان …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

5-1-4- زبان های توانای پر معنی ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

5-2- قلمرو حساب رابطه ای …………………………………………………………………………………………………………………………… 13

5-2-1- تعریف رسمی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

5-2-2- پرس وجوهای نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………… 14

5-2-3- ایمنی عبارات ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

5-2-4- قدرت بیانی زبان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

5-3- پرس وجو از طریق مثال ………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

5-3-1-جدول های ساختمان …………………………………………………………………………………………………………………………… 20

5-3-2- پرس وجو هایی روی یک رابطه …………………………………………………………………………………………………………… 20

5-3-3- پرس وجو روی رابطه های جداگانه ……………………………………………………………………………………………………… 25

5-3-4- جعبه وضعیت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

5-3-5- رابطه نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

5-3-6- QBEدر مایکروسافت اکسس …………………………………………………………………………………………………………….. 32

5-4- دیتالوگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

5-4-1- ساختار اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

5-4-2- ترکیب دستورات دیتالوگ …………………………………………………………………………………………………………………. 38

5-4-3- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی ……………………………………………………………………………………………. 42

عنوان صفحه

5-4-3-1- ترکیب های معنایی یک دستور ………………………………………………………………………………………………………… 42

5-4-3-2- ترکیب معنایی برنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 44

5-4-4- ایمنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-4-5- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ ………………………………………………………………………………………………………….. 49

5-4-6- بازگشتی در دیتالوگ ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

5-4-7- قدرت بازگشتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

5-5- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

مرور اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

تمرین مهارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

تمرین ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

نکاتی مربوط به فهرست کتاب ………………………………………………………………………………………………………………………… 66

ابزارها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

بخش دوم :طراحی پایگاه داده ……………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R …………………………………………………………………………………………………… 70

6-1- مفهوم کلی فرایند طراحی ……………………………………………………………………………………………………………………… 71

6-1-1- مراحل طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

6-1-2- طراحی جایگزین ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 74

6-2- مدل موجودیت رابطه …………………………………………………………………………………………………………………………. 75

6-2-1- گروه موجودیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 76

6-2-2- گروه رابطه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

6-2-3- صفات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

6-3- محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

6-3-1- ترسیم کاردینالیتی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

6-3-2- کلیدها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

6-3-2-1- گروه موجودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 90

6-3-2-2- گروه رابطه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 91

6-3-3- مشارکت محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………. 93

6-4- نمودارهای موجودیت – رابطه ……………………………………………………………………………………………………………. 93

6-5- نتایج طراحی موجودیت – رابطه …………………………………………………………………………………………………………. 102

6-5-1- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات ………………………………………………………………………………….. 102

6-5-2- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها ………………………………………………………………………….. 105

6-5-3- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه ………………………………………………………………………………………… 106

عنوان صفحه

6-5-4- جایگاه صفات رابطه ……………………………………………………………………………………………………………………. 109

6-6- گروه موجودیت ضعیف …………………………………………………………………………………………………………………… 111

6-7- ویژگیهای E-R گسترده …………………………………………………………………………………………………………………. 114

6-7-1- ویژه کاری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

6-7-2 – عمومی سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 118

6-7-3- صفات وراثتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

6-7-4- محدودیت ها در عمومی سازی ……………………………………………………………………………………………………… 121

6-7-5- ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

6-7-6- نمادهای E-R جایگزین ………………………………………………………………………………………………………………. 128

6-8- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………………….. 130

6-8-1- جایگزین های طرح E-R ……………………………………………………………………………………………………………… 131

6-8-2- الزامات داده برای پایگاه داده بانک …………………………………………………………………………………………………. 132

6-8-3- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………. 134

6-8-4- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………………. 135

6-8-5- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک ……………………………………………………………………………………………….. 136

6-9- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای ………………………………………………………………………………………………………….. 136

6-9-1- ارائه گروه های موجودیت قوی ……………………………………………………………………………………………………… 138

6-9-2- ارائه گروه های موجودیت ضعیف …………………………………………………………………………………………………. 139

6-9-3 – ارائه گروه های رابطه …………………………………………………………………………………………………………………. 140

6-9-3-1- الگوهای زائد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

6-9-3-2- ترکیب الگوها …………………………………………………………………………………………………………………………. 142

6-9-4- صفات ترکیبی و چند مقداری ……………………………………………………………………………………………………….. 144

6-9-5- ارائه روش عمومی سازی …………………………………………………………………………………………………………….. 145

6-9-6- ارائه دادن ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………………….. 147

6-9-7- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………………………. 148

6-10- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………….. 149

6-10-1- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای ……………………………………………………………………………. 150

6-10-2- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی ………………………………………………………………………………………. 151

6-10-3- الزامات کنترل …………………………………………………………………………………………………………………………. 153

6-10-4- جریان داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

6-10-5- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده ……………………………………………………………………………………….. 154

6-11- زبان مدل سازی یکپارچه UML …………………………………………………………………………………………………… 156

عنوان صفحه

6-12- خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

مروری بر اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 163

تمرین مهارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

تمرینات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 170

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 173

ابزارها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 173

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای ……………………………………………………………………………… 175

7-1- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب …………………………………………………………………………………………… 176

7-1-1- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر ……………………………………………………………………………………………….. 177

7-1-2- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر …………………………………………………………………………………………….. 181

7-2- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال ………………………………………………………………………………….. 185

7-3- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی …………………………………………………………………………………………. 188

7-3-1- کلیدها و وابستگی های عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. 188

7-3-2- شکل نرمال Boyce-codd ………………………………………………………………………………………………………. 192

7-3-3- BCNF و حفاظت وابستگی ……………………………………………………………………………………………………… 193

7-3-4- سومین شکل نرمال …………………………………………………………………………………………………………………… 197

7-3-5- شکل های نرمال بیشتر ………………………………………………………………………………………………………………… 200

7-4- تئوری وابستگی عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………. 201

7-4-1- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. 201

7-4-2- بستار گروه های صفات …………………………………………………………………………………………………………….. 205

7-4-3- پوشش استاندارد ……………………………………………………………………………………………………………………… 208

7-4-4- تجزیه بی نقص ………………………………………………………………………………………………………………………… 213

7-4-5- حفاظت وابستگی ………………………………………………………………………………………………………………………. 214

7-5- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی ………………………………………………………………………………………….. 217

7-5-1- تجزیه BCNF ………………………………………………………………………………………………………………………… 217

7-5-1-1- آزمون BCNF …………………………………………………………………………………………………………………… 218

7-5-1-2- الگوریتم تجزیه BCNF …………………………………………………………………………………………………………. 220

7-5-2- تجزیه 3NF ……………………………………………………………………………………………………………………………. 222

7-5-3- مقایسه BCNF و 3NF …………………………………………………………………………………………………………….. 225

7-6- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری ……………………………………………………………………………………. 226

7-6-1- وابستگی های چند مقداری …………………………………………………………………………………………………………. 227

7-6-2- شکل نرمال چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………. 230

عنوان صفحه

7-6-3- تجزیه 4NF …………………………………………………………………………………………………………………………….. 232

7-7- دیگر شکل های نرمال ……………………………………………………………………………………………………………………. 234

7-8- فرایند طراحی پایگاه داده ………………………………………………………………………………………………………………. 234

7-8-1- مدل E-R و نرمال سازی ……………………………………………………………………………………………………………. 235

7-8-2- نام گذاری صفات و رابطه ها ………………………………………………………………………………………………………… 237

7-8-3- از نرمال درآوردن برای کارایی ……………………………………………………………………………………………………. 239

7-8-4- دیگر مباحث طراحی ………………………………………………………………………………………………………………….. 240

7-9- مدل سازی داده های موقتی …………………………………………………………………………………………………………….. 241

7-10- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 245

مرور اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 246

تمرین مهارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 248

تمرین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 250

واژه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 254

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 5-1- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند …………………………………………………………. 5

شکل 5-2- جدول های ساختمان برای مثال بانک ………………………………………………………………………………………….. 22

شکل 5-3- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE ………………………………………………………………………… 32

شکل 5-4- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE …………………………………………………………….. 34

شکل 5-5- نمونه حساب رابطه ای ……………………………………………………………………………………………………………… 37

شکل 5-6- رابطه V1……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 5-7- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge …………………………………………………………………………….. 41

شکل 5-8- برنامه دیتالوگ بازگشتی ………………………………………………………………………………………………………….. 42

شکل 5-9- نتیجه Infer(R I) …………………………………………………………………………………………………………………… 44

شکل 5-10- لایه بندی رابطه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 46

شکل 5-11- رویه datalog-fixpoint ……………………………………………………………………………………………………… 52

شکل 5- 12- رابطه manager ………………………………………………………………………………………………………………… 53

شکل 5-13- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint ……………………………………………………………………. 54

شکل 5-14- پایگاه داده کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………… 62

شکل 5-15- پایگاه داده بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 65

شکل 6-1- گروه موجودیت loan customer …………………………………………………………………………………………. 78

شکل 6-2- گروه رابطه borrower …………………………………………………………………………………………………………… 79

شکل 6-3- Accwss-date به عنوان صفتی برای گروه رابطه depositor …………………………………………………….. 81

شکل 6-4- صفات مرکب نام مشتری وآدرس مشتری ……………………………………………………………………………………. 83

شکل 6-5- نقشه کاردینالیتی ها a b ……………………………………………………………………………………………………………. 87

شکل 6-6- نقشه کاردینالیتی ها a b ……………………………………………………………………………………………………………. 89

شکل 6-7- نمودار E-R مربوط به loans customers ………………………………………………………………………………. 94

عنوان صفحه

شکل 6-8- روابط c b a …………………………………………………………………………………………………………………………. 96

شکل 6-9- نمودار E-R با یک صفت که به یک رابطه اضافه شده است …………………………………………………………… 96

شکل 6-10- نمودار E-R با صفات مرکب ، چند مقداری و مشتق شده ………………………………………………………….. 97

شکل 6-11- نمودار E-R با نمایشگر نقش ……………………………………………………………………………………………. 99

شکل 6-12- نمودار E-R با یک رابطه سه گانه ………………………………………………………………………………………….. 99

شکل 6-13- مشارکت کلی یک گروه موجودیت در یک گروه رابطه ……………………………………………………………. 100

شکل 6-14- محدودیت های کاردینالیتی روی گروه رابطه …………………………………………………………………………… 101

شکل 6-15- جانشین هائی برای telephone employee …………………………………………………………………………. 103

شکل 6-16- loan به عنوان یک گروه رابطه ………………………………………………………………………………………. 105

شکل 6-17- رابطه سه گانه در مقابل سه رابطه دوگانه …………………………………………………………………………………. 108

شکل 6-18- access-date به عنوان صفتی برای گروه موجودیت account ……………………………………………… 110

شکل 6-19- نمودار E-R برای یک گروه موجودیت ضعیف ……………………………………………………………………. 114

شکل 6-20- عمومی سازی و ویژه کاری ………………………………………………………………………………………………… 117

شکل 6-21- نمودار E-R با رابطه های زائد …………………………………………………………………………………………… 126

شکل 6-22- نمودار E-R ترکیب ……………………………………………………………………………………………………….. 127

شکل 6-23- نمادهای مورد استفاده در E-R …………………………………………………………………………………………… 129

شکل 6-24- نمادهای جایگزین در E-R ………………………………………………………………………………………….. 130

شکل 6-25- نمودار E-R برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………….. 137

شکل 6-26- چند گانه loan ………………………………………………………………………………………………………………… 138

شکل 6-27- نمودار E-R …………………………………………………………………………………………………………………….. 143

شکل 6-28- نمادهای مورد استفاده در طراحی نمودار کلاس UML ………………………………………………………….. 159

شکل 6-29- نمودار E-R برای تمرین مهارت 6-9و6-22 ………………………………………………………………………. 168

شکل 6-30- نمودار E-R برای تمرین 6-11 ……………………………………………………………………………………… 169

شکل 6-31- نمودار E-R برای تمرین 6-21 ……………………………………………………………………………………… 171

شکل 7-1- الگوهای بانکداری برای بخش 6-9-7 ………………………………………………………………………………. 177

شکل 7-2- بخشی از چند گانه ها در رابطه های bor- loan borrower loan ……………………………………… 179

شکل 7-3- چندگانه ها در رابطه های loan-amt-br loan-branch loan ………………………………………….. 181

شکل 7-4- از بین رفتن اطلاعات در یک تجزیه نامناسب ……………………………………………………………………… 185

شکل 7-5- رابطه نمونه r ………………………………………………………………………………………………………………… 191

شکل 7-6- گروه های رابطه Works-in cust-banker …………………………………………………………………….. 195

شکل 7-7- گروه رابطه cust-banker-branch ………………………………………………………………………………. 196

شکل 7-8- یک روال برای محاسبه F+ ……………………………………………………………………………………………. 205

عنوان صفحه

شکل 7-9- یک الگوریتم برای محاسبه X+ ، بستار X تحت F ………………………………………………………………… 207

شکل 7-10- محاسبه پوشش استاندارد ……………………………………………………………………………………………… 211

شکل 7-11- آزمون برای حفاظت وابستگی ……………………………………………………………………………………… 215

شکل 7-12- الگوریتم تجزیه BCNF ……………………………………………………………………………………………… 219

شکل 7-13- حفاظت وابستگی ، تجزیه بی نقص در 3NF …………………………………………………………………. 222

شکل 7-14- نمایش جدولی از XàB ………………………………………………………………………………………… 228

شکل 7-15- یک مثال از افزونگی در رابطه روی الگوی BCNF ………………………………………………………… 229

شکل 7-16- یک رابطه R2 غیر مجاز ……………………………………………………………………………………………… 229

شکل 7-17- الگوریتم تجزیه 4NF ……………………………………………………………………………………………….. 231

شکل 7-18- رابطه تمرین 7-2 ………………………………………………………………………………………………….. 248

شکل 7-19- الگوریتمی برای محاسبه X+ …………………………………………………………………………………………. 252

دیگر زبان های رابطه ای

ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه كردیم كه اشكال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند كه در زبان SQL Query استفاده می شوند . جزئیات بیشتر در فصل های 3 و 4 ارائه شد . در این فصل ابتدا دوزبانی را كه بیشتر رسمیت دارند را مطالعه می كنیم یكی حساب رابطه ای چندتایی و یكی حساب رابطه ای حوزه . كه این دو زبان رسمی زبان هایی هستند بر پایة پرس و جو[1] و مبتنی بر منطق ریاضی ، و این دو زبان رسمی شكل پایه ای برای دو یا بیشتر زبان های دوستانه هستند ، كه بعداً در این فصل QBE[2] و Datalog را مطالعه می كنیم .

بر خلاف SQL و QBE یك زبان گرافیكی به گونه ای به شكل جداول می باشد .QBE و جایگزینش خیلی مورد استفاده قرار می گیرند در سیستمهای پایگاه داده در كامپیوترهای شخصی . Datalog یك نمونه تركیبی بعد از زبان Prolog دارد . هر چند در حال حاضر به صورت تجاری از این دست آورد استفاده نمی شود . Datalog بیشتر در جستجوی سیستم های پایگاه داده ای مورد استفاده قرار می گیرد .

برای QBE و Datalog ، ما ساختارها و مفاهیم بنیادی را سریع تر از یك كتاب راهنمای جامع كاربران برای این زبان ها به دست می آوریم ، عقیده بر این است كه شخص یكی از این زبان ها را انتخاب كند ، ممكن است در جزئیات متفاوت باشند یا ممكن است تنها یك زیر مجموعه از تمام زبان ها را تأیید كند .

5-1 حساب رابطه ای چندتایی

وقتی كه ما یك عبارت جبری رابطه ای را می نویسم . ما یك روالی را كه جوابهایی برای پرس و جو به وجود می آورند را مهیا می كنیم . در مقام مقایسه حساب رابطه ای چندتایی یك زبان تحقیقی غیر رویه ای اطلاعات خوبی را بدون دادن یك روال ویژه برای به دست آوردن آن اطلاعات ارائه می دهد . یك پرس و جو در حساب رابطه ای چندتایی که مثل { t | p (t ) } بیان می شود منظور این است كه آن یك مجموعه ای از همه متغییرهائی چون t می باشد به گونه ای كه p ( t ) مبتنی بر آن درست باشد به ازاء همه t ها. در دنباله مطالبمان ، ما از t [A] برای مشخص كردن مقدار متغییر t بر روی صفت A استفاده می كنیم و ما از r t برای مشخص كردن یك متغییر t كه در رابطه با r می باشد ، استفاده می نماییم.

قبل از این كه ما یك تعریف رسمی از حساب رابطه ای چندتایی ارائه بدهیم ، ما به بعضی از پرس و جو ها که در جملات جبری رابطه ای در بخش 2-2 نوشته ایم برمی گردیم . به یاد آورید كه پرس و جو ها از الگوی های زیر پیروی می كنند :

شاخه ( نام شاخه ـ شهر شاخه ـ موجودی ( دارائی ) )

خریدار ـ مشتری ( نام مشتری و جبر مشتری ، شهر مشتری )

وام ( شماره وام ـ نام شاخه ـ مقدار )

وام ( شماره وام ـ نام شاخه ـ مقدار )

وام گیرنده ( نام مشتری ـ شماره وام )

حساب ( شماره حساب ـ نام شاخه ـ موجودی )

سپرده گذار ( نام مشتری ـ شماره حساب )

5- 1- 1- طرح مثال

پیدا كردن نام شاخه ، شماره وام ، مبلغ وام برای وام های بیشتر از 1200 دلار :

{loam ^ t [ amount ]> 1200 t½ t }

فرض كنید كه ما خواسته باشیم فقط صفت ( شماره وام ) ، بیشتر از همه صفات رابطه وام باشد . برای نوشتن این پرس و جو در حساب رابطه ای چندتایی ما به نوشتن یك توضیح نیاز داریم . برای یك رابطه در این طرح یا مدل ( شماره وام ) ما به چندتایی ها بر روی شماره وام نیاز داریم هم چنانكه یك چندتایی در وام به وسیله یك صفت مقداری بزرگتر از 1200 وجود دارد . برای بیان این تقاضا ما به ساختار وجود داشتن از مطلق ریاضی نیاز داریم

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی ;حفاظت وابستگی تجزیه بی نقص در 3NF ;محاسبه پوشش استاندارد;ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی;ترکیب های معنایی یک دستور;عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ;الزامات داده برای پایگاه داده بانک;گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک;محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *