مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو 38 صفحه + doc

مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: ساخت و تولید

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 50 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه

فصل اول : معرفی كارخانة برش و پرس ایران خودرو……………………………………………………… 6

فصل دوم : طراحی قالبهای پرس ……………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

برشكاری ………………………………………………………………………………………………………………………………

1-2-برشكاری ……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2- مناطق برش ………………………………………………………………………………………………………..

3-2-2-نحوة دادن كلیرانس به سنبه وماتریس ……………………………………………………………..

4-2-2-كلیرانس زاویه ای ………………………………………………………………………………………………..

5-2-2- اضافه دور ریز ……………………………………………………………………………………………………..

6-2-2-نیروی لازم برش ………………………………………………………………………………………………….

7-2-2- انرژی لازم برش …………………………………………………………………………………………………

8-2-2- روشهای كم كردن نیروی لازم برش ………………………………………………………………..

9-2-2- نیروی لازم بیرون انداز ………………………………………………………………………………………

2-2- اجزای قالب ……………………………………………………………………………………………………………..

3-2- طراحی قالب ……………………………………………………………………………………………………………

1-3-2- بدست آمدن قطعه میل راهنما………………………………………………………………………….

2-3-2-طراحی سنبه و پیچها…………………………………………………………………………………………..

4-2- روشهای ساخت قالب ………………………………………………………………………………………………

5-2- انواع قالبهای برش …………………………………………………………………………………………………..

6-2- پارامترهای مؤثر در انتخاب قالب ……………………………………………………………………………

7-2-خمكاری …………………………………………………………………………………………………………………….

1-7-2- انواع عملیات و قالبهای خمكاری ……………………………………………………………………..

2-7-2-نیروی لازم خمكاری ……………………………………………………………………………………………

3-7-2-نیروی بالشتك فشاری …………………………………………………………………………………………

8-2- كشش عمیق …………………………………………………………………………………………………………..

1-8-2- عیوب عملیات كشش عمیق …………………………………………………………………………….

2-8-2-عیوب ورق بعد از عملیات كشش عمیق …………………………………………………………..

9-2- متغیرهای كشش عمیق …………………………………………………………………………………………

فصل سوم پرسها:………………………………………………………………………………………………………………….

1-3- پرسهای سنگی ………………………………………………………………………………………………………..

4-2-3- محاسبة مشخصه های پرسهای سنگی …………………………………………………………….

2-2-3- نیروی مجاز پرس سنگی …………………………………………………………………………………..

3-2-3-تناژ مجاز نامی حاصل از گشتی در موتور ………………………………………………………….

4-2-3- تناژ مجاز نامی حاصل از قدرت كاری (توصین )………………………………………………

3-3- پرسهای زانویی ………………………………………………………………………………………………………..

4-3-3- نیروی رام و ظرفیت كاری …………………………………………………………………………………

2-3-3- سرعت رام …………………………………………………………………………………………………………..

4-3- پرسهای پیچی …………………………………………………………………………………………………………

5-3- پرسهای الكتروژن …………………………………………………………………………………………………….

6-3- پرسهای هیدرولیك …………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم طرز كار ، انتخاب و تجهیزات كمكی پرسها ………………………………………………..

1-4 طرز كار پرسها…………………………………………………………………………………………………………….

2-4 انتخاب پرسها …………………………………………………………………………………………………………….

3-4 نصب و نظارت قالب …………………………………………………………………………………………………..

4-4-تجهیزات ایمنی روی پرسها …………………………………………………………………………………….

5-4-سرویس و نگهداری پرسها وقالبها……………………………………………………………………………..

6-4-تنظیم و نگهداری قالبها…………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم دقت پرسهای مكانیكی ……………………………………………………………………………………

1-5-دقت در حالت بی باری …………………………………………………………………………………………….

2-5-دقت در حالت تحت بار ……………………………………………………………………………………………

فصل ششم : سیستمهای ایمنی در برابر اضافه بارپرسهای مكانیكی ……………………………..

1-6 وسایل ایمنی برای پرسهای مكانیكی در محدودة‌كورس مورد استفاده …………………

2-6-وسایل ایمنی پرسهای مكانیكی دركل كورس ………………………………………………………..

مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول :

معرفی مدیریت برش و پرس :

مدیریت برش و پرس یكی از مدیریتهایی است كه زیر نظر معاونت سواری سازی ایران خودرو فعالیت می كند . برش و پرس در حال حاضر ازنظر تناژ، ابعاد تعداد پرس بزرگترین مجتمع پرسكاری در ایران می باشد. این مجموعه توانایی آنرا داده كه برای 150/000 دستگاه سواری ، 5000 دستگاه مینی بوس و 3000 دستگاه اتوبوس قطعه تولید كند. قطعات این مجموعه توسط قالب ، پرس و ماشین آلات مخصوص تولید می شوند. تولید قطعات براساس مدارك فنی «استانداردهای تعریف شده انجام می شود و بدون مدارك فنی و اطلاعات كافی قطعه ای تولید نمی شود. دراین مدیریت جمعا 4027 نغه پرسنل رسمی ، قراردادی و پیمانكاری فعالیت دارند.

واحدهای تولیدی این مدیریت عبارتند از :

1-سالن پرس غربی (سالن جدید):

این سالن در سال 1355 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت . تعداد 25 دستگاه پرس موجود در این سالن مكانیكی میان سه دستگاه وبل اكشن و بقیه سینگل می باشند . كه قطعات روكار (gaco ) ،خودروسواری را تولید می كنند. كلیة قطعات روكار پیكان ، Face در این زمان تولید می شود و در حال حاضر قطعات روكار پژوپرشیی نیز به این مجموعه اضافه شده است . این سالن دارای سه خط تولید همزمان می باشد . باضافه خطوط كوچكی كه قطعات تقویتی و تزئینی را تولید می كنند. دراین سالن جهت حمل ضایعات از سیستم كانوا برحمل ضایعات و شوت اتوماتیك استفاده می شود.

2- سالن پرس شرقی (پرس قدیم و ضربه ای ):

این سالن از دو قسمت پرسهای هیدرولیك سنگین و پرسهای یك به ضربه ای تشكیل شده . كلیة قطعات داخلی و تقویتی خودرو دراین سالن تولید می شوند پرسهای این سالن از 1600 تن دبل اكشن تا 60 تن یكی یه می باشد .

3- سالن برش و خم و فرم بری :

در این سالنها انواع قیچی ،خم كن و نورد، قیچی ناغنی ، چكشهای برقی ماشینهای فرم بر و ماشین چند كاره نصب شده است . این ماشین آلات ضمن تولید قطعه ، و ورقهای مورد نیاز پرسكاری را نیز تامین می كنند. قطعاتی كه فاقد قالب می باشد و از نظر اقتصادی ساخت قالب جهت این قطعات به صرفه نیست . با این ماشین آلات تولید می شوند. قطعات آزمایشی و نمونة قطعات كلیة خودروهای جدید نیز توسط این دستگاه ها تولید می شود .

4- سالن كوئل بری :

ورقهایی كه توسط شركت خریداری می گردد و به دو صورت كوئل تاشیت تحویل گرفته می شود. ورقهای كوئل پس از حمل به قسمت كویل بدوی تحویل می گردند در این قسمت سه دستگاه كوئل بو وجود دارد:

كوئل به شماره 1 با كوئل بر باعرض 4500، كویلها را به ورقهای با ابعاد و اندازة مشخص و قابل مصرف تبدیل می كند.

كوئل به شماره 2 : باكوئل بری كه كوئلهای عریض را به كویلهای كم عرض مبدل می سازد.

كوئل به شماره 3: باكوئل بر به عوض 600 ه كوبلهای كم عرض را به ورق تبدیل می كند.

در ضمن در این سالنها، دو دستگاه پرس منگنز (پرسهای خاص تولید نبشی و ناودانی ) دو دستگاه نورد به دو دستگاه قیچی و یك دستگاه پرس كششی زمینی جهت تولید قطعات وجود دارد . فعالیت اصلی این ماشین آلات تهیه قطعاتی است كه بدون استفاده از قالب جهت خودروهای سنگین و آزمایش تولید می شود.

پروژه ها و فعالیتهای جنبی :

از سال 1373 تاكنون در پروژه در این مدیریت تعریف و با موفقیت به اجرا درآمده كه خلاصه ای از فعالیتهای این در پروژه به شرح زیر می باشد:

پروژة بهینه سازی بدنه پیكان :

هدف از اجرای این پروژه بازسازی كامل ابزارها و تجهیزاتی بود كه بنوعی با افزایش كیفیت بدنة پیكان در ارتباط می باشد . از آن جهت بازسازی تجهیزات حمل و نگهداری قطعات تولیدی ،بازسازی و نوسازی سالنهای پرس و بازسازی و نوسازی سرویسهای بهداشتی و رفاهی .

در این بخش كلیه قالبها و جیگها بازسازی شد و مدارك فنی و اطلاعات مربوط به این ابزارها از قسمتهای مختلف شركت جمع آوری در یك آرشیو متمركز گردید و سعی شد تا قالبها و جیگها براساس نقشه و اطلاعات فنی موجود اصلاح گردند و در مواردی كه امكان این عمل وجود نداشت نقشه ها و اطلاعات فنی بارضایت موجود ابزارها هماهنگ شوند.

پروژه بازسازی و تجهیز ماشین برش و پرس :

مهمترین هدف این پروژه راه اندازی و بهره برداری از خط كانوایر زیرزمینی حمل ضایعات سالن پرسهای مكانیكی بود كه با موفقیت به پایان رسید در حال حاضر كلیه ضایعات و دور ریز قطعات از روی قالب به داخل شوتهایی كه در طرف پرس تعبیه شده اند می ریزند و از آنجا توسط كانوایوی كه در زیر زمین پرس قرار دارد به داخل پرس ضایعات حمل می شود و سپس تبدیل به بلوك ضایعات می شود كه این یدكها توسط كامیون جهت مصرف دركوره های ذوب به ریخته گری انتقال می یابند.

پروژه های در دست اجرا:

از مهمترین پروژه هایی كه در ایران خودرو اجراء خواهد شد و مسئولیت آن به این مدیریت واگذار گردیده است ،پروژه طرح و توسعة‌ پرس شاپ می باشد . با اجرای این پروژه پرس شاپ آمادگی تولید قطعات بدنه 250000 دستگاه خودرو را درسال خواهد داشت . در این پروژه سعی شده است كه از تجهیزات مدرن استفاده می شود تا جوابگوی نیاز تولید و برنامه های بلند مدت مدیریت شركت باشد. گذاشتن ورق خام و برداشتن قطعة تكمیل شده در كلیة خطوط پر این سالن بصورت اتوماتیك انجام خواهد گرفت و بهمین لحظا برای تولید قطعه به نیروی انسانی زیادی نیازنیست و بهمان نسبت نیز كیفیت قطعات و ایمنی پرسكاری نیز افزایش می یابد .

روشهای كم كردن نیروی لازم برش (8-1-2):

الف : دور قالبهای سادة برش :

بافرم دادن به سنبه می توان نیروی برش را كم كرد كه در نیروهای خیلی بالا از این روش استفاده می شود زیرا هم هزینه ومشكلات ساخت قالب وجود دارد و هم باعث تغییر شكل (فورمسه شدن ) قطعه به علت عدم همزمانی برش می شود.

این مشكل را با زاویه دادن به ماتریس به جای سنبه برطرف می كنند. روش زاویه دادن باعث عدم تقارن نیرو و در نتیجه ایجاد نیروی جانبی در قالب می شود كه منجر به افزایش قطعه میل راهنما و گوشت سنبه و ماتریس می شود.

ب در قالبهای مرحله ای :

ارتفاع سنبه ها را مختلف در نظر می گیرند كه این اختلاف در حد ضخامت ورق می باشد . مقدار كاهش نیرو در زاویه دادن به سنبه به مقدار زاویة داده شده و عمق نفوذ بستی دارد . باتوجه به شكل برای x=50% و ضخامت ورق t داریم :

اگر

اگر

اگر

نیروی لازم بیرون انداز Stripper Force ( 2-1-9)

چسبیدن ورق به دور سنبه به علامت دو پدیده رخ می دهد:

2) برگشت فنری Spring back 2)جوش سرد Cold Welding

بیرون انداز وسیه ای برای بیرون انداختن باقیمانده نوار فلز چسبیده به دور سنبه می باش نیروی لازم بیرون انداز به پارامترهای زیربستگی دارد :

(2)جنس ورق :

(2)كلیرانس قالب :

(3)تیزی لبه های سنبه و ماتریس :

(4) فاصلة لبة برش از لبة ورق :

(5) سرعت پرس :

(6) شرایط روغنكاری :

قطعه نبه

ضخامت ورق

(7) نسبت كمتر موجب FS می شود.

اجزای قالب (2-2):

1-كفشك بالا 2-كفشك پایین 3-سنبه 4-ماتریس 5-سنبه گیر

6-ضربه گیر 7-بیرون انداز 8-پیچ و فنر بیرون انداز 9- میله راهنما 10-بوش میله راهنما 11- پیچهای اتصال 12-پینهای موقعیت دهنده 13-پین استوپ 14- ورق فلزی 15- دنباله یاگلویی

كفشكها معمولا از چدن (معمولا چدن داكتابل ) یا از ورق فولادی معمولی (St-37 ) و به صورت ریخته گری تولید می شوند. سطح كفشكها بایدسنگ نبخود و تراز و صاف باشد.

جنس سنبه و ماتریس باید از فولاد سنبه كاری آلیاژی باسختی 60-69 RC باشد تا قابلیت سخت شدن داشته باشد . انتخاب سنبه و ماتریس به جنس ورق و ضخامت آن بستگی دارد. سنبه و ماتریس معمولا آبكاری می شوند. سنبه گیر درد و حالت موردنیاز می باشد:

1-)قالب مركب باشد 2) سنبه و سطح مقطع آن كوچك باشد . جنس سنبه گیر حتمی است سنبه را ندارد. ضربه گیردرسه حالت نیاز می باشد:

2)سطح مقطع سنبه كم باشد 2)نیروی برش زیاد باشد 3)تنش وارد به كفشك بیش از تنش لهیدگی باشد.درضمن تنش لهیدگی ضربه گیر بیشتر از كفشك و كمتر از سنبه می باشد .

عملكرد دقیق قاب به عملكرد دقیق میل راهنما بستگی دارد كه توسط میل راهنما كلیرانس به طور مساوی در قالب تنظیم می شود. جنس میل راهنما بسته به نوع كار از فولاد نقره ای با فولاد كربنی است كه باید سطح آن سنگ بخورد. جنس بوش میل راهنما بسته به نوع كار از فولاد نقره ای یا فولاد كربنی است كه باید سطح آن سنگ بخورد. جنس بوش میل راهنما فسفه برنز یا برنجی است كه در دقتهای بالا از فولاد تهیه شده و سنگ می خورد. برای دقت گیری از قالب ، بوسیلة پین به اجزاء موقعیت داده و بوسیلة پیچ به موقعیت بدست آمده حفظ می شود. پینها معمولا به صورت Press fit و پیچها به صورت آنتی مورد استفاده قرار می گیرند . پینها فقط برای موقعیت دهی به كار می رود و ملاك در طراحی ، Deglection پیچها می باشد. جنس پینها فولادهای كربنی با استحكام یا فولاد نقره ای است.

بیرون انداز بردونوع فنری ( پرس روباز) و ثابت است .

در قالبهای باز از بیرون انداز فنری و در قالبهای بسته از بیرون اندازه ثابت استفاده می شود. از بیرون اندازه ثابت به علت راحتی می ساخت بیشتر و قسمت كمتر استفاده می شود. در نیروی بیرون انداز زیاد و در عملیات blanking از نوع ثابت استفاده می شود در قطعات فوم داد یا خم از نوع ثابت نمی توان استفاده كرد. در عملیات Punching از بیرون انداز فنری استفاده می شود كه مالت فنرگیری آن می تواند مفید واقع شود. از سوراخ بیرون انداز ثابت به عنوان راهنما هم استفاده می شود كه باید لقی بدون انداز و سنبه از كلیرانس قالب كمتر باشد . نیروی بیرون انداز در طراحی فنرها و تعداد آنها به جایگذاری آنها و همچنین ضخامت بیرون انداز موثر می باشد.

فصل سوم

پرسها و تجهیزات كمكی صنعت پرسكاری :

(1-3) انواع پرسها:

منظور از پرسها، ماشینهایی هستند كه انرژی ها و نیروهای بزرگی رادرجداسازی ،شكل دادن و اتصال قطعات فراهم می كنند. نیروی پرس و دقت راهنما پارامترهای تعیین كننده انتخاب پرسها هستند.

نیروهای لازم برای انجام كار به طریق مكانیكی ویاهیدرولیكی و یا با تبدیل انرژی جنبشی به انرژی شكل دادن تامین می شود.

پرسهای وابسته به مسیر :

پرسهای لنگ و میل سنگی و كوره ای و زاویی هستند تامین نیروی این پرسها بستگی به نسبتهای مسیر ساختمان طراحی آنها داشت و نیروی بازوها و نسبتهای طول بازوها تعیین كننده هستند.

پرسهای وابسته به نیرو:

نیروهای خود را از روغن و یا هوای فشرده در حال و كشت بدست می آورند. توانایی كاری به توان پمپ وسطح پیستون بستگی دارد.

پرسهای وابسته به انرژی :

جزو قدیمی ترین انواع پرسها به شمار می روند. در این ارتباط در چكشهای سقوطی انرژی جنبشی حال از حركت سقوط یا در پرسهای اصطكاك انرژی دورانی حال از حركت دورانی یك جسم به طور كامل استفاده می شود.

انتقال نیروی پرس به سنبة پرس بسته به نوع كار ، بزرگی و نوع ساختمان پرسها، به یك ،دو و یا چهار نقطه داده می شود. به این جهت به پرسهای تك نقطه ای ، دو نقطه ای و یا چهار نقطه ای موسومند. مشخصه پرسها غالبا با توجه به ایجاد حركت سینة پرس انجام می گیرد. اكثر پرسها نیروهای خود را به طریق مكانیكی و یا هیدرولیكی تولید می كنند. پرسهای نیوماتیكی به علت نیروی پرسی كمی كه دارند ، به ندرت به كار می روند.

پرسهای میل لنگی (2-3):

پرسهای میل لنگی جزو ماشینهایی هستند كه تناژ آنها بستگی به موقعیت میل لنگ دارد .اندازة خارج از مركز و با شعاع میل لنگ ،اندازة كرس و همچنین موقعیت نقطة مرگ بالا و پایین را تعیین می كند.

شكل تنه :

مهمترین شكل تنه به صورت تك پایه و دو پایه ای می باشد.

پرسهای تك پایه :

در این پرسها پایه ها و تنه یكپارچه بوده و C شكل می باشد .بدین جهت این تنه ها به عنوان تنه ها C شكل یا كتانی نامیده می شوند. اندازة پرسهای میل لنگ تك پایه ای در Din 44174-73 مشخص شده است .

پرسهای دوپایه :

این پرسها به صورت پرسهای دو پایه ای بوده و O شكل نیز نامیده می شوند. در این پرسها اجزای میزپرس ، كلگی ، پایه های جانبی :

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو ;پژوهش آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو ;مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو ;دانلود تحقیق آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو ;آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو ;آشنایی با پرسها

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *