مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران 36 صفحه + doc

مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 33 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

تولید مثل جنسی در جانوران

جانوارن هم، برای تولید مثل، به سلول های نر و ماده نیاز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمك نام دارد كه در اندام های تولید مثلی نر و ماده به وجود می آیند در همه مهره داران و بعضی از بی مهره ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند. اما در بعضی بی مهره‌ها از قبیل اسفنج‌ها، مرجان‌ها، بعضی از كرم‌ها و نرم تنان، مانند گیاهان، اندام تولید مثل نر وم اده در بدن یك فرد است ( نر- ماده اند). جانوران گرچه در تولید مثل جنسی روش های مختلفی دارند ولی دو ویژگی مشترك در این روش ها وجود دارد كه در قالب شرایط گوناگون ساختار بدنی و محیطی آن‌ها به شكل‌های مختلفی بروز میكند.

الف – ایجاد امكان لقاح: گامت ها باید با یكدیگر برخورد كنند تا بتوانند تركیب شوند و سلول تخم را ایجاد نمایند. گر چه اغلب، گامت نر- بر خلاف گامت ماده – متحرك است اما معمولاً برای برخورد با هم به شرایط محیطی وابسته اند، بنابراین، برای انجام لقاح شرایط مكانی و زمانی خاصی لازم است.

از نظر شرایط مكانی، لقاح ممكن است در بیرون بدن جاندار صورت بگیرد ( مانند بسیاری از بی مهره گان، ماهی ها و دوزیستان) یا آن كه در داخل بدن باشد ( مانند خزندگان، پرندگان و پستانداران و بسیاری از گیاهان) در حالت اول آن را لقاح خارجی و در صورت دوم، آن را لقاح داخلی گویند.

از نظر شرایط زمانی، تولید گامت ها و نیز رها شدن آنها به منظور تركیب با یكدیگر باید تقریباً در یك موقع و در زمان مناسب باشد تا امكان برخورد مؤثر گامت ها فراهم شود. این زمان مناسب، در برخی جانوران مثل پستانداران و پرندگان، دوره‌ی جنسی نام دارد.

بحث كنید

در لقاح خارجی، گامت ها در محیط زندگی جاندار – كه معمولاً آب است – رها می شوند. البته در لقاح داخلی نیز باید محیط مناسب برای زنده ماندن گامت ها تا هنگام لقاح، فراهم شود.

1- گامت هایی كه لقاح خارجی دارند، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

2- چرا لقاح خارجی روش مطمئنی برای تولید جاندار جدید نیست؟

3- جرا برای والدین، لقاح خارجی، روش متكی بر صرفه جوی ماده و انرژی نیست؟

4- مزایای لقاح بر لقاح خارجی چیست؟

5- چرا حتی در لقاح داخلی تعداد گامت های نر بسیار بیش تر از گامت های ماده است؟

ب- ایجاد امكان رشد تخت تا ایجاد نوزاد: برای آن كه تولید مثل موفق باشد باید شرایط‌ی تغذیه و حفاظت از جنین فراهم شده باشد. در جانورانی كه جنین داخل«رحم» درون شكم مادر پرورش می‌یابد، این شرایط به بهترین صورت وجود دارد. جنین از طریق اندامی به نام « جفت» كه به وسیله‌ی « بند ناف» به جنین متصل است با خون مادر ارتباط دارد و مواد لازم را از آن دریافت می كند و مواد زاید را به آن می دهد.

در جانوران تخم گذار، جنین از نظر تغذیه به اندوخته‌ی غذایی داخل تخم وابسته بوده و از نظر حفاظت با توجه به نوع جانور، به پوسته‌ی سخت یا قابل انعطاف تخم متكی است.

تولید مثل در آدمی

تولید مثل در انسان نیز مانند پستانداران دیگر با تشكیل سلول های جنسی نر و ماده و تركیب هسته های آنها با یكدیگر و ایجاد سلول تخم صورت می گیرد. در انسان،‌ گامت‌ها توسط غدد جنسی تولید می شوند. شما با غدد جنسی به عنوان غدد مولد هورمون های جنسی آشنا شدید اما آنها، گامت نر (اسپرم) و گامت ماده ( تخمك) نیز تولید می كنند.

بیضه ها یك جفت غده هستند كه در زیر شكم و خارج از آن قرار دارند. این غدد شامل لوله های نازك و پر پیچ و خمی هستند كه عمل اسپرم سازی را در دمای كم تر از دمای معمولی بدن و به طور دائم از دوران بلوغ تا پایان عمر انجام می دهند. البته شدت آن در سنین كهولت كاهش چشمگیری پیدا می كند. اسپرم‌ها پس از ساخت شدن در مجاری پیچیده ای كنار بیضه انباشه می شوند تا مراحل نهایی رشد خود را طی كنند.

تخمدان ها دو عدد غده‌ی بیضی شكل هستند كه در دو طرف داخل شكم، در پایین و جلوی روده ها قرار دارند. تخمدان ها عمل تخمك سازی را از دوران بلوغ تا حدود 30 تا 40 سال بعد انجام می دهند. هر تخمدان دارای تعداد زیادی سلول مولد تخمد است ك اولین مراحل تبدیل شدن به تخمك را در دوران جنینی طی كرده اند معمولاً در هر ماه یكی از سلول‌ها ( تخمك اولیه) فعال شده و یك تخمك ساخته می شود. این سلول به وسیله‌ی لوله هایی كه تخمدان را به رحم مرتبط می كنند، وارد آن می گردد. تخمك سلول بسیار درشتی است و در انسان حدود 1/0 میلی متر قطر دارد.

نكته:

1- غده ها برون زیر ترشح كننده منی سر راه خروجی اسپرم ها قرار دارند

2- مایع منی شامل ویتامین C، قندفروكتوز، ترشحات قلیایی و مواد لازم برای زیست اسپرم‌ها

3- در هنگام خروج اسپرم ماهیچه‌ی صاف اطراف میزراه منقبض شده و اسپرم‌ها را به جلو می برد

4- فقط یكی از میلیونها اسپرم می تواند با گامت ماده لقاح یابد

5- در هر بار انزال 400-300 میلیون اسپرم از بدن خارج می شود

6- اگر تعدا اسپرم ها از 20 میلیون در هر میلی لیتر كمتر باشد فرد عقیم است.

7- عمر اسپرم در رحت 2 شبانه روز است

8- سرعت حركت اسپرم 3 میلی متر در دقیقه است

9- مراحل اسپرم سازی 40 روز طول می كشد

10- در مجاری اسپرم ساز سلولهایی به نام سرتولی ( غذا دهنده) وجود دارد كه در محافظت و تغذیه و آزاد كردن و راندن اسپر ماتوزوئیدها دخالت دارند.

گویچه های قطبی

2 جسم قطبی

جسم قطبی

غشاهای اطرف تخمك:

1- غشای پلاسمایی

2- پرده داخلی ( شفاف) در حفاظت و در ایجاد غشای لقاحی نقش دارد

3- پرده خارجی: یك یا چند لایه سلول فولیكولی ( لایه تاجی – شعاعی) تغذیه و رشد تخمك و بعد از لقاح از بین می رود.
لقاح

تخمك پس از رهایی از تخمدان، در ظرف یكی دو ساعت پس از تخمك گذاری توسط شیپور فالوپ از راه لوله فالوپ به درون رحم كشیده می شود. حركات لوله رحم وزنش مژكهای جدار آن باعث می شود تخمك به آرامی به ستم رحم حركت كند. سرعت حركت در لوله رحم mm1 در ساعت است. اگر در چند ساعتی كه تخمك در ابتدای لوله رحم است، اسپرم در حوالی تخمك باشد، چون از نظر فیزیولوژیك بهترین شرائط را برای لقاح دارد، لقاح صورت می گیرد. وگرنه وقتی تخمك به انتهای لوله برسد دیگر خواص فیزیولوژیك را ندارد و نمی تواند لقاح یابد.

علت ایجاد دوقلوهای همسان:

تقسیم شدن توده سلولی داخلی به دو گروه سلولی مستقل تبدیل هر گروه به جنین كامل ایجاد دو قلوهای همسان

نكته: چون سلولهای دو گروه سلولی مواد وراثتی مشابهی دارند نوزادان حاصل كاملاً از نظر ژنیتیكی به هم شبیه هستند

به ندرت ممكن است چنین توده های سلولی از هم جدا شوند در نتیجه دو قلوهای به هم چسبیده پدید می آیند.

4- لانه گزینی: حدود 6 روز بعد از لقاح بلاستوسیست به جدار رحم متصل می شود كه به این عمل لانه گزینی گویند

برای این كار سلولهای تروفوبلاست كه با دیواره رحم در تماس قرار می گیرند آنزیم های ترشح می كنند و به كمك آن مسیر خود را هضم كرده و جای كافی برای جنین در آن دیواره باز می كنند. سپس در دیواره دهانه محل، ابتدا با لخته خون و سپس با ترمیم سلولهای پوششی جداره رحم بسته می شود

در حین لانه گزینی آنزیم ها قسمتی از مویرگ های مادری موجود در دیواره رحم را نیز از بین می برند در این صورت مقداری خون در تماس مستقیم با سلول های تروفوبلاست قرار می گیرد و امكان تغذیه آن سلول ها فراهم می آید.

لانه گزینی روز نهم پایان می پذیرد تقریباً معادل روز بیست و دوم عادت ماهانه در است(جنین در مرحله بلاستولا جایگزین می شود)

دوران بارداری

رشد و نمو از یك سلول ویپلوئید شروع می شود و از آن میلیاردها سلول ایجاد می شود

وظیفة رحم: حفاظت و تغذیه جنین در طول دوره عمر آن

دوران بارداری یا حاملگی: نمو نوزاد انسان در داخل رحم حدود 9 ماه طول می كشد كه به این دوران، دوران حاملگی گوییم.

دوران بارداری به سه دورة سه ماهه تقسیم می شود.

رویان: هشت هفته اول حاملیگ تودة در حال رشد و نمو رویان نامیده می شود

سه ماهه اول: مهم ترین وقای نمو در سه ماهه اول زندگی رخ می دهد

در هفته دوم بعد از لقاح یعنی اندكی بعد از جایگزینی رویان به سرعت نمو پیدا كرده و پرده های حفاظت كننده و تغذیه كننده اطراف رویان به سرعت نمو پیدا می كند همه مهره داران ساكن خشكی دارای 4 پرده اطراف جنینی هستند نقش پرده ها: 1- حفاظت از جنین 2- تأمین غذا و اكسیژن 3- كمك به دفع مواد زاید
نمونه سوالات

1- در مرحله‌ی فولیكولی چرخه‌ی تخمدان، حداكثر میزان LH، سبب چه اعمالی می شود؟

1- مراحل ابتدایی رشد جنین كانگورو، در كجا صورت می گیرد؟ ب) كدام پرده‌ی رویانی، در تشكیل جفت شركت دارد؟

3- نقش دستگاه تولید مثل، در مرد را بنویسید:

2- تخمدانهای زن در چه سنینی از كار می افتند و نام این پدیده چیست؟

5- به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

الف) سه لایه بافت مقدماتی رویان را نام ببرید

ب) منشا تشكیل این سه لایه چیست؟

6- وظایف پرده های جنینی كوریون و آمینون را بنویسید

7- دو تا از غده های برون ریزی كه بر سر راه خروجی اسپرم قرار دارند را نام ببرید و ماده ترشحی هر كدام ار بنویسید؟

8- چه نوع و چگونه مكانیسم خود تنظیمی سبب كاهش ترشح FSH LH در حین مرحله‌ی لوتئال می شود؟

9- اعمال بیضه ها توسط كدام هورمونها تنظیم می شود؟

10- تفاوت اندازه‌ی سلول تخم پرندگان و پستانداران را با ذكر دلیل توضیح دهید

11- لوله فالوپ چیست؟ ب) فولیكول چیست؟

12- سه لایه بافت مقدماتی رویان را نام ببرید ؟

13- غده های وزیگول سمینال چه ماده ای ترشح می كنند و این ماده چه نقشی دارد؟

14- پس از تخمك گذاری، LH چه تأثیری بر فولیكول پارده شده دارد؟

15- تعریف كنید الف) چرخه‌ی تخمدان ب) بلاستوسیست ج) جفت د) جایگزینی

16-یك پستاندار تخم گذار و یك پستاندار كیسه دار را نام بیرید

17- نقش هورمونهای FSH LH در اعمال بیضه ها را بنویسید این در هورمون از كدام غده ترشح می شوند؟

18- انواع لقاح در جانوران را نام ببرید و وظایف اپی دیدیم را بنویسید.

19- دو پرده ای كه رویان را حفاظت و تغذیه می كنند نام ببرید

20- جسم زرد چیست و چه نقشی دارد؟

21- چرا در تخمك پرندگان، میزان اندوخته بسیار زیاد است؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی تولید مثل جنسی در جانوران;پژوهش بررسی تولید مثل جنسی در جانوران;مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران;دانلود تحقیق بررسی تولید مثل جنسی در جانوران;بررسی تولید مثل جنسی در جانوران;تولید مثل جنسی ;جانوران

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *