مقاله بررسی حرفه حسابرسی 13 صفحه + doc

مقاله بررسی حرفه حسابرسی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی حرفه حسابرسی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
برنامه ریزی حسابرسی 3
آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی 4
استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه 6
نوسانات فصلی كار حسابرسان مستقل 6
تنظیم طرح كلی حسابرسی 7
برنامه های حسابرسی 8
متناسب سازی برنامه حسابرسی 11
بودجه های زمانی كار حسابرسی 13
خلاصه گزارشگری 15
لیست حقوق و دستمزد 16
منابع و مآخذ 17

مقدمه
وجود اطلاعات مالی قابل اتكا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری كه تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانكداری كه در مورد تأیید یك تقاضای وام تصمیم می گیرد، و دولت برای وصول درآمد مالیات متكی بر اظهارنامه های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتكا می كنند كه توسط دیگران تهیه شده است. در بسیاری از این موارد، هدفهای تهیه كنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده كنندگان از آن مغیر است. نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای كه بتواند مشخص كنند اطلاعات مالی كه بر آن اتكا می شود تصویری مطلوب و كامل از واقعیت امر است یا خیر.
بیشتر مؤسسات حسابرسی به شكل تضامنی اداره می شوند، هر چند كه یك حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یك شركت حرفه ای به كار حسابرسی بپردازد. شكل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی كه دو یا چند حسابرس یا یكدیگر همكاری می كنند، امكان این كه هر یك در كاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحبكاران، مانند برنامه ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممكن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی كه در استخدام مؤسسه می باشند این امكان به وجود می آید كه به سمت شریك مؤسسه ارتقا یابند. به وجود آوردن فرصت مشاركت برای كاركنان، یكی از عوامل مهم جلب همكاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شكل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث های شركا درباره مشكلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.
برنامه ریزی حسابرسی
حسابرسان ، ابتدا به ساكن صاحبكار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای “شروع رسیدگی ها” به محل كار وی نمی روند. اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی چنین مقرر می دارد:

علاوه بر این ف استاندارد حسابرسی برنامه رزی و سرپرستی نیز راهنمایی های لازم جهت برنامه ریزی كافی در هر كار حسابرسی را برای حسابرسان ارائه كرده است.
برنامه ریزی كافی به معنای این است كه در مورد صابحكار جدید قبل از قبول كار تحقیق شود، درباره فعالیت آن شناخت لازم كسب گردد و برای سازماندهی ، یكنواخت سازی و تنظیم برنامه كار حسابرسان طرحی كلی تنظیم شود. گرچه مقدار زیادی از برنامه ریزی حسابرسی قبل از شروع رسیدگیها انجام می شود، اما كار برنامه ریزی در تمام طول حسابرسی ادامه می یابد. هرگاه در طول حسابرسی با مشكلی برخورد شود، حسابرسان باید برای رفع آن برنامه ریزی كنند. برای مثال ، اگر نقاط ضعفی در سیستم كنترل داخلی صاحبكار كشف شود، حسابرسان باید برای رسیدگی های خود روش هایی را برنامه ریزی كنند كه آنان را متقاعد سازد این ضعفها سبب اشتباهات با اهمیتی در صورتهای مالی نشده است. بطور خلاصه ، فرآیند برنامه ریزی با تصمیم به قبول صاحبكار جدید شروع می شود و تا امضا و تحویل گزارش حسابرسی ادامه
می یابد.
آموزش حرفه ای د رمؤسسات حسابرسی
یكی از مشكلات عمده در حرفه حسابرسی، همگامی با تحولات جاری حرفه است. نحوه عملیات جدید در فعالیت های تجاری؛ استانداردهای جدید حسابرسی، مقرارت جدید بورس اوراق بهادار و استانداردهای جدید حسابداری مالی، و تغییرات قوانین مالیاتی تنها چند نمونه از عواملی است كه ایجاب می كند اعضای این حرفه ، هموراه دانش فنی خود را به روز كنند.
سیستم كنترل كیفیت هر مؤسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد كه اطمینان دهد كاركنان حرفه ای همواره در جریان آخرین تحولات فنی حرفه قرار می گیرند. بیشتر مؤسسات بزرگ حسابرسی به منظور برآوردن این نیاز، یك بخش جداگانه برای آموزش حرفه ای ایجاد می كنند.
بخش آموزش حرفه ای، سمینارها و برنامه های آموزشی گوناگونی را برای كاركنان مؤسسه ارائه می كند. برنامه هر یك از این آموزشها، متناسب با نیازه و مسئولیت های شركت كنندگان تدوین می شود. برای مثال، شركا ممكن است در برنامه هایی شركت كنند كه بر محور سیاست های مؤسسه در مورد كنترل كیفیت حسابرس یا راه های به حداقل رساندن خطرات دعاوی حقوقی احتمالی متمركز باشد. از طرف دیگر، برنامه های آموزشی كمك حسابرسان می تواند شامل روش های رسیدگی با استفاده از كامپیوترهای كوچك مؤسسه باشد. بخش آموزش حرفه ای علاوه بر ارائه برنامه های آموزشی، معمولاً خبرنامه هفتگی یا مجله ماهانه ای برای توزیع بین كاركنان مؤسسه و سایر افراد علاقه مند ، منتشر می كند.

متناسب سازی برنامه حسابرسی
هر كار حسابرسی دارای شرایط و مشكلات خاص خود است. از این رو لازم است حسابرس مسئول هر كار روش های مناسب با شرایط آن كار را تعیین كند. در مراحل اولیه برنامه ریزی كار حسابرسی، تنها یك برنامه حسابرسی مقدماتی می تواند تهیه شود. حسابرسان باید انتظار داشته باشند با روشن شدن نقاط ضعف و قوت سیستم كنترل داخلی و سایر شرایطی كه در عمل با آن مواجه می شوند، این برنامه اولیه تعدیل گردد.
وجود یك سیستم كنترل داخلی ضعف، یعنی سیستمی كه مدارك حسابداری آن ناقص است، كاركنانش بی كفایتند و واحد حسابرسی داخلی ندارد، حجم رسیدگیهای به مراتب بیشتری را نسبت به شركتی ایجاب می كند كه تعداد كاركنان آن كافی است و از یك سیستم قوی كنترل داخلی، مدارك خوب حسابداری و واحد حسابرسی داخلی مؤثری برخوردار است. سیستم كنترل داخلی گاه برای برخی از عملیات واحد تجاری، كافی و مناسب اما در سایر زمینه ها ضعف است یا اصلاً وجود ندارد. آزمونهای حسابرسان در ان بخش از عملیات كه كنترلهای داخلی ضعیف دارد باید افزایش یابدو در مورد قسمت های با كنترل داخلی قوی می تواند به حداقل ممكن كاهش داده شود. تفاوت های بسیاری كه در كیفیت سیستم كنترل داخلی شركت های مختلف وجود دارد توأم با گوناگونی شیوه های حسابداری و مسایل خاص مربوط به هرشركت ایجاب می كند كه حسابرسان برنامه حسابرسی را همزمان با كسب آگاهی نسبت به شرایط خاص هر كار، تعدیل كنند.
ارزش برنامه حسابرسی به عنوان ابزاری برای هماهنگی، نظم و ترتیب منطقی رسیدگیها، غیرقابل انكار است. اما، برنامه حسابرسی را نباید جایگزینی برای برخورد هوشیارانه و مدبرانه حسابرسان دانست. بلكه، كاركنان حسابرسی باید تشویق شوند هرگونه معاملات غیرعادی یا شیوه عملهای مشكوكی را كه به هر طریق مورد توجهشان قرار می گیرد، بطور كامل رسیدگی كنند و به آنان هشدار داده شود كه خود را به شیوه های رسیدگی مندرج در برنامه حسابرسی كه از پیش تدوین شده است، محدود ننمایند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی حرفه حسابرسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی حرفه حسابرسی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی حرفه حسابرسی;پژوهش بررسی حرفه حسابرسی;مقاله بررسی حرفه حسابرسی;دانلود تحقیق بررسی حرفه حسابرسی;بررسی حرفه حسابرسی;حرفه ;حسابرسی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *