مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی 39 صفحه + doc

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 25 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

حسابداری برای سودهای نهایی

توضیحات گزارش شده

مكاتبات به منظور ارائه كردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده:

شرایط، توضیحات گزارش شده . توضیحات باید به سرپرست تحقیق و عملكردهای فنی – پروژه شماره 13-25 به آدرسی كه در زیر آمده، نوشته شوند. همچنین توضیحات می توانند از طریق پست الكترونیكی director @gasb.org ارائه شوند.

گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی كه در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نكرده است.

فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. كپی از این مطالب ممكن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

سفارش ها:

هر شخص یا سازمانی ممكن است یك فتوكپی از این طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزینه تا تاریخ 11 مارس 2005 از طریق مكاتبه یا تماس با دفتر سفارشات GABS دریافت كند. به منظور كسب اطلاعات در مورد هزینه ها – برای كپی های اضافی و كپی هایی كه بعد از این تاریخ درخواست میشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسی كه در زیر نشان داده شده تماس بگیرید.

بود استانداردهای حسابداری دولتی

4-1- خیابان مریت – كوچه هفتم

صندوق پستی 5116- 6856

شماره تماس: 0659-748-800-1

لطفاً كدپستی: 60GE را برای تولیدات ما بخواهید.

همچنین اعلامیه های GABS در وب سایت www.gasb.org ممكن است سفارش بدهند.

حق كپی با بورد استانداردهای حسابداری دولتی در سال 2004 است. كلیه حقوق محفوظ می باشد. حق استفاده از كپی ، از این كار، فقط برای استفادة شخصی یا درون سازمانی است و فروش یا انتشارات آن ممنوع می باشد. هر كپی دارای خط اعتباری زیر می باشد:

حق چاپ و تكثیر – 2004 از طریق بورد استانداردهای حسابداری دولتی می باشد. كلیه حقوق محفوظ می باشد و بدون اجازه ممنوع می باشد.

قابل توجة گیرنده – طرح ارائه شده:

بورد استانداردهای حسابداری دولتی به منظور پیشرفت استانداردهای دولت و حسابداری دولتی محلی و گزارش های مالی مسئول است. برای آنكه (a به اطلاعات مفید برای كاربران گزارش های مالی منجر خواهد شد و (b محكوم را كه شامل ناشران – شنوندگان و كاربران گزارش های مالی هستند. هدایت و آموزش می دهد.

مراحل فرآیند هزینه، كه ما قبل از توزیع استانداردهایمان بررسی كردیم، طراحی می شوند تا كمك به مشاركت عمومی بورد در فرایند تنظیم استانداردها كنند. بعنوان قسمتی از فرآیند هزینه ،‌ما این چهارمین تنظیم طرح ارائه شدة صورتحساب پیشنهادی در حسابداری را برای سودهای پایانی بیان می كنیم. این صورتحساب پیشنهادی بر راهنمای مربوط به سودهای پایانی خاص ارجحیت خواهد داشت كه شامل انجمن ملی در 8 توضیح حسابداری دولتی با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگی همانطوریكه بهبود یافت، میشود و در جایگاه خودش شرایط اندازه گیری تشخیص و آشكارسازی را برای تمام اشكال سودهای پایانی ایجاد خواهد كرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات این صورت حساب پیشنهادی – كه در قسمت بعدی درج شده خواستاریم. چون این صورتحساب پیشنهادی،‌ممكن است قبل از اینكه بعنوان صورت حساب نهایی در آورده شود، كاهش یابد و مهم است كه شما در تمام جنبه هایی كه موافق هستید به همان نسبت كه مخالف هستید اظهارنظر كنید. به منظور آسان كردن تجزیه و تحلیل ‌از توضیحات نامه ها (یا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلایل دیدگاه هایتان را بیان می كنید، شامل پیشنهادهایی باشد كه معتقدید باید بررسی شوند.

موضوع:

پاراگراف 8 این صورت حساب پیشنهادی ، شرایط اندازه گیری در مورد سودهای مربوط به مراقبت های بهداشتی را توضیح می دهد كه شامل سودهای مهمی می باشد كه تحت عمل یكپارچگی تطبیق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود می آید. و این از طریق سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح مزایای كارمندان سابق ایجاد نمی شود. تحت عنوان این طرح پیشنهادی – كارمندی كه سود نهایی را در شكل سودهای مراقبت بهداشتی، در گروهی كه شامل كارمندان فعال می باشد، عنوان می‌كند، نیاز دارد قیمت مراقبت بهداشتی برای كارمندان نهایی را از قیمت كارمندان فعال در گروه جدا كند. طرح پیشنهادی به چنین سودهای نیاز خواهد داشت تا براساس قیمت كل مطالبة پیش بینی شده ( یا قیمت تقریبی بیشتر كه با سن تطبیق داده شده ،‌برای كارمندان نهایی اندازه گیری شود. این شرایط ، مانند همة تداركات، صورت حساب پیشنهادی، نیاز ندارد برای آیتم های بی اهمیت به كار برده شود.

روش اندازه گیری پیشنهادی بستگی به روش اندازه گیری مراقبت های بهداشتی دارد كه بعنوان قسمتی دیگر از طرح سود كارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداری و گزارش مالی توسط كارمندان دربارة سودهای كارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگی پیش بینی می شود.

آیا با روش پیشنهادی بورد موافقید؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلی را پیشنهاد می كنید و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببینید كه شامل بنیان و اساس بورد، در نتایج اش برای توضیح این مسئله است.

خلاصه :

این صورت حساب پیشنهادی، استانداردهای حسابداری برای سودهای نهایی را بوجود می آورد.

* شرایط تشخیص:

در صورت حساب های مالی كه بر پایة بهره حسابداری درست می شوند، كارمندان نیاز دارند وقتی پیشنهاد پذیرفته میشود، بدهی و هزینه را به ازای سودهای پایانی ارادی (مثلاً محرك های اولیه بازنشستگی) تشخیص دهند. بدهی و هزینه برای سودهای پایانی غیر ارادی (مثلاً سودهای تفكیك و جداسازی) باید زمانی تشخیص داده شوند كه طرح پایانی ، بوسیله اشخاص با صلاحیت كه دولت را مقید به طرح می كنند و آن طرح به كارمندان انتقال داده می شود. تصویب شود. برای این اهداف،‌طرح پایانی غیرارادی بعنوان طرحی توصیف میشود كه : (a حداقل ،‌تعداد كارمندانی كه باید خاتمه داده شوند – طبقه بندی های شغلی یا عملكردهایی كه مؤثر خواهند بود و مكان آنها و زمانی كه خاتمه ها را انتظار می رود روی دهند، شناسایی می كند و (b شرایط سودهای پایانی را با جزئیات كافی به منظور قادرساختن كارمندان برای تعیین نوع و مقدار سودهایی كه دریافت خواهند كرد – در صورتی كه آنها بطور غیر ارادی، نیاز به كارمندانی داشته باشد كه سرویس آینده را بعد از حداقل زمان اخطاریه برحسب سودهای دریافتی عرضه كنند، كارمند نیاز خواهد داشت تا بدهی و هزینه سودهای پایانی غیر ارادی را به صورت مالیات زمان سرویس آیندة‌كارمندان تایید كند.

در صورت حساب های مالی كه بر پایة كاهش بهرة حسابداری ایجاد میشوند،‌بدهی ها و هزینه های صرف شده برای سودهای پایانی باید تأیید شوند تا میزان بدهی ها ، بطور طبیعی همانطور كه انتظار می رود با راه حل های قابل گسترش مالی موجود، تسویه شوند.

تشخیص:

34- قرارداد یك كارفرما، برای آماده كردن سودهی مربوط به برخی از اشكال پایان های ارادی، همانند نتیجة توافق دو جانبه بوجودمی آید كه در آن كارفرما موافقت می كند سودها را در مبادله به این دلیل كه كارمند توافق می كند خدمات را زودتر از او ارائه كن. پیش بینی كند. در نتیجه بورد معتقد است ابتدا كار فرما موظف به پیش بینی سود ها است و بعد به كارمند هنگامیكه پیشنهاد محرك ( كارفرما) پذیرفته می شود خاتمه می یابد. همچنین در مورد اشكال سودها كه برای پایان های ارادی قید می شوند كه نیاز می باشد از طریق قانون به كارمندان پایانی پیشنهاد شوند مثلاً سودهای COBRA زمانی كه در كل مهم است، بورد معتقد است قرار داد كارفرما- هنگامیكه كارمند پیشنهاد سودها را قبول می كند بوجود می آید. بنابراین این صورتحساب راهنمایی تشخیث از روی توضیح 8 NCGA را همانطوریكه اصلاح شده حفظ می كند. كه این نیاز به تشخیص بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی خاص-زمانی كه پیشنهاد پذیرفته می شود دارد و آنرا به همة سودهای پایانی ارادی بسط می دهد.

35-در مقایسه با پایان ارادی- پایان های غیر ارادی منجر به تصمیم یك طرفه توسط كارفرما می شوند. در چنین شرایطی به مجردی كه كارفرما رسماً موافقت كرده است و به كارمندانش انتقال داده است- یك طرح كه به طور مؤثر وارد جزئیات می شود تا موقیعیت هاییی را كه خاتمه خواهند یافت- و هنگامیكه پایان ها انتظار می رود روی دهند- و سودها برای كارمندانی كه پایان داده می شوند قید شوند را مشخص كند. بورد معتقد است كارفرما موظف است سودها را قید كند و به طور كلی قادر نیست بتعهد به سودها را بدون دیگر كارهای جبرانی ( یا غرامتی) باطل كند. بنابراین این صورتحساب نیاز دارد وقتی كه یك طرح به مقیاس پاراگراف 12 برخورد می كند. بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی را باید تشخیص بدهد. مقیاس در پاراگرا ف 12 شبیه به مقیاس اینجاد شده برای ناحیه شخصی است كه زمانی مشخص می شود كه مقدمة سود یك مرحله ای به منظور مبلغ های تشخیص در این وجود دارد و این از یك طرح پایانی مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی- همانطوریكه در استانداردهای حسابداری مالی بورد در صورتحساب شماره 146- بنام حسابداری برای قیمت های مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی مشخص شده، ناشی شود. در هر حال همانطور كه برای استفاده در این صورتحساب پذیرفته شده- مقیاس پاراگراف 12قصد دارد به طور گسترده تری برای سودهای پایانی غیر ارادی به كار رود- هر چند این سودها بعنوان نتیجة خروج یا فعالیت های ترتیبی قید شوند یا نه.

36- در برخی موارد سودهای پایانی برای كارمندانی قید می شود كه فقط برای تكمیل خدمات آینده می باشد و بعنوان محركی برای كارمندان منظور می گردد كه استخدام شده باقی می مانند چون كارفرما به این خدمات تا پایان (انقضا) تاریخ- شاید چندین ماه تا آینده- نیاز دارد كه یك محرك بماند. هر چند سودها در چنین شرایطی برای جبران پایان اولیه خدمات منظور می گردد. بنابراین با تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی-آنها ویژگی هایی دارند كه از زمان خدمات مورد نیاز آینده كسب می شوند. بورد معتقد است به كار گیری شرایط كلی- باری تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی، هنگامیكه مقیاس پاراگراف 12 برای اولین بار با این سودهای پایانی بر خورد می كند- ضرورت این ویژگی ا را در شرایط خدمات آینده نادیده خواهد گرفت. بنابراین این صورت حساب نیاز دارد هنگامی كه سودهای پایانی غیر ارادی برای كارمندان پیش بینی می شود فقط برای تكمیل خدمات آتی باشد و بدهی و هزینه مربوط به سودهای پایانی باید بطورمالیات دار در زمان سرویس مورد نیاز تشخیص داده شود.

37- بورد همچنین مشخص می كند كه ممكن است شرایطی باشند كه این تعهد به سودهای پایانی را به كارمندان قبل از پایان برای دلایل آن بجز وا داشتند كارمندان به ادامه خدمات تا تاریخ پایان، انتقال دهد. مثلاً قانون ها- حكومت ها یا قراردادها ممكن است نیاز به كار فرمایی داشته باشند تا كارمندان را متوجه پیشرفت بی كار شدن ها كند و برحسب آن دسته از كارمندان در یك دوره انتقالی، كه در آن ترتیب سایر شغل ها را میدهند، رفع احتیاج كند. در این موارد هر چند یك كارمند ممكن است نیازداشته باشد در سمت خدمات تا تاریخ پایانی به منظور دریافت سود بماند ( باقی بماند) بورد معتقد است سود پایانی در ویژگی محرك عمل نمی كند. بنابراین این صورتحساب برای یك دورة كوتاه اخطاریه جایز می باشدكه بر اساس شرایط قانونی یا قرار دادی ، قبل از كاهش شرایط تشخیص برای سود های پایانی غیر ارادی – علاوه بر دورة سرویس (خدمات) آتش به كار می رود.

با فقدان شرایط قانونی یا قرار دادی- بورد معتقد است برای اهداف كار بررسی شرایط این صورتحساب – كمترین دورة اخطاریه باید طولانی تر از 60 روز نباشد. كه این دوره سازگار با زمانی است كه در قسمت شخصی برای شرایط حسابداری یكسان قرار داده شده است.

یادداشت آشكار سازی ها:

38- اسن صورتحساب نیازبه كارفرمایانی دارد كه سودهای پایانی را قید می كنند تا در یادداشت های حسابداری های مالی نشان دهند: a توضیح كلی از نیاز به سود پایانی و b اطلاعات دربارة مبلغ سودهای پایانی درمدتی كه كارفرما متعهد می شود. چنانچه این اطلاعات از جهات دیگر با اطلاعات دیگر در صورت حسابداری های مالی قابل تشخیص باشد. این شرایط برای تمام كارفرمایان كه سودهای پایانی را قید می كنند قابل استعمال می باشد و شامل آن دسته از كارفرمایانی می شود كه نتایج سودهای پایانی درسود مشخص حقوق بازنشستگی با طرح OPEB – بر حسب شرایط پاراگراف 14 اندازه گیری می كنند و تشخیص می دهند.

39- همانطور كه در پاراگراف 26 شرح داده شد. مورد استثناهایی را برای نتایج سودهای پایانی در سود مشخص كارمندان سابق اختصاص می دهد كه برای طرح OPEB یا حقوق های بازنشستگی- همانطور كه قابل استعمال می باشند محاسبه می شوند- به هر حال بورد راجع به روشی بود كه اطلاعات كافی دربارة مبلغ سودهای پایانی كه در این روش فراهم می شوند- ایجاد نمی كرد. بورد معتقد است هر چند در دوره ایی كه یك كارفرما درآغاز متعهد به سودهای پایانی می شود- و در موضوعات عملی ناشی از اندازه گیری سودهای پایانی در مقیاس جاری می باشد افزایش در بهرة آمار بدهی برای حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB كه قابل تشخیص برای سودهای پایانی است- باید بلافاصله توسط ارزیابی آماری تعیین پذیر شود كه باید تحت تبصره های صورتحساب 27یا 45 وقتی كه تغییرات مهم روی داده اند و بر نتایج ارزیابی قلی اثر گذاشته اند تأكید شوند. بنابراین استثنا در شرایط یادداشت آشكار سازی از این صورتحساب برای این كارفرمایان قید نمی شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی حسابداری برای سود نهایی;پژوهش بررسی حسابداری برای سود نهایی;مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی;دانلود تحقیق بررسی حسابداری برای سود نهایی;بررسی حسابداری برای سود نهایی;حسابداری ;سود نهایی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *