مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی 38 صفحه + doc

مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 26 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

قیمت تمام شده یكی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی كیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. برای اینكه بتواند از قیمت تمام شده در رویكردها و تكنیكهای مختلف مدیریت استفاده نمود، لازم است ابتدا قیمت تمام شده را به شكل صحیح و مناسب محاسبه نمود. محاسبه قیمت تمام شده مستلزم تخصیص هزینه های انجام شده به انواع محصولات تولیدی شركت است كه به این فرآیند اصطلاحاً هزینه هابی گفته می شود. در این بخش ابتدا رویكردهای مختلف برای هزینه یابی ( محاسبه قیمت تمام شده) مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می گیرند. و در ادامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مبانی آن تشریح می گردد.

اشكال جدیدی از اطلاعات بهای تمام شده تحت عنوان هزینه یابی برای تحقق اهداف مدیریت هزینه بكار برده می شوند كه شناخت روشها و رویكردهای هزینه یابی در محاسبه، درك و تحلیل بهای تمام شده ضروری و سودمند است.

انواع رویكردهای هزینه یابی

1- هزینه یابی چرخه عمر

بهای تمام شده و هزینه های یك محصول را از ابتدای تولد تا مرگ آن ( در چرخه عمر محصول) با استفاده از مراحل عمر یك محصول به عنوان هدف بهای تمام شده، تجمیع و تجزیه و تحلیل می نماید.

2- هزینه یابی زنجیره ارزش

در این رویكرد، اطلاعات بهای تمام شده مربوط به مرزهای سنتی سازمانی گسرترش یافته و عرضه كنندگان معامله گران و مشتریان را نیز در بر می‌گیرد. در این رویكرد برای محاسبه بهای تمام شده هدف و دستیابی به اهداف استراتژیك، بهای تمام شده و سهم هر یك از اعضای زنجیره ارزش مورد توجه و تأكید قرار می گیرد.

3- هزینه یابی ویژگی/كاركرد

در این رویكرد، اهداف كاهش بهای تمام شده بر منبای ارتباط با نیازهای مشتری و اهمیت نسبی این نیازها، به اجزای محصول تجزیه و تخصیص می یابد. به عنوان مثال اگر كاهش 20% بهای تمام شده در سال اول مد نظر باشد به تفكیك اجزای محصول ممكن است كاهش 10% مواد اولیه مصرفی و 10% در سایر هزینه ها به عنوان اهداف كمی معنی شوند.

4- هزینه یابی محرك طراحی

این رویكرد تأثیر طراحی روی بهای تمام شده زنجیره ارزش و چرخه عمر و همچنین اثقر تغییر ویژگیهای محصول روی بهای تمام شده نهایی، را مورد توجه قرار می دهند.

5- هزینه یابی عملیات

اطلاعات بهای تمام شده را در ارتباط با عملیات تولید و ساخت خاص مورد بررس قرار می دهد كه مستقیماً در فرآیند عملیاتی دخالت دارند.

6- هزینه یابی استاندارد

یك سیستم حسابداری مدیریتی است كه براساس ساعاتی كه ماشین آلات و نیروی كار در یك دوره زمانی معین در اختیار بخش تولید بوده است، هزینه ها را به محصولات اختصال می دهد. سیستم هزینه استاندارد مدیران را به ساختن محصولات غیر ضروری یا تركیب اشتباه محصولات ترغیب می كند چرا كه در این صورت مدیران می‌توانند با بهره برداری كامل از ماشین ها و نیروی كار خود، هزینه تمام شده محصول را به حداقل برسانند.

7- هزینه یابی كیفیت

هزینه های صرف شده برای جلوگیری از شكست ها و فعالیتهای ارزیابی به علاوه زیان های ناشی از شكست درونی و برونی، این روش كمك می كند كه از هزینه های حصول اطمینان و تضمین كیفیت یا هزینه هایی كه در زمان فقدان كیفیت ایجاد می گردد و بر بهای تمام شده مؤثر است، آگاهی یافت. در نمودار زیر مدل اقتصادی هزینه های كیفیت اراه می شود( جواهر دشتی ، 1381)

هزینه یابی كیفیت مزایا و كاربردهای زیر را دارا می باشد:

-شناسایی مراكز هزنیه كه موجب كاهش كیفیت هستند.

– كمك به كاهش بهای تمام شده محصول.

– ایجاد توازن رقابتی بیشتر در مقابل رقبا.

– سرمایه گذاری و انجام اقدامات اصلاحی برای رسیدن به شرایط استاندارد ( شرایط هدف).

– امكان بهبود تولید محصول.

– تسهیل سنجش اقامات اجرایی و پارامتركاری.

– مقاصد انگزیشی، طرح ریزی و كنترل هزینه های آتی.

8- هزینه های سفارش كار

در این روش اطلاعات عناصر بهای تمام شده یعنی مواد، دستمزد و سربار مرتبط با هر سفارش كار و تولید محصول خاص جمع آوری و قیمت تمام شده هر سفارش از طریق تقسیم جمع بهای تمام شده بر تعداد واحدهای تولید شده در آن سفارش به دست میآید هدف از اجرای این سیستم، محاسبه سود سفارش است. لازم به ذكر است هزینه سربار در این روش شامل سربار تولیدی و غیر تولیدی است.

9- هزینه یابی مرحله ای

این سیستم نشان می دهد كه بهای تمام شده تولید مربوط به یك دوره مالی چگونه بین مراحل مختلف تولید تقسیم شده است.

10- هزینه یابی كایزن

این سیستم، بهای تمام شده محصول را در فرآیند بهبود مستمر محاسبه می نماید. كایزن یعنی بهبود مستمر كه نوعی استراتژی رقابتی است و مستلزم صرف هزینه ( مصرف منابع) می‌باشد. بنابراین ارزیابی اقتصادی كایزن، مستلزم محاسبه هزینه های اجرای آن است. نمودگرهای زیر ارتباط هزینه یابی كایزن با هزینه یابی استاندارد را نشان می دهد.

حسابداری مدیریت و اهداف آن

یكی از پیامدهای تكامل حسابداری، توسعه وظایف و نقش حسابداری در اداره امور واحدهای اقتصادی است به نحوی كه حسابداری را از نقش سنتی خود كه ثبت و گزارش رویدادها و فعالیت های مالی بوده به مبنای اساسی در تصمیم گیری ارتقاء داده است.

حسابداری مدیریت به این جنبه از حسابداری می پردازد. یعنی اطلاعاتی را كه توش حسابدرای مالی و حسابداری بهای تمام شده تهیه می شود با كاربرد روش ها و تكنیك های ویژه برای تصمیم گیری های مدیریت آماده و در عین حال با ارائه و توضیح مدل های مقداری، امكان اتخاذ تصمیمات درست را بر اساس اطلاعات داده شده معرفی و تشریح می‌كند. در حسابداری مدیریت برحسب نیاز از مدل های اقتصاد خرد، پژوهش عملیات،‌ آمار و ریاضیات استفاده می شود.

مطابق بیانیه انجمن ملی حسابداران آمریكا، حسابداری مدیریت اینگونه تعریف شده است:

«حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تدارك، مشاركت و ارتباط با اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت در برنامه ریزی،‌ ارزیابی و كنترل عملیات داخل سازمن»

ركردهای ABC

به طور كلی كاركردهای ABC عبارتند از :

1- فراهم نمودن اطلاعات لازم جهت اتخاذ تصمیات « ایجاد ارزش» برای مدیران.

2- فراهم نمودن اطلاعات لازم برای هزینه یابی و قیمت گذاری.

3- هزینه یابی بر مبنای فعالیت به بیان ناكارآمدیهای سیستم های حسابداری هزینه سنتی می‌پردازد. این سیستم های موروثی بر مبنای تعدادی عوامل هزینه زا از جمله نیروی كار مستقیم با ساعات كار ماشین آلات قرار دارند و تغیرات اخیر در محیط تجارت را لحاظ نمی‌كنند علی الخصوص در مواردی كه هر چه آمیخته محصولی و مشتری یك سازمان متنوع تر باشد، تعیین هزینه های سربار گمراه كننده شده و هزینه های محصولات یا خدمات را نمنحرف می كند.

4- تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌كند.

5- ABC هزینه ( یا قیمت تمام شده) یك محصول( یا خدمت یامشتری) را از طریق تحلیل هر فعالیتی كه جهت تولید آن نیاز است، فراهم می كند.

6- اعمال مدیریت هزنیه مبتنی بر اطلاعات مربوط، دقیق و قابل اعتماد رافراهم می نماید.

7- ABC جهت تمامی فعالیتها( مستقیم یا غیر مستقیم) و تخصیص دقیق تر هزینه های مرتبط با آن فعالیتها به كار برده می‌شود. ( در هر نوع سازمانی كاربرد دارد

تحقیقات متعددی، كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را تأیید نمودند از جمله:

در آمریكا پژوهشی كه در مورد كاربرد سیستم ABC صورت گرفت نشان داد كه 26 درصد شركتهای مورد مطالعه از سیستم مذكور استفاده می كنند. كه در حدود 25 درصد آنها سیستم ABC را جایگزین سیستم حسابداری موجود خود كرده و 75 درصد این سیستم را همراه با سیستم فعلی حسابداری صنعتی به كار گرفته اند. در انگلستان نیز تحقیق مشابهی انجام شده و مشخص گردید كه در شركت های انگلیسی استفاده از سیستم ABC در حدود 32 درصد بوده است. در میان شركتهای كانادایی هم، 14 درصد شركتهای مورد مطالعه در یك پژوهش، سیستم ABC را كاملاً جانشین سیستم سنتی و 76 درصد باقیمانده از ABC به عنوان مكمل سیستم سنتی استفاده كرده و 10 درصد دیگر فقط از سیستم هزینه یابی سنتی استفاده نموده اند سیستم ABC علاوه بر استفاده در شركتهای تولیدی در شركت های خدماتی نیز مورد استفاده وسیع قرار گرفته است كه پاره ای از این كاربردها به شرح زیر است:

1- كاربرد در واحدهای صنعتی

ارنست اندیانگ اقدام به استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای شركتهای بزرگ در صنعت الكترونیك ، تولیدكنندگان نوشابه و عرضه كنندگان وسایل ساختمان كرده است. نتیجه این اقدامات نشان داد كه تنها راه موفقیت شركتها برای كاهش هزینه ها این بود كه از سیستم ABC استفاده كنند و منابع مصرفی مربوط به فعالیتهای گوناگون خود را با توجه به علل به وجود آمدن آنها كنترل نمایند تا از صرفه جویی های قابل توجهی برخوردار شوند. علاوه بر این، فعالیتها جنبه اصلی توانایی شركتها برای ریدن به اهداف ایده آلشان بودند و این موضوع اهمیت داشت كه شركتها با بكارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت هزینه ها و با تأكید بر فعالیتها ، موقعیت فعلی خود را طوری ارتقاء بخشند كه در صحنه رقابت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. یك شركت لوله سازی با درآمد سالانه 100 میلیون دلار، دارای هزینه های سربار بالایی بود (تقریباً 60 درصد بهای كالای فروخته شده ) شركت مذكور طی چند سال عملیات مبلغ هنگفتی سرمایه خود را از دست داد و لذا تصمیم گرفت بازنگری سیستم حسابداری صنعتی و پیاده كردن سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بود. نتیجه این مطالعه نشان داد كه این سیستم، رقابت خارجی شركت را اصلاح كرد و شركت توانست با كاهش محصولات بعضی از خطوط تولید و تغییرات در پیچیدگی های محصولات در نهایت سودآوری خود را بهبود بخشد. مثال دیگر مربوط میشود به یك شركت سازنده موتورهای ماشین، كه تحت فشار بود تا محصولات راكیفیت بهتر و هزینه كمتر تولید نماید. سیستم حسابداری صنعتی آنها بهای تمام شده محصولات را براساس مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار كارخانه محاسبه می كرد و هزینه های سربار فقط براساس دستمزد به محصولات تسهیم می شد كه به مرور این شركت دچار مشكلات متعددی شد و مجبور شد كه سیستم حسابداری سنتی را به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تغییر دهد. در این مورد مراحل اجرایی سیستم انجام و مشكلات عمده شركت رفع شد. بنا به اظهارات مدیر این شركت مزایای زیر ناشی از بكارگیری سیستم جدید می باشد:

الف – از نحوه عملكرد شركت شناخت بهتری حاصل شد.

ب – از هزینه های واقعی شركت اطلاعات بیشتری كسب شد.

ج – از موقعیتهای موجود جهت كاهش هزینه ها شناخت بیشتری به دست آمد.

شركت كامپوزیت موتور كه وسایل الكترونیكی پیچیده ای را تولید می كند، نیاز زیادی به اطلاعات لاز جهت كنترل عملیات خرید داشت. این شركت از طریق پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و همكاری حسابداران مدیریت خود توانست به اهداف عملیاتی خویش دست یابد.

نمونه دیگر شركت سوپر باكری كه انواع و اقسام نان و پیراشكی و كیك را تولید می كرد، كه برای بهبود گزارشگری عملیاتی و هزینه یابی شركت از سیستم ABC استفاده نمود. شركت اورجینال برد فورد سوپ وركز كه از نظر حجم عملیاتی مالی شركت متوسطی است و به تولید انواع صابون اشتغال دارد، با مشكل رشد فروش و كاهش سودآوری مواجه بود كه با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت وضعیت مالی آن بهبود یافت و بار دیگر سریعاً سودآور شد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شركتهای دارای فناوری بالا و پیچیده هم به طور موفقیت آمیزی به كار گرفته شده است. همچنین، سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه ای متعددی ایجاد شده است كه به آسان سازی و تحویل سفارشات در سیستم ABC كمك شایان توجهی می كند.

2- كاربرد در واحدهای مخابراتی

مؤسسه حسابرسی لیندسی و شركاء به لحاظ مشكلات مالی، سیستم حسابداری شركت حمل و نقل ترسی ترانسپورت (از شركتهای متوسط كامیون داری) را مورد بررسی قرار داد و با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تمركز بر روی فعالیتهای شركت، سیستم حسابداری اصلاح و مشكلات مالی آن را بر طرف نمود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی رویكردهای هزینه یابی;پژوهش بررسی رویكردهای هزینه یابی;مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی;دانلود تحقیق بررسی رویكردهای هزینه یابی;رویكرد; هزینه یابی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *