مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون 70 صفحه + doc

مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 82 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول: واژه شناسی سکولاریزم و سکولاریزاسیون

ریشه لغوی.. ۳

معادل های واژه سکولار ؛ ۳

و نیز منشأ اشتقاق این واژه چیست ؟. ۴

معادل های فارسی.. ۵

تفاوت سکولاریزم و سکولاریزاسیون. ۷

تطور تاریخی اصطلاح سکولاریزم و سکولاریزاسیون. ۸

فصل دوم: تطورتاریخی شکل گیری مفهوم سکولاریزاسیون

در اندیشه مسیحی ـ غربی.. ۱۷

“ از مسیح (ع) تا مسیحیت ” ۲۰

“ از دنیوی شدن مسیحیت تا سکولاریزه شدن جامعه مسیحی . ” ۲۴

“ دنیوی شدن مسیحیت ” ۲۴

“ عرفی شدن جامعه مسیحی ” ۳۹

“ جوهر مستعد مسیحیت ” ؛ ۴۰

“ سرگذشت تاریخی مسیحیت ” ۴۲

“ منشاء نظریه حکومت سکولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی ” ۴۳

قدرت دولت ، قدرت کلیسا ؛ ۴۳

“ برتری کلیسا بر حکومت ” ؛ ۴۵

“ دواعی برتری کلیسا بر حکومت ” ۴۶

۴)“طرح نظریه حکومت سکولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی ” ۴۹

تلاش برای گذر از اندیشه نظام الهی – بشری ، به اندیشه نظام بشری” ۵۳

“ گسست الهیات و فرهنگ؛ ” ۵۸

(( پی نوشتها)) ۶۱

فصل اول

“ واژه شناسی سكولاریزم و سكولاریزاسیون ”

1) ریشه لغوی سكولاریزم

2) معادل های واژة سكولار

3) معادله ی فارسی

1-3- سكولاریزم

2-3- سكولاریزاسیون

3-3- سكولار

4) تفاوت سكولاریزم و سكولاریزاسیون

5) تطور تاریخی اصطلاح سكولاریزم و سكولاریزاسیون .

1) “ریشه لغوی”

واژة سكولار “Secular” برگرفته از اصطلاح لاتینی

2)معادل های واژة سكولار ؛

در زبانهای اروپایی ،‌بنا به تحققهای تاریخی متفاوت سكولاریزم ، اصطلاحات مختلفی شكل گرفته است . معروفترین اصطلاحی كه بویژه در كشورهای پروتستان رواج یافته ، واژة Secularism است كه بر گرفته از واژة لاتینی Saeculum ( به معنای نسلی از انسانها )‌می باشد. اما در كشورهای كاتولیك عبارت Laicite 1 به كار می رود . این واژه ریشه یونانی “ Laos ” به معنای مردم و Laikos به معنای عامه مردم در برابر طبقه كاهنان و روحانیان ، اشتقاق یافته است .

دو اصطلاح “ سكولار ” و “ لائیك ” ، چه در زبان فارسی و چه در زبانهای اروپایی ، در بسیاری از موارد به صورت مترادف به كار برده می شوند . هر چندكه اصطلاح سكولار اعم از لائیك می باشد و برای آن معنایی وسیع تر از لائیك در نظر می گیرند .

برخی ،در مقایسه با واژة لاتینی “ Saecularis ” ، اصطلاح آلمانی “ Weltlich ” به معنای “ دنیوی ” یا “ این جهانی ” را معادلی برای اصطلاح Secular ، و همینطور اصطلاح “ Veweltichen ” به معنای “ دنیوی كردن ”‌یا “ این جهانی كردن ” را معادلی برای اصطلاح “ Secularization ” قرار دادند.2

در فرهنگ زبان و ادبیات عرب ، سكولاریزم به “ علمانیت ” ترجمه گشته است . البته باید خاطرنشان نمود كه علی رغم قطعیتی كه در زبان عربی در مورد علمانیت به عنوان معادل سكولاریزم ـ و نیز علمنه در برابر سكولاریزاسیون 3 وجود دارد ، اما در این میان دوابهام جدی در كار است كه هنوز راه حل قطعی و مورد اتفاقی نیافته است : 1- برای نخستین بار چه كسی این اصطلاح را در فرهنگ و ادبیات عرب وارد ساخت ؟

2ـ و نیز منشأ اشتقاق این واژه چیست ؟

پاسخ به دو ابهام فوق ، مورد بررسی این مبحث نمی باشد زیرا زبان شناسان و علمای عرب پاسخهای متعدد و گوناگونی در این باره ارائه نمودند و به یك راه حل قطعی و مسلم دست نیافتند . این مطلب كه آیا علمانیت از علم برگرفته شده و به نوعی معنای Scientism در آن ، تصمین شده است ، یا اینكه از عالم برگفته شده و با حذف الف به علمانیت تبدیل شده است ، میان زبان شناسان عرب به تواقی كلی دست نیافته است از اینرو در ادبیات عرب مبدأ و منشأ این واژه نیز مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر همچنان نامعلوم می ماند .

بنا به عقیده برایان ویلسون 2 ، بر اساس وجوه كاركردی اصطلاح سكولاریزم و سكولاریزاسیون تعابیر دیگری نیز می توان از آنان داشت ، وی می گوید :“ تعابیر دیگر و كمابیش محدودتری كه به برخی از تحولات سكولاریزم و فرایندسكولاریزاسیون اشاره دارند ، عبارتند از :

تقدس زدایی 3 ، غیر روحانی كردن 4 ، و مسیحیت زدایی5 .6

خصوصی شدن دین 7 ، به حاشیه رانده شدن دین ، تبدیل شدن دین به نوعی فعالیت و سرگرمی اوقات فراغت ، نیز از مفاهیمی هستند كه گاه از سوی جامعه شناسان دین به عنوان معادلهایی برای اطصلاح ارائه شده اند . 8

3) “ معادل های فارسی ”

در مورد برابر نهادة فارسی سكولاریم ، قطعیتی وجود ندارد و همچنان نویسندگان و اندیشمندان ایرانی برای رساندن این مفهوم از تعابیر متعددی استفاده می كنند . به اختصار به چند نمونه از این تعابیر اشاره می كنیم .

1- “ سكولاریزم ” ؛

2- “ دنیا پرستی و اعتقاد به اصالت امور دنیوی ،‌ غیر دین گرایی ، نادینی گری ، دنیویت ، نادینی ، دین زدایی ، این دنیایی و غیر مذهبی ، دنیاگرایی ، گیتیانه ( در برابر مینوی یا اخروی) ” .

برخی نیز ترجمة‌ “ این جهانی ” را برای اصطلاح سكولاریزم بكار می برند . 2 و همینطور در نظر برخی دیگر از نظریه پردازان “ علمی بودن ” یا “ علمی شدن ” ، دقیق ترین ترجمة سكولاریزم است .3

2-“ سكولاریزاسیون ” :

رایج ترین معادل فارسی واژة‌ سكولاریزاسیون “ جدا انگاری دین و دنیا ” 4 است . اما در تعابیر دیگر اصطلاح نیز بصورتهای مختلف ترجمه شده است از آن جمله؛ غیر دینی

شدن ، دنیوی ، نامقدس شدن ، از قید كشیشی یا رهبانیت رها شدن ، دنیا پرست شدن و مادی شدن 2 كه وجه مشترك همه آنها قداست زدایی و دین زدایی است . اما با وجود تمام این تعابیر متعدد و گوناگون ،‌بنظر می رسد كه اصطلاح “‌ عرفی شدن ” در برابر سكولاریزاسیون و “‌ عرفی گروی ” در برابر سكولاریزم در حال تمكن یافتن است . و در رساله فوق نیز ، هر جا كه از سكولاریزم و سكولاریزاسیون ، نام برده می شود ، مرا همان “ عرفی گروی ” و “‌ عرفی شدن ” می باشد . 3

3ـ “ سكولار ”: 4

سكولار به كسی می گویند كه علاقه و گرایشی به امور معنوی و مذهبی ندارد . 5 در زبان فارسی این واژه را به “ دنیوی ” ، “ مادی “ ، “ غیر دینی ” ، ‚ غیر مقدس ”‌، و “‌عرفی ” ترجمه كرده اند .

فصل دوم

“ تطورتاریخی شكل گیری مفهوم سكولاریزاسیون ”
در اندیشه مسیحی ـ غربی
عناوین :
1) از مسیح (ع) تا مسیحیت .
2) از دنیوی شدن مسیحیت تا عرفی شدن جامعه مسیحی؛
1-2- دنیوی شدن مسیحیت
الف) تحریر كتاب مقدس
ب) شكل گیری كلیسا
2-2- عرفی شدن جامعه مسیحی
الف ) جوهر مستعد مسیحیت
ب) سرگذشت تاریخی مسیحیت
3) منشأ نظریه حكومت سكولار ( عرفی )‌ در زمینه انجیلی ـ مسیحی
الف) قدرت دولت ، قدرت كلیسا
ب) برتری كلیسا بر حكومت
ج) دواعی برتری كلیسا بر حكومت
4) طرح نظریه حكومت سكولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی
نظریه سنت توماس آكویناس در طرح حكومت عرفی
5) تلاش برای گذر از اندیشه نظام الهی ـ بشری ، به اندیشه نظام بشری
6) گسست الهیات و فرهنگ ؛ دریچه ای به سوی رنسانس
پی نوشت ها

چنانكه در مباحث گذشته تطور لغوی و معنایی سكولاریزاسیون و سكولاریزم وهمینطور تغییر و تحولات ناشی از آن ، بیان شد ، در مبحث كنونی نیز سعی بر آن است كه به اجمال روند تاریخی بوجود آمدن این مفهوم نیز ، بررسی گردد . مفهوم سكولاریزاسیون كه معنای عام و مورد منظور ازآن در رساله فوق ، همانا غیر قدسی شدن و عرفی شدن امور سیاسی و اجتماعی در غرب می باشد ، طی یك روند چند قرنه صورت پذیرفت .
رنسانس ، اصلاح مذهب ( جنبش پروتستانتیسم ) ، تفسیر نوین اندیشه دینی مسیحیت ، عصر روشنگری ، انقلابهای آمریكا و فرانسه ، پیدایش ناسیونالیسم و تبدیل امت مسیح به ملتهای مسیحی ،‌انقلاب صنعتی ، پیشرفت علوم طبیعی ، تكنولوژی ، رشد و تحول علوم پزشكی و علوم انسانی ، ظهور دموكراسی نوین ، ابزارهای جدید جنگ ، ارتباطات نوین ، برنامه بهداشت عمومی و آموزش همگانی ، نهضتهای جدید در فلسفه ـ هنر و مذهب ، مسأله حقوق بشر و. . . همگی اینها از عوامل بسیار مهم پدیدة سكولاریزم در جوامع غربی می باشند . و در پرتو چنین عوامل و تحولاتی است كه ادعا می شود انسان نوین ، متولد شده و جهان جدید سكولار حاصل آمده است . 2
ایدئولوژی سكولاریزم ، با نظر به تمامی عوامل مذكور ، پدید آمده و در جهان غرب ریشه دوانیده است . اما آنچه كه مهم است این است كه علی رغم تمامی عوامل مذكوردر ایجاد فرهنگ سكولار ، ابتدا باید فهمید كه بستر این عوامل مذكور چیست و در كجاست ؟ چنانكه از مباحث گذشته در باب فرایند سكولاریزاسیون آشكار است . این پدیده به لحاظ مفهومی ناظر به جوهر دین بوده و متأثر از بستر تاریخی ـ اجتماعی تحقق آن است و از طرفی نیز تعاریف و ادبیات موجود دربارة این مفهوم ، محدود بوده و از تجربه خاص غربی ـ مسیحی ، استنتاج شده است . لذا در شناخت دقیق این پدیده و دستیابی به یك تعریف دقیق و واقع نما از آن ، باید به این نكات توجه كافی مبذول داشت .
بسیاری از نظریه پردازان و جامعه شناسان دین نیز ، مفهوم سكولاریزاسیون را همبستة دین و بویژه دین مسیحیت دانسته اند واین امر به علت شدت بستگی میان تعریفی است كه از دین دارند و با تعریفی كه از سكولاریزاسیون می نمایند . ویلسون با مسلم دانستن همین نسبت است كه می گوید :‌“ سكولاریزاسیون همان مسیحیت زدایی است .” 2
بنا به عقیدة برخی از این نظریه پردازان ، بسیاری از عوامل اجتماعی ـ اقتصادی ، در وقوع فرایند سكولاریزاسیون مؤثر بوده اند ؛ اما این عوامل بیشتر بر مسحیت تأثیر گذاشته اند تا بر دین بطور عام ، چرا كه این عوامل ، گرایشهایی را تقویت می كنند كه دردر ذات سنت مسیحی وجود داشته است .
حتی پیتر برگر نیز در این زمینه صراحتاّ معتقد است كه “‌سنت مسیحی غرب ، تا چه اندازه توانسته است بذر سكولاریزم را در قلمرو خود بپراكند . ” 2 البته این بدان معنا نیست كه مسیحیت ، گرایش ذاتی و خود بخودی ، به تحول در جهت سكولاریزم دارد . بلكه به این معناست كه عواملی كه باعث ایجاد پدیدة سكولاریزم شده اند ، گرایشهایی را تقویت و مطرح می كنند كه در ذات سنت مسیحی وجود دارند . 3 حتی آن دسته از جامعه شناسان دین كه عقلانیت جدید و به تبع آن صنعتی شدن و شهری شدن جوامع غری را علل بروز پدیده سكولاریزم می دانند ، نیز معتقر به جود گرایشات سكولاریستی در سنت مسیحی هستند . 4 چرا كه خودمسیحیت اساساّ عقلانی شدن را در خود دارد . در مباحث آینده فصل كنونی ، سعی می كنیم كه هر چند به اجمال به این مسائل اشاره كنیم .
1) “ از مسیح (ع) تا مسیحیت ”
تا كنون هیچ یك از منابع و مراجع ، مدعی بر این نیستند كه عیسی ( ع) و مسیحیان نخست ، مدعی آوردن دین جدید بوده و یا نسخ شریعت موسی (ع) را اعلام داشته اند ، بلكه همگان بر این باورند كه آنان دل نگران از بی روح شدن شرایع دینی ، مبلغین نجات از طریق ایمان به فیض الهی بوده اند . مسیحیان اولیه ، معتقد بودند كه شریعتی بودن دین و انتظار نجات از طریق عمل به شرایع ، به معنای دریافت اجر و پاداش از خداوند در ازای عمل به دستوراتش است . این تلقی ، ایمان را به نوعی تجارت بدل می سازد كه بابرداشت مسیحیان از خدای پدر مآب مغایرت دارد .
زندگی و تعالیم عیسی (ع) ، سراسر در كلمه محبت خلاصه می شد ، 2 یوضای 3 رسول در تأكید بر جوهر رسالت عیسی ، یعنی محبت و تقوا ، تنها همین عبارت مسیح راتكرار می كرد كه : (( ای فرزندان من ، همدیگر را محبت نمایید . ))‌و نیز می گفت : اگر تنها همین یك جمله رعایت شود ، انسان را چیز دیگری لازم نیست .4 در میان اندیشمندان و مفسران دین مسیحیت ، مسائلی این چنین كه بر عدم شریعتی بودن دین مسیح صحه می گذارند ، نظرات متعددی وجود دارد از جمله هگل در اینباره معتقد است :
“ از نظر مسیح ( ع‌) ، ارزش در آمادگی قلبی و درونی برای گرویدن به تقواست و نه در به جای آوردن ریاكارانة اعمالی ظاهری به نام شریعت ” .5 این رسالت عیسی را حتی نزدیكانش و حواریونش هم تا آخرین دقایق حیاتش ، درك نكردند واو را به خطا ، احیاء كنندة‌ دولت اسرائیل دانستند. 6
پیروان و همراهان مسیح ( ع) در زمان حیاتش كه از چند صد نفریهودی امی افزون نگردیدند، هیچگاه به عنوان متولیان دین جدید شناخته نشدند و در حالیكه تا مدتها نیز به عنوان شاخه ای از یهودیان مؤمن به مسیح به شمار می آمدند ، هیچ اصرار و تلاشی برای اثبات هویت مستقل آئین خویش به خرج ندادند . 2
آنچه از حیات سراسر رنج مسیح (ع) بر جای ماند ، تعدادی حواری و اندك یهودیانی بود كه با مشاهده یا استماع شرح معجزات او ، در سلك پیروان و مریدان او در می آمدند و پیام محبت و تقوای 3 او را منتشر می ساختند ؛‌آنان مدعی بودند كه مسیح در آخرین ظهورش پس از رستاخیز 4 ، پیروانش را موظف نمود تا پیامش را به اقصای ربع ملسكون برسانند . 5 این ابلاغ سنگ بنای همان مسیحیتی گردید كه گفته می شود ، به تدریج از طریق رسولان و خصوصاّ پولس رسول شكل داده شد .

مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول

“ واژه شناسی سكولاریزم و سكولاریزاسیون ”

1) ریشه لغوی سكولاریزم

2) معادل های واژة سكولار

3) معادله ی فارسی

1-3- سكولاریزم

2-3- سكولاریزاسیون

3-3- سكولار

4) تفاوت سكولاریزم و سكولاریزاسیون

5) تطور تاریخی اصطلاح سكولاریزم و سكولاریزاسیون .

1) “ریشه لغوی”

واژة سكولار “Secular” برگرفته از اصطلاح لاتینی

2)معادل های واژة سكولار ؛

در زبانهای اروپایی ،‌بنا به تحققهای تاریخی متفاوت سكولاریزم ، اصطلاحات مختلفی شكل گرفته است . معروفترین اصطلاحی كه بویژه در كشورهای پروتستان رواج یافته ، واژة Secularism است كه بر گرفته از واژة لاتینی Saeculum ( به معنای نسلی از انسانها )‌می باشد. اما در كشورهای كاتولیك عبارت Laicite 1 به كار می رود . این واژه ریشه یونانی “ Laos ” به معنای مردم و Laikos به معنای عامه مردم در برابر طبقه كاهنان و روحانیان ، اشتقاق یافته است .

دو اصطلاح “ سكولار ” و “ لائیك ” ، چه در زبان فارسی و چه در زبانهای اروپایی ، در بسیاری از موارد به صورت مترادف به كار برده می شوند . هر چندكه اصطلاح سكولار اعم از لائیك می باشد و برای آن معنایی وسیع تر از لائیك در نظر می گیرند .

برخی ،در مقایسه با واژة لاتینی “ Saecularis ” ، اصطلاح آلمانی “ Weltlich ” به معنای “ دنیوی ” یا “ این جهانی ” را معادلی برای اصطلاح Secular ، و همینطور اصطلاح “ Veweltichen ” به معنای “ دنیوی كردن ”‌یا “ این جهانی كردن ” را معادلی برای اصطلاح “ Secularization ” قرار دادند.2

در فرهنگ زبان و ادبیات عرب ، سكولاریزم به “ علمانیت ” ترجمه گشته است . البته باید خاطرنشان نمود كه علی رغم قطعیتی كه در زبان عربی در مورد علمانیت به عنوان معادل سكولاریزم ـ و نیز علمنه در برابر سكولاریزاسیون 3 وجود دارد ، اما در این میان دوابهام جدی در كار است كه هنوز راه حل قطعی و مورد اتفاقی نیافته است : 1- برای نخستین بار چه كسی این اصطلاح را در فرهنگ و ادبیات عرب وارد ساخت ؟

2ـ و نیز منشأ اشتقاق این واژه چیست ؟

پاسخ به دو ابهام فوق ، مورد بررسی این مبحث نمی باشد زیرا زبان شناسان و علمای عرب پاسخهای متعدد و گوناگونی در این باره ارائه نمودند و به یك راه حل قطعی و مسلم دست نیافتند . این مطلب كه آیا علمانیت از علم برگرفته شده و به نوعی معنای Scientism در آن ، تصمین شده است ، یا اینكه از عالم برگفته شده و با حذف الف به علمانیت تبدیل شده است ، میان زبان شناسان عرب به تواقی كلی دست نیافته است از اینرو در ادبیات عرب مبدأ و منشأ این واژه نیز مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر همچنان نامعلوم می ماند .

بنا به عقیده برایان ویلسون 2 ، بر اساس وجوه كاركردی اصطلاح سكولاریزم و سكولاریزاسیون تعابیر دیگری نیز می توان از آنان داشت ، وی می گوید :“ تعابیر دیگر و كمابیش محدودتری كه به برخی از تحولات سكولاریزم و فرایندسكولاریزاسیون اشاره دارند ، عبارتند از :

تقدس زدایی 3 ، غیر روحانی كردن 4 ، و مسیحیت زدایی5 .6

خصوصی شدن دین 7 ، به حاشیه رانده شدن دین ، تبدیل شدن دین به نوعی فعالیت و سرگرمی اوقات فراغت ، نیز از مفاهیمی هستند كه گاه از سوی جامعه شناسان دین به عنوان معادلهایی برای اطصلاح ارائه شده اند . 8

3) “ معادل های فارسی ”

در مورد برابر نهادة فارسی سكولاریم ، قطعیتی وجود ندارد و همچنان نویسندگان و اندیشمندان ایرانی برای رساندن این مفهوم از تعابیر متعددی استفاده می كنند . به اختصار به چند نمونه از این تعابیر اشاره می كنیم .

1- “ سكولاریزم ” ؛

2- “ دنیا پرستی و اعتقاد به اصالت امور دنیوی ،‌ غیر دین گرایی ، نادینی گری ، دنیویت ، نادینی ، دین زدایی ، این دنیایی و غیر مذهبی ، دنیاگرایی ، گیتیانه ( در برابر مینوی یا اخروی) ” .

برخی نیز ترجمة‌ “ این جهانی ” را برای اصطلاح سكولاریزم بكار می برند . 2 و همینطور در نظر برخی دیگر از نظریه پردازان “ علمی بودن ” یا “ علمی شدن ” ، دقیق ترین ترجمة سكولاریزم است .3

2-“ سكولاریزاسیون ” :

رایج ترین معادل فارسی واژة‌ سكولاریزاسیون “ جدا انگاری دین و دنیا ” 4 است . اما در تعابیر دیگر اصطلاح نیز بصورتهای مختلف ترجمه شده است از آن جمله؛ غیر دینی

شدن ، دنیوی ، نامقدس شدن ، از قید كشیشی یا رهبانیت رها شدن ، دنیا پرست شدن و مادی شدن 2 كه وجه مشترك همه آنها قداست زدایی و دین زدایی است . اما با وجود تمام این تعابیر متعدد و گوناگون ،‌بنظر می رسد كه اصطلاح “‌ عرفی شدن ” در برابر سكولاریزاسیون و “‌ عرفی گروی ” در برابر سكولاریزم در حال تمكن یافتن است . و در رساله فوق نیز ، هر جا كه از سكولاریزم و سكولاریزاسیون ، نام برده می شود ، مرا همان “ عرفی گروی ” و “‌ عرفی شدن ” می باشد . 3

3ـ “ سكولار ”: 4

سكولار به كسی می گویند كه علاقه و گرایشی به امور معنوی و مذهبی ندارد . 5 در زبان فارسی این واژه را به “ دنیوی ” ، “ مادی “ ، “ غیر دینی ” ، ‚ غیر مقدس ”‌، و “‌عرفی ” ترجمه كرده اند .

فصل دوم

“ تطورتاریخی شكل گیری مفهوم سكولاریزاسیون ”
در اندیشه مسیحی ـ غربی
عناوین :
1) از مسیح (ع) تا مسیحیت .
2) از دنیوی شدن مسیحیت تا عرفی شدن جامعه مسیحی؛
1-2- دنیوی شدن مسیحیت
الف) تحریر كتاب مقدس
ب) شكل گیری كلیسا
2-2- عرفی شدن جامعه مسیحی
الف ) جوهر مستعد مسیحیت
ب) سرگذشت تاریخی مسیحیت
3) منشأ نظریه حكومت سكولار ( عرفی )‌ در زمینه انجیلی ـ مسیحی
الف) قدرت دولت ، قدرت كلیسا
ب) برتری كلیسا بر حكومت
ج) دواعی برتری كلیسا بر حكومت
4) طرح نظریه حكومت سكولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی
نظریه سنت توماس آكویناس در طرح حكومت عرفی
5) تلاش برای گذر از اندیشه نظام الهی ـ بشری ، به اندیشه نظام بشری
6) گسست الهیات و فرهنگ ؛ دریچه ای به سوی رنسانس
پی نوشت ها

چنانكه در مباحث گذشته تطور لغوی و معنایی سكولاریزاسیون و سكولاریزم وهمینطور تغییر و تحولات ناشی از آن ، بیان شد ، در مبحث كنونی نیز سعی بر آن است كه به اجمال روند تاریخی بوجود آمدن این مفهوم نیز ، بررسی گردد . مفهوم سكولاریزاسیون كه معنای عام و مورد منظور ازآن در رساله فوق ، همانا غیر قدسی شدن و عرفی شدن امور سیاسی و اجتماعی در غرب می باشد ، طی یك روند چند قرنه صورت پذیرفت .
رنسانس ، اصلاح مذهب ( جنبش پروتستانتیسم ) ، تفسیر نوین اندیشه دینی مسیحیت ، عصر روشنگری ، انقلابهای آمریكا و فرانسه ، پیدایش ناسیونالیسم و تبدیل امت مسیح به ملتهای مسیحی ،‌انقلاب صنعتی ، پیشرفت علوم طبیعی ، تكنولوژی ، رشد و تحول علوم پزشكی و علوم انسانی ، ظهور دموكراسی نوین ، ابزارهای جدید جنگ ، ارتباطات نوین ، برنامه بهداشت عمومی و آموزش همگانی ، نهضتهای جدید در فلسفه ـ هنر و مذهب ، مسأله حقوق بشر و. . . همگی اینها از عوامل بسیار مهم پدیدة سكولاریزم در جوامع غربی می باشند . و در پرتو چنین عوامل و تحولاتی است كه ادعا می شود انسان نوین ، متولد شده و جهان جدید سكولار حاصل آمده است . 2
ایدئولوژی سكولاریزم ، با نظر به تمامی عوامل مذكور ، پدید آمده و در جهان غرب ریشه دوانیده است . اما آنچه كه مهم است این است كه علی رغم تمامی عوامل مذكوردر ایجاد فرهنگ سكولار ، ابتدا باید فهمید كه بستر این عوامل مذكور چیست و در كجاست ؟ چنانكه از مباحث گذشته در باب فرایند سكولاریزاسیون آشكار است . این پدیده به لحاظ مفهومی ناظر به جوهر دین بوده و متأثر از بستر تاریخی ـ اجتماعی تحقق آن است و از طرفی نیز تعاریف و ادبیات موجود دربارة این مفهوم ، محدود بوده و از تجربه خاص غربی ـ مسیحی ، استنتاج شده است . لذا در شناخت دقیق این پدیده و دستیابی به یك تعریف دقیق و واقع نما از آن ، باید به این نكات توجه كافی مبذول داشت .
بسیاری از نظریه پردازان و جامعه شناسان دین نیز ، مفهوم سكولاریزاسیون را همبستة دین و بویژه دین مسیحیت دانسته اند واین امر به علت شدت بستگی میان تعریفی است كه از دین دارند و با تعریفی كه از سكولاریزاسیون می نمایند . ویلسون با مسلم دانستن همین نسبت است كه می گوید :‌“ سكولاریزاسیون همان مسیحیت زدایی است .” 2
بنا به عقیدة برخی از این نظریه پردازان ، بسیاری از عوامل اجتماعی ـ اقتصادی ، در وقوع فرایند سكولاریزاسیون مؤثر بوده اند ؛ اما این عوامل بیشتر بر مسحیت تأثیر گذاشته اند تا بر دین بطور عام ، چرا كه این عوامل ، گرایشهایی را تقویت می كنند كه دردر ذات سنت مسیحی وجود داشته است .
حتی پیتر برگر نیز در این زمینه صراحتاّ معتقد است كه “‌سنت مسیحی غرب ، تا چه اندازه توانسته است بذر سكولاریزم را در قلمرو خود بپراكند . ” 2 البته این بدان معنا نیست كه مسیحیت ، گرایش ذاتی و خود بخودی ، به تحول در جهت سكولاریزم دارد . بلكه به این معناست كه عواملی كه باعث ایجاد پدیدة سكولاریزم شده اند ، گرایشهایی را تقویت و مطرح می كنند كه در ذات سنت مسیحی وجود دارند . 3 حتی آن دسته از جامعه شناسان دین كه عقلانیت جدید و به تبع آن صنعتی شدن و شهری شدن جوامع غری را علل بروز پدیده سكولاریزم می دانند ، نیز معتقر به جود گرایشات سكولاریستی در سنت مسیحی هستند . 4 چرا كه خودمسیحیت اساساّ عقلانی شدن را در خود دارد . در مباحث آینده فصل كنونی ، سعی می كنیم كه هر چند به اجمال به این مسائل اشاره كنیم .
1) “ از مسیح (ع) تا مسیحیت ”
تا كنون هیچ یك از منابع و مراجع ، مدعی بر این نیستند كه عیسی ( ع) و مسیحیان نخست ، مدعی آوردن دین جدید بوده و یا نسخ شریعت موسی (ع) را اعلام داشته اند ، بلكه همگان بر این باورند كه آنان دل نگران از بی روح شدن شرایع دینی ، مبلغین نجات از طریق ایمان به فیض الهی بوده اند . مسیحیان اولیه ، معتقد بودند كه شریعتی بودن دین و انتظار نجات از طریق عمل به شرایع ، به معنای دریافت اجر و پاداش از خداوند در ازای عمل به دستوراتش است . این تلقی ، ایمان را به نوعی تجارت بدل می سازد كه بابرداشت مسیحیان از خدای پدر مآب مغایرت دارد .
زندگی و تعالیم عیسی (ع) ، سراسر در كلمه محبت خلاصه می شد ، 2 یوضای 3 رسول در تأكید بر جوهر رسالت عیسی ، یعنی محبت و تقوا ، تنها همین عبارت مسیح راتكرار می كرد كه : (( ای فرزندان من ، همدیگر را محبت نمایید . ))‌و نیز می گفت : اگر تنها همین یك جمله رعایت شود ، انسان را چیز دیگری لازم نیست .4 در میان اندیشمندان و مفسران دین مسیحیت ، مسائلی این چنین كه بر عدم شریعتی بودن دین مسیح صحه می گذارند ، نظرات متعددی وجود دارد از جمله هگل در اینباره معتقد است :
“ از نظر مسیح ( ع‌) ، ارزش در آمادگی قلبی و درونی برای گرویدن به تقواست و نه در به جای آوردن ریاكارانة اعمالی ظاهری به نام شریعت ” .5 این رسالت عیسی را حتی نزدیكانش و حواریونش هم تا آخرین دقایق حیاتش ، درك نكردند واو را به خطا ، احیاء كنندة‌ دولت اسرائیل دانستند. 6
پیروان و همراهان مسیح ( ع) در زمان حیاتش كه از چند صد نفریهودی امی افزون نگردیدند، هیچگاه به عنوان متولیان دین جدید شناخته نشدند و در حالیكه تا مدتها نیز به عنوان شاخه ای از یهودیان مؤمن به مسیح به شمار می آمدند ، هیچ اصرار و تلاشی برای اثبات هویت مستقل آئین خویش به خرج ندادند . 2
آنچه از حیات سراسر رنج مسیح (ع) بر جای ماند ، تعدادی حواری و اندك یهودیانی بود كه با مشاهده یا استماع شرح معجزات او ، در سلك پیروان و مریدان او در می آمدند و پیام محبت و تقوای 3 او را منتشر می ساختند ؛‌آنان مدعی بودند كه مسیح در آخرین ظهورش پس از رستاخیز 4 ، پیروانش را موظف نمود تا پیامش را به اقصای ربع ملسكون برسانند . 5 این ابلاغ سنگ بنای همان مسیحیتی گردید كه گفته می شود ، به تدریج از طریق رسولان و خصوصاّ پولس رسول شكل داده شد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون;پژوهش بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون;مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون;دانلود تحقیق بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون;بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون;فرهنگ سکولاریزم ; سکولاریزاسیون

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *