مقاله بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی 55 صفحه + doc

مقاله بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول- تعاریف و كلیات……………………………………………………………………………

فصل دوم-تاریخچه………………………………………………………………………………………..

فصل سوم- تلقیح مصنوعی…………………………………………………………………………….

فصل چهارم- مادر جانشین…………………………………………………………………………….

نتیجه گیری كلی……………………………………………………………………………………………

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول- تعاریف و كلیات……………………………………………………………………………

تعریف مسأله و موضوع تحقیق………………………………………………………………………..

سئوالات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب……………………………………………………………

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی…………………………………………………………………

فصل سوم- تلقیح مصنوعی…………………………………………………………………………….

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر……………………………………………………….

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر……………………………….

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر……….

بند اول- آثار مالی………………………………………………………………………………………….

الف) توارث………………………………………………………………………………………………….

ب) نفقه……………………………………………………………………………………………………….

ج) سایر آثارمالی……………………………………………………………………………………………

بند دوم- آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………

الف)حرمت نكاح…………………………………………………………………………………………..

ب) حضانت………………………………………………………………………………………………….

ج) تربیت……………………………………………………………………………………………………..

د) ولایت………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه……………………………………………………….

گفتار نخست- وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش…………………………………………………..

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن …………………………………………………………..

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات………………………………………………………………..

3- مقتضای قاعده احتیاط……………………………………………………………………………….

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه……………………………………..

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی…………………………………………..

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)……………………

1-قائلین به عدم ثبوت نسب…………………………………………………………………………..

2- قائلین به ثبوت نسب…………………………………………………………………………………

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)………………………………………………………………..

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)…………………………………………………………………………

ج) رابطه طفل با صاحب آب……………………………………………………………………………

فصل چهارم- مادر جانشین…………………………………………………………………………….

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین…………………………………………………………………….

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین……………………………………………………………

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان……………………………………………………………….

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین…………………………………………………

گفتار اول- لقاح داخل رحمی………………………………………………………………………….

بند اول- حالت جانشینی در بارداری………………………………………………………………..

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی…………………………………………………….

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ……………………………………………………………………..

بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه……………………….

بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین……………………………………..

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین………………………………………………………..

مبحث چهارم- مادر كیست؟…………………………………………………………………………..

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری……………………………………………………………..

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی…………………………………………………

مبحث پنجم- آثار نسب………………………………………………………………………………….

گفتار اول-حرمت نكاح………………………………………………………………………………….

گفتار دوم-حضانت………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم- ولایت قهری……………………………………………………………………………….

گفتار چهارم- الزام به انفاق……………………………………………………………………………..

بند اول- انفاق بین كودك و صاحب اسپرم…………………………………………………………

بند دوم- انفاق بین كودك و صاحب رحم اجاره ای…………………………………………….

گفتار پنجم- توارث……………………………………………………………………………………….

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و كودك………………………………………………………

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمك………………………………………………………

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای …………………………………………..

نتیجه گیری كلی……………………………………………………………………………………………

«مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشكلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یكی از مسائل جدید كه از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشكلات بسیاری از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون تركیب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، تركیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمك/ جنین و ….. سئوالات بیشماری را ایجاد می كند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمك / جنین: كه مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمك/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا كه طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه كس یا كسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

فصل اول

1- تعاریف و كلیات:

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل كردن منی مرد به وسیله آلات پزشكی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن كردن است.

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای باروركردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد كردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب:

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]

نسب از نظر اصطلاح حقوقی:

در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف كرده است:

« نسب علاقه ای است بین دونفر كه به سبب تولد یكی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»

آقای دكتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف كرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه كرده است: « نسب امری است كه به واسطه انعقاد نطفه از نزدیكی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر كه یكی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]

نسب، اعم از پدری یا مادری ممكن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممكن است حاصل از نزدیكی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی

روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشكلات خانواده هایی شود كه به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.

2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:

در حال حاضر امكان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد كه در این جریان ممكن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمك زن بیگانه استفاده شود ویا تخمك و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم تركیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود كه بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.

3- سئوالات اصلی تحقیق:

1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشكلی دارد یا خیر؟

2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه كسی می رسد و از چه كسی ارث می برد؟

4- فرضیه های تحقیق:

1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است.

2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحكمی خواهد شد.

5- اهداف تحقیق:

1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

2- بررسی موانع و مشكلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشی از آن

3- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون

6- اهمیت تحقیق:

با توجه با اینكه این مسائل در جامعه ظهور می كند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممكن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تكالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود.

7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:

روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است.و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش كتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبكه های اطلاعاتی كامپیوتری.

مادر جانشین

یكی دیگر از روشهای نوین باروری استفاده از روشمادرجانشین یا رحم اجاره ای است. این روش در مواردی كه مشكلاتی وجود دارد كه مانع از فرزند دار شدن به روش طبیعی می شود مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً زنی ممكن است مبتلا به دیا بت یا تالاسمی شدید باشد و یا از نظر جسمانی توانایی تحمل جنین در طی 9 ماه را ندارد و جنین سقط می شود و یا از نظر روانی فكر می كند كه اصلاً توانایی بار داری را ندارد.

مبحث اول- قرار داد مادر جانشین

گفتار اول- تعرسف قرارداد مادر جانشین:

قراردادی كه به موجب آن یك زن ( مادر جانشین) در مقابل یك زوج ازدواج كرده موافقت كرده موافقت می كند كه جنینی را برای آنها حمل كرده، بچه را به دنیا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسلیم نماید كه آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ كنند[3].

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان

موافقان می گویند كه نعمت فرزند دار شدن حق زوجین است و نداشتن فرزند می تواند آثار زیانباری بر خانواده ها داشته باشد و نمی توانیم مانع تلاش زوجین برای فرزند دار شدن شویم.

و مخالفان می گویند كه این قراردادها در واقع جسم انسان را مورد مبادله قرار می دهد و باعث از بین رفتن حمت جسم انسانها است. و عمل انتقال جنین مستلزم اختلاط و افساد نسب ها است.

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین

برای تبیین مسأله در فروض مختلف آن را بررسی می كنیم:

1- لقاح داخل رحمی 2- لقاح خارج رحمی

گفتار اول- لقاح داخل رحمی

بند اول- حالت جانشین در بارداری

در این مورد هم لقاح و هم رشد جنین در داخل لوله رحم انجام می گیرد و اسپرم شوهر و تخمك همسر او تهیه می شود و همراه با هم بدون اینكه تركیب شوند وارد لوله رحم مادر جانشین می شوند.

كه این روش را به چند مرحله تجزیه می كنیم:

1- درمرحله اول اسپرم شوهر و تخمك زن كه وارد لوله رحم مادر جانشین شده اند باهم امتزاج می یابند كه نفس این عمل بلا اشكال است و تخمك زن با اسپرم شوهرش بارور می شود.

2-ترزیق تخمك به رحم مادر جانشین: در این مورد اگر آیات مربوط به حفظ فرج را مورد نظر قرار دهیم این آیات عمومیت دارند و تعیین مصداق نكرده اند و آنان كه با توجه به این آیات منع تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را نتیجه گرفته اند در مورد ترزیق تخمك زنی به رحم زن دیگر هم باید چنین نظر دهند و از طرف دیگر روایاتی را كه در این مورد می توان بررسی كرد اگر مورد توجه قرار دهیم می فهمیم كه لحن صریح این روابات مربوط به ادخال اسپرم مرد به رحم زن بیگانه است و در این روایات هیچ قرینه ای مبنی بر تعمیم وجود ندارد.

و در مورد قاعده احتیاط هم كه در فرض احتیاط تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه مورد توجه قرار گرفت در اینجا نمی تواند كارایی داشته باشد چون منظور احتیاط در اختلاط میاه و انساب می باشد كه شامل این مورد نمی شود پس تنها دلیل برای منع ترزیق تخمك زنی به زن دیگر عام بودن آیات است و دلایل دیگر نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد.

4- فراهم ساختن زمینه لقاح اسپرم و تخمك متعلق به زن و شوهر در رحم ثالث.

در این مورد اگر بگوئیم ملاك آیات منع ادخال اسپرم مرد به رحم زن بیگانه، حفظ نسب و تعیین پدر ومادر طفل متولد شده است می توانیم بگوئیم این مورد را در بر نمی گیرد چون لقاح بین اسپرم و تخمك زن وشوهر حاصل می شود

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

در این حالت اسپرم مرد ( پدر حكمی) با تخمك مادر جانشین در داخل لوله رحم تركیب می شود. این فرض مثل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه است كه قبلاً راجع به آن صحبت شد.

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی

در این مورد لقاح بین اسپرم و تخمك در خارج از رحم صورت می گیرد و جنین به رحم منتقل می شود این مورد شامل دو فرض می شود:

1-فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه

2- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین

بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه

الف) حالت جانشینی در بارداری

در این حالت چون لقاح بین اسپرم و تخمك زن و شوهر در محیط آزمایشگاه اتفاق می افتد مشكلی بروز نمی كند.

ب) حالت جانشینی با باروری مصنوعی

در این حالت لقاح بین اسپرم و تخمك زن و مرد بیگانه صورت می گیرد در محیط آزمایشگاه و در مورد اینكه نفس تركیب اسپرم زن و مردی بیگانه آیا جایز است یا خیر نكاتی بیان می شود:

به نظر می رسد آیات و روایات مربوط به حفظ فروج ربطی به این موضوع نداشته باشند چون این تركیب مربوط به محیط به محیط آزمایشگاه است نه فروج مرد و زن و همچنین در بین فقها هم اظهار نظر صریحی تاكنون در این مورد انجام نشده است. و تنها در اعلام نظر مجمع فقه اهل البیت كه متشكل از چندین فقیه خوره های علمیه می باشد چنین عملی خلاف احتیاط اعلام شده است. دكتر میر قاسم جعفرزاده می گوید:

ممكن است احتیاط مزبور استحبابی باشد زیرا دلیلی بر وجوب احتیاط مشاهده نمی شود[4].

بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین :

در این مورد تخمك بارور شده به لولة رحم منتقل می شود. با ملاحظه منابع فقهی در این مورد به این نتیجه می رسیم كه این منابع در مورد اسپرم مرد است و شامل انتقال جنین به رحم نمی شود.

با توجه به منابع فقهی می توان دریافت كه واژه نطفه در استعمالات قرآنی و روائی مربوط به اسپرم مردان و یا حد اكثر تخمك زنان است و مربوط به جنین یا تخمك بارور شده نمی شود. بدین ترتیب ممنوعیت ادخان نطفه كه در آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته شامل انتقال جنین ( تخمك بارور شده) به رحم زن نمی شود و بنابراین انتقال جنین به رحم زن بلا اشكال و بلامانع است.

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین

در مورد مادر جانشین ممكن است گفته شود هر چند زنا نیست ولی فاقد نسب است. در پاسخ می توان گفت: كسانی كه در ولدازیا قائل به نسب شرعی نیستند به دو چیز استناد می كنند:

1- اجماع 2- حدث فراش

در مورد اجماع، صاحب جواهر به اجماع محصل و منقول استناد می كند و مشخص است كه اجماع محصل صاحب جواهر نسبت به ما اجماع منقول است. پس ما اجماع محصل نداریم، مدرك این اجماع كنندگان هم حدیث فراش است. پس اعتبار این اجماع به اندازه اعتبار به اندازه اعتبار حدیث فراش است. از طرف دیگر اجماع چه محصل و منقول وقتی حجت است كه كاشف از قول معصوم باشد وگرنه خود اعتباری ندارد و احراز كشف برای ما غیر ممكن است. از بیانات فقها هم كه بر عدم توارث در زنا اجماع كرده اند نمی توانیم نفی نسب را استباط كنیم اگر چه بعضی از آنها بعد از نفی توارث، نسب را نیز نفی كرده اند ولی نمی توانیم بگوئیم همه آنها نسب را نفی كرده اند. در مورد حدیث فراش هم اگر چه از حیث سند مشكلی ندارد ولی از جهت دلالت مشكل دارد. چون این حدیث در مواردی است كه تردید وجود داشته باشد در الحاق طفل به فراش یا به زانی. یعنی امكان الحاق به هر دو وجود دارد ولی ما تردید داریم و در اینجا است كه به فراش ملحق می شود ولی اگر بنابر دلایلی امكان الحاق به فراش وجود نداشته باشد نمی توانیم بگوئیم الولد للفراش. و به همین دلیل یك نظر می گوید كه در زنا نسب نفی نشده است

پس نتیجه می گیریم كه دلایلی كه برای نفی نسب در زنا ذكر شده حتی در مورد زنا هم قابل مناقشه است چه رسد به این مورد كه بگوئیم در مادر جانشین هم نفی نسب وجود دارد و نسب فقط در مورد نكاح صحیح و یا به شبهه است. پس در مورد مادر جانشین با توجه به اینكه عده ای ازفقها حتی در مورد زنا هم اصرار بر الحاق طفل به زانی و زاینه دارند می توانیم بگوئیم كه نسب تحقق پیدا می كند. و در مورد قانونی بودن نسب هم با توجه به اینكه قانون فقط نسب ناشی از زنا را نپذیرفته می توان در این مورد حكم به تحقق نسب داد.

مبحث چهارم- مادر كیست؟

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری:

در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد:

1- مادر ژنتیكی و صاحب تخمك، مادر قانونی است.

2- زن صاحب رحم( مادر جانشین)، مادر قانونی است.

3- طفل دارای دو مادر قانونی است.

بر هر نظریه ای انتقاداتی وارد است كه در اینجا مجال بحث آنها نیست. ولی به طور خلاصه می توان گفت كه حالت مادر جانشین مشكلاتی را خصوصاً در مورد اینكه مادر قانونی چه كسی است ایجاد كرده و ملاك مشخص و ثابتی نمی توان به دست داد وعرف هم كه مبنای نظر است مبهم است چون هم گروه اول به استناد عرف كودك را ملحق به صاحب تخمك می دانند و هم گروه دوم با استناد به عرف كودك را ملحق به مادر جانشین می دانند و هم گروه سوم با استناد به عرف، كودك را ملحق به هر دو می دانند. و قانون فقط می تواند تعیین كند كه چه كسی حق حضانت بچه را دارد ولی نمی تواند بگوید كه در واقع چه كسی كودك را ایجاد كرده و در مواقع مادر است. و می توان گفت كه هر یك از این زنان نقشی جداگانه در تكون طفل داشته اند و مانعی ندارد كه طفل در آن واحد دارای دو رابط مادری باشد. چون این رابطه های در عالم اعتبار است.

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

در این حالت، مادرجانشین جنین حاصل از تركیب تخمك خودش با اسپرم پدر حكمی راحمل می نماید. و به این ترتیب هم تخمك مربوط به مادر جانشین است و هم خودش جنین را حمل می كند و در این مورد طفل ملحق به مادر جانشین است و مادر جانشین ، مادر قانونی بچه است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی;پژوهش بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی;مقاله بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی;دانلود تحقیق بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی;بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی;نسب وارث كودك;تلقیح مصنوعی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *